Fakulta

Učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry v kombinácii

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.
doc. PhDr. Eva Švarbová, PhD. (spolugarant za francúzsky jazyk a literatúru)
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program učiteľstvo akademických predmetov francúzsky jazyk a literatúra
Pracovisko Katedra romanistiky
Informácie Študijný program pripravuje študenta pre povolanie učiteľa Francúzskeho jazyka a literatúry na stredných a základných školách

Charakteristika študijného programu

Od prvého ročníka po tretí ročník si študenti nadväzne prehlbujú vedomosti v štyroch oblastiach: lingvistika, praktické zručnosti francúzskeho jazyka, francúzska literatúra a reálie Francúzska a frankofónnych krajín. V prvom roku štúdia absolvujú študenti úvodné lingvistické a literárnovedné disciplíny, oboznamujú sa s pojmovým a terminologickým aparátom, získavajú praktické jazykové zručnosti v oblasti písomnej aj ústnej komunikácie a prekladu. Rozvíjajú svoje rečové zručnosti a kompetencie, získavajú teoretické a praktické vedomosti z fonetiky, fonológie a pravopisu. Postupne v ďalších semestroch pokračujú morfologickou, syntaktickou a lexikálnou rovinou jazyka. V rámci povinne voliteľných predmetov si prehlbujú vedomosti v lingvistike, zaoberajú sa špecifickou podobou jazyka v oblasti frazeológie, zdokonaľujú sa v technikách písania a v preklade. Osvojujú si poznatky z dejín francúzskej literatúry v chronologicky orientovanom prednáškovom cykle. Učia sa interpretovať literárne dielo a osobnosti literárneho života a získavajú prehľad o literárnych žánroch. V rámci odborovej didaktiky sa oboznamujú so základnými dokumentmi ako sú SERR, ISCED, školský rozvojový program ako aj s kritériami výberu jednotlivých učebníc podľa daných požiadaviek. Učia sa zostavovať učebné plány a pripravujú sa na hospitačno-atestačnú pedagogickú prax. Disciplína je zameraná na osvojenie si teoretických a praktických aspektov vyučovania a vyučovacieho procesu. Obsah odborovej didaktiky rozvíja získané vedomosti a poznatky zo všeobecnej didaktiky a pedagogiky. Počas celého štúdia sa študent učí hľadať potrebné informácie tak, aby ich vedel prepojiť so získanými vedomosťami na prednáškach a následne ich prezentovať na seminároch.
Štruktúra programu je tvorená tak, aby bol rešpektovaný profil absolventa a jeho uplatnenie v praxi.
V prvom roku štúdia je pozornosť orientovaná na vysvetlenie teoretických východísk edukačnej vedy a na analýzu základnej pedagogickej a psychologickej terminológie. Študenti získavajú prehľad v príslušnej odbornej knižnej a časopiseckej literatúre, či v iných zdrojoch odborných poznatkov a učia sa pracovať s nimi.
Druhý rok štúdia je zameraný na teoretické a metodické aspekty výchovy a vzdelávania a na poznanie širšieho kontextu rozvoja osobnosti. Študenti sa oboznamujú s edukačným prostredím školy a mimo školy, prehlbujú si poznatky o výchove a zoznamujú sa s variabilitou výchovných prístupov k deťom na základe ich individuálnych, či skupinových odlišností.
Tretí rok štúdia má výrazne aplikačný charakter, u študentov sa predpokladá určitá miera schopnosti aplikovať teoretické poznatky do praktickej edukačnej činnosti, vyučované disciplíny približujú školskú aj mimoškolskú edukačnú realitu.
Nevyhnutnou súčasťou prípravy je pedagogická prax orientovaná na pozorovanie a reflexívne hodnotenie procesov výchovy a vzdelávania realizovaná priamo v prostredí základných a stredných škôl a asistenciu učiteľovi príslušného predmetu špecializácie.

Uplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho štúdia UAP v špecializácii francúzsky jazyk a literatúra ovláda jednotlivé roviny jazykového systému - fonetickú, morfologickú, syntaktickú a lexikálnu, ako aj funkčné štýly v konfrontácii so slovenským jazykom. Ovláda základy literárnovedných a literárnohistorických disciplín – teóriu literatúry, dejiny literatúry s prehľadom od stredoveku do konca 19. storočia. Osvojil si základné postupy analýzy a interpretácie umeleckého textu. Oboznámil sa so základnými metodologickými postupmi vybraných lingvistických a literárnovedných škôl a smerov. Získal vedomosti z dejín, kultúry a reálií Francúzska a frankofónnej jazykovej oblasti. Je spôsobilý plynule komunikovať vo francúzskom jazyku, ovláda ho písmom aj slovom. Má dobré praktické skúsenosti z bežnej, každodennej komunikácie, získava a nadobúda prvé skúsenosti z didaktiky vyučovania FJ. Vie zostaviť učebný plán pre 1. aj 2. stupeň základných aj stredných škôl. Pozná zásady a princípy vyučovania didaktiky francúzskeho jazyka a vie zostaviť prípravy na vyučovaciu hodinu. Je schopný spolupracovať na riešení projektov z oblasti lingvistky a literatúry aj didaktiky vyučovania FJ s ďalšími odborníkmi. Vo svojej práci používa moderné metódy práce a konfrontuje ich s historickými prameňmi. Výsledky svojej práce vie prezentovať vo francúzštine aj vhodnou formou (PP, poster, CD).
Absolvent odboru francúzsky jazyka a literatúra (1. stupeň) je spôsobilý vykonávať podľa dosiahnutého stupňa profesie: kultúrny a osvetový pracovník, redaktor a učiteľ. Ovláda základné poznatky o jazyku, literatúre a kultúre Francúzska a frankofónnej oblasti, má základnú metodologickú a teoretickú prípravu na to, aby uplatnil svoje vedomosti v praxi.
Absolventi 1. stupňa štúdia francúzskeho jazyka a literatúry pokračujú v štúdiu na 2. stupni, aby dosiahli úplné vysokoškolské vzdelanie v odbore učiteľ francúzskeho jazyka v kombinácii s ďalším odborom. Absolventi majú vedomosti o kultúrnych a sociálnych súvislostiach výchovy, poznajú základné psychologické podmienky výchovy a vzdelávania, poznajú a vedia aplikovať pedagogické a didaktické programy príslušných výchovných inštitúcií. Taktiež poznajú organizačné zázemie príslušných výchovných zariadení. Sú schopní sledovať nové poznatky v rýchlo sa rozvíjajúcich disciplínach svojho odboru a príbuzných odboroch.
V rámci teoretických poznatkov poznajú a chápu koncept socializačného a výchovného procesu v širších sociálno-vedných súvislostiach, ovládajú psychologickú interpretáciu vývinu a výchovy detí, poznajú princípy tvorby a projektovania pedagogického prostredia pre deti príslušných vekových kategórií, poznajú aktuálnu školskú legislatívu a v jej zmysle realizujú edukačnú činnosť.
V rámci praktických zručností sú spôsobilí metodicky spracovať konkrétne pedagogické programy, ako aj navrhovať a realizovať špecifické programy pre jednotlivé časti obsahu výchovy a vzdelávania, sú schopní komunikovať svoje pedagogické poznanie na úrovni príslušnej komunity. Majú návyk permanentného vzdelávania sa, sú schopní interpretácie vedeckých textov z oblasti pedagogiky, dokážu efektívne spolupracovať na tvorbe celoškolských a parciálnych projektov týkajúcich sa práce s deťmi.

Učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry v kombinácii

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.
doc. Mgr. Magda Kučerková, PhD. (spolugarant za španielsky jazyk a literatúru)
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program Učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
Pracovisko Katedra romanistiky
Informácie Študijný program pripravuje študenta pre povolanie učiteľa Španielskeho jazyka a literatúry na stredných a základných školách

Charakteristika študijného programu

V priebehu bakalárskeho štúdia absolvujú študenti povinné predmety Fonológia a lexikológia, Gramatický seminár a konverzácia, Hispanoamerická literatúra, Ortografia, Praktické cvičenia zo španielskeho jazyka, Španielska literatúra Odborová didaktika románskych jazykov, Pedagogická prax I. hospitačno-asistenčná.
Ďalšie témy jadra študijného programu sú viazané na predmety: Latinčina pre romanistov, Lektorské cvičenia, Praktická morfológia a syntax, Praktická štylistika, Teória literatúry, Úvod do filologického štúdia románskych jazykov, Úvod do prekladu , Základy editorstva.
Predmety pedagogicko-psychologického a sociálno-vedného základu sú zaradené v kontexte opisu študijného odboru učiteľstvo akademických predmetov. Obsahová náplň predmetov zohľadňuje požadované obsahové vymedzenie tak, aby absolvent poznal organizačné charakteristiky školského systému a inštitucionálne pravidlá školy, ovládal všeobecné teórie výchovy a vzdelávania a základné filozofické a historické súvislosti pedagogického myslenia a ich sociálny kontext odrážajúci sa vo výchove a vzdelávaní. Daný obsah je prezentovaný v predmetoch: teoretické základy pedagogiky, sociológia výchovy, historické a filozofické reflexie výchovy, mimoškolská a rodinná výchova.
Na základe predmetov úvod do teórie vyučovania a špeciálna pedagogika a diagnostika nadobudne absolvent poznatky o princípoch tvorby a projektovania pedagogicko-didaktického prostredia v sekundárnom vzdelávaní, projektovaní, realizácii a hodnotení výchovnovzdelávacieho procesu a filozofii inklúzie a aspektoch integrácie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a súčasných modeloch kognitívnej socializácie a vzdelávaní človeka.
Predmety všeobecná a ontogenetické psychológia, sociálna psychológia, biológia dieťaťa a školské zdravotníctvo sú orientované na nadobudnutie poznatkov o psychologickej, biologickej a sociálnej determinácii vývinu a zrenia človeka a na základe týchto poznatkov a ich teoretickej a praktickej reflexie nadobúdajú absolventi zručnosť interpretovať vývin jednotlivca a implementovať ju v procesoch výchovy a vzdelávania.
Kompetenčný profil absolventa je dopĺňaný prostredníctvom predmetov zameraných na rozvíjanie komunikačných zručností v cudzom jazyku (anglický jazyk pre akademické účely I a II, nemecký jazyk pre akademické účely, cudzí jazyk pre učiteľské štúdium I a II pričom v ponuke sú rôzne jazyky a ich kultúra podľa záujmu študenta a prostredníctvom predmetov rozvíjajúcich zručnosti využitia moderných informačných technológií a multimédií v procesoch výchovy a vzdelávania (IKT moderného učiteľa I a II, metodika elektronického vzdelávania, praktikum didaktickej technológie, praktické činnosti s IKT.
Nevyhnutnou súčasťou prípravy je pedagogická prax orientovaná na pozorovanie a reflexívne hodnotenie procesov výchovy a vzdelávania realizovaná priamo v prostredí základných a stredných škôl a asistenciu učiteľovi príslušného predmetu špecializácie.

Uplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho štúdia UAP v špecializácii španielsky jazyk a literatúra rozvinie jazykové kompetencie až do úrovne B2/C1. Je schopný vykonať pojmoslovím všeobecnej, porovnávacej a diachrónnej jazykovedy rozbor textu z hľadiska zvukového, tvaroslovného, skladby a slovnej zásoby. Vie uchopiť rozdiely vo vyjadrovaní v rámci jednotlivých funkčných štýlov tak v ústnej, ako aj v písomnej komunikácii. Získa základné teoretické i praktické poznatky z editorstva v slovenskom jazyku a osvojí si nosné postupy pre analýzu a interpretáciu odborného i umeleckého textu, ale aj postupy, zručnosti a stratégie prekladania umeleckých alebo odborných textov zo španielčiny do slovenčiny. Prehĺbi si vedomosti z dejín a kultúry hispanofónnych krajín, bude schopný reflektovať jednotlivé vývinové etapy španielskej a hispanoamerickej literatúry od prvých písomných prejavov až do 20. storočia a bude schopný o nich uvažovať v širšom i užšom kultúrnom kontexte. Nadobudne prvé skúsenosti s vyučovaním španielskeho jazyka, pričom je vedený k používaniu moderných didaktických metód. Vie zostaviť učebný plán pre 1. aj 2. stupeň základných aj stredných škôl, pozná zásady a princípy vyučovania didaktiky španielskeho jazyka a vie zostaviť prípravy na vyučovaciu hodinu.
Absolvent odboru španielsky jazyka a literatúra (1. stupeň) je spôsobilý vykonávať podľa dosiahnutého stupňa profesie: učiteľ, redaktor, pracovník v oblasti kultúry a osvety. Ovláda základné poznatky o jazyku, literatúre a kultúre hispanofónnych krajín a má základnú metodologickú a teoretickú prípravu na to, aby uplatnil svoje vedomosti v praxi.
Absolventi majú vedomosti o kultúrnych a sociálnych súvislostiach výchovy, poznajú základné psychologické podmienky výchovy a vzdelávania, poznajú a vedia aplikovať pedagogické a didaktické programy príslušných výchovných inštitúcií. Taktiež poznajú organizačné zázemie príslušných výchovných zariadení. Sú schopní sledovať nové poznatky v rýchlo sa rozvíjajúcich disciplínach svojho odboru a príbuzných odboroch.
Teoretické poznatky poznajú a chápu koncept socializačného a výchovného procesu v širších sociálno-vedných súvislostiach, ovládajú psychologickú interpretáciu vývinu a výchovy detí, poznajú princípy tvorby a projektovania pedagogického prostredia pre deti príslušných vekových kategórií, poznajú aktuálnu školskú legislatívu a v jej zmysle realizujú edukačnú činnosť.
V rámci praktických zručností sú spôsobilí metodicky spracovať konkrétne pedagogické programy, ako aj navrhovať a realizovať špecifické programy pre jednotlivé časti obsahu výchovy a vzdelávania, sú schopní komunikovať svoje pedagogické poznanie na úrovni príslušnej komunity. Majú návyk permanentného vzdelávania sa, sú schopní interpretácie vedeckých textov z oblasti pedagogiky, dokážu efektívne spolupracovať na tvorbe celoškolských a komunitných projektov týkajúcich sa práce s deťmi.

Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry v kombinácii

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.
prof. Michelangelo Zaccarello, PhD. (spolugarant za taliansky jazyk a literatúru)
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
Pracovisko Katedra romanistiky
Informácie Študijný program pripravuje študenta pre povolanie učiteľa Talianského jazyka a literatúry na stredných a základných školách

Charakteristika študijného programu

Štúdium aprobačného predmetu taliansky jazyk a literatúra je koncipované ako štúdium jadrových ťažiskových predmetov zaradených v bloku povinných aj povinne voliteľných predmetov. Prehľad základných predmetov normatívnej gramatiky ako pravidelného jazykového systému talianskeho jazyka pokrývajú kurzy fonetiky, morfológie, syntaxe a náčrt lexikológie taliančiny. Kontextualizujú sa úvodnými disciplínami filologicko-lingvistického štúdia Úvod do literatúry a Úvod do filologického štúdia románskych jazykov. Chronologický prehľad talianskej literatúry pokrýva obdobie modernej a súčasnej talianskej literárnej produkcie, ktorá je z jazykového hľadiska študentom zrozumiteľnejšia. Osobitný kurz je venovaný dramatickým literárnym formám, čo zaručuje komplexnosť pohľadu na rôzne štylistické prístupy k textu. teoretické štúdium dopĺňajú praktické disciplíny, od jazykových lektorských cvičení po aplikovanú lexikológiu a aplikovanú gramatiku, zameriavajúc na najmä na pracovnú a obchodnú taliančinu. Z kombinovaných zručností sa rozvíjajú prekladové kompetencie (na odbornom materiáli a na beletrii). Kultúrny kontext dopĺňajú dejiny Talianska, latinčina ako nevyhnutný lingvistický základ ďalšieho vnímania románskych jazykov a predmet venovaný špecifikám taliančiny z fonetického a gramatického hľadiska, ako jazyka hudby.
Kompetenčný profil absolventa je dopĺňaný prostredníctvom predmetov zameraných na rozvíjanie komunikačných zručností v cudzom jazyku (anglický jazyk pre akademické účely I a II, nemecký jazyk pre akademické účely, cudzí jazyk pre učiteľské štúdium I a II pričom v ponuke sú rôzne jazyky a ich kultúra podľa záujmu študenta a prostredníctvom predmetov rozvíjajúcich zručnosti využitia moderných informačných technológií a multimédií v procesoch výchovy a vzdelávania (IKT moderného učiteľa I a II, metodika elektronického vzdelávania, praktikum didaktickej technológie, praktické činnosti s IKT.
Nevyhnutnou súčasťou prípravy je pedagogická prax orientovaná na pozorovanie a reflexívne hodnotenie procesov výchovy a vzdelávania realizovaná priamo v prostredí základných a stredných škôl a asistenciu učiteľovi príslušného predmetu špecializácie.

Uplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho štúdia UAP v špecializácii taliansky jazyk a literatúra ovláda jednotlivé roviny jazykového systému - fonetickú, morfologickú, syntaktickú a lexikálnu, ako aj funkčné štýly v konfrontácii so slovenským jazykom. Ovláda základy literárnovedných a literárnohistorických disciplín – teóriu literatúry, dejiny literatúry s prehľadom od 19. storočia po dnešok. Osvojí si základné postupy analýzy a interpretácie umeleckého textu. Oboznámi sa so základnými metodologickými postupmi vybraných lingvistických a literárnovedných škôl a smerov. Získa vedomosti z dejín, kultúry a reálií Talianska. Je spôsobilý plynule komunikovať v talianskom jazyku, ovláda ho písmom aj slovom. Má dobré praktické skúsenosti z bežnej, každodennej komunikácie, získava a nadobúda prvé skúsenosti z didaktiky vyučovania TJ. Vie zostaviť učebný plán pre 1. aj 2. stupeň základných aj stredných škôl. Pozná zásady a princípy vyučovania didaktiky talianskeho jazyka a vie zostaviť prípravy na vyučovaciu hodinu.
Absolvent odboru taliansky jazyka a literatúra (1. stupeň) je spôsobilý vykonávať podľa dosiahnutého stupňa profesie: kultúrny a osvetový pracovník, redaktor a pomocný učiteľ. Ovláda základné poznatky o jazyku, literatúre a kultúre Talianska, má základnú metodologickú a teoretickú prípravu na to, aby uplatnil svoje vedomosti v praxi. Absolventi 1. stupňa štúdia talianskeho jazyka a literatúry pokračujú v štúdiu na 2. stupni, aby dosiahli úplné vysokoškolské vzdelanie v odbore učiteľ talianskeho jazyka v kombinácii s ďalším odborom.
Absolventi majú vedomosti o kultúrnych a sociálnych súvislostiach výchovy, poznajú základné psychologické podmienky výchovy a vzdelávania, poznajú a vedia aplikovať pedagogické a didaktické programy príslušných výchovných inštitúcií. Taktiež poznajú organizačné zázemie príslušných výchovných zariadení. Sú schopní sledovať nové poznatky v rýchlo sa rozvíjajúcich disciplínach svojho odboru a príbuzných odboroch.
Dokážu efektívne spolupracovať na tvorbe celoškolských a komunitných projektov týkajúcich sa práce s deťmi.

Taliansky jazyk a kultúra

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. Michelangelo Zaccarello, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program Taliansky jazyk a kultúra
Pracovisko Katedra romanistiky
Informácie Jednoodborový študijný program Taliansky jazyk a literatúra uprednostňujú hlavne uchádzači s víziou zamestnania vo firmách a spoločnostiach pôsobiacich medzinárodnom obchodnom prostredí, s nutnosťou vzdelávať sa v správnom používaní talianskeho jazyka

Charakteristika študijného programu

Okrem bežných jazykových seminárov zacielených na otázky morfológie, syntaxe či slovnej zásoby obsahuje návrh študijného programu predmety zamerané na vytvorenie komunikatívnych schopností študentov v oblastí počúvania s porozumením, písania, čítania s porozumením a prekladu v oboch smeroch. Nové a funkčné sa ukazujú predmety uvádzajúce do cielených oblastí používania jazyka, napríklad v administratíve Európskej únie alebo v odbornej praxi.
Cieľovú spôsobilosť študentov sprostredkovať medzi kultúrami posilňujú také predmety ako latinčina, druhý románsky jazyk, slovenská kultúra na medzikultúrnom základe, slovensko-talianske literárne vzťahy, slovensko-talianske kultúrne vzťahy, predmety zamerané sústavne na rozličné stránky talianskej kultúry a literatúry členené po jednotlivých veľkých kultúrnych a literárnych obdobiach. Treba poznamenať, že spôsobilosť v medzikultúrnom sprostredkovaní nie je vyjadrená len zložením predmetov, ale predovšetkým tým, že za posledných šesť rokov vzniklo v rámci pridelených celoštátnych grantových projektov na katedre romanistiky v oblasti talianistiky viacero kníh, ktoré pokrývajú sústavným spôsobom v historickom vývine slovensko-taliansku kultúrnu komunikáciu, slovensko- taliansku literárnu komunikáciu, viacstrannú medzikultúrnu komunikáciu, teoretické základy medzikultúrnosti a medziliterárnosti a dejiny talianskej literatúry v celej historickej šírke a v celom obsahu, vrátane kultúrnych, vedných a iných implikácií. Podobný ráz majú čiastkové štúdie a účasť na medzinárodných podujatiach. Aj časopis, ktorý vydávame (tri ročníky, dve čísla do roka), sa volá v súlade s medzikultúrnym študijným programom „Studi italo – slovacchi“. Možno poznamenať, že knihy uverejnené v uvedených oblastiach sú odborníkmi vysoko cenené a že sú sústavné, pokrývajú významnú časť svojho predmetu. V tej podobe sa stávajú pre študentov študijným materiálom v uvedených predmetoch medzikultúrneho sprostredkovania a komunikácie. Odkazujeme tu vyššie na body II.2., II. 3, II.4, 2.5. a II.6.
Aj prednášky sa dejú po taliansky s tým, že aj keď študenti v prvých ročníkoch nemusia všetkému rozumieť, nemožno popustiť ani jednu hodinu ako súčasne hodinu jazykového vzdelávania, aby bol celý čas pedagogického kontaktu študentov súčasne časom interkultúrneho a jazykového vzdelávania. Taký prístup je umožnený tým, že vďaka jestvujúcim knihám – študijným podkladom, majú študenti možnosť overiť si počúvané prednášky následným štúdiom čítaním.
Absolvent 1. stupňa ovláda primárne rečové zručnosti na úrovni komunikatívnej dostatočnosti; nadstavbové zručnosti (preklad/tlmočenie) ako samostatný parciálny aspekt výučby; základy medzikultúrnej komunikácie; pojmový aparát a základné teoretické vedomosti z jazykovedy a literárnej vedy.

Uplatnenie absolventov

Aby absolventi bakalárskeho stupňa ovládali taliansky jazyk podľa požiadaviek, medzi učiteľmi sú kolegovia s materinským alebo pôvodným jazykom talianskym. Ostatní učitelia jazykových spôsobilostí sa venujú sústavne daným predmetom, teda bežnej komunikácii, písaniu, tlmočeniu, rozumeniu textu či hovoru. Talianisti pri sekcii talianistiky sú autormi uznávaných prekladov, najmä politologických a historiografických, teda úplného slovenského vydania Machiavelliho diela (THETIS, Martin, 2009 – 2014), beletristických, vrátane úplného a komentovaného prekladu Petrarcovho Spevníka, ktorý je pokladaný za druhé najvýznamnejšie literárne dielo stredovekej svetovej literatúry, autormi knižných a časopiseckých prekladov modernej slovenskej poézie do taliančiny. Zaviedli sme kontrastívnu metódu do lingvistických disciplín, na slovenskom porovnávacom základe, pretože v posledných rokoch poklesla u študentov podľa svedectiev našich učiteľov talianskeho jazyka slovenská jazyková kultúra v písomnom vyjadrení a v znalosti pravopisu, gramatiky, lexiky i spôsobilosti komponovať štylistické celky, ba dokonca v čítaní s porozumením slovenskému textu. O tom, že študenti majú možnosť osvojiť si „globálnu znalosť problematiky interkultúrneho komunikačného správania“, bolo povedané v predchádzajúcej časti II.34. Možno doložiť, že tento smer bol posilnený podstatne proti doteraz platnému študijnému programu v obidvoch stupňoch a že sa to prejavuje v magisterskom stupni tým, že štátna záverečná skúška má ako jeden zo svojich predmetov práve interkultúrnu mediáciu. To by nebolo možné, keby nebol ten aspekt silno zastúpený aj v predmetoch v prvom stupni. Treba povedať, že teoretické vedomosti študentov z jednotlivých oblastí talianskej lingvistiky sú garantované veľmi vysokou teoretickou erudovanosťou vyučujúcich. Povaha „trhu“ si vyžaduje práve medzikultúrne sprostredkovanie. Ostáva len zhrnúť, že prvý stupeň štúdia v študijnom programe taliansky jazyk a kultúra napĺňa požiadavky na profil absolventa, ktorý:
- získa pojmový aparát a základné teoretické poznatky z lingvistiky a literárnej vedy,
- získa všeobecné poznatky o problematike interkultúrnej komunikácie (iná hodnotová orientácia, iný spôsob myslenia, interpretácie a hodnotenia kultúrne determinovaných faktov) so zameraním na také fenomény, ktoré by mohli sťažiť, alebo celkom znemožniť interkultúrnu komunikáciu,
- získa poznatky o cudzojazyčných reáliách v dynamickej konfrontácii s reáliami materskej kultúry,
- dokáže efektívne využiť dané poznatky na prekonávanie jazykovej a kultúrnej bariéry.
Profil absolventa prvého stupňa študijného programu taliansky jazyk a kultúra zodpovedá aj požiadavkám na praktické schopnosti a zručnosti pri používaní talianskeho jazyka.

Románske jazyky v medzikultúrnej komunikácii

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant doc. Mgr. Martin Štúr, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program Taliansky jazyk a kultúra
Pracovisko Katedra romanistiky
Informácie Jednoodborový študijný program Románske jazyky v medzikultúrnej komunikácii uprednostňujú hlavne uchádzači s víziou zamestnania vo firmách a spoločnostiach pôsobiacich medzinárodnom obchodnom prostredí, s nutnosťou vzdelávať sa v správnom používaní talianskeho, francúzskeho a španielskeho jazyka.

Charakteristika študijného programu

Študijný program pripraví odborníkov v oblasti románskych jazykov. Uchádzač si vyberie buď francúzsky a španielsky, francúzsky a taliansky, alebo španielsky a taliansky jazyk. Študent si osvojí románske jazyky v kontexte bikultúrnej resp. multikultúrnej kompetencie a aktivuje európsku dimenziu vzdelávania, ktorá zahŕňa nielen diverzifikovanú cudzojazyčnú výučbu, ale aj výchovu k medzikultúrnej tolerancii a rešpektovaniu všeľudských etických hodnôt. Zároveň aktuálne mapuje bezprostredné požiadavky pracovného trhu v európskom kontexte.
Od prvého po tretí ročník si študenti nadväzne prehlbujú vedomosti v oblastiach lingvistiky a praktického jazyka, kultúry, literatúry a reálií Talianska, frankofónnych a hispanofónnych krajín. V 1. roku štúdia absolvuje študent úvodné lingvistické a literárnovedné predmety, ale aj základy z ekonómie, sociológie, mediálnej komunikácie a marketingovej propagácie v kultúre. Súčasťou študijného programu je aj slovenský jazyk a editorstvo. Disciplíny Európska únia a jej inštitúcie, geografia a geopolitika formujú odborníka s prehľadom o dianí v EÚ.
V 2. ročníku sa pokračuje prehlbovaním vedomostí z jazyka, študenti si osvojujú jednotlivé jazykové roviny – morfológiu, syntax, lexikológiu so zreteľom na špecifické zvláštnosti vo zvolenom románskom jazyku; teoretické zvládnutie disciplín predpokladá zdroj informácií, ktoré vychádzajú z tradičných normatívnych gramatík, praktické zvládnutie predmetov sa opiera o komunikatívnosť a kontext. Študenti sa oboznámia s rôznymi koncepciami a učia sa identifikovať problém vzťahu medzi normou a úzom. Formou sémantickej analýzy a spojením formálnej a pragmatickej zložky sa študenti učia konfrontovať javy so slovenským jazykom, sleduje sa aplikačný zreteľ.
V 3. ročníku sa špecializujú a dotvárajú si profil o poznatky a praktické zručnosti v medziliterárnom a medzikultúrnom kontexte, dôležitý je komparatívny aspekt a prekladateľské zručnosti. Študenti píšu a obhajujú bakalársku prácu.

Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu Románske jazyky v medzikultúrnej komunikácii ovláda dva románske jazyky pri bežnej komunikácii v hovorenej ako aj písomnej podobe. Osvojil si všeobecnú kulturologickú kompetenciu a globálnu znalosť problematiky interkultúrneho komunikačného správania. Disponuje zároveň základnými teoretickým a metodologickými poznatkami z lingvistiky a literárnej vedy. Na trhu práce sa uplatní ako kultúrny osvetový pracovník v rámci nižšieho stupňa organizácie štátnej správy a samosprávy. V styku so zahraničnou klientelou v rámci rozvoja kultúrno-ekonomických vzťahov so zahraničím, alebo v národných a nadnárodných spoločnostiach na území Slovenska.

Masmediálne štúdiá s integrovaným vyučovaním francúzskeho jazyka

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. Mgr. Katarína Fichnová, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Pracovisko Katedra romanistiky
Informácie Štúdium médií zamerané na francúzsky a frankofónny mediálny trh

Charakteristika študijného programu

Študijný program Masmediálne štúdiá s integrovaným vyučovaním francúzskeho jazyka, vychádza z opisu študijného odboru v niekoľkých základných oblastiach:
• oblasť masmediálnej komunikácie – Úvod do vedy o masovej komunikácii, Psychológia pre masmediálne štúdia, Sociológia médií, Elektronické média, Sociálna psychológia pre masmediálne štúdia, Metódy sociálnych vied, Nástroje komunikácie, Digitálna komunikácia, Teória komunikácie, Súčasná spoločnosť a komunikácia,
• oblasť marketingu a marketingovej komunikácie - Základy marketingu, Komunikácia v organizáciách, Metódy sociálnych vied, Otázky súčasnej komunikácie, Základy manažmentu
• oblasť slovenského jazyka – Jazyk a komunikácia, Lexikológia a frazeológia, Techniky komunikácie
• systém a organizácia práce v mediálnych a marketingových inštitúciách a podnikoch - Komunikácia v organizáciách, Sociálno-psychologický výcvik • ovládanie techník a technológií súvisiacich s produkciou a postprodukciou mediálnych a marketingových komunikátov - Tvorba marketingovo-komunikačných projektov, Dizajn masmédii, Psychológia reklamy, Fotografia pre masmédiá, Audiovizuálna tvorba,
• aplikácia mediálnych štúdií a teoretické východiská dejín umenia, kultúry a umeleckej kultúry - Výcvik tvorivosti, Vizuálna komunikácia, Prehľad komunikačných teórii v reflexii frankofónnych autorov
• v oblasti teória práva – Mediálne právo, Etika v masmediálnej komunikácii
• v oblasti dejín estetických teoretických systémov (európskych i mimoeurópskych) vo väzbe na oblasť kultúry a umenia - Vizuálna komunikácia, Dejiny komunikácie, Dejiny filmu, Dejiny žurnalistiky a v oblasti štatistiky – Štatistika.

Uplatnenie absolventov

Výkonný a tvorivý pracovník masmediálnej komunikácie získané teoretické a praktické poznatky tvorivo aplikuje v komerčnej oblasti a vo sfére tretieho sektora a sociálneho marketingu. Problémy v jednotlivých oblastiach mediálnej kampane rieši samostatne, resp. pracuje na obsahovej i formálnej stránke propagačných prostriedkov, ktoré dokáže na istej odbornej úrovni aj vytvárať. Profesionálne komunikuje s manažérmi, klientmi i odborníkmi z iných povolaní. Absolvent l. stupňa štúdia má znalosti z oblasti teórie médií, propagácie, reklamy, public relations, direkt mar-ketingu, sponzoringu a ďalších základných oblastí marketingovej komunikácie, je zorientovaný aj v oblasti masmediálnej komunikácie.. Ovláda teóriu i prax tvorby propagačných prostriedkov i komunikácie s verejnosťou.
Teoretické poznatky
Absolvent l. stupňa programu masmediálne štúdiá s integrovaným vyučovaním francúzskeho jazyka:
- získa informácie o súčasnom stave marketingovej komunikácie a reklamy vo svete i v našej republike v prepojení na ekonomickú situáciu SR,
- ovláda základy z oblasti jazykovej kultúry, psychológie, sociológie a aplikuje ich na oblasť masmediálnej komunikácie,
- oboznámi sa so základnými právnymi a etickými normami v uvede¬nej oblasti.
Praktické zručnosti
Absolvent l. stupňa programu masmediálne štúdiá s integrovaným vyučovaním francúzskeho jazyka:
- navrhovať a realizovať marketingovo-komunikačné aktivity,
- komunikovať s verejnosťou a jej jednotlivými skupinami,
- ovládať jazyk a štýl potrebný pre prácu reklamného textára,
- kreatívne pracovať pri tvorbe vizuálnych propagačných prostriedkov,
- ovláda jazykovú kompetenciu (francúzsky jazyk)v mediálnej a komunikačnej oblasti.
Doplňujúce poznatky a zručnosti
Absolvent je schopný
Pracovať efektívne ako člen tvorivého tímu kampane masmediálnej komunikácie. Akceptovať súčasné právne a etické normy v oblasti masmediálnej komunikácie, udržovať kontakt s vývojom marketingovej komunikácie a pokračovať vo svojom profesionálnom raste. Absolvent sa uplatní ako výkonný a tvorivý pracovník v oblasti masmediálnej komunikácie (ako napr. account assistant, resp. executive, copywriter, media planner) – l. stupeň. Ovláda základnú problematiku masmediálnej komunikácie, svoje poznatky aplikuje v praxi, samostatne rieši problémy v jednotlivých oblastiach mediálnej kampane, resp. pracuje na obsahovej a formálnej stránke propagačných prostriedkov. Získa úplné prvostupňové vysokoškolské vzdelanie v odbore masmediálne štúdiá s integrovaným vyučovaním francúzskeho jazyka.

Učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry v kombinácii

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.
doc. PhDr. Eva Švarbová, PhD. (spolugarant za francúzsky jazyk a literatúru)
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy doktorandský študijný program Lingvodidaktika
doktorandský študijný program Národné literatúry ako súčasť medziliterárnych spoločenstiev
Pracovisko Katedra romanistiky
Informácie Študijný program pripravuje študenta pre povolanie učiteľa Francúzskeho jazyka a literatúry na stredných a základných školách

Charakteristika študijného programu

Študent magisterského stupňa ovláda na vysokej úrovni ústny aj písomný prejav, vie vykonať pojmoslovím všeobecnej a porovnávacej jazykovedy opis jazyka v rovine paradigmatickej aj syntaktickej, ako aj slovnej zásoby a štylistiky. Porovnáva s podobnými javmi v slovenskom jazyku. Je znalcom reálií, dejín a kultúry frankofónnej jazykovej a kultúrnej oblasti. V literárnoteoretickom a literárnohistorickom pohľade má osvojené vývinové etapy francúzskej a frankofónnej literatúry v jej medziliterárnom kontexte s osobitným pohľadom na slovenský.
Medzikultúrny, literárno-teoretický, translatologický a civilizačný aspekt univerzitného štúdia francúzskeho jazyka a kultúry je doplnkovou oblasťou tohto štúdia, ktorú preferuje pracovisko. Odráža sa na povinne voliteľných predmetoch študijného programu i v štruktúre hlavných predmetov.
Počas štúdia získava schopnosti výchovne viesť žiakov, reálne plánovať výučbu a terminologicky jasne a primeranou didakticko-metodickou formou sprostredkovať jazykové, literárne, historické a praktické poznatky. Predmety pedagogicko-psychologického a sociálno-vedného základu sú zaradené v kontexte opisu študijného odboru učiteľstvo akademických predmetov, pričom nadväzujú na predmety prvého stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu. Obsahová náplň predmetov zohľadňuje požadované obsahové vymedzenie tak, aby absolvent poznal teóriu vyučovania, metodológiu a epistemológiu disciplín svojej predmetovej špecializácie, súčasné teoretické modely kognitívnej socializácie a vzdelávania človeka a dokázal ich aplikovať pri projektovaní, realizácii a hodnotení vyučovacieho procesu. Daný obsah je prezentovaný v predmetoch: teória vyučovania, pedagogická psychológia, metodológia pedagogického výskumu, pedagogická prax výstupová a súvislá.
Na základe uvedených predmetov a predmetov pedagogická a sociálna komunikácia, základy pedeutológie a školskej legislatívy, školská politika a školský manažment, nadobudne absolvent poznatky o kultúrnych a sociálno-antropologických súvislostiach výchovy, o organizačných charakteristikách školského systému, aktuálnych štátnych vzdelávacích programoch, ako aj inštitucionálnych pravidlách školy, organizácii, správe a legislatívnych predpisoch školstva a školy, učiteľskej profesii a rozvíjaní učiteľskej profesionality a spôsobilosť analyzovať a reflektovať všeobecno-pedagogické a všeobecno-didaktické a psychologické osobitosti výučby v školskej triede. Predmety pedagogické a psychologické aspekty sociálno-patologických javov a špecifické edukačné postupy sú orientované na získanie poznatkov o modeloch personálneho a sociálneho vývinu detí a mládeže a poruchách vývinu v tejto oblasti smerujúce k sociálno-patologickým javom, na získanie poznatkov o ich identifikácii, a pedagogickej intervencii prostredníctvom špecifických edukačných postupov orientovaných na sociálnu inklúziu. Študent prehlbuje svoje učiteľské kompetencie absolvovaním niekoľkých cyklov pedagogických praxí v školskom prostredí.

Uplatnenie absolventov

Absolvent odboru francúzsky jazyka a literatúra (2. stupeň) je spôsobilý vykonávať podľa dosiahnutého stupňa profesiu učiteľa na druhom stupni základných škôl, na všetkých typoch stredných škôl, na vysokých školách a jazykových školách, v mimoškolských zariadeniach a vedecko-výskumnej oblasti. Nadobudnuté zručnosti a vedomosti mu umožňujú uchádzať sa o zamestnanie v oblasti riadiacej, podnikateľskej, prekladateľsko-tlmočníckej. Je spôsobilý vykonávať vydavateľskú činnosť, redaktorské a korektorské práce, ako aj didakticko-pedagogické činnosti v štátnej správe, podnikanie v oblasti školstva a vzdelania, poskytovať služby zahraničným firmám, obchodným spoločnostiam, organizáciám cestovného ruchu.
Absolvent má hlboké teoretické vedomosti o zásadných faktoroch a procesoch socializácie a výchovy, o kultúrnych súvislostiach antropogenézy a jej psychologických interpretáciách. Ovláda obsahy všeobecného vzdelávania a obsah disciplín svojej špecializácie, princípy jeho štruktúry, je oboznámený s metodológiou produkcie obsahu odboru a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami.
S týmto obsahom dokáže narábať ako s produktom ľudskej (vedeckej) činnosti, a v tomto kontexte ho dokáže projektovať pre didaktické zámery a účely. Získal primerané poznatky z oblasti organizácie a riadenia vzdelávania, ako aj metód výskumu a vývoja v oblasti pedagogiky.
Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti (projektovania, realizácie a reflexie výučby v triede) je schopný participovať na vývoji metodických materiálov pre výučbu. Má tiež primerané poznatky z metód výskumu a vývoja v didaktike svojich odborov. Absolvent má hlboké teoretické vedomosti o súčasných modeloch kognitívnej socializácie a vzdelávania človeka, pozná obsah, metodológiu a epistemológiu disciplín svojej predmetovej špecializácie, teoretické i praktické súvislosti odborovej didaktiky s využitím moderných komunikačných technológií v predmetoch špecializácie, na základe čoho samostatne projektuje a realizuje výučbu príslušných predmetov na úrovni nižšieho i vyššieho sekundárneho vzdelávania, dokáže adaptovať vzdelávacie programy v príslušných disciplínach na konkrétne podmienky žiakov, školskej triedy a typu školy, je schopný účelne podporovať rozvoj informačnej gramotnosti žiakov, analyzovať a posudzovať alternatívne programy sekundárneho vzdelávania a vie efektívne komunikovať pedagogické a odborové poznatky so širším prostredím laickej i profesijnej komunity. Absolvent ovláda tvorbu metodických textov so širšou aplikovateľnosťou, e-learning a právne, ekonomické a etických aspekty práce vo svojej oblasti.

Učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry v kombinácii

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.
doc. Mgr. Magda Kučerková, PhD. (spolugarant za španielsky jazyk a literatúru)
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy doktorandský študijný program Lingvodidaktika
doktorandský študijný program Národné literatúry ako súčasť medziliterárnych spoločenstiev
Pracovisko Katedra romanistiky
Informácie Študijný program pripravuje študenta pre povolanie učiteľa Španielskeho jazyka a literatúry na stredných a základných školách

Charakteristika študijného programu

Študijný program magisterského stupňa UAP Španielsky jazyk a literatúra ponúka prehĺbenie vedomostí nadobudnutých na predošlom stupni štúdia z jazykovedných, praktických jazykových, literárnohistorických, resp. v širšom zmysle kultúrnohistorických disciplín. Študijný program svojou výstavbou vytvára priestor pre naplnenie kritérií kladených na profil absolventa a zvláštnu pozornosť pritom upiera na jeho uplatniteľnosť v praxi. Počas dvojročného štúdia študenti musia a voliteľne môžu absolvovať predmety, ktoré im umožnia hlbšie rozvinúť prakticko-teoretické poznatky zo španielskeho jazyka, rečové zručnosti na rozličných úrovniach spoločenskej i akademickej komunikácie. Majú možnosť sa užšie špecializovať smerom k jednotlivým lingvistickým disciplínam a aplikovať nadobudnuté poznatky v praxi, v osobnom prehovore, ale aj pri vyučovaní. Cyklus prednášok a seminárov zo španielskej a hispanoamerickej literatúry a kultúry im okrem nových i doplňujúcich poznatkov z vybraných literárnohistorických období dáva aj nové podnety pre uvažovanie o mieste a význame literatúry v kultúre národa, v konštituovaná jeho identity. Kultúrnohistorický a kultúrno-antropologický presah jednotlivých tém vedie študentov k pochopeniu interdisciplinárnych a medziliterárnych vzťahov. Špecializácia v oblasti prekladu dáva možnosť uplatniť poznatky získané v rámci teoretických/prakticko-teoretických disciplín vo vzťahu k textu a rozvinúť prekladateľské kompetencie na všetkých jazykových rovinách vo východiskovom a cieľovom jazyku (španielčina, slovenčina). Preklad a práca s textom (interpretácia a analýza, schopnosť prenášať zmysel i formu, re-štylizovať, redigovať text a pod.) významne rozširujú odbornosť študenta a možnosť jeho uplatnenia aj mimo pedagogickej oblasti. Štruktúra programu je tvorená tak, aby bol rešpektovaný profil absolventa a jeho uplatnenie v praxi. Na základe toho je zabezpečená gradácia v nadobúdaní pedagogicko-psychologických a sociálnych odborných vedomostí a zručností. V prvom roku štúdia je pozornosť orientovaná na vysvetlenie teoretických východísk didaktiky a teórií a modelov vyučovania zameraných na kognitívnu socializáciu a vzdelávanie človeka, psychologické aspekty učenia, vychovávania a vyučovania a kvantitatívne, kvalitatívne stratégie a metódy výskumu a vývoja v pedagogike. Druhý rok štúdia je zameraný na teoretické a metodické aspekty výchovy a vzdelávania, na školskú politiku, manažment, legislatívu, pedeutológiu a pedagogickú komunikáciu. Študenti si prehlbujú poznatky o edukačnom prostredí školy a prehlbujú si zručnosti projektovania a realizácie vyučovacieho procesu v predmetoch svojej špecializácie na nižšom a vyššom sekundárnom stupni vzdelávania s ohľadom na variabilitu výchovných prístupov k deťom na základe ich individuálnych, či skupinových odlišností. Nadobudnuté teoretické poznatky implementujú v praxi v rámci odborovým didaktikom a cvičným učiteľom reflektovanej pedagogickej praxe na základných a stredných školách.

Uplatnenie absolventov

Absolvent magisterského stupňa štúdia dokáže samostatne riešiť úlohy vyplývajúce z jeho kompetencií (odborných, pedagogicko-psychologických, metodicko-didaktických a osobnostných), ktoré v priebehu štúdia získal. Dokáže uplatňovať procedúry edukačnej intervencie v školských a mimoškolských podmienkach, kooperuje s pracovníkmi príbuzných profesií (riaditeľ školy, učitelia, školský psychológ, školský špeciálny pedagóg, sociálny kurátor), je schopný kooperovať ako člen tímu, spolupracovať s rodičmi a inými členmi komunity, v ktorej pracuje. Predpokladá sa ďalšie zdokonaľovanie absolventa prostredníctvom samoštúdia, k čomu je počas štúdia vedený. Je plne kvalifikovaný na vyučovaciu činnosť a ďalšie edukačné činnosti.

Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry v kombinácii

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.
prof. Michelangelo Zaccarello, PhD. (spolugarant za taliansky jazyk a literatúru)
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy doktorandský študijný program Lingvodidaktika
doktorandský študijný program Národné literatúry ako súčasť medziliterárnych spoločenstiev
Pracovisko Katedra romanistiky
Informácie Študijný program pripravuje študenta pre povolanie učiteľa Španielskeho jazyka a literatúry na stredných a základných školách

Charakteristika študijného programu

Štúdium aprobačného predmetu taliansky jazyk a literatúra je koncipované ako štúdium jadrových ťažiskových predmetov zaradených v bloku povinných aj povinne voliteľných predmetov. Jazykové kompetencie a zručnosti, ktoré študent nadobudol na bakalárskom stupni štúdia sa ďalej rozvíjajú v rovine normatívnej gramatiky, ale najmä aplikovaného jazyka s dôrazom na analytické a komparatívne hľadisko, ktoré je pre učiteľov jazyka ťažiskové. Zastupujú ho disciplíny štylistika a praktická štylizácia textu (precvičovanie morfosyntaktických a lexikálnych štruktúr na rôznych typoch textu), doplnené prekladom, ktorý sa venuje jazykovej praxi prekladu písaného textu z rozličných oblastí s dôrazom na typické texty pracovnej, administratívnej oblasti, ale aj na zastúpenie jednotlivých žánrov beletrie. Literárne disciplíny sa zameriavajú na to, aby si študent, ktorý ovláda už aj komplexnejšie formy jazyka, osvojil taliansku literatúru (v historickom a spoločenskom kontexte)od Trecenta (kľúčoví autori Boccaccio, Petrarca, Dante, básnické školy Trecenta) po kultúrnospoločenské a literárne obdobie romantizmu. Literárne kurzy sú poňaté prehľadovo tak, aby bol budúci učiteľ schopný podať žiakom obraz nielen o literatúre, ale aj o dobre jej vzniku. Tento cieľ podporuje prehlbujúci kurz dejín talianskej kultúry a dejín. Kurz dejín talianskeho jazyka a jazykovej mapy talianskych regiónov uvádza študenta do historickej gramatiky taliančiny a k zákonitostiam vývinu a fungovania normatívneho jazyka, ale aj jednotlivých talianskych dialektov, s ktorými sa študent stretne v hovorovej reči, v literatúre, ale aj v špecializovanej literatúre (napr. libretá). Osobitná pozornosť sa venuje didaktickej príprave učiteľa talianskeho jazyka, ktorá sa rozširuje o praktickú aplikáciu (modelové hodiny a príprava samotného kurzu, analýza učebných materiálov, metodických usmernení a trendov v didaktike talianskeho jazyka ako LS /L2 v rôznych kontextoch učiacich sa) teoretických poznatkov a konfrontáciu jednotlivých prístupov a metód.
Predmety pedagogicko-psychologického a sociálno-vedného základu sú zaradené v kontexte opisu študijného odboru učiteľstvo akademických predmetov. Obsahová náplň predmetov zohľadňuje požadované obsahové vymedzenie tak, aby absolvent poznal a chápal koncept inštitucionálneho socializačného procesu v širších sociálno-vedných súvislostiach, poznal organizačné charakteristiky školského systému a inštitucionálne pravidlá školy, ovládal všeobecné teórie výchovy a vzdelávania a základné filozofické a historické súvislosti pedagogického myslenia a ich sociálny a politický kontext odrážajúci sa vo výchove a vzdelávaní. Daný obsah je prezentovaný v predmetoch: teoretické základy pedagogiky, sociológia výchovy, historické a filozofické reflexie výchovy, mimoškolská a rodinná výchova.
Na základe predmetov úvod do teórie vyučovania a špeciálna pedagogika a diagnostika nadobudne absolvent poznatky o princípoch tvorby a projektovania pedagogicko-didaktického prostredia v sekundárnom vzdelávaní, projektovaní, realizácii a hodnotení výchovnovzdelávacieho procesu a filozofii inklúzie a aspektoch integrácie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a súčasných modeloch kognitívnej socializácie a vzdelávaní človeka.
Predmety všeobecná a ontogenetické psychológia, sociálna psychológia, biológia dieťaťa a školské zdravotníctvo sú orientované na nadobudnutie poznatkov o psychologickej, biologickej a sociálnej determinácii vývinu a zrenia človeka a na základe týchto poznatkov a ich teoretickej a praktickej reflexie nadobúdajú absolventi zručnosť interpretovať vývin jednotlivca a implementovať ju v procesoch výchovy a vzdelávania.
Nevyhnutnou súčasťou prípravy je pedagogická prax orientovaná na pozorovanie a reflexívne hodnotenie procesov výchovy a vzdelávania realizovaná priamo v prostredí základných a stredných škôl a asistenciu učiteľovi príslušného predmetu špecializácie.

Uplatnenie absolventov

Absolvent magisterského štúdia UAP v špecializácii taliansky jazyk a literatúra ovláda jednotlivé roviny jazykového systému – fonetickú, morfologickú, syntaktickú a lexikálnu, ako aj funkčné štýly v konfrontácii so slovenským jazykom.
Vie prakticky zoštylizovať rôzne typy textu v taliančine, zároveň nadobudol základné prekladateľské zručnosti a analytické zručnosti pri práci s písaným aj hovoreným textom. Ovláda základy literárnovedných a literárnohistorických disciplín – teóriu literatúry, dejiny literatúry s prehľadom od 14. po 19. storočie. Osvojí si základné postupy analýzy a interpretácie umeleckého textu. Oboznámi sa so základnými metodologickými postupmi vybraných lingvistických a literárnovedných škôl a smerov. Prehĺbi si vedomosti z kultúrnospoločenského vývinu v Taliansku, čo je základný predpoklad uspokojivého výkladu súdobých aj dobových literárnych aj historických faktov. Je spôsobilý plynule komunikovať v talianskom jazyku, ovláda ho písmom aj slovom. Má dobré praktické skúsenosti z bežnej, každodennej komunikácie. Vie zostaviť učebný plán pre 1. aj 2. stupeň základných aj stredných škôl. Pozná zásady a princípy vyučovania didaktiky talianskeho jazyka a vie zostaviť prípravy na vyučovaciu hodinu. Vie rozlíšiť neoštandard (cieľ výučby) od iných jazykových registrov a štýlov, ale vie žiakom vysvetliť rozdiely v jednotlivých štylistických registroch používania jazyka.
Absolvent odboru taliansky jazyka a literatúra (2. stupeň) je spôsobilý vykonávať podľa dosiahnutého stupňa profesie: kultúrny a osvetový pracovník, redaktor cudzojazyčných textov (talianskych) a kvalifikovaný učiteľ. Ovláda požadované poznatky o jazyku, literatúre a kultúre Talianska, má metodologickú a teoretickú prípravu na to, aby uplatnil svoje vedomosti v praxi. Má úplné vysokoškolské vzdelanie v odbore učiteľ talianskeho jazyka v kombinácii s ďalším odborom.
Absolventi majú vedomosti o kultúrnych a sociálnych súvislostiach výchovy, poznajú základné psychologické podmienky výchovy a vzdelávania, poznajú a vedia aplikovať pedagogické a didaktické programy príslušných výchovných inštitúcií. Taktiež poznajú organizačné zázemie príslušných výchovných zariadení. Sú schopní sledovať nové poznatky v rýchlo sa rozvíjajúcich disciplínach svojho odboru a príbuzných odboroch.
Teoretické poznatky poznajú a chápu koncept socializačného a výchovného procesu v širších sociálno-vedných súvislostiach:
- ovládajú psychologickú interpretáciu vývinu a výchovy detí,
- poznajú princípy tvorby a projektovania pedagogického prostredia pre deti príslušných vekových kategórií,
- poznajú aktuálnu školskú legislatívu a v jej zmysle realizujú edukačnú činnosť.
Praktické zručnosti:
- sú spôsobilí metodicky spracovať konkrétne pedagogické programy, ako aj navrhovať a realizovať špecifické programy pre jednotlivé časti obsahu výchovy a vzdelávania,
- sú schopní komunikovať svoje pedagogické poznanie na úrovni príslušnej komunity.
Doplňujúce poznatky a zručnosti:
- majú návyk permanentného vzdelávania sa,
- sú schopní interpretácie vedeckých textov z oblasti pedagogiky,
- dokážu efektívne spolupracovať na tvorbe celoškolských a komunitných projektov týkajúcich sa práce s deťmi.

Taliansky jazyk a kultúra

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.
prof. Michelangelo Zaccarello, PhD.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy doktorandský študijný program Národné literatúry ako súčasť medziliterárnych spoločenstiev
Pracovisko Katedra romanistiky
Informácie Jednoodborový študijný program Taliansky jazyk a kultúra uprednostňujú hlavne uchádzači s víziou zamestnania vo firmách a spoločnostiach pôsobiacich medzinárodnom obchodnom prostredí, s nutnosťou vzdelávať sa v správnom používaní talianskeho jazyka

Charakteristika študijného programu

Predmet Základy slovensko-talianskej kontrastívnej fonetiky, morfológie a syntaxe vyjadruje rešpekt tohto ŠP k požiadavke študijného odboru vyučovať uvedené jazykové predmety kontrastívnou metódou. Predmet Lingvistika textovej úrovne talianskeho jazyka vyjadruje požiadavku študijného odboru, aby bola prednášaná textová lingvistika. Primerané vyjadrenie majú v predmetoch študijného programu taliansky jazyk a kultúra, druhý stupeň, požiadavky študijného odboru, aby sa učila praktická štylistika, dialektológia, sociolingvistika, pragmalingvistika, onomastika, frazeológia, krajinoveda a reálie, dejiny literatúry, úvod do teórie a praxeológie prekladu. Podotýkame, že kvôli naplneniu požiadavky študijného odboru, aby sa učila literatúra, vznikol výskumný grantový projekt KEGA dejín talianskej literatúry a s ním súbor knižných výstupov po jednotlivých storočiach talianskej literatúry, ktorý nemá obdobu v iných európskych štátoch.
Ďalšie témy jadra študijného programu stanovené študijným odborom: semiotika kultúry, systematická kulturológia, vzdelávacie koncepcie Európy, dejiny kulturologických koncepcií a medzinárodné kultúrne vzťahy sú zabezpečené v študijnom programe predmetmi medzikultúrne teórie, medzikultúrnosť pre talianistov a talianske kultúrne storočia. Všetky tieto predmety majú ako prednáškový podklad knihy, ktoré napísal prednášateľ. V obsahu kníh Teórie medziliterárnosti I a II a Studi italo-slovacchi IX, Italoslovaca sú kapitoly o semiotike kultúry, o kulturologických koncepciách z hľadiska medzikultúrnosti od dvojstranných vzťahov, napríklad slovensko-talianskych, cez mnohostranné vzťahy, napríklad stredoeurópske až po svetové, teda globálne rozmery medzikultúrnosti, a to z hľadiska ich vývinu od devätnásteho storočia.

Uplatnenie absolventov

Študijný program taliansky jazyk a kultúra v druhom stupni štúdia je celkom v zhode s profilom absolventa, ako ho predpokladá študijný odbor cudzie jazyky a kultúry. Absolvent má rozsiahlu jazykovú, rečovú a interkultúrnu kompetenciu. Dokáže adekvátne komunikovať v ústnej aj písomnej forme v rovine všetkých jazykových štýlov. Ovláda pojmový aparát jazykovedy, literárnej vedy. Má základné poznatky z riadenia a manažmentu. Ovláda prácu s informačnými technológiami. Skrátene to môžeme potvrdiť dvoma argumentmi. Do predmetov štátnej skúšky sme zaradili osobitný predmet praktické jazykové znalosti, čo v doterajšom programe nebolo. Do predmetov štátnej skúšky sme zaradili osobitný predmet interkultúrna mediácia. Tento predmet by nemohol byť zaradený, keby mu nepredchádzal rad predmetov interkultúrno-mediačného druhu na literárnej, kulturologickej, jazykovej, jazykovednej, krajinovednej, historicko-kultúrnej, umenovednej a iných rovinách.
Diplomové práce sú dôkazom, že absolventi študijného programu taliansky jazyk a kultúra v druhom stupni štúdia dokážu
- na základe rozsiahlej kulturologickej kompetencie anticipovať dispozičné správanie nositeľov cudzej a materskej kultúry a usmerniť ich v ich interakcii: Marián Šelinger: diplomová práca o vzťahu talianskej politiky k slovanským národným obrodeniam;
- realizovať špecifické stratégie a techniky prekladu a tlmočenia v rovine bežnej komunikácie: Marcel Melicher, práca o preklade Machiavelliho Florentských dejín do slovenčiny robená cez porovnávacie kritérium postavenia slovesa v talianskej a v slovenskej hlavnej a vedľajšej vete;
- aplikovať rozsiahle lingvistické literárne a kulturologické poznatky v praxi;
- vedome reflektovať vlastnú kultúru a sebareflektovať cudziu kultúru (absolvent A, B): diplomová práca Dáše Gerákovej o „prešovských jatkách“ a Caraffovi;
- rozvíjať myslenie v kategóriách a prototypoch a priradiť daný kulturologický fenomén ku kategórii: diplomová práca Martiny Košťálovej o vznikaní česko-slovenského vojska v Taliansku počas prvej svetovej vojny, diplomová práca Simony Bírovej o pomere štyroch „zainteresovaných strán“ počas jestvovania Veľkej Moravy: pápeža, Byzancie, vznikajúceho bulharského štátu a samotnej Veľkej Moravy.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook