Fakulta

Inauguračná prednáška doc. PaedDr. Zuzany Kováčovej, PhD.

Dekanka Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že dňa 25. októbra 2018 o 9,20 hod. sa v Sieni Konštantína Filozofa UKF v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, uskutoční inauguračná prednáška doc. PaedDr. Zuzany Kováčovej, PhD., pracovníčky Katedry slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v študijnom odbore 2.1.27 slovenský jazyk a literatúra. Názov inauguračnej prednášky: „Kognitívna metafora a jej vplyv na vznik nepriamych nominácií v prirodzenom jazyku z diachrónneho i synchrónneho aspektu“.

gb