Fakulta

Oznámenie o inauguračnej prednáške - doc. PaedDr. Eva Stranovská, PhD.

Dekanka Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že dňa 24. septembra 2020 o 9,00 hod. sa v Sieni Konštantína Filozofa UKF v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, uskutoční inauguračná prednáška doc. PaedDr. Evy Stranovskej, PhD., pracovníčky Katedry germanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania cudzie jazyky a kultúry. Názov inauguračnej prednášky: „Vplyv osobnostných premenných na osvojovanie si cudzieho jazyka“.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook