Fakulta

Cena dekana 2018 - výzva na návrhy

Kategórie:
1. za vedeckovýskumnú a projektovú činnosť (mimoriadne aktivity a zviditeľňovanie výsledkov národného a medzinárodného významu),
2. za publikačnú činnosť zamestnanca fakulty (významné domáce a zahraničné publikačné výstupy),
3. za publikačnú činnosť doktoranda (významné domáce a zahraničné publikačné výstupy),
4. za spoluprácu so študentskou komunitou (mimoriadne výsledky v oblasti práce so študentmi: vo vede, výskume, v pedagogickej a publikačnej činnosti a voľno-časových aktivitách).
 
Kto môže podať návrh: členovia akademickej obce FF
Ako: na mail (pri publikačnej činnosti je potrebné predložiť na sekretariát dekana aj jednotlivé publikácie).
Termín: 30. 11. 2018

gb