Fakulta

Estetika

Doktorandský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc.
Získaný titul Philosophiae doctor (PhD.)
Pracovisko Ústav umeleckej a literárnej komunikácie
Informácie Šípka v logu pracoviska ukazuje správny smer každému, kto sa cez umenie chce dozvedieť viac aj o sebe

Charakteristika študijného programu

Študenti si v rámci študijného programu osvojujú koncepčno-metodologické zásady vedeckej práce aktívnou účasťou na pravidelných filozoficko-metodologických seminároch, venovaných riešeniu konkrétnych odborných problémov: internej oponentúre jednotlivých častí a verzií vlastnej dizertačnej práce, výskumných projektov UGA a vedeckých štúdií, ako aj internej oponentúre vedeckých výstupov pracovníkov ÚLUK a prednáškam zahraničných a domácich bádateľov. Odborne sa profilujú v súlade s koncepčno-metodologickými osobitosťami školiaceho pracoviska najprv štúdiom jeho osnovných monografií (o výsledkoch štúdia referujú na filozoficko-metodologickom seminári) a neskôr aktívnou účasťou na interných oponentúrach pripravovaných výskumných projektov. Študenti tiež priebežne predkladajú na kvalifikovanú oponentúru výsledky vlastnej výskumnej činnosti formou štúdií v recenzovaných vedeckých publikáciách a periodikách, referátov na domácich a zahraničných odborných podujatiach. Zároveň získavajú redakčné a organizačné spôsobilosti, overujú si svoju odbornú zdatnosť vypracovaním návrhov a riešením projektov UGA na tému príbuznú so zameraním doktorandskej práce, resp. riešením danej problematiky v rámci ČVÚ celoštátnych a medzinárodných výskumných projektov, realizovaných na školiacom pracovisku. Oblasť vzdelávacích aktivít umocňuje odborné kompetencie študentov študijnou prípravou na vedenie seminárov, súvisiacich predmetovo so zameraním ich doktorandskej práce, resp. na školiteľské vedenie prác ŠVOČ.

Uplatnenie absolventov

Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu primerané súčasnému stavu skúmanej problematiky; má schopnosť samostatne pracovať vo vedeckej oblasti, je schopný samostatnej aplikácie vedeckých poznatkov estetiky aj v širšom kontexte interdisciplinárneho výskumu vedeckých i umeleckých odborov. Absolvent odboru estetika vedecky báda, je schopný odborne a autorsky sa konfrontovať s existujúcou teóriou, je schopný prezentovať samostatné a originálne riešenie problémov. Jeho kompetencie zahŕňajú oblasť estetickej teórie, umenovedných teórií (teórie jednotlivých umení), populárnej kultúry a mediálnej sféry v perspektíve dejinného vývoja a v ich aktuálnom uplatňovaní. Absolvent je schopný zaujať terminologicky a metodologicky korektný postoj aj k novým, neprebádaným prejavom umeleckej i mediálnej komunikácie, k najaktuálnejším prejavom živej kultúry. Absolvent sa musí v maximálne možnej miere usilovať o adekvátnu prezentáciu výsledkov v prednáškovej alebo publikačnej sfére činnosti. Pri zvládnutí zásad vedeckej práce musí zohľadňovať jej spoločenské stránky a prihliadať na potenciálne využitie poznatkov na rozvoj študijného odboru, na vedeckú a pedagogickú prax. Ak sa aktívne zúčastní na vedeckých podujatiach pracoviska, kde absolvuje doktorandské štúdium (ÚLUK), získa vstup do zahraničnej vedeckej komunity, ktorá sa kontaktuje s týmto pracoviskom. Okrem odborného vzdelania a vedeckej prípravy absolvent získava aj jazykové znalosti tak, aby dokázal sledovať zahraničnú odbornú literatúru a komunikovať o odborných témach. Naučí sa organizačnej práci v rozličných kultúrnych inštitúciách, získa skúsenosť s prípravou a realizáciou grantov v kultúrnej aj vedeckej sfére.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook