Fakulta

Slovenské dejiny

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD.
Získaný titul Philosophie Doctor (PhD.)
Pracovisko Katedra histórie
Informácie História je jedna z kľúčových humanitných disciplín, ktorá umožňuje študentom nadobudnúť rozhľad v dejinných súvislostiach rôznych historických epoch a sférach života. Absolventi štúdia histórie sú uplatniteľní najmä v pamäťových a kultúrnych inštitúciách, ktoré si vyžadujú všeobecný prehľad a schopnosť popularizovať vedecké poznatky. Po absolvovaní magisterského stupňa štúdia môžu pôsobiť aj vo vedeckých inštitúciách (akadémia vied, historické ústavy na pôde akademických a vedeckých inštitúcií) ako samostatní vedeckí pracovníci.

Charakteristika študijného programu

Študijný program slovenské dejiny nadväzuje na magisterský študijný program história. Absolvent nadobudne predpoklady pre samostatný vedecký výskum v oblasti historických a príbuzných humanitných vied. Získa rozsiahle teoretické vedomosti v odbore, metodické schopnosti pre výskumnú prácu, skúsenosti s prípravou a riadením vedeckých projektov, prezentáciou výsledkov na vedeckých konferenciách a pri ich publikovaní.

Uplatnenie absolventov

Absolventi tretieho stupňa štúdia odboru história majú teoreticko-metodologické i praktické schopnosti pre vykonávanie profesie historika, nadobudli vedomosti a zručnosti v konkrétnych rozširujúcich a špecifických disciplínach zo slovenských a všeobecných dejín.

Teoretické vedomosti

V treťom stupni štúdia histórie sa dôraz kladie na špecializáciu študenta podľa vybranej témy dizertačnej práce, čomu sú prispôsobené aj semináre a kolokviá. Ich cieľom je umožniť adeptovi vniknúť čo najhlbšie do problematiky, ktorú spracúva, aby výstup v podobe dizertačnej práce bol originálny a prínosný pre slovenskú vedu. Za samozrejmé sa pokladá, že študent je jazykovo kompetentný študovať zahraničnú literatúru, vyjadriť sa v cudzom jazyku k problematike svojej práce a absolvovať študijný pobyt v zahraničí. To všetko vytvára predpoklady k možnému postdoktorandskému štúdiu v zahraničí.

Stupeň náročnosti úloh, ktoré dokáže absolvent samostatne riešiť

Absolventi získali najnovšie teoretické poznatky v oblasti dejín Slovenska, a to najmä v špecializácii, ktorú si zvolili. Majú predpoklady pokračovať vo výskume rozširovaním výskumného teritória vrátane európskeho kontextu alebo chronologického záberu, rozpracovaním nových bádateľských postupov a ich aplikáciou a pod., a to nielen na pracoviskách na Slovensku, ale aj v zahraničí, napr. v postdoktorandskom štúdiu. Sú schopní formulovať vedecký problém, vypracovať projekt, zostaviť a viesť riešiteľský kolektív. Sú spôsobilí prezentovať výsledky svojej práce vo vedeckých publikáciách, ale aj formou vystúpení na domácich a zahraničných vedeckých podujatiach. Výsledky vlastného výskumu vedia tlmočiť aj laickej verejnosti. Vďaka vlastnej pedagogickej činnosti nadobudli zručnosť zostavovať semestrálne kurzy na primeranej úrovni, pripravovať študijné podklady a osvojiť si komunikáciu so študentmi. Vedomosti a zručnosti, ktoré získali, ich oprávňujú zaujať miesta vo vedeckom výskume v špecializovaných vedeckovýskumných ústavoch, pôsobiť na vysokých školách, ale nájdu uplatnenie aj v iných sférach.
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo