Fakulta

Estetika

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy doktorandský študijný program estetika
rigorózne štúdium
Pracovisko Ústav literárnej a umeleckej komunikácie pri Katedre etiky a estetiky
Informácie Šípka v logu pracoviska ukazuje správny smer každému, kto sa cez umenie chce dozvedieť viac aj o sebe
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu

Absolvent/absolventka druhého stupňa štúdia estetiky ovláda kategoriálny aparát i metódy interpretácie všetkých druhov umenia (v nadväznosti na bakalársky stupeň štúdia a s dôrazom na vizuálne umenie), vrátane divadla a filmu, popkultúry, a to v celom spektre ich konkrétnych žánrovo-druhových podôb, historickovývinových, výrazových a obsahových osobitostí. Je oboznámený/á so svetovými mytológiami a modelovými arcinaratívmi všetkých svetových kultúr, ich medzinárodnou typológiou, v nich obsiahnutými archetypmi, príbehovými vzorcami (tematickými algoritmami) a hodnotovými sústavami, konceptuálne a poznatkovo ovláda základné oblasti mimoumeleckých estetických javov. Absolvent/absolventka si osvojil(a) kategoriálny aparát a modely medzitextového nadväzovania (intertextuality), a to aj na úrovni vzťahov medzi rôznymi druhmi umenia, pozná interdisciplinárne súvislosti uvedených problémových okruhov (najmä vo vzťahu k filozofii umenia, kultúrnej antropológii, psychológii umenia), ovláda ich z hľadiska recepčnej estetiky i poetiky autora, orientuje sa v najvýznačnejších koncepciách a metodologických trendoch súčasnej estetiky i umenovedy, a to aj vo vzťahu ku koncepčno-metodologickým osobitostiam tzv. Nitrianskej školy (recepčnej poetiky, pragmatickej estetiky, teórie popkultúry, arcitextuálnej tematológie), ovláda tiež zásady tvorby odborných a vedeckých štúdií a projektov, umeleckej kritiky a publicistiky a dokáže ich samostatne skoncipovať. Absolvent/absolventka je schopný/á samostatne a s heuristickými ambíciami analyzovať problémy zo všetkých vyššie uvedených okruhov a aplikovať ich vo vzťahu ku konkrétnym problémom estetickej, umeleckej a kultúrnej praxe.

Uplatnenie absolventov

Absolvent/absolventka magisterského štúdia estetiky je odborne disponovaní na pôsobenie v rozličných oblastiach umenovednej a umeleckej sféry či kultúrneho života. Môže sa uplatniť na vysokých školách, v odborných a vedeckých ustanovizniach s umenovedným zameraním, v kultúrno-osvetových, kultúrno-spoločenských a vzdelávacích inštitúciách, médiách, redakciách a vydavateľstvách, a to na pozíciách kurátora/kurátorky, kultúrneho publicistu/kultúrnej publicistky, umeleckého kritika/umeleckej kritičky, redaktora/redaktorky, kultúrneho agenta/kultúrnej agentky, vydavateľského redaktora/vydavateľskej redaktorky a pod.
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo