Fakulta

Habilitačná prednáška Mgr. Simony Klimkovej, PhD.

Dekanka Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že dňa 29. júla 2020 o 9.30 hod. sa v zasadacej miestnosti dekanátu FF UKF v Nitre, Štefánikova 67, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Mgr. Simony Klimkovej, PhD., pracovníčky Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania cudzie jazyky a kultúry.
Názov habilitačnej prednášky: Jazyk ako nástroj odporu: lingvistické stratégie v postkoloniálnej literatúre
Názov habilitačnej práce: Committed literature: the novels of Ngũgĩ wa Thiong’o

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook