Fakulta

Učiteľstvo estetickej výchovy v kombinácii

Bakalársky študijný program

Podprogram  učiteľstvo estetickej výchovy v kombinácii
Forma štúdia: externá
Dĺžka štúdia: 4 roky
Garant: prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.
doc. PhDr. Zoltán Rédey, PhD. (podprogram učiteľstvo estetickej výchovy)
Získaný titul: bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy: magisterský študijný program 1.1.3 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov (učiteľstvo estetickej výchovy v kombinácii)
Pracovisko Ústav literárnej a umeleckej komunikácie
Informácie Šípka v logu pracoviska ukazuje správny smer každému, kto sa cez umenie chce dozvedieť viac aj o sebe – http://www.uluk.ff.ukf.sk/index.php/15-articles/26-pre-zaujemcov
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu

Ambíciou bakalárskeho študijného programu učiteľstvo estetickej výchovy v kombinácii je – dopĺňajúc pedagogicko-psychologický a sociálno-vedný základ učiteľstva – sprostredkovať študentovi vedomosti z oblasti dejín estetiky a estetických teórií od antiky po súčasnosť a primeraný rozhľad v histórii a teórii umenia. Kľúčom k tomuto poznaniu je zvládnutie interpretačného prístupu k estetickým fenoménom (myšlienkovým konceptom aj umeleckým dielam). V súlade s metodológiou pracoviska vychádzajúcou z recepčnej estetiky Nitrianskej školy tvoria jadro študijného programu interpretačné disciplíny a dejiny umeleckých štýlov. Študijný záujem sa pritom sústreďuje na oblasť výtvarného, hudobného a slovesného umenia.

Uplatnenie absolventov

Absolventi prvého stupňa štúdia učiteľstva estetickej výchovy dokážu analyzovať problémy z dejín estetiky od antiky až po súčasnosť, a to vďaka primeranej úrovni znalostí estetických kategórií a teórií a interpretačným zručnostiam predovšetkým pri kontakte s výtvarným, slovesným a hudobným dielom. Toto im dáva kompetenciu uplatniť sa v širokej oblasti kultúrneho a spoločenského života, súkromného a verejného sektoru, ktorý má vzťah k umeniu (kultúrne inštitúcie typu klasických galérií, ale aj nekonvenčných výstavných priestorov, inštitúcie organizujúce miestny kultúrny život na úrovni obce, mesta, regiónu, programy osvetových stredísk zamerané na tvorivé dielne a vzdelávanie, redakcie printových a iných médií a pod.). Absolvent môže pôsobiť aj ako člen inštitucionálnych tímov, v ktorých je žiadaná tvorba rešerší a deskriptívnych analýz estetických či špecifickejšie umeleckých javov a samozrejme je schopný pokračovať vo vlastnom profesionálnom vývoji vo vlastnej disciplíne. Absolvent vie nadobudnuté vzdelanie využiť takým spôsobom, ktorý preukazuje pochopenie súvislostí a dôsledkov v oblasti individuálneho a spoločenského života, čo je asi najoceniteľnejší a najuniverzálnejší prínos do rôznych oblastí profesijného života.
V rámci spoločnej pedagogicko-psychologickej prípravy učiteľa získajú absolventi vedomosti o kultúrnych a sociálnych súvislostiach výchovy, poznajú základné psychologické podmienky výchovy a vzdelávania, poznajú a vedia aplikovať pedagogické a didaktické programy príslušných výchovných inštitúcií. Taktiež poznajú organizačné zázemie príslušných výchovných zariadení a získajú prvé učiteľské skúsenosti v rámci pedagogickej praxe v školskom prostredí. Aj vďaka tomu sú schopní sledovať nové poznatky v rýchlo sa rozvíjajúcich disciplínach svojho odboru a príbuzných odboroch.
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo