Fakulta

História

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PhDr. Martin Hetényi, PhD.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy doktorandský študijný program slovenské dejiny
rigorózne konanie (PhDr.)
Pracovisko Katedra histórie
Informácie História je jedna z kľúčových humanitných disciplín, ktorá umožňuje študentom nadobudnúť rozhľad v dejinných súvislostiach rôznych historických epoch a sférach života. Absolventi štúdia histórie sú uplatniteľní najmä v pamäťových a kultúrnych inštitúciách, ktoré si vyžadujú všeobecný prehľad a schopnosť popularizovať vedecké poznatky.
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu a profil absolventov

Absolvent/ka študijného programu história v magisterskom stupni disponuje hlbšími poznatkami z odboru smerujúcimi k väčšej špecializácii na niektoré z období ľudských dejín alebo oblasti historického bádania. Absolvent/ka vie tvorivo použiť nadobudnuté rozširujúce vedomosti z odboru pri riešení zadaných úloh, rozanalyzovať problém a syntetizovať nové riešenia, ktoré prispejú k obohateniu historického poznania. Študijný program druhého stupňa je koncipovaný tak, aby jeho absolvent vedel komunikovať širokospektrálnu problematiku z histórie s odborníkmi, ako aj laickou verejnosťou a prezentovať výsledky vlastného výskumu. Absolvent/ka študijného programu história dokáže samostatne vedecky bádať, pracovať s pramenným materiálom cudzojazyčnej proveniencie, časopisecky a knižne publikovať odborné a vedecké texty. Dokáže si pripraviť a prezentovať referáty, koreferáty alebo diskusné príspevky na vedeckých podujatiach, zapojiť sa do rozpravy na vybranú tému z histórie. Vie samostatne vypracovať základnú osnovu projektu a pozná, ako ho napĺňať. Absolvent/ka je schopný/á popularizovať vyselektovanú tematiku z niektorej dejinnej epochy a to rôznym vekovým a vzdelanostným skupinám. Dokáže využiť v praxi digitálne technológie (najmä digitálne zdroje i digitálne nástroje) a súvisiace metodologické aspekty v humanitných vedách so zreteľom na historické skúmanie. Absolvent/ka študijného programu je schopný pracovať v tíme na zadanom výskumnom projekte, kooperovať s ostatnými jeho členmi a úspešne ho zavŕšiť. Svoje zistenia dokáže prezentovať pred vedeckou obcou spolu s návrhom na rôzne možnosti riešenia identifikovaného problému v závislosti od metodologického prístupu. Absolvent/ka študijného programu história sa vyznačuje odbornou, komunikačnou a riadiacou kompetenciou potrebnou pre výkon vyšších funkcií.

Uplatnenie absolventov

Absolventi magisterského študijného programu história nadobudnutú spôsobilosť môžu uplatniť v kultúrnych, pamäťových a fondových inštitúciách zameraných na históriu, ako sú múzeá (konkrétne správca/kyňa historickej zbierky (kustód/ka), kurátor/ka, správca/kyňa historických pamiatok (kastelán/ka), múzejný/á pedagóg/gička), archívy (konkrétna pozícia: odborný/á pracovník/čka – archivár/ka) alebo na Pamiatkových úradoch (konkrétna pozícia: pamiatkar/ka). Absolventi sa môžu uplatniť v redakciách časopisov s historickým zameraním na pozícii redaktor/ka a sú pre spoločnosť využiteľní aj v rôznych občianskych združeniach, ktoré sa venujú vybraným aspektom súvisiacim s históriou, jej popularizáciou, ochranou kultúrneho dedičstva, prípadne spoločenskou praxou.
 
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo