Fakulta

Taliansky jazyk a kultúra

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. Michelangelo Zaccarello, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program Taliansky jazyk a kultúra
Pracovisko Katedra romanistiky
Informácie Jednoodborový študijný program Taliansky jazyk a literatúra uprednostňujú hlavne uchádzači s víziou zamestnania vo firmách a spoločnostiach pôsobiacich medzinárodnom obchodnom prostredí, s nutnosťou vzdelávať sa v správnom používaní talianskeho jazyka

Charakteristika študijného programu

Okrem bežných jazykových seminárov zacielených na otázky morfológie, syntaxe či slovnej zásoby obsahuje návrh študijného programu predmety zamerané na vytvorenie komunikatívnych schopností študentov v oblastí počúvania s porozumením, písania, čítania s porozumením a prekladu v oboch smeroch. Nové a funkčné sa ukazujú predmety uvádzajúce do cielených oblastí používania jazyka, napríklad v administratíve Európskej únie alebo v odbornej praxi.
Cieľovú spôsobilosť študentov sprostredkovať medzi kultúrami posilňujú také predmety ako latinčina, druhý románsky jazyk, slovenská kultúra na medzikultúrnom základe, slovensko-talianske literárne vzťahy, slovensko-talianske kultúrne vzťahy, predmety zamerané sústavne na rozličné stránky talianskej kultúry a literatúry členené po jednotlivých veľkých kultúrnych a literárnych obdobiach. Treba poznamenať, že spôsobilosť v medzikultúrnom sprostredkovaní nie je vyjadrená len zložením predmetov, ale predovšetkým tým, že za posledných šesť rokov vzniklo v rámci pridelených celoštátnych grantových projektov na katedre romanistiky v oblasti talianistiky viacero kníh, ktoré pokrývajú sústavným spôsobom v historickom vývine slovensko-taliansku kultúrnu komunikáciu, slovensko- taliansku literárnu komunikáciu, viacstrannú medzikultúrnu komunikáciu, teoretické základy medzikultúrnosti a medziliterárnosti a dejiny talianskej literatúry v celej historickej šírke a v celom obsahu, vrátane kultúrnych, vedných a iných implikácií. Podobný ráz majú čiastkové štúdie a účasť na medzinárodných podujatiach. Aj časopis, ktorý vydávame (tri ročníky, dve čísla do roka), sa volá v súlade s medzikultúrnym študijným programom „Studi italo – slovacchi“. Možno poznamenať, že knihy uverejnené v uvedených oblastiach sú odborníkmi vysoko cenené a že sú sústavné, pokrývajú významnú časť svojho predmetu. V tej podobe sa stávajú pre študentov študijným materiálom v uvedených predmetoch medzikultúrneho sprostredkovania a komunikácie. Odkazujeme tu vyššie na body II.2., II. 3, II.4, 2.5. a II.6.
Aj prednášky sa dejú po taliansky s tým, že aj keď študenti v prvých ročníkoch nemusia všetkému rozumieť, nemožno popustiť ani jednu hodinu ako súčasne hodinu jazykového vzdelávania, aby bol celý čas pedagogického kontaktu študentov súčasne časom interkultúrneho a jazykového vzdelávania. Taký prístup je umožnený tým, že vďaka jestvujúcim knihám – študijným podkladom, majú študenti možnosť overiť si počúvané prednášky následným štúdiom čítaním.
Absolvent 1. stupňa ovláda primárne rečové zručnosti na úrovni komunikatívnej dostatočnosti; nadstavbové zručnosti (preklad/tlmočenie) ako samostatný parciálny aspekt výučby; základy medzikultúrnej komunikácie; pojmový aparát a základné teoretické vedomosti z jazykovedy a literárnej vedy.

Uplatnenie absolventov

Aby absolventi bakalárskeho stupňa ovládali taliansky jazyk podľa požiadaviek, medzi učiteľmi sú kolegovia s materinským alebo pôvodným jazykom talianskym. Ostatní učitelia jazykových spôsobilostí sa venujú sústavne daným predmetom, teda bežnej komunikácii, písaniu, tlmočeniu, rozumeniu textu či hovoru. Talianisti pri sekcii talianistiky sú autormi uznávaných prekladov, najmä politologických a historiografických, teda úplného slovenského vydania Machiavelliho diela (THETIS, Martin, 2009 – 2014), beletristických, vrátane úplného a komentovaného prekladu Petrarcovho Spevníka, ktorý je pokladaný za druhé najvýznamnejšie literárne dielo stredovekej svetovej literatúry, autormi knižných a časopiseckých prekladov modernej slovenskej poézie do taliančiny. Zaviedli sme kontrastívnu metódu do lingvistických disciplín, na slovenskom porovnávacom základe, pretože v posledných rokoch poklesla u študentov podľa svedectiev našich učiteľov talianskeho jazyka slovenská jazyková kultúra v písomnom vyjadrení a v znalosti pravopisu, gramatiky, lexiky i spôsobilosti komponovať štylistické celky, ba dokonca v čítaní s porozumením slovenskému textu. O tom, že študenti majú možnosť osvojiť si „globálnu znalosť problematiky interkultúrneho komunikačného správania“, bolo povedané v predchádzajúcej časti II.34. Možno doložiť, že tento smer bol posilnený podstatne proti doteraz platnému študijnému programu v obidvoch stupňoch a že sa to prejavuje v magisterskom stupni tým, že štátna záverečná skúška má ako jeden zo svojich predmetov práve interkultúrnu mediáciu. To by nebolo možné, keby nebol ten aspekt silno zastúpený aj v predmetoch v prvom stupni. Treba povedať, že teoretické vedomosti študentov z jednotlivých oblastí talianskej lingvistiky sú garantované veľmi vysokou teoretickou erudovanosťou vyučujúcich. Povaha „trhu“ si vyžaduje práve medzikultúrne sprostredkovanie. Ostáva len zhrnúť, že prvý stupeň štúdia v študijnom programe taliansky jazyk a kultúra napĺňa požiadavky na profil absolventa, ktorý:
- získa pojmový aparát a základné teoretické poznatky z lingvistiky a literárnej vedy,
- získa všeobecné poznatky o problematike interkultúrnej komunikácie (iná hodnotová orientácia, iný spôsob myslenia, interpretácie a hodnotenia kultúrne determinovaných faktov) so zameraním na také fenomény, ktoré by mohli sťažiť, alebo celkom znemožniť interkultúrnu komunikáciu,
- získa poznatky o cudzojazyčných reáliách v dynamickej konfrontácii s reáliami materskej kultúry,
- dokáže efektívne využiť dané poznatky na prekonávanie jazykovej a kultúrnej bariéry.
Profil absolventa prvého stupňa študijného programu taliansky jazyk a kultúra zodpovedá aj požiadavkám na praktické schopnosti a zručnosti pri používaní talianskeho jazyka.

Románske jazyky v medzikultúrnej komunikácii

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant doc. Mgr. Martin Štúr, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program Taliansky jazyk a kultúra
Pracovisko Katedra romanistiky
Informácie Jednoodborový študijný program Románske jazyky v medzikultúrnej komunikácii uprednostňujú hlavne uchádzači s víziou zamestnania vo firmách a spoločnostiach pôsobiacich medzinárodnom obchodnom prostredí, s nutnosťou vzdelávať sa v správnom používaní talianskeho, francúzskeho a španielskeho jazyka.

Charakteristika študijného programu

Študijný program pripraví odborníkov v oblasti románskych jazykov. Uchádzač si vyberie buď francúzsky a španielsky, francúzsky a taliansky, alebo španielsky a taliansky jazyk. Študent si osvojí románske jazyky v kontexte bikultúrnej resp. multikultúrnej kompetencie a aktivuje európsku dimenziu vzdelávania, ktorá zahŕňa nielen diverzifikovanú cudzojazyčnú výučbu, ale aj výchovu k medzikultúrnej tolerancii a rešpektovaniu všeľudských etických hodnôt. Zároveň aktuálne mapuje bezprostredné požiadavky pracovného trhu v európskom kontexte.
Od prvého po tretí ročník si študenti nadväzne prehlbujú vedomosti v oblastiach lingvistiky a praktického jazyka, kultúry, literatúry a reálií Talianska, frankofónnych a hispanofónnych krajín. V 1. roku štúdia absolvuje študent úvodné lingvistické a literárnovedné predmety, ale aj základy z ekonómie, sociológie, mediálnej komunikácie a marketingovej propagácie v kultúre. Súčasťou študijného programu je aj slovenský jazyk a editorstvo. Disciplíny Európska únia a jej inštitúcie, geografia a geopolitika formujú odborníka s prehľadom o dianí v EÚ.
V 2. ročníku sa pokračuje prehlbovaním vedomostí z jazyka, študenti si osvojujú jednotlivé jazykové roviny – morfológiu, syntax, lexikológiu so zreteľom na špecifické zvláštnosti vo zvolenom románskom jazyku; teoretické zvládnutie disciplín predpokladá zdroj informácií, ktoré vychádzajú z tradičných normatívnych gramatík, praktické zvládnutie predmetov sa opiera o komunikatívnosť a kontext. Študenti sa oboznámia s rôznymi koncepciami a učia sa identifikovať problém vzťahu medzi normou a úzom. Formou sémantickej analýzy a spojením formálnej a pragmatickej zložky sa študenti učia konfrontovať javy so slovenským jazykom, sleduje sa aplikačný zreteľ.
V 3. ročníku sa špecializujú a dotvárajú si profil o poznatky a praktické zručnosti v medziliterárnom a medzikultúrnom kontexte, dôležitý je komparatívny aspekt a prekladateľské zručnosti. Študenti píšu a obhajujú bakalársku prácu.

Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu Románske jazyky v medzikultúrnej komunikácii ovláda dva románske jazyky pri bežnej komunikácii v hovorenej ako aj písomnej podobe. Osvojil si všeobecnú kulturologickú kompetenciu a globálnu znalosť problematiky interkultúrneho komunikačného správania. Disponuje zároveň základnými teoretickým a metodologickými poznatkami z lingvistiky a literárnej vedy. Na trhu práce sa uplatní ako kultúrny osvetový pracovník v rámci nižšieho stupňa organizácie štátnej správy a samosprávy. V styku so zahraničnou klientelou v rámci rozvoja kultúrno-ekonomických vzťahov so zahraničím, alebo v národných a nadnárodných spoločnostiach na území Slovenska.

Masmediálne štúdiá s integrovaným vyučovaním francúzskeho jazyka

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. Mgr. Katarína Fichnová, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Pracovisko Katedra romanistiky
Informácie Štúdium médií zamerané na francúzsky a frankofónny mediálny trh

Charakteristika študijného programu

Študijný program Masmediálne štúdiá s integrovaným vyučovaním francúzskeho jazyka, vychádza z opisu študijného odboru v niekoľkých základných oblastiach:
• oblasť masmediálnej komunikácie – Úvod do vedy o masovej komunikácii, Psychológia pre masmediálne štúdia, Sociológia médií, Elektronické média, Sociálna psychológia pre masmediálne štúdia, Metódy sociálnych vied, Nástroje komunikácie, Digitálna komunikácia, Teória komunikácie, Súčasná spoločnosť a komunikácia,
• oblasť marketingu a marketingovej komunikácie - Základy marketingu, Komunikácia v organizáciách, Metódy sociálnych vied, Otázky súčasnej komunikácie, Základy manažmentu
• oblasť slovenského jazyka – Jazyk a komunikácia, Lexikológia a frazeológia, Techniky komunikácie
• systém a organizácia práce v mediálnych a marketingových inštitúciách a podnikoch - Komunikácia v organizáciách, Sociálno-psychologický výcvik • ovládanie techník a technológií súvisiacich s produkciou a postprodukciou mediálnych a marketingových komunikátov - Tvorba marketingovo-komunikačných projektov, Dizajn masmédii, Psychológia reklamy, Fotografia pre masmédiá, Audiovizuálna tvorba,
• aplikácia mediálnych štúdií a teoretické východiská dejín umenia, kultúry a umeleckej kultúry - Výcvik tvorivosti, Vizuálna komunikácia, Prehľad komunikačných teórii v reflexii frankofónnych autorov
• v oblasti teória práva – Mediálne právo, Etika v masmediálnej komunikácii
• v oblasti dejín estetických teoretických systémov (európskych i mimoeurópskych) vo väzbe na oblasť kultúry a umenia - Vizuálna komunikácia, Dejiny komunikácie, Dejiny filmu, Dejiny žurnalistiky a v oblasti štatistiky – Štatistika.

Uplatnenie absolventov

Výkonný a tvorivý pracovník masmediálnej komunikácie získané teoretické a praktické poznatky tvorivo aplikuje v komerčnej oblasti a vo sfére tretieho sektora a sociálneho marketingu. Problémy v jednotlivých oblastiach mediálnej kampane rieši samostatne, resp. pracuje na obsahovej i formálnej stránke propagačných prostriedkov, ktoré dokáže na istej odbornej úrovni aj vytvárať. Profesionálne komunikuje s manažérmi, klientmi i odborníkmi z iných povolaní. Absolvent l. stupňa štúdia má znalosti z oblasti teórie médií, propagácie, reklamy, public relations, direkt mar-ketingu, sponzoringu a ďalších základných oblastí marketingovej komunikácie, je zorientovaný aj v oblasti masmediálnej komunikácie.. Ovláda teóriu i prax tvorby propagačných prostriedkov i komunikácie s verejnosťou.
Teoretické poznatky
Absolvent l. stupňa programu masmediálne štúdiá s integrovaným vyučovaním francúzskeho jazyka:
- získa informácie o súčasnom stave marketingovej komunikácie a reklamy vo svete i v našej republike v prepojení na ekonomickú situáciu SR,
- ovláda základy z oblasti jazykovej kultúry, psychológie, sociológie a aplikuje ich na oblasť masmediálnej komunikácie,
- oboznámi sa so základnými právnymi a etickými normami v uvede¬nej oblasti.
Praktické zručnosti
Absolvent l. stupňa programu masmediálne štúdiá s integrovaným vyučovaním francúzskeho jazyka:
- navrhovať a realizovať marketingovo-komunikačné aktivity,
- komunikovať s verejnosťou a jej jednotlivými skupinami,
- ovládať jazyk a štýl potrebný pre prácu reklamného textára,
- kreatívne pracovať pri tvorbe vizuálnych propagačných prostriedkov,
- ovláda jazykovú kompetenciu (francúzsky jazyk)v mediálnej a komunikačnej oblasti.
Doplňujúce poznatky a zručnosti
Absolvent je schopný
Pracovať efektívne ako člen tvorivého tímu kampane masmediálnej komunikácie. Akceptovať súčasné právne a etické normy v oblasti masmediálnej komunikácie, udržovať kontakt s vývojom marketingovej komunikácie a pokračovať vo svojom profesionálnom raste. Absolvent sa uplatní ako výkonný a tvorivý pracovník v oblasti masmediálnej komunikácie (ako napr. account assistant, resp. executive, copywriter, media planner) – l. stupeň. Ovláda základnú problematiku masmediálnej komunikácie, svoje poznatky aplikuje v praxi, samostatne rieši problémy v jednotlivých oblastiach mediálnej kampane, resp. pracuje na obsahovej a formálnej stránke propagačných prostriedkov. Získa úplné prvostupňové vysokoškolské vzdelanie v odbore masmediálne štúdiá s integrovaným vyučovaním francúzskeho jazyka.

Učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry v kombinácii

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.
doc. PhDr. Eva Švarbová, PhD. (spolugarant za francúzsky jazyk a literatúru)
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy doktorandský študijný program Lingvodidaktika
doktorandský študijný program Národné literatúry ako súčasť medziliterárnych spoločenstiev
Pracovisko Katedra romanistiky
Informácie Študijný program pripravuje študenta pre povolanie učiteľa Francúzskeho jazyka a literatúry na stredných a základných školách

Charakteristika študijného programu

Študent magisterského stupňa ovláda na vysokej úrovni ústny aj písomný prejav, vie vykonať pojmoslovím všeobecnej a porovnávacej jazykovedy opis jazyka v rovine paradigmatickej aj syntaktickej, ako aj slovnej zásoby a štylistiky. Porovnáva s podobnými javmi v slovenskom jazyku. Je znalcom reálií, dejín a kultúry frankofónnej jazykovej a kultúrnej oblasti. V literárnoteoretickom a literárnohistorickom pohľade má osvojené vývinové etapy francúzskej a frankofónnej literatúry v jej medziliterárnom kontexte s osobitným pohľadom na slovenský.
Medzikultúrny, literárno-teoretický, translatologický a civilizačný aspekt univerzitného štúdia francúzskeho jazyka a kultúry je doplnkovou oblasťou tohto štúdia, ktorú preferuje pracovisko. Odráža sa na povinne voliteľných predmetoch študijného programu i v štruktúre hlavných predmetov.
Počas štúdia získava schopnosti výchovne viesť žiakov, reálne plánovať výučbu a terminologicky jasne a primeranou didakticko-metodickou formou sprostredkovať jazykové, literárne, historické a praktické poznatky. Predmety pedagogicko-psychologického a sociálno-vedného základu sú zaradené v kontexte opisu študijného odboru učiteľstvo akademických predmetov, pričom nadväzujú na predmety prvého stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu. Obsahová náplň predmetov zohľadňuje požadované obsahové vymedzenie tak, aby absolvent poznal teóriu vyučovania, metodológiu a epistemológiu disciplín svojej predmetovej špecializácie, súčasné teoretické modely kognitívnej socializácie a vzdelávania človeka a dokázal ich aplikovať pri projektovaní, realizácii a hodnotení vyučovacieho procesu. Daný obsah je prezentovaný v predmetoch: teória vyučovania, pedagogická psychológia, metodológia pedagogického výskumu, pedagogická prax výstupová a súvislá.
Na základe uvedených predmetov a predmetov pedagogická a sociálna komunikácia, základy pedeutológie a školskej legislatívy, školská politika a školský manažment, nadobudne absolvent poznatky o kultúrnych a sociálno-antropologických súvislostiach výchovy, o organizačných charakteristikách školského systému, aktuálnych štátnych vzdelávacích programoch, ako aj inštitucionálnych pravidlách školy, organizácii, správe a legislatívnych predpisoch školstva a školy, učiteľskej profesii a rozvíjaní učiteľskej profesionality a spôsobilosť analyzovať a reflektovať všeobecno-pedagogické a všeobecno-didaktické a psychologické osobitosti výučby v školskej triede. Predmety pedagogické a psychologické aspekty sociálno-patologických javov a špecifické edukačné postupy sú orientované na získanie poznatkov o modeloch personálneho a sociálneho vývinu detí a mládeže a poruchách vývinu v tejto oblasti smerujúce k sociálno-patologickým javom, na získanie poznatkov o ich identifikácii, a pedagogickej intervencii prostredníctvom špecifických edukačných postupov orientovaných na sociálnu inklúziu. Študent prehlbuje svoje učiteľské kompetencie absolvovaním niekoľkých cyklov pedagogických praxí v školskom prostredí.

Uplatnenie absolventov

Absolvent odboru francúzsky jazyka a literatúra (2. stupeň) je spôsobilý vykonávať podľa dosiahnutého stupňa profesiu učiteľa na druhom stupni základných škôl, na všetkých typoch stredných škôl, na vysokých školách a jazykových školách, v mimoškolských zariadeniach a vedecko-výskumnej oblasti. Nadobudnuté zručnosti a vedomosti mu umožňujú uchádzať sa o zamestnanie v oblasti riadiacej, podnikateľskej, prekladateľsko-tlmočníckej. Je spôsobilý vykonávať vydavateľskú činnosť, redaktorské a korektorské práce, ako aj didakticko-pedagogické činnosti v štátnej správe, podnikanie v oblasti školstva a vzdelania, poskytovať služby zahraničným firmám, obchodným spoločnostiam, organizáciám cestovného ruchu.
Absolvent má hlboké teoretické vedomosti o zásadných faktoroch a procesoch socializácie a výchovy, o kultúrnych súvislostiach antropogenézy a jej psychologických interpretáciách. Ovláda obsahy všeobecného vzdelávania a obsah disciplín svojej špecializácie, princípy jeho štruktúry, je oboznámený s metodológiou produkcie obsahu odboru a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami.
S týmto obsahom dokáže narábať ako s produktom ľudskej (vedeckej) činnosti, a v tomto kontexte ho dokáže projektovať pre didaktické zámery a účely. Získal primerané poznatky z oblasti organizácie a riadenia vzdelávania, ako aj metód výskumu a vývoja v oblasti pedagogiky.
Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti (projektovania, realizácie a reflexie výučby v triede) je schopný participovať na vývoji metodických materiálov pre výučbu. Má tiež primerané poznatky z metód výskumu a vývoja v didaktike svojich odborov. Absolvent má hlboké teoretické vedomosti o súčasných modeloch kognitívnej socializácie a vzdelávania človeka, pozná obsah, metodológiu a epistemológiu disciplín svojej predmetovej špecializácie, teoretické i praktické súvislosti odborovej didaktiky s využitím moderných komunikačných technológií v predmetoch špecializácie, na základe čoho samostatne projektuje a realizuje výučbu príslušných predmetov na úrovni nižšieho i vyššieho sekundárneho vzdelávania, dokáže adaptovať vzdelávacie programy v príslušných disciplínach na konkrétne podmienky žiakov, školskej triedy a typu školy, je schopný účelne podporovať rozvoj informačnej gramotnosti žiakov, analyzovať a posudzovať alternatívne programy sekundárneho vzdelávania a vie efektívne komunikovať pedagogické a odborové poznatky so širším prostredím laickej i profesijnej komunity. Absolvent ovláda tvorbu metodických textov so širšou aplikovateľnosťou, e-learning a právne, ekonomické a etických aspekty práce vo svojej oblasti.

Učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry v kombinácii

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.
doc. Mgr. Magda Kučerková, PhD. (spolugarant za španielsky jazyk a literatúru)
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy doktorandský študijný program Lingvodidaktika
doktorandský študijný program Národné literatúry ako súčasť medziliterárnych spoločenstiev
Pracovisko Katedra romanistiky
Informácie Študijný program pripravuje študenta pre povolanie učiteľa Španielskeho jazyka a literatúry na stredných a základných školách

Charakteristika študijného programu

Študijný program magisterského stupňa UAP Španielsky jazyk a literatúra ponúka prehĺbenie vedomostí nadobudnutých na predošlom stupni štúdia z jazykovedných, praktických jazykových, literárnohistorických, resp. v širšom zmysle kultúrnohistorických disciplín. Študijný program svojou výstavbou vytvára priestor pre naplnenie kritérií kladených na profil absolventa a zvláštnu pozornosť pritom upiera na jeho uplatniteľnosť v praxi. Počas dvojročného štúdia študenti musia a voliteľne môžu absolvovať predmety, ktoré im umožnia hlbšie rozvinúť prakticko-teoretické poznatky zo španielskeho jazyka, rečové zručnosti na rozličných úrovniach spoločenskej i akademickej komunikácie. Majú možnosť sa užšie špecializovať smerom k jednotlivým lingvistickým disciplínam a aplikovať nadobudnuté poznatky v praxi, v osobnom prehovore, ale aj pri vyučovaní. Cyklus prednášok a seminárov zo španielskej a hispanoamerickej literatúry a kultúry im okrem nových i doplňujúcich poznatkov z vybraných literárnohistorických období dáva aj nové podnety pre uvažovanie o mieste a význame literatúry v kultúre národa, v konštituovaná jeho identity. Kultúrnohistorický a kultúrno-antropologický presah jednotlivých tém vedie študentov k pochopeniu interdisciplinárnych a medziliterárnych vzťahov. Špecializácia v oblasti prekladu dáva možnosť uplatniť poznatky získané v rámci teoretických/prakticko-teoretických disciplín vo vzťahu k textu a rozvinúť prekladateľské kompetencie na všetkých jazykových rovinách vo východiskovom a cieľovom jazyku (španielčina, slovenčina). Preklad a práca s textom (interpretácia a analýza, schopnosť prenášať zmysel i formu, re-štylizovať, redigovať text a pod.) významne rozširujú odbornosť študenta a možnosť jeho uplatnenia aj mimo pedagogickej oblasti. Štruktúra programu je tvorená tak, aby bol rešpektovaný profil absolventa a jeho uplatnenie v praxi. Na základe toho je zabezpečená gradácia v nadobúdaní pedagogicko-psychologických a sociálnych odborných vedomostí a zručností. V prvom roku štúdia je pozornosť orientovaná na vysvetlenie teoretických východísk didaktiky a teórií a modelov vyučovania zameraných na kognitívnu socializáciu a vzdelávanie človeka, psychologické aspekty učenia, vychovávania a vyučovania a kvantitatívne, kvalitatívne stratégie a metódy výskumu a vývoja v pedagogike. Druhý rok štúdia je zameraný na teoretické a metodické aspekty výchovy a vzdelávania, na školskú politiku, manažment, legislatívu, pedeutológiu a pedagogickú komunikáciu. Študenti si prehlbujú poznatky o edukačnom prostredí školy a prehlbujú si zručnosti projektovania a realizácie vyučovacieho procesu v predmetoch svojej špecializácie na nižšom a vyššom sekundárnom stupni vzdelávania s ohľadom na variabilitu výchovných prístupov k deťom na základe ich individuálnych, či skupinových odlišností. Nadobudnuté teoretické poznatky implementujú v praxi v rámci odborovým didaktikom a cvičným učiteľom reflektovanej pedagogickej praxe na základných a stredných školách.

Uplatnenie absolventov

Absolvent magisterského stupňa štúdia dokáže samostatne riešiť úlohy vyplývajúce z jeho kompetencií (odborných, pedagogicko-psychologických, metodicko-didaktických a osobnostných), ktoré v priebehu štúdia získal. Dokáže uplatňovať procedúry edukačnej intervencie v školských a mimoškolských podmienkach, kooperuje s pracovníkmi príbuzných profesií (riaditeľ školy, učitelia, školský psychológ, školský špeciálny pedagóg, sociálny kurátor), je schopný kooperovať ako člen tímu, spolupracovať s rodičmi a inými členmi komunity, v ktorej pracuje. Predpokladá sa ďalšie zdokonaľovanie absolventa prostredníctvom samoštúdia, k čomu je počas štúdia vedený. Je plne kvalifikovaný na vyučovaciu činnosť a ďalšie edukačné činnosti.

Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry v kombinácii

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.
prof. Michelangelo Zaccarello, PhD. (spolugarant za taliansky jazyk a literatúru)
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy doktorandský študijný program Lingvodidaktika
doktorandský študijný program Národné literatúry ako súčasť medziliterárnych spoločenstiev
Pracovisko Katedra romanistiky
Informácie Študijný program pripravuje študenta pre povolanie učiteľa Španielskeho jazyka a literatúry na stredných a základných školách

Charakteristika študijného programu

Štúdium aprobačného predmetu taliansky jazyk a literatúra je koncipované ako štúdium jadrových ťažiskových predmetov zaradených v bloku povinných aj povinne voliteľných predmetov. Jazykové kompetencie a zručnosti, ktoré študent nadobudol na bakalárskom stupni štúdia sa ďalej rozvíjajú v rovine normatívnej gramatiky, ale najmä aplikovaného jazyka s dôrazom na analytické a komparatívne hľadisko, ktoré je pre učiteľov jazyka ťažiskové. Zastupujú ho disciplíny štylistika a praktická štylizácia textu (precvičovanie morfosyntaktických a lexikálnych štruktúr na rôznych typoch textu), doplnené prekladom, ktorý sa venuje jazykovej praxi prekladu písaného textu z rozličných oblastí s dôrazom na typické texty pracovnej, administratívnej oblasti, ale aj na zastúpenie jednotlivých žánrov beletrie. Literárne disciplíny sa zameriavajú na to, aby si študent, ktorý ovláda už aj komplexnejšie formy jazyka, osvojil taliansku literatúru (v historickom a spoločenskom kontexte)od Trecenta (kľúčoví autori Boccaccio, Petrarca, Dante, básnické školy Trecenta) po kultúrnospoločenské a literárne obdobie romantizmu. Literárne kurzy sú poňaté prehľadovo tak, aby bol budúci učiteľ schopný podať žiakom obraz nielen o literatúre, ale aj o dobre jej vzniku. Tento cieľ podporuje prehlbujúci kurz dejín talianskej kultúry a dejín. Kurz dejín talianskeho jazyka a jazykovej mapy talianskych regiónov uvádza študenta do historickej gramatiky taliančiny a k zákonitostiam vývinu a fungovania normatívneho jazyka, ale aj jednotlivých talianskych dialektov, s ktorými sa študent stretne v hovorovej reči, v literatúre, ale aj v špecializovanej literatúre (napr. libretá). Osobitná pozornosť sa venuje didaktickej príprave učiteľa talianskeho jazyka, ktorá sa rozširuje o praktickú aplikáciu (modelové hodiny a príprava samotného kurzu, analýza učebných materiálov, metodických usmernení a trendov v didaktike talianskeho jazyka ako LS /L2 v rôznych kontextoch učiacich sa) teoretických poznatkov a konfrontáciu jednotlivých prístupov a metód.
Predmety pedagogicko-psychologického a sociálno-vedného základu sú zaradené v kontexte opisu študijného odboru učiteľstvo akademických predmetov. Obsahová náplň predmetov zohľadňuje požadované obsahové vymedzenie tak, aby absolvent poznal a chápal koncept inštitucionálneho socializačného procesu v širších sociálno-vedných súvislostiach, poznal organizačné charakteristiky školského systému a inštitucionálne pravidlá školy, ovládal všeobecné teórie výchovy a vzdelávania a základné filozofické a historické súvislosti pedagogického myslenia a ich sociálny a politický kontext odrážajúci sa vo výchove a vzdelávaní. Daný obsah je prezentovaný v predmetoch: teoretické základy pedagogiky, sociológia výchovy, historické a filozofické reflexie výchovy, mimoškolská a rodinná výchova.
Na základe predmetov úvod do teórie vyučovania a špeciálna pedagogika a diagnostika nadobudne absolvent poznatky o princípoch tvorby a projektovania pedagogicko-didaktického prostredia v sekundárnom vzdelávaní, projektovaní, realizácii a hodnotení výchovnovzdelávacieho procesu a filozofii inklúzie a aspektoch integrácie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a súčasných modeloch kognitívnej socializácie a vzdelávaní človeka.
Predmety všeobecná a ontogenetické psychológia, sociálna psychológia, biológia dieťaťa a školské zdravotníctvo sú orientované na nadobudnutie poznatkov o psychologickej, biologickej a sociálnej determinácii vývinu a zrenia človeka a na základe týchto poznatkov a ich teoretickej a praktickej reflexie nadobúdajú absolventi zručnosť interpretovať vývin jednotlivca a implementovať ju v procesoch výchovy a vzdelávania.
Nevyhnutnou súčasťou prípravy je pedagogická prax orientovaná na pozorovanie a reflexívne hodnotenie procesov výchovy a vzdelávania realizovaná priamo v prostredí základných a stredných škôl a asistenciu učiteľovi príslušného predmetu špecializácie.

Uplatnenie absolventov

Absolvent magisterského štúdia UAP v špecializácii taliansky jazyk a literatúra ovláda jednotlivé roviny jazykového systému – fonetickú, morfologickú, syntaktickú a lexikálnu, ako aj funkčné štýly v konfrontácii so slovenským jazykom.
Vie prakticky zoštylizovať rôzne typy textu v taliančine, zároveň nadobudol základné prekladateľské zručnosti a analytické zručnosti pri práci s písaným aj hovoreným textom. Ovláda základy literárnovedných a literárnohistorických disciplín – teóriu literatúry, dejiny literatúry s prehľadom od 14. po 19. storočie. Osvojí si základné postupy analýzy a interpretácie umeleckého textu. Oboznámi sa so základnými metodologickými postupmi vybraných lingvistických a literárnovedných škôl a smerov. Prehĺbi si vedomosti z kultúrnospoločenského vývinu v Taliansku, čo je základný predpoklad uspokojivého výkladu súdobých aj dobových literárnych aj historických faktov. Je spôsobilý plynule komunikovať v talianskom jazyku, ovláda ho písmom aj slovom. Má dobré praktické skúsenosti z bežnej, každodennej komunikácie. Vie zostaviť učebný plán pre 1. aj 2. stupeň základných aj stredných škôl. Pozná zásady a princípy vyučovania didaktiky talianskeho jazyka a vie zostaviť prípravy na vyučovaciu hodinu. Vie rozlíšiť neoštandard (cieľ výučby) od iných jazykových registrov a štýlov, ale vie žiakom vysvetliť rozdiely v jednotlivých štylistických registroch používania jazyka.
Absolvent odboru taliansky jazyka a literatúra (2. stupeň) je spôsobilý vykonávať podľa dosiahnutého stupňa profesie: kultúrny a osvetový pracovník, redaktor cudzojazyčných textov (talianskych) a kvalifikovaný učiteľ. Ovláda požadované poznatky o jazyku, literatúre a kultúre Talianska, má metodologickú a teoretickú prípravu na to, aby uplatnil svoje vedomosti v praxi. Má úplné vysokoškolské vzdelanie v odbore učiteľ talianskeho jazyka v kombinácii s ďalším odborom.
Absolventi majú vedomosti o kultúrnych a sociálnych súvislostiach výchovy, poznajú základné psychologické podmienky výchovy a vzdelávania, poznajú a vedia aplikovať pedagogické a didaktické programy príslušných výchovných inštitúcií. Taktiež poznajú organizačné zázemie príslušných výchovných zariadení. Sú schopní sledovať nové poznatky v rýchlo sa rozvíjajúcich disciplínach svojho odboru a príbuzných odboroch.
Teoretické poznatky poznajú a chápu koncept socializačného a výchovného procesu v širších sociálno-vedných súvislostiach:
- ovládajú psychologickú interpretáciu vývinu a výchovy detí,
- poznajú princípy tvorby a projektovania pedagogického prostredia pre deti príslušných vekových kategórií,
- poznajú aktuálnu školskú legislatívu a v jej zmysle realizujú edukačnú činnosť.
Praktické zručnosti:
- sú spôsobilí metodicky spracovať konkrétne pedagogické programy, ako aj navrhovať a realizovať špecifické programy pre jednotlivé časti obsahu výchovy a vzdelávania,
- sú schopní komunikovať svoje pedagogické poznanie na úrovni príslušnej komunity.
Doplňujúce poznatky a zručnosti:
- majú návyk permanentného vzdelávania sa,
- sú schopní interpretácie vedeckých textov z oblasti pedagogiky,
- dokážu efektívne spolupracovať na tvorbe celoškolských a komunitných projektov týkajúcich sa práce s deťmi.

Taliansky jazyk a kultúra

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.
prof. Michelangelo Zaccarello, PhD.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy doktorandský študijný program Národné literatúry ako súčasť medziliterárnych spoločenstiev
Pracovisko Katedra romanistiky
Informácie Jednoodborový študijný program Taliansky jazyk a kultúra uprednostňujú hlavne uchádzači s víziou zamestnania vo firmách a spoločnostiach pôsobiacich medzinárodnom obchodnom prostredí, s nutnosťou vzdelávať sa v správnom používaní talianskeho jazyka

Charakteristika študijného programu

Predmet Základy slovensko-talianskej kontrastívnej fonetiky, morfológie a syntaxe vyjadruje rešpekt tohto ŠP k požiadavke študijného odboru vyučovať uvedené jazykové predmety kontrastívnou metódou. Predmet Lingvistika textovej úrovne talianskeho jazyka vyjadruje požiadavku študijného odboru, aby bola prednášaná textová lingvistika. Primerané vyjadrenie majú v predmetoch študijného programu taliansky jazyk a kultúra, druhý stupeň, požiadavky študijného odboru, aby sa učila praktická štylistika, dialektológia, sociolingvistika, pragmalingvistika, onomastika, frazeológia, krajinoveda a reálie, dejiny literatúry, úvod do teórie a praxeológie prekladu. Podotýkame, že kvôli naplneniu požiadavky študijného odboru, aby sa učila literatúra, vznikol výskumný grantový projekt KEGA dejín talianskej literatúry a s ním súbor knižných výstupov po jednotlivých storočiach talianskej literatúry, ktorý nemá obdobu v iných európskych štátoch.
Ďalšie témy jadra študijného programu stanovené študijným odborom: semiotika kultúry, systematická kulturológia, vzdelávacie koncepcie Európy, dejiny kulturologických koncepcií a medzinárodné kultúrne vzťahy sú zabezpečené v študijnom programe predmetmi medzikultúrne teórie, medzikultúrnosť pre talianistov a talianske kultúrne storočia. Všetky tieto predmety majú ako prednáškový podklad knihy, ktoré napísal prednášateľ. V obsahu kníh Teórie medziliterárnosti I a II a Studi italo-slovacchi IX, Italoslovaca sú kapitoly o semiotike kultúry, o kulturologických koncepciách z hľadiska medzikultúrnosti od dvojstranných vzťahov, napríklad slovensko-talianskych, cez mnohostranné vzťahy, napríklad stredoeurópske až po svetové, teda globálne rozmery medzikultúrnosti, a to z hľadiska ich vývinu od devätnásteho storočia.

Uplatnenie absolventov

Študijný program taliansky jazyk a kultúra v druhom stupni štúdia je celkom v zhode s profilom absolventa, ako ho predpokladá študijný odbor cudzie jazyky a kultúry. Absolvent má rozsiahlu jazykovú, rečovú a interkultúrnu kompetenciu. Dokáže adekvátne komunikovať v ústnej aj písomnej forme v rovine všetkých jazykových štýlov. Ovláda pojmový aparát jazykovedy, literárnej vedy. Má základné poznatky z riadenia a manažmentu. Ovláda prácu s informačnými technológiami. Skrátene to môžeme potvrdiť dvoma argumentmi. Do predmetov štátnej skúšky sme zaradili osobitný predmet praktické jazykové znalosti, čo v doterajšom programe nebolo. Do predmetov štátnej skúšky sme zaradili osobitný predmet interkultúrna mediácia. Tento predmet by nemohol byť zaradený, keby mu nepredchádzal rad predmetov interkultúrno-mediačného druhu na literárnej, kulturologickej, jazykovej, jazykovednej, krajinovednej, historicko-kultúrnej, umenovednej a iných rovinách.
Diplomové práce sú dôkazom, že absolventi študijného programu taliansky jazyk a kultúra v druhom stupni štúdia dokážu
- na základe rozsiahlej kulturologickej kompetencie anticipovať dispozičné správanie nositeľov cudzej a materskej kultúry a usmerniť ich v ich interakcii: Marián Šelinger: diplomová práca o vzťahu talianskej politiky k slovanským národným obrodeniam;
- realizovať špecifické stratégie a techniky prekladu a tlmočenia v rovine bežnej komunikácie: Marcel Melicher, práca o preklade Machiavelliho Florentských dejín do slovenčiny robená cez porovnávacie kritérium postavenia slovesa v talianskej a v slovenskej hlavnej a vedľajšej vete;
- aplikovať rozsiahle lingvistické literárne a kulturologické poznatky v praxi;
- vedome reflektovať vlastnú kultúru a sebareflektovať cudziu kultúru (absolvent A, B): diplomová práca Dáše Gerákovej o „prešovských jatkách“ a Caraffovi;
- rozvíjať myslenie v kategóriách a prototypoch a priradiť daný kulturologický fenomén ku kategórii: diplomová práca Martiny Košťálovej o vznikaní česko-slovenského vojska v Taliansku počas prvej svetovej vojny, diplomová práca Simony Bírovej o pomere štyroch „zainteresovaných strán“ počas jestvovania Veľkej Moravy: pápeža, Byzancie, vznikajúceho bulharského štátu a samotnej Veľkej Moravy.

Národné literatúry ako súčasť medziliterárnych spoločenstiev

Doktoranský študijný program

Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 4 roky
Garant prof. Natália Muránska, PhD.
Získaný titul Philosophiae doctor (PhD.)
Pracovisko Katedra romanistiky
Informácie Študijný program pripravuje študenta doktorandského štúdia k získaniu titulu PhD. v oblasti konkrétnej národnej literatúry, ktorej sa týka jeho dizertačná práca, so zameraním na medziliterárne spoločenstvá a procesy. Absolvent získa rozsiahle teoretické vedomosti vo vednom odbore. Nadobudne tiež metodické schopnosti pre výskumnú prácu.

Charakteristika študijného programu

Charakter a odborné zameranie študijného programu vyjadrujú nosné a ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru. Tieto sú viazané jednak na povinné predmety, ktorými sú filozofické problémy humanitných a spoločenských vied, etika výskumu, porovnávacia literatúra a teória medziliterárnosti, literárna komparatistika a preklad, svetová literatúra, a tiež povinne voliteľné predmety literatúra a kultúra anglofónnych, hispanofónnych a frankofónnych krajín. V predmetoch vybrané kapitoly z literárnej komparatistiky I a II ponúkame doktorandom rozšírenie a doplnenie poznatkov zo špecifických oblastí záujmu jednotlivých pedagógov, ako aj priestor na stretnutia s významnými osobnosťami v odbore. Významnou súčasťou doktorandského programu je vedecká časť, ktorá smeruje k profesijnému rozvoju doktoranda. Tu sa kladie dôraz najmä na publikácie v časopisoch evidovaných vo Web of Science alebo Scopus, vedecké a odborné práce v nerecenzovaných publikáciách, ostatné vedecké príspevky a citácie, na aktívnu účasť na vedeckých odborných podujatiach doma a v zahraničí, skúsenosti s organizovaním vedeckých odborných podujatí, ako aj príprava a riešenie medzinárodných a domácich projektov vedeckého alebo vzdelávacieho charakteru.
Celkové zameranie a štruktúra doktorandského študijného programu smeruje k výchove zrelej vedeckej osobnosti s komplexom špecifických zručností a vedomostí, ktorá efektívne pôsobí v danej akademickej komunite.

Uplatnenie absolventov

Študijný program národné literatúry ako súčasť medziliterárnych spoločenstiev nadväzuje na magisterský študijný program národný (anglický, taliansky, španielsky, francúzsky, ruský a pod.) jazyk a literatúra. Absolvent bude odborníkom na dejiny danej konkrétnej národnej literatúry a na teóriu a dejiny medziliterárnych spoločenstiev. Môže sa uplatniť na univerzitných, akademických a iných vzdelávacích a výskumných pracoviskách. Musí byť schopný preukázať a obhájiť vývinové zákonitosti danej národnej literatúry v jej konkrétnych historických prejavoch a v konkrétnom medziliterárnom usúvzťažnení. Takáto schopnosť má byť osvedčená dizertačnou skúškou, dizertačnou prácou a celkovou publikačnou činnosťou, ktorá musí už počas doktorandského štúdia prezrádzať budúcu vedeckovýskumnú a pedagogickú orientáciu doktoranda. Preukázaním a zárukou uvedenej orientácie je okrem vedomostí a napísaných textov zhromaždenie dostatočného množstva materiálových podkladov, ktoré treba vykonať počas doktorandského štúdia, preukázateľne umožňujúce vytvárať hypotézy a vedecké projekty národnoliterárno a medziliterárneho typu.
Teoretické poznatky
Musia byť na úrovni rozsahu študijného programu disciplín všeobecného základu ( absolvent musí na vysokej úrovni ovládať aspoň jeden cudzí jazyk, ovládať vedeckú metodológiu, osvojiť si prehľad filozofických teórií a dokázať na rôznych úrovniach interpretovať vedecký a umelecký text) a na úrovni špecializačného štúdia, ktoré stanoví školiteľ. Zúženie na úzko vymedzený okruh by viedlo k ohraničeniu schopnosti rekonštruovať vývinové rady literatúry v bohatstve ich vnútrajškovoliterárnych a vonkajškovoliterárnych zákonitostí, čo je hlavný zmysel tohto štúdia.
Absolvent doložiteľne a vedecky podložene prispieva k napĺňaniu historickosti pojmu medziliterárne spoločenstvo (je to recepčná kategória, teda nejde o číre „súvislosti“, ale o vôľu žiť príbuzensky vyjadrenú zákonitosťami medziliterárneho procesu), k dôkazom existencie a funkčnosti medziliterárnych spoločenstiev na rozličnej javovej úrovni:
1. voči vývinovým zákonitostiam slovenskej literatúry a kultúry
2. preukazuje, že konkrétne národné literatúry žijú začlenené v širokom stredomorskom a transatlantickom priestore kultúrnej a literárnej tradície a odhaľuje povahy tohto priestoru
3. preukazuje, že slovanské, slovansko – talianske, slovansko – nemecké alebo slovansko – anglofónne medziliterárne spoločenstvá a prepojenia nie sú emanáciou národnoliterárneho génia, ale vyjadrením migrovania stredomorského a transatlantického kultúrneho zauzlenia
4. preukazuje v národných literatúrach oživené niektoré európske medziliterárne spoločenstvo alebo
5. medzikultúrne spoločenstvo Východ – Západ; Sever – Juh sveta. Študijný program „Národné literatúry ako súčasť medziliterárnych spoločenstiev“ je takej povahy, že absolvent sa nedá posudzovať len podľa momentálnej vyargumentovanosti postojov o vývojových otázkach niektorých aspektov literatúry. Dôležité je vidieť, či má chuť a predpoklady budovať si materiálovú informačnú základňu, aby mohol dôjsť k vedeckej zrelosti a vyprodukovať sústavné práce so širokým stupňom zovšeobecnenia, napríklad medziliterárne dejiny danej národnej literatúry. Nie absolvent, iba zrelý vedec má nazhromaždené toľko materiálu, aby ho vedel pohotovo využívať na rekonštruovanie príbuzenských typov medziliterárnych vývojov. Preto druhým kritériom je nezúžený výskumný záber, teda množstvo literárnohistorického a pojmového materiálu, ktorý má absolvent k dispozícii na účinné rekonštrukcie literárnohistorického typu, no najmä chuť zhromažďovať poznatkový materiál. To často závisí od priaznivých výskumných podmienok, napríklad, či mal dosť dlhé študijné pobyty v zahraničí, dosť príležitostí na medzinárodnú komunikáciu.
Praktické zručnosti
Študent dokáže bez problémov pracovať v niekoľkých jazykoch porovnávacím spôsobom s pojmoslovím, teda má dosť jasne osvojené jadro literárnohistorickej metódy na národnoliterárnej a medziliterárnej úrovni, aby vedel rozlišovať smerovanie pojmových systematík. Študent má dosť rozsiahle literárnohistorické vedomosti na to, aby vedel vytvárať obrazy širokých literárnych procesov.
Doplňujúce poznatky
Najnovšie teórie a koncepcie vždy dopĺňajú existujúce metodológie, preto treba poznať ich vývojový prínos. Predpokladá sa, že študent ovláda okrem slovenčiny (češtiny) jeden slovanský a jeden západný jazyk dostatočne na samostatné štúdium a na vyjadrenie obsahu odboru. Potrebné je ovládanie angličtiny. Naučí sa aj vedecky pracovať, realizovať výskum, prezentovať výsledky svojej práce.

Lingvodidaktika

Doktoranský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. Michelangelo Zaccarello, PhD.
Získaný titul Philosophiae doctor (PhD.)
Pracovisko Katedra romanistiky
Informácie Cieľom študijného programu je docielenie schopnosti aplikovať nadobudnuté teoretické a metodologické koncepcie i praktické zručnosti v oblasti lingvistického a didaktického výskumu.

Charakteristika študijného programu

Predmety študijného programu lingvodidaktika zohľadňujú súčasné trendy lingvodidaktického výskumu, teórie a praxe, pričom sa koncentrujú najmä na metodológiu lingvistického výskumu. Nadväzujú na predmety druhého stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu učiteľstvo akademických predmetov (anglický jazyk a literatúra, nemecký jazyk a literatúra, francúzsky jazyk a literatúra, španielsky jazyk a literatúra, taliansky jazyk a literatúra, ruský jazyk a literatúra). Obsahová náplň predmetov zohľadňuje požadované obsahové vymedzenie.. Povinné predmety absolventovi napomáhajú nadobudnúť poznatky odborno-vedeckého charakteru o nosných témach, výskumoch a práci s výskumom v lingvistike a didaktike nevyhnutných pre vedeckého pracovníka. V rámci predmetu Filozofické problémy humanitných a spoločenských vied sa doktorand oboznámi so všeobecnými filozofickými otázkami spoločenských a humanitných vied. Osvojí si postupy identifikácie špecifických filozofických problémov relevantných pre jeho odborné zameranie. V predmete Etika vedeckej práce si doktorand osvojí definície, pojmy a kategórie z oblasti etiky vedy a naučí sa viesť odborný diskurz v etických perspektívach interdisciplinarity a naučí sa diferencovať základné hermeneutické paradigmy vo vede a etike. Predmet Metodické koncepcie cudzojazyčnej výučby sa zameriava na princípy, koncepcie a praktiky osvojovania si jazykovedných disciplín a komunikačných zručností, na priame a nepriame stratégie osvojovania si cudzích jazykov, na alternatívne metódy vo vyučovaní cudzích jazykov, na vedecko-výskumné zistenia v oblasti aplikovanej lingvistiky, na súčasné trendy a perspektívy výskumu v lingvodidaktickej praxi. Predmet Metodológia lingvistického výskumu I.: kvalitatívny výskum, predstavuje postupy a princípy zostavovania výskumného projektu ako i vlastného výskumného nástroja v oblasti kvalitatívneho výskumu, kvalitatívne metódy v lingvistickom výskume a ich spracovávanie, analyzovanie, interpretovanie a súčasné trendy v lingvistickom kvalitatívnom výskume. V rámci predmetu Metodológia lingvistického výskumu II: kvantitatívny výskum sa dôraz kladie na poznatky z oblasti štatistických metód, ktoré by mu mali pomôcť zorientovať sa pri výbere vhodnej metódy (techniky) pri spracovaní kvantitatívneho výskumu.
Jadro študijného programu dopĺňa rad prehlbujúcich povinne voliteľných predmetov. Predmet Metodológia pedagogického výskumu sa zameriava na komplexné poznatky z oblasti metód pedagogického výskumu, ktoré by doktorandovi mali pomôcť zorientovať sa pri výbere vhodnej metódy pri spracovaní výskumu. V predmete Spracovanie výskumu modernými IKT nástrojmi sa aplikuje spracovanie kvalitatívnych a kvantitatívnych dát pomocou moderných IT nástrojov ako NVivo alebo SPSS. Predmet Vybrané kapitoly z interkultúrnej komunikácie predstavuje poznatky o formách interkulturality, spolunažívaní a interakcii kultúr, kultúrnom transfere, kultúrnom relativizme, vnímaní kultúrneho štandardu a stereotypov ako i predsudkov. V Predmete Sociolingvistika a pragmatická lingvistika sa absolvent oboznámi so sociálnymi činiteľmi vo vzťahu jazyka a kultúry, o sociálnej diferenciácii jazyka, typológii sociálnych situácií so zameraním na sociálne premenné (proxemika a sociálna moc), o vplyve mikro a makrosociálnych štruktúr na rečový prejav, o výskumných oblastiach, trendoch a perspektívach v oblasti sociolingvistiky a pragmalingvistiky.

Uplatnenie absolventov

Absolvent sa stáva odborníkom v odbore odborová didaktika, študijný program lingvodidaktika. Ovláda obsahy jednotlivých vedných disciplín študijného programu so zameraním na vedecké metódy lingvistického výskumu na teoretickej i praktickej úrovni, ktoré dokáže projektovať pre vedecké zámery a účely, ako i orientovať sa v súčasných trendoch všeobecnej a aplikovanej lingvistiky.
Dokáže priniesť vlastné riešenie problémov v oblasti lingvodidaktiky, sformulovať vedecký problém, vnímať etické a spoločenské hľadiská vedeckej práce, prezentovať výsledky, vystupovať na vedeckých podujatiach (konferencie, kongresy, sympóziá) a prispieť k rozvoju študijného odboru.
Absolvent má hlboké teoretické vedomosti a praktické znalosti na vedecko-odbornej úrovni. Je schopný uplatniť nadobudnuté poznatky v lingvodidaktickej praxi. Aspekt lingvodidaktiky a lingvistického výskumu, ako aj ponúkaný rozsah moderných postupov, foriem a techník je dôležitou oblasťou štúdia. Odráža sa v celej škále povinných a povinne voliteľných predmetov študijného programu a v štruktúre ich obsahov. Absolvent dokáže svoje teoretické poznatky a nadobudnuté praktické zručnosti aplikovať v praxi.
Absolvent sa stáva odborníkom v odbore Odborová didaktika, študijný program lingvodidaktika. Ovláda obsahy jednotlivých vedných disciplín študijného programu so zameraním na vedecké metódy lingvistického výskumu na teoretickej i praktickej úrovni, ktoré dokáže projektovať pre vedecké zámery a účely, ako i orientovať sa v súčasných trendoch všeobecnej a aplikovanej lingvistiky.
Dokáže priniesť vlastné riešenie problémov v oblasti lingvodidaktiky, sformulovať vedecký problém, vnímať etické a spoločenské hľadiská vedeckej práce, prezentovať výsledky, vystupovať na vedeckých podujatiach (konferencie, kongresy, sympóziá) a prispieť k rozvoju študijného odboru.
Absolvent má hlboké teoretické vedomosti a praktické znalosti na vedecko-odbornej úrovni. Je schopný uplatniť nadobudnuté poznatky v lingvodidaktickej praxi. Aspekt lingvodidaktiky a lingvistického výskumu, ako aj ponúkaný rozsah moderných postupov, foriem a techník je dôležitou oblasťou štúdia. Odráža sa v celej škále povinných a povinne voliteľných predmetov študijného programu a v štruktúre ich obsahov. Absolvent dokáže svoje teoretické poznatky a nadobudnuté praktické zručnosti aplikovať v praxi. Absolvent sa stáva odborníkom v odbore odborová didaktika, študijný program lingvodidaktika. Ovláda obsahy jednotlivých vedných disciplín študijného programu so zameraním na vedecké metódy lingvistického výskumu na teoretickej i praktickej úrovni, ktoré dokáže projektovať pre vedecké zámery a účely, ako i orientovať sa v súčasných trendoch všeobecnej a aplikovanej lingvistiky.
Dokáže priniesť vlastné riešenie problémov v oblasti lingvodidaktiky, sformulovať vedecký problém, vnímať etické a spoločenské hľadiská vedeckej práce, prezentovať výsledky, vystupovať na vedeckých podujatiach (konferencie, kongresy, sympóziá) a prispieť k rozvoju študijného odboru.
Absolvent má hlboké teoretické vedomosti a praktické znalosti na vedecko-odbornej úrovni. Je schopný uplatniť nadobudnuté poznatky v lingvodidaktickej praxi. Aspekt lingvodidaktiky a lingvistického výskumu, ako aj ponúkaný rozsah moderných postupov, foriem a techník je dôležitou oblasťou štúdia. Odráža sa v celej škále povinných a povinne voliteľných predmetov študijného programu a v štruktúre ich obsahov. Absolvent dokáže svoje teoretické poznatky a nadobudnuté praktické zručnosti aplikovať v praxi.

Lingvodidaktika

Doktoranský študijný program

Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 4 roky
Garant prof. Michelangelo Zaccarello, PhD.
Získaný titul Philosophiae doctor (PhD.)
Pracovisko Katedra romanistiky
Informácie Cieľom študijného programu je docielenie schopnosti aplikovať nadobudnuté teoretické a metodologické koncepcie i praktické zručnosti v oblasti lingvistického a didaktického výskumu.

Charakteristika študijného programu

Predmety študijného programu lingvodidaktika zohľadňujú súčasné trendy lingvodidaktického výskumu, teórie a praxe, pričom sa koncentrujú najmä na metodológiu lingvistického výskumu. Nadväzujú na predmety druhého stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu učiteľstvo akademických predmetov (anglický jazyk a literatúra, nemecký jazyk a literatúra, francúzsky jazyk a literatúra, španielsky jazyk a literatúra, taliansky jazyk a literatúra, ruský jazyk a literatúra). Obsahová náplň predmetov zohľadňuje požadované obsahové vymedzenie.. Povinné predmety absolventovi napomáhajú nadobudnúť poznatky odborno-vedeckého charakteru o nosných témach, výskumoch a práci s výskumom v lingvistike a didaktike nevyhnutných pre vedeckého pracovníka. V rámci predmetu Filozofické problémy humanitných a spoločenských vied sa doktorand oboznámi so všeobecnými filozofickými otázkami spoločenských a humanitných vied. Osvojí si postupy identifikácie špecifických filozofických problémov relevantných pre jeho odborné zameranie. V predmete Etika vedeckej práce si doktorand osvojí definície, pojmy a kategórie z oblasti etiky vedy a naučí sa viesť odborný diskurz v etických perspektívach interdisciplinarity a naučí sa diferencovať základné hermeneutické paradigmy vo vede a etike. Predmet Metodické koncepcie cudzojazyčnej výučby sa zameriava na princípy, koncepcie a praktiky osvojovania si jazykovedných disciplín a komunikačných zručností, na priame a nepriame stratégie osvojovania si cudzích jazykov, na alternatívne metódy vo vyučovaní cudzích jazykov, na vedecko-výskumné zistenia v oblasti aplikovanej lingvistiky, na súčasné trendy a perspektívy výskumu v lingvodidaktickej praxi. Predmet Metodológia lingvistického výskumu I.: kvalitatívny výskum, predstavuje postupy a princípy zostavovania výskumného projektu ako i vlastného výskumného nástroja v oblasti kvalitatívneho výskumu, kvalitatívne metódy v lingvistickom výskume a ich spracovávanie, analyzovanie, interpretovanie a súčasné trendy v lingvistickom kvalitatívnom výskume. V rámci predmetu Metodológia lingvistického výskumu II: kvantitatívny výskum sa dôraz kladie na poznatky z oblasti štatistických metód, ktoré by mu mali pomôcť zorientovať sa pri výbere vhodnej metódy (techniky) pri spracovaní kvantitatívneho výskumu.
Jadro študijného programu dopĺňa rad prehlbujúcich povinne voliteľných predmetov. Predmet Metodológia pedagogického výskumu sa zameriava na komplexné poznatky z oblasti metód pedagogického výskumu, ktoré by doktorandovi mali pomôcť zorientovať sa pri výbere vhodnej metódy pri spracovaní výskumu. V predmete Spracovanie výskumu modernými IKT nástrojmi sa aplikuje spracovanie kvalitatívnych a kvantitatívnych dát pomocou moderných IT nástrojov ako NVivo alebo SPSS. Predmet Vybrané kapitoly z interkultúrnej komunikácie predstavuje poznatky o formách interkulturality, spolunažívaní a interakcii kultúr, kultúrnom transfere, kultúrnom relativizme, vnímaní kultúrneho štandardu a stereotypov ako i predsudkov. V Predmete Sociolingvistika a pragmatická lingvistika sa absolvent oboznámi so sociálnymi činiteľmi vo vzťahu jazyka a kultúry, o sociálnej diferenciácii jazyka, typológii sociálnych situácií so zameraním na sociálne premenné (proxemika a sociálna moc), o vplyve mikro a makrosociálnych štruktúr na rečový prejav, o výskumných oblastiach, trendoch a perspektívach v oblasti sociolingvistiky a pragmalingvistiky.

Uplatnenie absolventov

Absolvent sa stáva odborníkom v odbore odborová didaktika, študijný program lingvodidaktika. Ovláda obsahy jednotlivých vedných disciplín študijného programu so zameraním na vedecké metódy lingvistického výskumu na teoretickej i praktickej úrovni, ktoré dokáže projektovať pre vedecké zámery a účely, ako i orientovať sa v súčasných trendoch všeobecnej a aplikovanej lingvistiky.
Dokáže priniesť vlastné riešenie problémov v oblasti lingvodidaktiky, sformulovať vedecký problém, vnímať etické a spoločenské hľadiská vedeckej práce, prezentovať výsledky, vystupovať na vedeckých podujatiach (konferencie, kongresy, sympóziá) a prispieť k rozvoju študijného odboru.
Absolvent má hlboké teoretické vedomosti a praktické znalosti na vedecko-odbornej úrovni. Je schopný uplatniť nadobudnuté poznatky v lingvodidaktickej praxi. Aspekt lingvodidaktiky a lingvistického výskumu, ako aj ponúkaný rozsah moderných postupov, foriem a techník je dôležitou oblasťou štúdia. Odráža sa v celej škále povinných a povinne voliteľných predmetov študijného programu a v štruktúre ich obsahov. Absolvent dokáže svoje teoretické poznatky a nadobudnuté praktické zručnosti aplikovať v praxi.
Absolvent sa stáva odborníkom v odbore Odborová didaktika, študijný program lingvodidaktika. Ovláda obsahy jednotlivých vedných disciplín študijného programu so zameraním na vedecké metódy lingvistického výskumu na teoretickej i praktickej úrovni, ktoré dokáže projektovať pre vedecké zámery a účely, ako i orientovať sa v súčasných trendoch všeobecnej a aplikovanej lingvistiky.
Dokáže priniesť vlastné riešenie problémov v oblasti lingvodidaktiky, sformulovať vedecký problém, vnímať etické a spoločenské hľadiská vedeckej práce, prezentovať výsledky, vystupovať na vedeckých podujatiach (konferencie, kongresy, sympóziá) a prispieť k rozvoju študijného odboru.
Absolvent má hlboké teoretické vedomosti a praktické znalosti na vedecko-odbornej úrovni. Je schopný uplatniť nadobudnuté poznatky v lingvodidaktickej praxi. Aspekt lingvodidaktiky a lingvistického výskumu, ako aj ponúkaný rozsah moderných postupov, foriem a techník je dôležitou oblasťou štúdia. Odráža sa v celej škále povinných a povinne voliteľných predmetov študijného programu a v štruktúre ich obsahov. Absolvent dokáže svoje teoretické poznatky a nadobudnuté praktické zručnosti aplikovať v praxi. Absolvent sa stáva odborníkom v odbore odborová didaktika, študijný program lingvodidaktika. Ovláda obsahy jednotlivých vedných disciplín študijného programu so zameraním na vedecké metódy lingvistického výskumu na teoretickej i praktickej úrovni, ktoré dokáže projektovať pre vedecké zámery a účely, ako i orientovať sa v súčasných trendoch všeobecnej a aplikovanej lingvistiky.
Dokáže priniesť vlastné riešenie problémov v oblasti lingvodidaktiky, sformulovať vedecký problém, vnímať etické a spoločenské hľadiská vedeckej práce, prezentovať výsledky, vystupovať na vedeckých podujatiach (konferencie, kongresy, sympóziá) a prispieť k rozvoju študijného odboru.
Absolvent má hlboké teoretické vedomosti a praktické znalosti na vedecko-odbornej úrovni. Je schopný uplatniť nadobudnuté poznatky v lingvodidaktickej praxi. Aspekt lingvodidaktiky a lingvistického výskumu, ako aj ponúkaný rozsah moderných postupov, foriem a techník je dôležitou oblasťou štúdia. Odráža sa v celej škále povinných a povinne voliteľných predmetov študijného programu a v štruktúre ich obsahov. Absolvent dokáže svoje teoretické poznatky a nadobudnuté praktické zručnosti aplikovať v praxi.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook