Fakulta

Predĺženie termínu podávania prihlášok na vybrané študijné programy bakalárskeho štúdia

Dekanka Filozofickej fakulty UKF v Nitre oznamuje, že predlžuje termín podávania prihlášok na vybrané študijné programy denného a externého bakalárskeho štúdia do 15. 5. 2019.

Denné štúdium jednoodborové: estetika, etika, euroázijské štúdiá, filozofia, kulturológia, masmediálne štúdiá s integrovaným vyučovaním FJ, muzeológia, nemčina v hospodárskej praxi, románske jazyky v medzikultúrnej komunikácii, sociológia, taliansky jazyk a kultúra, východoslovanské jazyky a kultúry;

denné štúdium medziodborové: etnológia ― muzeológia, história ― archeológia, politológia ― filozofia, ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii ― euroázijské štúdiá, sociológia ― anglistika, žurnalistika ― nemčina v hospodárskej praxi;

denné štúdium učiteľstva aprobačných predmetov v kombináciách ponúkaných Filozofickou fakultou;

a všetky aktuálne ponúkané študijné programy v externej forme.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook