Fakulta

Estetika

Doktorandský študijný program

Forma štúdia  externá
Dĺžka štúdia 4 roky
Garant prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc.
Získaný titul Philosophiae doctor (PhD.)
Pracovisko Ústav literárnej a umeleckej komunikácie
Informácie Šípka v logu pracoviska ukazuje správny smer každému, kto sa cez umenie chce dozvedieť viac aj o sebe 

Charakteristika študijného programu

<divŠtudenti si v rámci študijného programu osvojujú koncepčno-metodologické zásady vedeckej práce aktívnou účasťou na pravidelných filozoficko-metodologických seminároch, venovaných riešeniu konkrétnych odborných problémov: internej oponentúre jednotlivých častí a verzií vlastnej dizertačnej práce, výskumných projektov UGA a vedeckých štúdií, ako aj internej oponentúre vedeckých výstupov pracovníkov ÚLUK a prednáškam zahraničných a domácich bádateľov. Odborne sa profilujú v súlade s koncepčno-metodologickými osobitosťami školiaceho pracoviska najprv štúdiom jeho osnovných monografií (o výsledkoch štúdia referujú na filozoficko-metodologickom seminári) a neskôr aktívnou účasťou na interných oponentúrach pripravovaných výskumných projektov. Študenti tiež priebežne predkladajú na kvalifikovanú oponentúru výsledky vlastnej výskumnej činnosti formou štúdií v recenzovaných vedeckých publikáciách a periodikách, referátov na domácich a zahraničných odborných podujatiach. Zároveň získavajú redakčné a organizačné spôsobilosti, overujú si svoju odbornú zdatnosť vypracovaním návrhov a riešením projektov UGA na tému príbuznú so zameraním doktorandskej práce, resp. riešením danej problematiky v rámci ČVÚ celoštátnych a medzinárodných výskumných projektov, realizovaných na školiacom pracovisku.

Uplatnenie absolventov

Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu primerané súčasnému stavu skúmanej problematiky; má schopnosť samostatne pracovať vo vedeckej oblasti, je schopný samostatnej aplikácie vedeckých poznatkov estetiky aj v širšom kontexte interdisciplinárneho výskumu vedeckých i umeleckých odborov. Absolvent odboru estetika vedecky báda, je schopný odborne a autorsky sa konfrontovať s existujúcou teóriou, je schopný prezentovať samostatné a originálne riešenie problémov. Jeho kompetencie zahŕňajú oblasť estetickej teórie, umenovedných teórií (teórie jednotlivých umení), populárnej kultúry a mediálnej sféry v perspektíve dejinného vývoja a v ich aktuálnom uplatňovaní. Absolvent je schopný zaujať terminologicky a metodologicky korektný postoj aj k novým, neprebádaným prejavom umeleckej i mediálnej komunikácie, k najaktuálnejším prejavom živej kultúry. Absolvent sa musí v maximálne možnej miere usilovať o adekvátnu prezentáciu výsledkov v prednáškovej alebo publikačnej sfére činnosti. Pri zvládnutí zásad vedeckej práce musí zohľadňovať jej spoločenské stránky a prihliadať na potenciálne využitie poznatkov na rozvoj študijného odboru, na vedeckú a pedagogickú prax. Ak sa aktívne zúčastní na vedeckých podujatiach pracoviska, kde absolvuje doktorandské štúdium (ÚLUK), získa vstup do zahraničnej vedeckej komunity, ktorá sa kontaktuje s týmto pracoviskom. Okrem odborného vzdelania a vedeckej prípravy absolvent získava aj jazykové znalosti tak, aby dokázal sledovať zahraničnú odbornú literatúru a komunikovať o odborných témach. Naučí sa organizačnej práci v rozličných kultúrnych inštitúciách, získa skúsenosť s prípravou a realizáciou grantov v kultúrnej aj vedeckej sfére.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook