Fakulta

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce PaedDr. Márie Lalinskej, PhD.

Dekanka Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že dňa 12. novembra 2020 o 10.00 hod. sa v zasadacej miestnosti dekanátu FF UKF v Nitre, Štefánikova 67, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce PaedDr. Márie Lalinskej, PhD., pracovníčky Katedry romanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania cudzie jazyky a kultúry.
Názov habilitačnej prednášky: Intervenčný program ako prostriedok rozvíjania jazykovej, sociolingvistickej a interkultúrnej kompetencie vo francúzskom jazyku
Názov habilitačnej práce: Meranie čítania s porozumením v druhom cudzom jazyku ako súčasť prípravy intervenčného programu pre francúzsky jazyk

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook