Fakulta

Politológia

Bakalársky študijný program

Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 4 roky
Garant prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program Politológia
Pracovisko Katedra politológie a euroázijských štúdií
Informácie Príď k nám študovať politológiu, naučíš sa porozumieť vzťahom v domácej a zahraničnej politike.

Charakteristika študijného programu

Ide o interdisciplinárne formulovaný bakalársky študijný program, kde, okrem základnej oblasti politológie a práva, sú zastúpené humanitné disciplíny a jazykové prípravy. Celé štúdium je koncipované tak, aby osvojené všeobecné a základné odborné znalosti boli rozvíjané v aplikovanej forme v špeciálnej profesijnej zručnosti. Skladba predmetov prvého ročníka je koncipovaná tak, aby sa vyrovnali prípadné rozdiely v znalostiach študentov z rôznych typov škôl.

Uplatnenie absolventov

Absolvent nájde uplatnenie predovšetkým v orgánoch štátnej správy (obvodné úrady, ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy, útvary NR SR), verejnej správy a samosprávy. Tiež môže pôsobiť v politických stranách a mimovládnych organizáciách, ako redaktor v masmédiách a v oblasti základného a aplikovaného výskumu.
Má predpoklady uplatniť sa v inštitúciách a oblastiach, ako napríklad:
 • vládne a mimovládne humanitne orientované inštitúcie a organizácie,
 • organizácie a inštitúcie tretieho sektora,
 • inštitúcie zaoberajúce sa empirickou identifikáciou stavu spoločnosti (napr. výskumom verejnej mienky),
 • kultúrno-spoločenské inštitúcie, nadácie, občianske združenia,
 • redakcie odborných a spoločenských časopisov,
 • vydavateľstvá odbornej (spoločenskovednej) literatúry,
 • politické inštitúcie,
 • štátna a verejná správa (oblasť „ľudských zdrojov“),
 • • samospráva (oblasť „ľudských zdrojov“)

Politológia

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy Rigorózne konanie
Pracovisko Katedra politológie a euroázijských štúdií
Informácie Pokračuj v štúdiu politológie, zdokonalíš sa v analyzovaní politického a spoločenského života.

Charakteristika študijného programu

Ide o interdisciplinárne formulovaný magisterský študijný program. Štruktúra jednotlivých predmetov je vyvážená tak, aby sa predmety v jednotlivých semestroch logicky doplňovali. Študijný program je koncipovaný s predpokladom, že absolventi budú pripravení pre výkon verejných funkcií, výkon funkcií odborných a vedeckých pracovníkov a analytikov, najmä v oblasti verejnej správy a politologických inštitúcií.

Uplatnenie absolventov

Absolvent je pripravený na odborné pôsobenie v rozličných oblastiach politického a spoločenského života. Priamo sa môže uplatniť na vysokých školách, ako samostatný teoretický pracovník, ako učiteľ (ak získa „pedagogické minimum“), v orgánoch štátnej správy, v orgánoch samosprávy, v politických stranách, v medzinárodných inštitúciách, v treťom sektore, v kultúrno-spoločenských inštitúciách, vo vzdelávacích inštitúciách, v redakciách, v odborných ústavoch a vedeckých pracoviskách.
Konkrétne možnosti uplatnenia:
 • v orgánoch štátnej správy;
 • v orgánoch samosprávy;
 • v medzinárodných vládnych a nevládnych inštitúciách;
 • v politických stranách;
 • v treťom sektore;
 • v kultúrno-spoločenských inštitúciách;
 • v masmédiach.

Politológia

Magisterský študijný program

Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy Rigorózne konanie
Pracovisko Katedra politológie a euroázijských štúdií
Informácie Pokračuj v štúdiu politológie, zdokonalíš sa v analyzovaní politického a spoločenského života.

Charakteristika študijného programu

Jedná sa o interdisciplinárne formulovaný magisterský študijný program. Štruktúra jednotlivých predmetov je vyvážená tak, aby sa predmety v jednotlivých semestroch logicky doplňovali. Študijný program je koncipovaný s predpokladom, že absolventi budú pripravení pre výkon verejných funkcií, výkon funkcií odborných a vedeckých pracovníkov a analytikov, najmä v oblasti verejnej správy a politologických inštitúcií.

Uplatnenie absolventov

Absolvent je pripravený na odborné pôsobenie v rozličných oblastiach politického a spoločenského života. Priamo sa môže uplatniť na vysokých školách, ako samostatný teoretický pracovník, ako učiteľ (ak získa „pedagogické minimum“), v orgánoch štátnej správy, v orgánoch samosprávy, v politických stranách, v medzinárodných inštitúciách, v treťom sektore, v kultúrno-spoločenských inštitúciách, vo vzdelávacích inštitúciách, v redakciách, v odborných ústavoch a vedeckých pracoviskách.
Konkrétne možnosti uplatnenia:
 • v orgánoch štátnej správy;
 • v orgánoch samosprávy;
 • v medzinárodných vládnych a nevládnych inštitúciách;
 • v politických stranách;
 • v treťom sektore;
 • v kultúrno-spoločenských inštitúciách.

Euroázijské štúdiá

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant doc. Mgr. László Öllös, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program Politológia
Pracovisko Katedra politológie a euroázijských štúdií
Informácie Príď k nám študovať, dozvieš sa niečo o modernom politickom vývoji euroázijského kontinentu, spoznáš bližšie Rusko, Čínu, Indiu, Japonsko, naučíš sa rusky a čínsky.

Charakteristika študijného programu

Určujúcim hľadiskom profilu absolventa je orientácia v politologickej literatúre, schopnosť sledovať trendy vývoja politických vied, schopnosť analyzovať a syntetizovať reálne poznatky získané zo štúdia politických dokumentov, historických a diplomatických prameňov, schopnosť analyzovať základné politické procesy v eurázijskom priestore – neosobne, nadstranícky a s teoretickým nadhľadom. Absolvent bakalárskeho študijného programu Euroázijské štúdiá nadobudne schopnosti rozlišovať medzi faktami a hodnoteniami šírenými profesionálnymi politikmi a masmédiami, ktoré môžu byť skreslené nižším stupňom poznania a záujmami, rozlišovať objektívne od subjektívneho, stranícke od nadstraníckeho, vedecké od laického, náhodné od zákonitého, analyzovať primárnu a sekundárnu literatúru, historické pramene, má prehľad v odbornej literatúre monografickej, ako aj časopiseckej. Je schopný prognózovať vývoj základných politických trendov, ako aj formulovať výsledky svojej práce a vie sa pohybovať v spleti politických inštitúcií.

Uplatnenie absolventov

Absolvent je pripravený nájsť uplatnenie predovšetkým v orgánoch štátnej správy a samosprávy, v inštitúciách EÚ, integračných úradoch pri štátnych inštitúciách zameraných na medzinárodnú spoluprácu a v diplomacii. Rovnako sa môže realizovať v politických stranách a hnutiach, v mimovládnych medzinárodných organizáciách zameraných na medzinárodnú spoluprácu, v zahraničných redakciách masmédií ako aj v oblasti základného a aplikovaného výskumu.
Konkrétne možnosti uplatnenia:
 • v orgánoch štátnej správy;
 • v orgánoch samosprávy;
 • v politických stranách;
 • v treťom sektore;
 • v kultúrno-spoločenských inštitúciách;
 • v masmédiach.

Euroázijské štúdiá

Bakalársky študijný program

Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 4 roky
Garant doc. Mgr. László Öllös, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program Politológia
Pracovisko Katedra politológie a euroázijských štúdií
Informácie Príď k nám študovať, dozvieš sa niečo o modernom politickom vývoji euroázijského kontinentu, spoznáš bližšie Rusko, Čínu, Indiu, Japonsko, naučíš sa rusky a čínsky.

Charakteristika študijného programu

Určujúcim hľadiskom profilu absolventa je orientácia v politologickej literatúre, schopnosť sledovať trendy vývoja politických vied, schopnosť analyzovať a syntetizovať reálne poznatky získané zo štúdia politických dokumentov, historických a diplomatických prameňov, schopnosť analyzovať základné politické procesy v eurázijskom priestore – neosobne, nadstranícky a s teoretickým nadhľadom. Absolvent bakalárskeho študijného programu Euroázijské štúdiá nadobudne schopnosti rozlišovať medzi faktami a hodnoteniami šírenými profesionálnymi politikmi a masmédiami, ktoré môžu byť skreslené nižším stupňom poznania a záujmami, rozlišovať objektívne od subjektívneho, stranícke od nadstraníckeho, vedecké od laického, náhodné od zákonitého, analyzovať primárnu a sekundárnu literatúru, historické pramene, má prehľad v odbornej literatúre monografickej, ako aj časopiseckej. Je schopný prognózovať vývoj základných politických trendov, ako aj formulovať výsledky svojej práce a vie sa pohybovať v spleti politických inštitúcií.

Uplatnenie absolventov

Absolvent je pripravený nájsť uplatnenie predovšetkým v orgánoch štátnej správy a samosprávy, v inštitúciách EÚ, integračných úradoch pri štátnych inštitúciách zameraných na medzinárodnú spoluprácu a v diplomacii. Rovnako sa môže realizovať v politických stranách a hnutiach, v mimovládnych medzinárodných organizáciách zameraných na medzinárodnú spoluprácu, v zahraničných redakciách masmédií ako aj v oblasti základného a aplikovaného výskumu.
Konkrétne možnosti uplatnenia:
 • v orgánoch štátnej správy;
 • v orgánoch samosprávy;
 • v politických stranách;
 • v treťom sektore;
 • v kultúrno-spoločenských inštitúciách;
 • v masmédiach.

Ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Jana Sokolová, CSc.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program Ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii
Pracovisko Katedra rusistiky

Charakteristika študijného programu

Obsah a štruktúra študijného programu je tvorená tak, aby sa rešpektoval profil absolventa a jeho uplatnenie v praxi. Na základe toho je zabezpečená gradácia v nadobúdaní odborných znalostí a rečových zručností.
V prvom roku štúdia študenti získavajú teoretické vedomosti zo základov filológie, fonetiky a fonológie ruského jazyka, dejín a reálií Ruska a Ukrajiny. Rečové kompetencie z ruského jazyka sa rozvíjajú a aktivizujú vo vybraných tematických oblastiach a v aspekte interkultúrnej komunikácie. Nadobúdajú sa základy rečových kompetencií v ukrajinskom jazyku. Študenti získavajú prehľad v príslušnej odbornej knižnej a časopiseckej literatúre, či v iných (elektronických) zdrojoch a učia sa pracovať s nimi.
V druhom roku štúdia študenti nadobúdajú znalosti z ruského tvaroslovia a slovotvorby. Sústredená pozornosť sa venuje najmä kulturologickému aspektu vzdelávania, ruskej literatúre a jej interpretačným podobám. Rečové kompetencie z ruského a ukrajinského jazyka sa rozvíjajú a aktivizujú vo vybraných tematických oblastiach. V treťom roku štúdia študenti získavajú znalosti zo syntaxe ruského jazyka. Vo vybraných tematických oblastiach sa ďalej rozvíjajú a aktivizujú rečové kompetencie z ruského a ukrajinského jazyka. Nadobúdajú sa základy prekladateľských a tlmočníckych kompetencií a základy obchodnej komunikácie.

Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu získa schopnosť pohybovať sa v regiónoch Ruska a Ukrajiny na základe poznania ich jazykov, noriem a hodnôt kultúry. Disponuje:
(a) jazykovými a komunikačnými kompetenciami v súlade s globálnou stupnicou Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky: ruský jazyk – úroveň B2, ukrajinský jazyk – úroveň B1. V praxi to znamená, že ovláda uvedené jazyky na takej úrovni, že je schopný prekladať stredne náročné odborné texty ako aj konzekutívne tlmočiť v oblastiach profesionálne nešpecializovanej komunikácie, napr. sprievodcovstva, zabezpečovania služieb, vedenia korešpondencie a administratívnej agendy;
(b) kulturologickými kompetenciami zahrňujúcimi schopnosti aktívnej komunikácie s predstaviteľmi východoslovanských kultúr; úpravy textov po obsahovej a jazykovej stránke v súlade s kultúrnym kontextom a uzuálnymi špecifikami cieľovej krajiny; orientovanie sa v inonárodnej kultúre s cieľom adekvátnej voľby primeraných komunikačných stratégií;
(c) ďalšími kompetenciami, ako napr. ovládanie zásad mediálnej komunikácie a spoločenského vystupovania. Absolvent bakalárskeho stupňa je spôsobilý uplatniť sa v kultúrno-spoločenských inštitúciách, v masmédiách a vydavateľstvách; v hospodárskej a podnikateľskej sfére; v štátnej sfére, diplomacii a medzinárodných inštitúciách; v treťom sektore a mimovládnych organizáciách.

Ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PhDr. Jana Sokolová, CSc.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy

doktorandský študijný program slavistika – slovanské jazyky
rigorózne konanie

Pracovisko Katedra rusistiky

Charakteristika študijného programu

Študijný program je koncipovaný tak, aby absolvent druhého stupňa mal adekvátnu filologickú aj odbornú prípravu. Predmety študijného plánu sú zamerané na rozvíjanie znalostí z oblasti (a) lingvistiky, (b) kultúry, (c) rečových kompetencií, (d) prekladateľských a tlmočníckych kompetencií.
V prvom roku štúdia študenti získavajú teoretické znalosti a praktické zručnosti z ruskej funkčnej lexikológie a štylistiky. Nadobúdajú poznatky zo stratifikácie ruštiny a osvojujú si normy spisovného jazyka vo vybraných komunikačných sférach. Učia sa samostatne identifikovať a interpretovať teoretické problémy. Hlbšie spoznávajú jazykový, kultúrny a spoločenský areál Ruska a východnej Európy. Rozvíjanie rečových kompetencií okrem ponuky konverzačných cvičení sa sústreďuje na odbornú komunikáciu, ktorú zastrešujú predmety: Obchodná ruština, Obchodná korešpondencia a Diplomatický protokol.
V druhom roku štúdia študenti ďalej rozvíjajú rečové kompetencie z ruského jazyka na úrovni stupňa C1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Priebežne sa aktivizuje kultúra rečového prejavu a znalosti z konzekutívneho a simultánneho tlmočenia. Okrem odborného prekladu sa študenti oboznamujú s problematikou umeleckého prekladu. Aktívne si osvojujú odborné komunikačné prostriedky a stratégie. Koncepčne rozvíjajú formy hovorenej aj písanej podoby ruského jazyka v tých komunikačných sférach, ktoré korešpondujú s možnosťami uplatnenia v praxi: Ruština v cestovnom ruchu, Technická ruština. Sústredená pozornosť sa venuje príprave diplomovej práce.

Uplatnenie absolventov

Absolvent druhého stupňa nadobudol teoretické a praktické poznatky založené na súčasnom stave vedeckých poznatkov v odbore Slovanské jazyky a literatúry, vie ich tvorivo uplatňovať pri výkone povolania alebo pri pokračovaní vo vysokoškolskom štúdiu podľa doktorandského študijného programu. Získal:
(a) teoretické poznatky z oblasti jazykovedy a vybraných sociálnych a behaviorálnych vied, odborné a metodologické základy výskumnej práce a tvorivej aplikácie získaných znalostí v praxi;
(b) praktické zručnosti zahrňujúce aktívne ovládanie ruského jazyka slovom a písmom na úrovni C1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky; ovládanie postupov, zručností, návykov a stratégií odborného a umeleckého prekladu, konzekutívneho ako aj simultánneho tlmočenia; využívania informačných a komunikačných technológií;
(c) doplňujúce poznatky a zručnosti spočívajúce na schopnosti efektívne pracovať ako odborník na ruský jazykový a kultúrny areál, pripravenosti na odborný rast, skvalitňovanie a rozvíjanie jazykového prejavu a jazykovej kultúry. Absolvent magisterského stupňa je spôsobilý uplatniť sa v hospodárskej a podnikateľskej sfére; v štátnej sfére, diplomacii a medzinárodných inštitúciách, v masmédiách a vydavateľstvách, v kultúrno-spoločenských inštitúciách, v treťom sektore a mimovládnych organizáciách.

Slavistika – slovanské jazyky

Doktorandský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Jana Sokolová, CSc.
Získaný titul Philosophiae doctor (PhD.)
Pracovisko Katedra rusistiky

Charakteristika študijného programu

Študijný program Slavistika – slovanské jazyky je koncipovaný tak, aby absolvent tretieho stupňa mal adekvátnu filologickú, jazykovú a metodologickú prípravu. Štruktúra programu je tvorená s cieľom, aby bol rešpektovaný profil absolventa a jeho uplatnenie v praxi. Na základe toho je zabezpečená gradácia v nadobúdaní odborných vedomostí a aplikatívnych kompetencií.
V prvom roku štúdia študent získava teoretické vedomosti založené na súčasnom stave vedeckých poznatkov v odbore. Osvojuje si zásady vedeckej práce a etiky vedeckej práce. Samostatne identifikuje a interpretuje teoretické problémy. Hlbšie spoznáva slovanský jazykový a kultúrny areál. Aktívne si osvojuje cudzojazyčnú odbornú terminológiu, prostriedky a stratégie cudzojazyčnej odbornej komunikácie. Je schopný prezentovať výsledky vlastného výskumu odbornej komunite. Koncepčne rozvíja formy písaných odborných komunikátov (recenzií, odborných článkov, vedeckých štúdií). Sústredenú pozornosť venuje príprave na dizertačnú skúšku. V druhom roku štúdia študent získa prehľad o metódach komplexného a interdisciplinárneho slavistického výskumu. Aktivizuje formulovanie metodologických postupov a problémov súvisiacich s témou dizertačnej práce. Nadobudne obraz o najvýznamnejších metódach výskumu jazyka a kultúry v kontexte slavisticky orientovaných vedných disciplín. Aktívne prezentuje výsledky vlastného výskumu odbornej komunite na vedeckých podujatiach, vo vedeckých zborníkoch a periodikách. Je schopný organizovať vlastnú vedeckú projektovú činnosť. Sústredenú pozornosť venuje príprave dizertačnej práce.
Tretí rok štúdia je zameraný na interpretáciu textov slovanskej písomnej kultúry s cieľom podať komentár k vybraným jazykovým a historicko-kultúrnym javom. V centre pozornosti je ukončenie dizertačnej práce, v ktorej doktorand preukáže orientáciu v metódach jazykovedného a kultúrno-historického výskumu a vlastný prínos do skúmanej problematiky.

Uplatnenie absolventov

Absolvent doktorandského študijného programu Slavistika – slovanské jazyky získa rozsiahle teoretické vedomosti v odbore 2.1.28 slovanské jazyky a literatúra a v príbuzných aplikovaných odboroch. Ovláda vedecké metódy výskumu s orientáciou na inovačné procesy v slovanskom jazykovom areáli, literárnohistorickú a literárnoteoretickú reflexiu literárnych fenoménov slovanského kultúrneho priestoru. Nadobudne tiež metodické schopnosti pre výskumnú prácu. Získa skúsenosti s prezentáciou výsledkov na vedeckých konferenciách a pri ich publikovaní v domácich a zahraničných vedeckých publikáciách.
Absolvent má predpoklady uplatniť sa na univerzitných, akademických a iných vzdelávacích a výskumných pracoviskách.

Učiteľstvo ruského jazyka a literatúra v kombinácii

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.
doc. PaedDr. Ján Gallo, PhD. (podprogram ruský jazyk a literatúra)
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program Ruský jazyk a literatúra v kombinácii predmetov
Pracovisko Katedra rusistiky

Charakteristika študijného programu

Štruktúra a obsah študijného programu zodpovedá profilu absolventa s následným uplatnením v praxi. V rámci bakalárskeho štúdia ruského jazyka ako cudzieho študent počas trojročného štúdia nadobudne základné jazykové, rečové, komunikačné a sociokultúrne kompetencie. Taktiež je zabezpečený rozvoj základných druhov rečovej činnosti – čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, hovorenie a písanie. V prvom roku štúdia sa pozornosť sústreďuje na rečové cvičenia, počúvanie a písanie v rámci ruského jazyka, a taktiež na audio-orálne cvičenia. Študenti získavajú aj základný prehľad z dejín Ruska.
Druhý rok štúdia je zameraný na nácvik hovorenia a písania v rámci ruského jazyka. Študenti sa taktiež oboznamujú s morfologickou jazykovou rovinou a získavajú prehľad o ruskej umeleckej literatúre.
Tretí rok štúdia je orientovaný na praktické zvládnutie ruského jazyka a ďalšie rozvíjanie jazykovej a rečovej a komunikačnej kompetencie študentov. Študenti taktiež získavajú poznatky zo syntaktickej jazykovej roviny a oboznamujú sa so základmi vyučovania ruského jazyka ako cudzieho v podmienkach slovenskej školy.
Štruktúra programu je tvorená tak, aby bol rešpektovaný profil absolventa a jeho uplatnenie v praxi. Na základe toho je zabezpečená gradácia v nadobúdaní pedagogicko-psychologických a sociálnych odborných vedomostí a zručností.
V prvom roku štúdia je pozornosť orientovaná na vysvetlenie teoretických východísk edukačnej vedy a na analýzu základnej pedagogickej a psychologickej terminológie. Študenti získavajú prehľad v príslušnej odbornej knižnej a časopiseckej literatúre, či v iných zdrojoch odborných poznatkov a učia sa pracovať s nimi.
Druhý rok štúdia je zameraný na teoretické a metodické aspekty výchovy a vzdelávania a na poznanie širšieho kontextu rozvoja osobnosti. Študenti sa oboznamujú s edukačným prostredím školy a mimo školy, prehlbujú si poznatky o výchove a zoznamujú sa s variabilitou výchovných prístupov k deťom na základe ich individuálnych, či skupinových odlišností.
Tretí rok štúdia má výrazne aplikačný charakter, u študentov sa predpokladá určitá miera schopnosti aplikovať teoretické poznatky do praktickej edukačnej činnosti, vyučované disciplíny približujú školskú aj mimoškolskú edukačnú realitu.
Nevyhnutnou súčasťou prípravy je pedagogická prax orientovaná na pozorovanie a reflexívne hodnotenie procesov výchovy a vzdelávania realizovaná priamo v prostredí základných a stredných škôl a asistenciu učiteľovi príslušného predmetu špecializácie.

Uplatnenie absolventov

Teoretické poznatky

Absolventi majú teoretické vedomosti z fonetickej, morfologickej a syntaktickej jazykovej roviny ruského jazyka.

Absolventi taktiež ovládajú

 • základnú terminológiu jednotlivých jazykových rovín, a taktiež základy ruskej ortografie;
 • poznajú reálie históriu Ruska;
 • poznajú predstaviteľov, ich tvorbu a jednotlivé smery v rámci ruskej literatúry;
 • vedia analyzovať text;
 • ovládajú základné metodické východiská vyučovania ruského jazyka ako cudzieho;
 • nadobudnú základy tlmočníckej kompetencie.
Praktické zručnosti
 • nadobudnuté jazykové a rečové zručnosti sú spôsobilí prakticky aplikovať v rámci ústnej a písomnej komunikácie v ruskom jazyku;
 • sú schopní aktívne používať získané teoretické poznatky z fonetiky, morfológie, paradigmatiky a syntaxe.
 • vedia samostatne zostaviť prípravu na vyučovaciu hodinu ruského jazyka s reálnou možnosťou uplatnenia v praxi
Doplňujúce poznatky a zručnosti
 • návyky permanentného prehlbovania vedomostí a rozvoja rečových zručností;
 • aktívne pozorovanie vyučovacieho procesu na hodinách ruského jazyka v rámci hospitačno-asistentskej praxe.
Absolventi majú vedomosti o kultúrnych a sociálnych súvislostiach výchovy, poznajú základné psychologické podmienky výchovy a vzdelávania, poznajú a vedia aplikovať pedagogické a didaktické programy príslušných výchovných inštitúcií. Taktiež poznajú organizačné zázemie príslušných výchovných zariadení. Sú schopní sledovať nové poznatky v rýchlo sa rozvíjajúcich disciplínach svojho odboru a príbuzných odboroch.
Teoretické poznatky poznajú a chápu koncept socializačného a výchovného procesu v širších sociálno-vedných súvislostiach,
 • ovládajú psychologickú interpretáciu vývinu a výchovy detí,
 • poznajú princípy tvorby a projektovania pedagogického prostredia pre deti príslušných vekových kategórií,
 • poznajú aktuálnu školskú legislatívu a v jej zmysle realizujú edukačnú činnosť.
Praktické zručnosti
 • sú spôsobilí metodicky spracovať konkrétne pedagogické programy, ako aj navrhovať a realizovať špecifické programy pre jednotlivé časti obsahu výchovy a vzdelávania,
 • sú schopní komunikovať svoje pedagogické poznanie na úrovni príslušnej komunity.
Doplňujúce poznatky a zručnosti
 • majú návyk permanentného vzdelávania sa,
 • sú schopní interpretácie vedeckých textov z oblasti pedagogiky, dokážu efektívne spolupracovať na tvorbe celoškolských a komunitných projektov týkajúcich sa práce s deťmi.

Učiteľstvo ruského jazyka a literatúra v kombinácii

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.
doc. PaedDr. Ján Gallo, PhD. (podprogram ruský jazyk a literatúra)
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy rigorózne konanie
Pracovisko Katedra rusistiky

Charakteristika študijného programu

Štruktúra a obsah študijného programu zodpovedá profilu absolventa s rešpektovaním jeho uplatnenia v praxi. V rámci magisterského štúdia ruského jazyka ako cudzieho študent počas dvojročného štúdia nadobudne ďalšie odborné vedomosti a zručnosti.
Prvý rok štúdia je orientovaný na oboznámenie študentov s lexikálnou a štylistickou rovinou ruského jazyka. Ide taktiež o nácvik jazykovej a rečovej kompetencie v oblasti obchodu a podnikania, úradnej/obchodnej písomnej a ústnej komunikácie. Študent získa aj základné tlmočnícke kompetencie a poznatky z oblasti technickej ruštiny. Osobitná pozornosť v prvom roku štúdia je venovaná problematike metodiky vyučovania ruského jazyka ako cudzieho na slovenských školách.
V druhom roku štúdia si študent ďalej prehlbuje a rozvíja poznatky z metodiky vyučovania ruského jazyka ako cudzieho v podmienkach slovenskej školy, čo tvorí ťažisko jeho profilácie. Študent je taktiež oboznámený s aktuálnym dianím v súčasnej Ruskej federácii a pozornosť sa sústreďuje aj na získanie základných poznatkov, jazykových a rečových zručností z oblasti cestovného ruchu. V prvom i druhom roku štúdia si študent ďalej rozvíja a prehlbuje svoje jazykové, rečové a komunikačné kompetencie.
Štruktúra programu je tvorená tak, aby bol rešpektovaný profil absolventa a jeho uplatnenie v praxi. Na základe toho je zabezpečená gradácia v nadobúdaní pedagogicko-psychologických a sociálnych odborných vedomostí a zručností.
V prvom roku štúdia je pozornosť orientovaná na vysvetlenie teoretických východísk didaktiky a teórií a modelov vyučovania zameraných na kognitívnu socializáciu a vzdelávanie človeka, psychologické aspekty učenia, vychovávania a vyučovania a kvantitatívne, kvalitatívne stratégie a metódy výskumu a vývoja v pedagogike.
Druhý rok štúdia je zameraný na teoretické a metodické aspekty výchovy a vzdelávania, na školskú politiku, manažment, legislatívu, pedeutológiu a pedagogickú komunikáciu. Študenti si prehlbujú poznatky o edukačnom prostredí školy a prehlbujú si zručnosti projektovania a realizácie vyučovacieho procesu v predmetoch svojej špecializácie na nižšom a vyššom sekundárnom stupni vzdelávania s ohľadom na variabilitu výchovných prístupov k deťom na základe ich individuálnych, či skupinových odlišností. Nadobudnuté teoretické poznatky implementujú v praxi v rámci odborovým didaktikom a cvičným učiteľom reflektovanej pedagogickej praxe na základných a stredných školách.
Absolvent magisterského stupňa štúdia dokáže samostatne riešiť úlohy vyplývajúce z jeho kompetencií (odborných, pedagogicko-psychologických, metodicko-didaktických a osobnostných), ktoré v priebehu štúdia získal. Dokáže uplatňovať procedúry edukačnej intervencie v školských a mimoškolských podmienkach, kooperuje s pracovníkmi príbuzných profesií (riaditeľ školy, učitelia, školský psychológ, školský špeciálny pedagóg, sociálny kurátor), je schopný kooperovať ako člen tímu, spolupracovať s rodičmi a inými členmi komunity, v ktorej pracuje. Predpokladá sa ďalšie zdokonaľovanie absolventa prostredníctvom samoštúdia, k čomu je počas štúdia vedený. Je plne kvalifikovaný na vyučovaciu činnosť a ďalšie edukačné činnosti.

Uplatnenie absolventov

Teoretické poznatky
Absolventi majú teoretické vedomosti z lexikálnej a štylistickej roviny ruského jazyka.
Absolventi taktiež ovládajú
 • základnú terminológiu uvedených jazykových rovín;
 • poznajú aktuálne fakty zo súčasnej Ruskej federácie v oblasti politiky, ekonomiky a kultúry;
 • poznajú predstaviteľov, ich tvorbu a jednotlivé smery v rámci ruskej literatúry;
 • ovládajú základnú terminológiu a problematiku vybraných technických odvetví národného hospodárstva;
 • majú hlboké vedomosti z metodiky vyučovania ruského jazyka ako cudzieho;
Praktické zručnosti
 • nadobudnuté jazykové a rečové zručnosti sú spôsobilí prakticky aplikovať v rámci ústnej a písomnej komunikácie v ruskom jazyku;
 • sú spôsobilí aktívne používať ruský jazyk v sfére obchodu a podnikania;
 • sú schopní prakticky uplatniť získané teoretické poznatky z lexikológie a štylistiky ruského jazyka;
 • vedia adekvátne aplikovať nadobudnuté teoretické vedomosti z metodiky vyučovania ruského jazyka ako cudzieho v podobe samostatného vedenia vyučovacej hodiny so štandardnou dĺžkou 45 minút;
Doplňujúce poznatky a zručnosti
 • návyky permanentného prehlbovania vedomostí a rozvoja rečových zručností;
 • aktívna účasť v edukačnom procese na hodinách ruského jazyka v rámci výstupovej a súvislej pedagogickej praxe.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook