Fakulta

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Mgr. Mariany Čechovej, PhD.

Dekanka Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že dňa 2. septembra 2020 o 11.00 hod. sa v zasadacej miestnosti dekanátu FF UKF v Nitre, Štefánikova 67, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Mgr. Mariany Čechovej, PhD., pracovníčky Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania estetika.
Názov habilitačnej prednášky: Axiologické modifikácie arcitextuálnych negatívnych postáv na kultúrno-areálovej osi Východ – Západ
Názov habilitačnej práce: Ikonizácia pádu a vzostupu (v arcinaratívoch Popoluškinho typu)

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook