Fakulta

Sociológia - anglistika

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc. (podprogram sociológia)
prof. PhDr. Gabriela Miššíková, PhD. (podprogram anglistika)
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program anglický jazyk v odbornej komunikácii
Pracovisko Katedra anglistiky a amerikanistiky
Informácie Určujúcim hľadiskom medziodborového študijného programu je jazyková a lingvistická kompetencia, adekvátne poznatky o jazyku, literatúre a kultúre v teórii a praxi, interkultúrna komunikácia a kompetencia, zvládnutie metodológie výskumu, ovládanie moderných informačných technológii, ako aj základné organizačné a technické schopnosti a vedomosti.

Charakteristika študijného programu

Medziodborový študijný program sociológia – anglistika kladie dôraz na prepojenie sociologických disciplín s rozvojom jazykových kompetencií. Z hľadiska sociologických disciplín je pozornosť venovaná napríklad základom spoločenskovedného výskumu, metodológii empirických výskumov, sociologickému mysleniu v dejinách a kvantitatívnemu výskumu. Nosné témy štúdia anglistiky sú viazané na prednášky a semináre z lingvistických disciplín (Úvod do štúdia jazyka, Fonetika, Morfológia, Lexikológia a Syntax anglického jazyka) a literárno-vedných disciplín (Úvod do štúdia literatúry, Anglická a americká literatúra 19. a 20. storočia, Analýza a interpretácia textu a pod.), ktoré sa venujú danej problematike v rámci širšieho kultúrneho, historického a spoločenského kontextu.

Uplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho študijného programu sociológia – anglistika ovláda základné poznatky z oblastí sociologickej teórie, histórie sociológie a metodológie sociologického výskumu. Absolvent taktiež dôkladne ovláda anglický jazyk v jeho písomnej a hovorenej podobe, vie odlíšiť jeho štandardizovanú podobu od subštandardných foriem, má komplexné vedomosti o literárnom, kultúrnom a historicko-spoločenskom kontexte anglofónnych krajín. Kombinácia štúdia anglického jazyka a kultúry so sociológiou vytvára výborné predpoklady pre aplikáciu získaných poznatkov vo výskumníckej praxi alebo v inej sfére praktickej činnosti v slovenskom, ako aj v zahraničnom priestore. Vzhľadom na študijné zameranie, tematické spektrum a charakteristiku kľúčových predmetov sa absolventi odboru sociológia – anglistika sociológia môžu uplatniť v oblastiach, akými sú: kultúrna a osvetová práca (vrátane organizácie kultúrnych podujatí), cestovný ruch, interkultúrna mediácia (práca s kultúrnymi minoritami), spracovávanie štatistických a iných materiálov v anglickom jazyku, personalistika a poradenstvo, aplikovaný výskum, štátna a verejná správa, mimovládny sektor, preklady, tlmočenie a umenoveda.

Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.
doc. PhDr. Jana Harťanská, PhD. (spolugarant podprogramu anglický jazyk a literatúra)
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy doktorandský študijný program anglistika
študijný program rigorózne konanie
Pracovisko Katedra anglistiky a amerikanistiky
Informácie Študijný program Učiteľstvo anglického jazyka v kombinácii je atraktívnym programom, ktorý komplexne pripravuje budúcich pedagógov. V štúdiu sa kladie dôraz na rozvoj jazykových zručností (pragmatické aspekty jazyka, sémantické aspekty jazyka, sociolingvistické aspekty jazyka), nadobudnutie literárno-vedných poznatkov (literatúra etnických menšín, postkoloniálna literatúra, svetová literatúra) ako aj metodických zručností (kreatívna práca s učebnicou AJ, techniky testovania, inovatívne prístupy k vyučovaniu AJ). Program tiež zdôrazňuje nevyhnutnosť prepojenia akademickej prípravy s praxou.

Charakteristika študijného programu

Predmety študijného programu učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii sú zaradené v kontexte opisu študijného odboru učiteľstvo akademických predmetov, pričom nadväzujú na predmety prvého stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu. Obsahová náplň predmetov zohľadňuje požadované obsahové vymedzenie tak, aby absolvent poznal lingvistické, didaktické a literárne disciplíny svojej predmetovej špecializácie a dokázal ich aplikovať pri realizácii a hodnotení vyučovacieho procesu. Cieľom obsahového zamerania je schopnosť aplikovať nadobudnuté teoretické vedomosti a odborné i praktické zručnosti v pedagogickej praxi. Dané tri oblasti štúdia predmetu sa rovnakou mierou podieľajú na rozvoji vedomostí a spôsobilostí potrebných pre absolventa študijného programu. Na základe profilových predmetov Teória vyučovania jazykových prostriedkov, Teória vyučovania rečových zručností, Súčasný anglický jazyk, Anglofónna literatúra a Poviedková tvorba anglofónnych krajín absolvent nadobudne poznatky o nosných témach nevyhnutných pre vykonávanie svojej učiteľskej profesie. Predmety sú orientované na rozvoj samostatného analyticko-kritického a syntetického myslenia a tvorivosti. Študent si rozširuje aj vedomosti z pedagogicko-psychologického a sociálno-vedného základu, ktoré nadväzujú na predmety prvého stupňa štúdia študijného programu. Prehlbuje svoje učiteľské kompetencie absolvovaním niekoľkých cyklov pedagogických praxí v školskom prostredí.

Uplatnenie absolventov

Absolvent magisterského stupňa vysokoškolského štúdia v programe učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii je spôsobilý byť učiteľom anglického jazyka a literatúry na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania. Ovláda obsahy jednotlivých disciplín svojho študijného predmetu a dokáže ho projektovať pre didaktické zámery a účely. Počas štúdia nadobudne schopnosti viesť svojich budúcich žiakov k osvojeniu si požadovaného učiva, prístupnou formou ich motivuje, dokáže plánovať a viesť vyučovaciu hodinu na primeranej odbornej a metodickej úrovni, vyjadruje sa terminologicky jasne a zrozumiteľne. Nadobudne schopnosť rozpoznať jednotlivé stratégie učenia, učebné štýly, danosti a problémy žiakov a dokáže v súlade s nimi plánovať učebný proces. Osvojí si schopnosť objektívne hodnotiť kvalitu a efektívnosť práce žiakov ako aj reflektovať svoju pedagogickú činnosť. Je vedený k spolupráci s ostatnými pedagógmi, s vedením školy a inštitúciami zainteresovanými na výchovno-vzdelávacom procese. Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti (projektovania, realizácie a reflexie výučby v triede) si dokáže vytvoriť vhodné doplnkové učebné materiály a pomôcky. Má tiež primerané poznatky z metód výskumu a vie sa orientovať v súčasných trendoch aplikovanej lingvistiky.

Anglický jazyk v odbornej komunikácii

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PhDr. Gabriela Miššíková, PhD.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy doktorandský študijný program anglistika
študijný program rigorózne konanie
Pracovisko Katedra anglistiky a amerikanistiky
Informácie Magisterský študijný program Anglický jazyk v odbornej komunikácii je atraktívnym programom, ktorý zohľadňuje aktuálne požiadavky prepojenia kvalitnej jazykovej prípravy s praktickými zručnosťami. Študenti programu sa venujú problematike odbornej terminológie, interpersonálnej komunikácie a nadobúdajú adekvátne manažérske schopnosti a vedomosti o princípoch podnikania.

Charakteristika študijného programu

Neučiteľský jednoodborový študijný program AJOK ponúka možnosť spoznať anglický jazyk z pohľadu kultúrneho, literárneho, lingvistického, právneho, počítačového, podnikateľského a prekladateľského. Pripravuje na širokú škálu možných zamestnaní v podnikateľskej a komerčnej sfére doma aj v zahraničí, všade, kde sa pracuje s anglickým jazykom na odbornej rovine. V rámci reflektovania aktuálnych potrieb praxe obsahuje štúdium sociolingvistických, pragmatických a sémantických aspektov jazyka, odbornú komunikáciu (register práva a obchodu), vybrané témy zo všeobecnej, aplikovanej a počítačovej lingvistiky.

Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu má rozsiahlu jazykovú, rečovú a interkultúrnu kompetenciu. Dokáže adekvátne komunikovať v ústnej aj písomnej forme v rovine všetkých jazykových štýlov. V cudzom jazyku ovláda pojmový aparát informačných technológií a ich aplikáciu v praxi. Má základné poznatky z interpersonálnej komunikácie a mediálnych systémov. V praxi nachádza uplatnenie ako výkonný pracovník vo firemnej sfére, v organizáciách typu „call centra“, vo firmách orientovaných na IT, v útvaroch štátnej správy. Je kvalifikovaný na prácu v zahraničí, vzhľadom na bilingválnosť sa úspešne uplatní v tímoch medzinárodných projektov a rôznych foriem medzinárodnej spolupráce v rámci malého a stredného podnikania.

Anglický jazyk v odbornej komunikácii

Magisterský študijný program

Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Gabriela Miššíková, CSc.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy doktorandský študijný program anglistika
študijný program rigorózne konanie
Pracovisko Katedra anglistiky a amerikanistiky
Informácie Magisterský študijný program Anglický jazyk v odbornej komunikácii je atraktívnym programom, ktorý zohľadňuje aktuálne požiadavky prepojenia kvalitnej jazykovej prípravy s praktickými zručnosťami. Študenti programu sa venujú problematike odbornej terminológie, interpersonálnej komunikácie a nadobúdajú adekvátne manažérske schopnosti a vedomosti o princípoch podnikania.

Charakteristika študijného programu

Neučiteľský jednoodborový študijný program AJOK ponúka možnosť spoznať anglický jazyk z pohľadu kultúrneho, literárneho, lingvistického, právneho, počítačového, podnikateľského a prekladateľského. Pripravuje na širokú škálu možných zamestnaní v podnikateľskej a komerčnej sfére doma aj v zahraničí, všade, kde sa pracuje s anglickým jazykom na odbornej rovine. V rámci reflektovania aktuálnych potrieb praxe obsahuje štúdium sociolingvistických, pragmatických a sémantických aspektov jazyka, odbornú komunikáciu (register práva a obchodu), vybrané témy zo všeobecnej, aplikovanej a počítačovej lingvistiky.

Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu má rozsiahlu jazykovú, rečovú a interkultúrnu kompetenciu. Dokáže adekvátne komunikovať v ústnej aj písomnej forme v rovine všetkých jazykových štýlov. V cudzom jazyku ovláda pojmový aparát informačných technológií a ich aplikáciu v praxi. Má základné poznatky z interpersonálnej komunikácie a mediálnych systémov. V praxi nachádza uplatnenie ako výkonný pracovník vo firemnej sfére, v organizáciách typu „call centra“, vo firmách orientovaných na IT, v útvaroch štátnej správy. Je kvalifikovaný na prácu v zahraničí, vzhľadom na bilingválnosť sa úspešne uplatní v tímoch medzinárodných projektov a rôznych foriem medzinárodnej spolupráce v rámci malého a stredného podnikania.

Anglistika

Doktorandský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Gabriela Miššíková, PhD.
Získaný titul Philosophiae doctor (PhD.)
Pracovisko Katedra anglistiky a amerikanistiky
Informácie Doktorandské štúdium

Charakteristika študijného programu

Charakter a odborné zameranie študijného programu vyjadrujú nosné a ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru. Tieto sú viazané jednak na povinné predmety ako sú filozofické problémy humanitných a spoločenských vied, etika výskumu, metodológia jazykovedy alebo literárnej vedy, teórie a koncepcie vo svetovej jazykovede alebo v literárnej vede, a tiež povinne voliteľné predmety ako sú psycholingvistika, sociolingvistika, literárna kritika, analýza odborného a umeleckého textu. Prostredníctvom výberových prednášok ponúkame doktorandom rozšírenie a doplnenie poznatkov z oblasti príbuzných disciplín a zároveň stretnutie s významnými osobnosťami v odbore. Významnou súčasťou doktorandského programu je vedecká časť, ktorá smeruje k profesijnému rozvoju doktorandov. Tu sa kladie dôraz najmä na publikácie v časopisoch evidovaných v renomovaných databázach, vedecké a odborné práce v nerecenzovaných publikáciách, ostatné vedecké príspevky a citácie, aktívnu účasť na vedeckých odborných podujatiach doma a v zahraničí, skúsenosti s organizovaním vedeckých odborných podujatí, ako aj na prípravu a riešenie medzinárodných a domácich projektov vedeckého alebo vzdelávacieho charakteru. Celkové zameranie a štruktúra doktorandského študijného programu smeruje k výchove zrelej vedeckej osobnosti s komplexom špecifických teoretických vedomostí a praktických zručností, ktorá efektívne pôsobí v danej akademickej komunite.

Uplatnenie absolventov

Absolvent získava vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore Anglistika. Počas doktorandského štúdia si kvantitatívne i kvalitatívne prehlbuje vedomosti z oblasti lingvistiky, kultúrnych štúdií, resp. literatúry, vyprofiluje sa na odborníka v špecifickej oblasti výskumu, ktorá úzko súvisí so zvolenou témou dizertačnej práce. Osvojuje si najnovšie teoretické koncepcie a metodologické trendy v oblasti lingvistického výskumu súčasného anglického jazyka, sociolingvistické a pragmatické súvislosti otvoreného systému anglického jazyka, jeho vývinu a dialektológie. Doktorand sa tiež môže sústrediť na problematiku kulturologickú alebo literárno-vednú v anglofónnom kontexte.

Anglistika

Doktorandský študijný program

Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 4 roky
Garant prof. PhDr. Gabriela Miššíková, PhD.
Získaný titul Philosophiae doctor (PhD.)
Pracovisko Katedra anglistiky a amerikanistiky
Informácie Doktorandské štúdium

Charakteristika študijného programu

Charakter a odborné zameranie študijného programu vyjadrujú nosné a ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru. Tieto sú viazané jednak na povinné predmety ako sú filozofické problémy humanitných a spoločenských vied, etika výskumu, metodológia jazykovedy alebo literárnej vedy, teórie a koncepcie vo svetovej jazykovede alebo v literárnej vede, a tiež povinne voliteľné predmety ako sú psycholingvistika, sociolingvistika, literárna kritika, analýza odborného a umeleckého textu. Prostredníctvom výberových prednášok ponúkame doktorandom rozšírenie a doplnenie poznatkov z oblasti príbuzných disciplín a zároveň stretnutie s významnými osobnosťami v odbore. Významnou súčasťou doktorandského programu je vedecká časť, ktorá smeruje k profesijnému rozvoju doktorandov. Tu sa kladie dôraz najmä na publikácie v časopisoch evidovaných v renomovaných databázach, vedecké a odborné práce v nerecenzovaných publikáciách, ostatné vedecké príspevky a citácie, aktívnu účasť na vedeckých odborných podujatiach doma a v zahraničí, skúsenosti s organizovaním vedeckých odborných podujatí, ako aj na prípravu a riešenie medzinárodných a domácich projektov vedeckého alebo vzdelávacieho charakteru. Celkové zameranie a štruktúra doktorandského študijného programu smeruje k výchove zrelej vedeckej osobnosti s komplexom špecifických teoretických vedomostí a praktických zručností, ktorá efektívne pôsobí v danej akademickej komunite.

Uplatnenie absolventov

Absolvent získava vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore Anglistika. Počas doktorandského štúdia si kvantitatívne i kvalitatívne prehlbuje vedomosti z oblasti lingvistiky, kultúrnych štúdií, resp. literatúry, vyprofiluje sa na odborníka v špecifickej oblasti výskumu, ktorá úzko súvisí so zvolenou témou dizertačnej práce. Osvojuje si najnovšie teoretické koncepcie a metodologické trendy v oblasti lingvistického výskumu súčasného anglického jazyka, sociolingvistické a pragmatické súvislosti otvoreného systému anglického jazyka, jeho vývinu a dialektológie. Doktorand sa tiež môže sústrediť na problematiku kulturologickú alebo literárno-vednú v anglofónnom kontexte.

Etnológia

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program Etnológia
Pracovisko Katedra etnológie a folkloristiky
Informácie Tu sa dozviete ďalšie potrebné informácie o štúdiu na našej katedre

Charakteristika študijného programu

Štúdium je profilované na poskytnutie vzdelania z odboru etnológia, ktorý predstavuje jednu z kľúčových spoločenskovedných disciplín. Jednotlivé kurzy sú zamerané na problematiku vývoja kultúry a spôsobu života obyvateľov jednotlivých regiónov Slovenska, kultúru etnických menšín a kultúrne dedičstvo regiónov obsiahnuté v slovesno-hudobno-tanečnej a remeselno-výtvarnej tradícií. Špecifikom katedry je orientácia na tradičné umelecké prejavy a hudobno-tanečný folklór s dôrazom na schopnosť využiť získané vedomosti v praxi, či v pedagogickom procese (študijné plány obsahujú teoretické aj prakticky zmerané predmety).

Uplatnenie absolventov

Absolvent/-ka štúdia etnológie je spôsobilý/-lá vykonávať prácu v nasledovných profesijných oblastiach: vo vedeckom výskume, v štátnej a verejnej sfére, najmä v oblastiach miestnej a regionálnej kultúry, v sociálnej a kultúrnej sfére v prostredí etnických minorít, v poradenských činnostiach pre domáce a zahraničné inštitúcie, v masmédiách, v analytickej činnosti pre vysvetľovanie konkrétnych sociálnych a kultúrnych procesov, v záujmovej umeleckej činnosti, vo výchove a vzdelávaní o kultúrnom dedičstve Slovenska.

Etnológia

Bakalársky študijný program

Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 4 roky
Garant prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program Etnológia
Pracovisko Katedra etnológie a folkloristiky
Informácie Tu sa dozviete ďalšie potrebné informácie o štúdiu na našej katedre

Charakteristika študijného programu

Štúdium je profilované na poskytnutie vzdelania z odboru etnológia, ktorý predstavuje jednu z kľúčových spoločenskovedných disciplín. Jednotlivé kurzy sú zamerané na problematiku vývoja kultúry a spôsobu života obyvateľov jednotlivých regiónov Slovenska, kultúru etnických menšín a kultúrne dedičstvo regiónov obsiahnuté v slovesno-hudobno-tanečnej a remeselno-výtvarnej tradícií. Špecifikom katedry je orientácia na tradičné umelecké prejavy a hudobno-tanečný folklór s dôrazom na schopnosť využiť získané vedomosti v praxi, či v pedagogickom procese (študijné plány obsahujú teoretické aj prakticky zmerané predmety).

Uplatnenie absolventov

Absolvent/-ka štúdia etnológie je spôsobilý/-lá vykonávať prácu v nasledovných profesijných oblastiach: vo vedeckom výskume, v štátnej a verejnej sfére, najmä v oblastiach miestnej a regionálnej kultúry, v sociálnej a kultúrnej sfére v prostredí etnických minorít, v poradenských činnostiach pre domáce a zahraničné inštitúcie, v masmédiách, v analytickej činnosti pre vysvetľovanie konkrétnych sociálnych a kultúrnych procesov, v záujmovej umeleckej činnosti, vo výchove a vzdelávaní o kultúrnom dedičstve Slovenska.

Etnológia

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy doktorandský študijný program Etnológia
rigorózne konanie
Pracovisko Katedra etnológie a folkloristiky
Informácie Tu sa dozviete ďalšie potrebné informácie o štúdiu na našej katedre

Charakteristika študijného programu

Štúdium je profilované na poskytnutie vzdelania z odboru etnológia, ktorý predstavuje jednu z kľúčových spoločenskovedných disciplín. Jednotlivé kurzy sú zamerané na problematiku vývoja kultúry a spôsobu života obyvateľov jednotlivých regiónov Slovenska, kultúru etnických menšín a kultúrne dedičstvo regiónov obsiahnuté v slovesno-hudobno-tanečnej a remeselno-výtvarnej tradícií. V magisterskom štúdiu je dôraz kladený na problematiku charakteru a vývoja súčasnej vidieckej a urbánnej spoločnosti v kontexte globalizačných procesov. Študijný plán obsahujú predmety zamerané na multimédiá a záznamové technológie s latentným presahom do oblasti IKT. Študenti tak majú možnosť prakticky sa zdokonaliť v práci s technickými zariadeniami, dostanú základné informácie pre technické aj dokumentačné zvládnutie záznamu rôznorodých javov v teréne, ich následné digitálne a multimediálne spracovanie a prezentáciu vo viacerých multimediálnych podobách.

Uplatnenie absolventov

Absolvent/-ka štúdia etnológie je spôsobilý/-lá vykonávať prácu v nasledovných profesijných oblastiach: vo vedeckom výskume, v štátnej a verejnej sfére, najmä v oblastiach miestnej a regionálnej kultúry, v sociálnej a kultúrnej sfére v prostredí etnických minorít, v poradenských činnostiach pre domáce a zahraničné inštitúcie, v masmédiách, v analytickej činnosti pre vysvetľovanie konkrétnych sociálnych a kultúrnych procesov, v záujmovej umeleckej činnosti, vo výchove a vzdelávaní o kultúrnom dedičstve Slovenska.

Hudobná a tanečná folkloristika

Bakalársky študijný program

Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 4 roky
Garant prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Pracovisko Katedra etnológie a folkloristiky
Informácie Tu sa dozviete ďalšie potrebné informácie o štúdiu na našej katedre

Charakteristika študijného programu

Štúdium je profilované na poskytnutie vzdelania z odboru etnológia s dôrazom na jej subdisciplinárnu formu – folkloristiku, ktorej ťažiskovým predmetom skúmania sú hudobno-tanečno-slovesné prejavy v ich lokálnych a regionálnych podobách. Jednotlivé kurzy sú zamerané na rozmanité výskumné a metodologické problémy etnochoreológie a etnomuzikológie a na vybrané aspekty vývoja kultúry a spôsobu života obyvateľov jednotlivých regiónov Slovenska, kultúru etnických menšín a materiálnu kultúru, vrátane problematiky ľudového odevu. Špecifikom študijného odboru je dôraz na kultiváciu schopnosti využiť získané vedomosti v praxi, či v pedagogickom procese (študijné plány obsahujú teoretické aj prakticky zmerané predmety venované ľudovej hudbe a tancu). Súčasťou jadra študijného plánu je tiež terénny výskum. Ide o niekoľkodenný výskumný pobyt študentov vo vybranej lokalite, ktorého spracovanie finalizujú v záverečnej práci a ďalších typoch vedeckých výstupov.

Uplatnenie absolventov

Absolvent/-ka štúdia etnológie je spôsobilý/-lá vykonávať prácu v nasledovných profesijných oblastiach: vo vedeckom výskume, v štátnej a verejnej sfére, najmä v oblastiach miestnej a regionálnej kultúry, v sociálnej a kultúrnej sfére v prostredí etnických minorít, v poradenských činnostiach pre domáce a zahraničné inštitúcie, v masmédiách, v analytickej činnosti pre vysvetľovanie konkrétnych sociálnych a kultúrnych procesov, v záujmovej umeleckej činnosti, vo výchove a vzdelávaní o kultúrnom dedičstve Slovenska.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook