Fakulta

Učiteľstvo estetickej výchovy v kombinácii

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program učiteľstvo estetickej výchovy v kombinácii
Pracovisko Ústav literárnej a umeleckej komunikácie pri Katedre etiky a estetiky
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu a profil absolventov

Predmetová špecializácia

Absolvent/absolventka prvého stupňa štúdia estetickej výchovy ovláda základný kategoriálny aparát estetiky a semiotiky umenia, dokáže pojmovo identifikovať všetky úrovne a prvky umeleckého diela (predovšetkým slovesného, výtvarného a hudobného), je oboznámený/á so základnými príznakmi všetkých umeleckých slohov a so základnými princípmi estetického myslenia od staroveku po súčasnosť a ovláda metodologické východiská výučby esteticko-výchovných predmetov definované na základe autonómne vytvorenej a celoštátne akceptovanej koncepcie praktickej estetiky.

Učiteľské kompetencie

Absolventi/absolventky majú vďaka štúdiu spoločného učiteľského základu vedomosti o kultúrnych a sociálnych súvislostiach výchovy, poznajú základné pedagogické a psychologické podmienky výchovy a vzdelávania. Obsah štúdia je orientovaný tak, aby absolvent/ka získal/a vedomosti a zručnosti v oblasti pedagogicko-psychologického a sociálneho aspektu edukácie v odborno-vednom a metodickom rozmere študovanej kombinácie predmetov a schopnosti reflexie teoretickej bázy do edukačnej reality.

Uplatnenie absolventov

Absolvent/ka štúdia programov učiteľského vzdelávania je schopný/á uplatniť sa ako asistent/ka učiteľov na nižšom a vyššom stupni sekundárneho vzdelávania. Odborná a metodická profilácia je kvalifikáciou na edukačnú činnosť v inštitúciách a zariadeniach voľnočasovej edukácie.
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo