Fakulta

Učiteľstvo estetickej výchovy v kombinácii

Magisterský študijný program

Podprogram  učiteľstvo estetickej výchovy v kombinácii
Forma štúdia: externá
Dĺžka štúdia: 3 roky
Garant: prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.
doc. PhDr. Zoltán Rédey, PhD. (spolugarant podprogram učiteľstvo estetickej výchovy)
Získaný titul: bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy: rigorózne štúdium – https://www.ff.ukf.sk/rigorozne-konanie/studijne-odbory-pre-vykonanie-rigoroznych-skusok doktorandský študijný program estetika
Pracovisko Ústav literárnej a umeleckej komunikácie
Informácie Šípka v logu pracoviska ukazuje správny smer každému, kto sa cez umenie chce dozvedieť viac aj o sebe – http://www.uluk.ff.ukf.sk/index.php/15-articles/26-pre-zaujemcov

Charakteristika študijného programu

Kľúčovým je v rámci študijného programu blok interpretačných disciplín zameraných na zvolené druhy a žánre umenia. Základnú zostavu troch umení z bakalárskeho štúdia dopĺňajú film a divadlo a vzhľadom na interdisciplinárnu povahu estetiky metodologicky zásadné predmety venované intertextualite. Interpretačné disciplíny dopĺňa dejinný blok zodpovedajúcich umeleckých druhov – divadla a filmu. Ďalšie okruhy štúdia sa sústreďujú na aktuálne estetické tendencie, a to v dvoch polohách – v popkultúrnej, vybudovanej na autorskej koncepcii pracoviska s presahmi k existujúcim svetovým teóriám, a v antropologickej, ktorá v sebe spája najnovšie trendy estetického výskumu s tradičnými, archetypálne bazálnymi témami estetiky s presahmi k širším kulturologickým kontextom. Zásadný význam pre budúceho učiteľa má blok štúdia venovaný praktickej estetike, teda metodike vyučovania rôznych esteticko-výchovných predmetov. V rámci voliteľných predmetov dopĺňajú ponuku štúdia predmety mimoumeleckého estetična a teórií interpretácie umeleckého diela, ako aj predmety prepájajúce štúdium s praktickou sférou manažovania projektov.
Študent rozširuje aj vedomosti z pedagogicko-psychologického a sociálno-vedného základu, ktoré nadväzujú na predmety prvého stupňa štúdia študijného programu. Prehlbuje svoje učiteľské kompetencie absolvovaním niekoľkých cyklov pedagogických praxí v školskom prostredí.

Uplatnenie absolventov

Absolvent 2. stupňa štúdia estetickej výchovy dokáže analyzovať súčasné moderné a postmoderné umenie, rozumieť významu populárnej kultúry (vrátane zodpovedajúcich mediálnych formátov) a adekvátnym spôsobom prezentovať výsledky vlastného prístupu k vybranej problematike. Je schopný rozvíjať estetickú reflexiu aktuálnych kultúrnych a umeleckých problémov a primerane riešiť teoretické problémy z oblasti estetického myslenia. Absolvent magisterského štúdia estetickej výchovy je odborne pripravený na profesiu samostatného učiteľa základných či stredných škôl tých typov predmetov, ktoré sa zaoberajú výkladom umeleckých, estetických a kultúrnych javov, teda estetickej výchovy, mediálnej výchovy, kultúry a umenia a pod. Zároveň je schopný pôsobiť v rozličných oblastiach umenovednej a umeleckej sféry či kultúrneho života. Môže sa uplatniť v mimoškolských zariadeniach, v rôznych vzdelávacích inštitúciách, v kultúrno-spoločenských inštitúciách, v médiách ako organizátor kultúrneho života, dramaturg, moderátor, mediálny poradca, v redakciách a vydavateľstvách, ale aj na vysokých školách ako samostatný vedecko-pedagogický pracovník.
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo