Fakulta

Učiteľstvo estetickej výchovy v kombinácii

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy rigorózne štúdium
doktorandský študijný program estetika
Pracovisko Ústav literárnej a umeleckej komunikácie pri Katedre etiky a estetiky
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu a profil absolventov

Predmetová špecializácia

Absolvent/absolventka druhého stupňa štúdia estetickej výchovy má kompetencie kvalifikovane a samostatne interpretovať diela všetkých umeleckých druhov a popkultúrnych artefaktov, kultúrne ustanovujúce prapríbehy, ako aj mimoumelecké estetické fenomény, a to aj v intertextulánych, medzidruhových a historickovývinových súvislostiach a aplikovať tieto zručnosti vo vzťahu k aktuálnym problémom výchovno-vzdelávacej, umeleckej a kultúrnej praxe. Osvojil(a) si základné princípy metodiky vyučovania esteticko-výchovných predmetov, dokáže aplikovať kreatívnu praktickú metodiku.

Učiteľské kompetencie

Absolvent/ka má vďaka štúdiu spoločného učiteľského základu hlboké teoretické vedomosti o zásadných faktoroch a procesoch socializácie a výchovy, o kultúrnych súvislostiach antropogenézy a jej psychologických interpretáciách. Ovláda obsahy všeobecného vzdelávania a obsah disciplín svojej špecializácie, princípy jeho štruktúry, je oboznámený s metodológiou tvorby obsahu odboru a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami. Tento obsah dokáže projektovať pre didaktické zámery a účely. Absolvent/ka získal primerané poznatky z oblasti organizácie a riadenia vzdelávania, ako aj metód výskumu a vývoja v oblasti pedagogiky. Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti (projektovania, realizácie a reflexie výučby v triede) je schopný/á participovať na vývoji metodických materiálov pre výučbu. Má taktiež primerané poznatky z metód výskumu a vývoja v didaktike svojich odborov.
Absolvent/ka má hlboké teoretické vedomosti o súčasných modeloch vzdelávania, pozná obsah a metodológiu disciplín svojej predmetovej špecializácie, teoretické i praktické súvislosti odborovej didaktiky s využitím moderných komunikačných technológií v predmetoch špecializácie, na základe čoho samostatne projektuje a realizuje výučbu príslušných predmetov na úrovni nižšieho i vyššieho sekundárneho vzdelávania, dokáže adaptovať vzdelávacie programy v príslušných disciplínach na konkrétne podmienky žiakov, školskej triedy a typu školy, je schopný/á účelne podporovať rozvoj informačnej gramotnosti žiakov, analyzovať a posudzovať alternatívne programy sekundárneho vzdelávania a vie efektívne komunikovať pedagogické a odborové poznatky so širším prostredím laickej i profesijnej komunity. Absolvent/ka ovláda tvorbu metodických textov so širšou aplikovateľnosťou.

Uplatnenie absolventov

Absolvent/ka magisterského štúdia estetickej výchovy je spôsobilý/á byť učiteľom predmetov prislúchajúcim jeho špecializácii. Je teda odborne pripravený/á na profesiu samostatného učiteľa základných či stredných škôl tých typov predmetov, ktoré sa zaoberajú výkladom umeleckých, estetických a kultúrnych javov, teda estetickej výchovy, mediálnej výchovy, kultúry a umenia a pod. Uplatňuje sa aj v rozličných oblastiach umenovednej a umeleckej sféry či kultúrneho života, a to nie len v pozícii galerijného pedagóga. Je spôsobilý/á pokračovať vo vzdelávaní na 3. stupni vysokoškolského štúdia a na tejto báze pôsobiť v umenovedne orientovaných ustanovizniach.
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo