Fakulta

Kulturológia

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program kulturológia
Pracovisko Katedra kulturológie
Informácie Rozmanitosť a kreativita. Začni študovať s nami.

Charakteristika študijného programu

Kulturológia ako syntetizujúca humanitná disciplína sa zaoberá filozofiou kultúry v širšom kontexte kulturálnych štúdií jej rozmanitých oblastí, a to v interdisicpilnárnych presahoch do príbuzných disciplín estetiky, filozofie, sociológie, antropológie, etiky, semiotiky, psychológie a i. Štruktúra študijného programu, ako aj obsah, logická štruktúra, formy výučby a nadväznosť jednotlivých predmetov študijného programu zabezpečujú splnenie charakteristiky 1. stupňa vysokoškolského štúdia. Vychádzajúc z profilu absolventa dáva študijný program možnosť získať základné teoretické poznatky a praktické zručnosti v oblasti dejín a teórie kultúry, dejín umeleckej kultúry ako aj súčasných kulturologických koncepcií, na ktoré môže študent nadviazať v študijných programoch na 2. stupni. Absolventi odboru Kulturológia na 1. stupni sú širokospektrálne zorientovaní v študijnom odbore: dokážu identifikovať rôznorodé problémy a procesy v súčasnej kultúre, dokážu im porozumieť na primeranej teoretickej úrovni, sú spôsobilí pracovať na úseku kultúry v štátnej a verejnej správe na miestnej a regionálnej úrovni, sú schopní pracovať v inštitúciách, ktoré pôsobia v kultúrno-osvetovej, kultúrno-vzdelávacej, a kultúrno-výchovnej oblasti, vo sfére umeleckej a mediálnej kultúry, dokážu rovnako tvorivo participovať v súčasnej diverzifikovanej sieti nezávislých kultúrnych centier, sú zorientovaní v problematike tretieho sektora a dokážu kvalifikovane pôsobiť v rôznych mimovládnych organizáciách, uplatnia sa ako organizátori a realizátori kultúrneho života vo sfére miestnej kultúry (lokálnej, regionálnej), pôsobia na strednej a nižšej úrovni riadenia v rôznych typoch kultúrnych zariadení a organizácií vo verejnom sektore, v oblasti nezávislej kultúry (manažéri a dramaturgovia nezávislých kultúrnych centier, organizátori festivalov nezávislej kultúry), ale aj ako samostatné podnikateľské subjekty vo sfére kultúry, sú pripravení zapojiť sa do pracovného procesu i pokračovať v 2. stupni štúdia.

Čo učíme v študijnom programe

V bakalárskom stupni štúdia získava študent pilotné informácie, základné penzum vedomostí o odbore kulturológia, jeho dejinách a metodológii (Úvod do kulturológie). Systematicky preniká do filozofických, historických a sociologických kontextov kultúry v rámci takých disciplín, akými sú predovšetkým Antická filozofia, Stredoveká filozofia, Novoveká filozofia, Dejiny kultúry a Dejiny umeleckej kultúry. Týmto spôsobom sa oboznamuje s pomerne širokým diapazónom poznatkov z najširších súvislostí. Nadobúda základný prehľad v postupnom štúdiu jednotlivých dejinných disciplín (Dejiny filozofie, Dejiny kultúry, Dejiny umeleckej kultúry – výtvarné umenie, hudba, divadlo a pod.). Na základe toho získava komplexný obraz o kultúre z najširších priezorov. Teoretické i praktické disciplíny sú rozdelené rovnomerne v konkrétnych semestroch a sú hlavne rovnocenne vyvážené. Študent dokáže absorbovať sumu informácií, ktorú môže ideálne rozvíjať i v praktickej sfére prostredníctvom dielní ich dokáže aplikovať v rozmanitom spektre realizácií, tvorivosti, iniciatíve. V ďalších etapách študijného plánu bezprostredne nastupujú ďalšie teoretické disciplíny, nutne obohacujúce príslušné jadro študijného odboru (Systematická kulturológia, Súčasné kulturologické koncepcie I. II., Sociológia kultúry, Sociológia umenia). V nemalej miere sú tiež zastúpené predmety, pripravujúce absolventa do praxe (Kultúrne inštitúcie a organizácie, Projektový manažment, Tvorivý seminár (grafický dizajn a fotografia), Základy PR zručností). Významne sa s nimi počíta v systematickom profilovaní budúceho absolventa odboru kulturológia, ktorý bude teoreticky, poznatkovo, informačne vyzbrojený do praxe.

Uplatnenie absolventov

Absolvent/ka kulturológie 1. stupňa môže pracovať na nižšom a strednom stupni riadenia v rozličných kultúrnych zariadeniach, ako aj v samostatných podnikateľských subjektoch vo sfére kultúry. Uplatní sa ako pracovník kultúrnych zariadení v štátnej a verejnej správe, v regionálnych médiách a vydavateľskej oblasti, ale aj v inštitúciách na organizovanie kultúrneho a umeleckého života, v osvetovej oblasti a pod. Absolvent/ka kulturológie 1. stupňa nachádza svoje uplatnenie konkrétne ako manažér/ka kultúrnych inštitúcií a projektov, organizátor/ka kultúrnych a umeleckých podujatí, kultúrny/a animátor/ka, pracovníci lokálnych a verejnoprávnych, príp. komerčných médií, kvalifikovaný/á odborník/čka v oblasti umeleckej kultúry, kultúrnych a sociálnych procesov, pracovník/čka v kultúrnych a osvetových zariadení napr. v oblasti dramaturgie nezávislých kultúrnych centier a pod.

Kulturológia

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PhDr. Július Fujak, PhD.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy doktorandský študijný program kulturológia
rigorózne konanie
Pracovisko Katedra kulturológie

Charakteristika študijného programu

Štruktúra študijného programu, ako aj obsah, logická štruktúra, formy výučby a nadväznosť jednotlivých predmetov študijného programu zabezpečujú splnenie charakteristiky 2. stupňa vysokoškolského štúdia. Vychádzajúc z profilu absolventa dáva študijný program možnosť získať základné teoretické poznatky a praktické zručnosti v oblasti semiotiky kultúry, kulturologických koncepcií (domácich), dejín slovenskej umeleckej kultúry, kultúry a globalizácie, postmodernej kultúry, mediálnej kultúry ako aj kultúrnej a sociálnej antropológie. Absolventi odboru Kulturológia na 2. stupni sú komplexne teoreticky vyzbrojení a zorientovaní v študijnom odbore tak, že môžu kvalifikovane pôsobiť: ako samostatní tvoriví pracovníci vo vedeckom výskume (v základnom i aplikovanom), ako riešitelia domácich a medzinárodných projektov v oblasti kultúry ako celku a jej podsystémov, v analytickej, koncepčnej a expertíznej práci v oblasti kultúry, ako vysokoškolskí pedagógovia vo vlastnom, resp. v príbuzných odboroch, na vyšších stupňoch riadenia a organizácie kultúrneho života vo všetkých typoch kultúrnych, kultúrno-spoločenských, kultúrno-vzdelávacích, umeleckých organizácií a osvetových zariadení, ako kultúrno-výchovní a osvetoví pracovníci, manažéri, organizátori animátori a realizátori kultúrnych aktivít v štátnych i neštátnych organizáciách v spolkoch, občianskych a cirkevných združeniach, v médiách, redakciách a nakladateľstvách, v nadáciách a iných inštitúciách, ktoré sa podieľajú na kultúrnom živote spoločnosti, vo vládnych i mimovládnych kultúrnych inštitúciách na Slovensku i v zahraničí, v medzinárodných najmä európskych inštitúciách.

Čo učíme v študijnom programe

V prvom ročníku Mgr. štúdia získava študent teoretický fundament z kulturológie 20. a 21. storočia (kulturologických koncepcií, trendov kulturológie 20. a 21. storočia, kultúry a globalizácie, postmoderny, semiotiky a kultúry ako aj kultúrnej a sociálnej antropológie). Získané penzum teoretických vedomostí umožňuje absolventovi magisterskej kulturológie predovšetkým rozvíjanie schopností vedeckého uvažovania, teoretickej reflexie náročných procesov a transformácií v kultúre. Študent cielene preniká do možností výskumu a participuje na vlastných vedeckých projektoch (seminárnych a ročníkových prácach), cizeluje si predpoklady pre fundovanú teoretickú reflexiu riešených problémov z interdisciplinárnych hľadísk, učí sa interpretovať problémy a následne ich teoreticky uchopovať i identifikovať.
Nosné témy jadra v predkladanom študijnom pláne sú viazané na predmety: Kulturologické koncepcie 20. a 21. storočia (Kultúra a globalizácia, Masová kultúra, Mediálna kultúra I., II.), Kulturologické koncepty na Slovensku v 20. a 21. storočí, Aktuálne problémy kultúry na Slovensku (Dejiny slovenskej výtvarnej kultúry, Dejiny slovenskej divadelnej kultúry, Dejiny slovenskej hudobnej kultúry, Dejiny slovenskej literatúry, Dejiny slovenskej filmovej kultúry), Aktuálne trendy umeleckej kultúry (Postmoderna v spoločenskom živote a v umení), Sociológia spôsobu života (Everyday Culture), Kultúrna a sociálna antropológia, Kultúrna politika, Profesijná etika.

Uplatnenie absolventov

Absolvent kulturológie 2. stupňa môže pracovať na vyšších stupňoch riadenia v rozličných kultúrnych zariadeniach (nezávislých kultúrnych centrách, kultúrnych uzloch a osvetových pracoviskách), ako aj v samostatných podnikateľských subjektoch vo sfére kultúry. Uplatní sa ako pracovník kultúrnych zariadení v štátnej a verejnej správe, v regionálnych médiách a vydavateľskej oblasti, ale aj v inštitúciách na organizovanie kultúrneho a umeleckého života (galériách, múzeách, mestských a regionálnych oddeleniach kultúry a referent/ka kultúry, v osvetovej oblasti a pod. Absolvent kulturológie 2. stupňa nachádza svoje uplatnenie konkrétne ako manažér/ka kultúrnych inštitúcií a projektov, organizátor/ka kultúrnych a umeleckých podujatí, kultúrny/a animátor/ka, pracovník lokálnych a verejnoprávnych, príp. komerčných médií, kvalifikovaný/á odborník v oblasti umeleckej kultúry, kultúrnych a sociálnych procesov, pracovník/čka v kultúrnych a osvetových zariadení napr. v oblasti dramaturgie nezávislých kultúrnych centier a pod. Zároveň ja absolvent magisterskej kultúry disponovaní aj v teoretickej sfére samostatného vedeckého bádania, riešenia najkomplexnejších teoretických aspektov kultúrneho života a širšej kulturologickej reflexie viacerých javov súdobej transformujúcej sa spoločnosti. Nachádza uplatnenie aj ako vysokoškolský pedagóg, odborný publicista, teoreticky profilujúci sa na kontinuálne vyššom (doktorandskom) stupni štúdia.

Kulturológia

Doktorandský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Július Fujak, PhD.
Získaný titul Philosophiae doctor (PhD.)
Pracovisko Katedra kulturológie
Katedra manažmentu kultúry a turizmu

Charakteristika študijného programu

Štruktúra študijného programu, ako aj obsah, logická štruktúra, formy výučby a nadväznosť jednotlivých predmetov študijného programu zabezpečujú splnenie charakteristiky 3. stupňa vysokoškolského štúdia. Vychádzajúc z profilu absolventa dáva študijný program možnosť získať základné teoretické poznatky a praktické zručnosti v oblasti filozofie kultúry, kulturológie 20. a 21. storočia, špecifickej oblasti kulturológie podľa študijnej a výskumnej orientácie doktoranda (teória a dejiny kultúry, teória a dejiny národnej kultúry, filozofia kultúry, umelecká kultúra, mediálna kultúra, mravná kultúra, kultúrna pedagogika, aplikovaná kulturológia). Absolventi odboru kulturológia na 3. stupni ovláda a rešpektuje zásady vedeckej práce, vie formulovať vedecký problém a navrhnúť spôsob jeho riešenia, využíva výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti pri rozvoji kulturológie ako vedného odboru a študijného odboru, rešpektuje nevyhnutnosť aplikácie výsledkov výskumu v spoločenskej praxi, dodržiava právne a etické normy vedeckej práce, dokáže prezentovať výsledky svojho vedeckého bádania aj v cudzom jazyku, má schopnosť viesť vedecké podujatia v materinskom a cudzom jazyku.

Čo učíme v študijnom programe

V rámci doktorandského štúdia sa študent získava poznatky predovšetkým z metodológie spoločenských vied, metodológie kulturológie, teoretickej a kritickej analýzy kultúry a jej subsystémov, nových trendov v teoretickej reflexii kultúry, globalizácie kultúry, interkultúrnych procesov, transkultúrnych procesov, multikulturalizmu, crosscultural studies a pod., kultúrnej identity a kultúrneho dedičstva, kultúrnej výchovy a interkultúrnych kompetencií v umeleckej tvorbe ako aj poznatky z dejín a aktuálnych trendov v špecifickej časti kulturológie podľa študijného a výskumného zamerania doktoranda.

Uplatnenie absolventov

Absolvent doktorandského študijného programu kulturológia („philosophiae doctor“) nachádza uplatnenie ako vysokoškolský pedagóg, príp. samostatný vedecký pracovník reflektujúci rozmanité spektrum kulturologických problémov, disponuje vlastným vedeckým myslením, širokými znalosťami v danom vednom odbore. Je schopný kritického reflektovania a individuálneho vedeckého bádania širokospektrálnych javov v súčasnej kultúre a svojimi výskumami prispieva k cizelovanie kulturologického myslenia a hlbokého porozumenia najsúčasnejším trendom spoločensko-kultúrnych procesov, kategorizácii kulturologického pojmového aparátu a jeho usúvzťažnenia v rámci interdisciplinárnych priezorov.

Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.
doc. PhDr. Jana Harťanská, PhD. (spolugarant podprogramu anglický jazyk a literatúra)
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
Pracovisko Katedra anglistiky a amerikanistiky
Informácie Študijný program predstavuje systematickú a komplexnú prípravu budúceho pedagóga anglického jazyka. Jeho absolvent je schopný analyzovať a reflektovať všeobecné pedagogické a didaktické aspekty výučby v školskej triede, vie sa dobre orientovať v školskej legislatíve a v školských predpisoch a dokumentoch, vie plánovať a organizovať činnosť skupín žiakov príslušných vekových skupín, je schopný asistovať pri riešení odborných úloh vo vyučovaní anglického jazyka a literatúry a vie využívať informačné a komunikačné technológie pre osobné profesijné potreby ako aj pre pedagogické účely.

Charakteristika študijného programu

Na základe profilových predmetov Úvod do štúdia jazyka, Úvod do štúdia literatúry, Fonetika, Morfológia a lexikológia anglického jazyka, Syntax, Písomný prejav, Prehľad americkej a britskej literatúry a Základy teórie vyučovania CJ absolvent nadobudne poznatky o nosných témach nevyhnutných pre vykonávanie svojej učiteľskej profesie. Predmety sú orientované na rozvoj samostatného analyticko-kritického a syntetického myslenia a tvorivosti. Jadro študijného programu dopĺňa rad prehlbujúcich povinne voliteľných lingvistických predmetov (Frazeológia anglického jazyka, Výberový seminár z prekladu), literárno-vedných predmetov (Analýza a interpretácia literárneho textu, Detská literatúra) a kulturologických predmetov (Dejiny, reálie a kultúra anglicky hovoriacich krajín). Nemenej dôležité je aj spektrum širokej škály výberových predmetov z oblasti modernej lingvistiky, interdisciplinárneho štúdia literatúry, filmu a vizuálnej kultúry a dramatickej tvorby.
V rámci spoločnej pedagogicko-psychologickej prípravy učiteľa získajú absolventi vedomosti o kultúrnych a sociálnych súvislostiach výchovy, poznajú základné psychologické podmienky výchovy a vzdelávania, poznajú a vedia aplikovať pedagogické a didaktické programy príslušných výchovných inštitúcií. Taktiež poznajú organizačné zázemie príslušných výchovných zariadení a získajú prvé učiteľské skúsenosti v rámci pedagogickej praxe v školskom prostredí. Aj vďaka tomu sú schopní sledovať nové poznatky v rýchlo sa rozvíjajúcich disciplínach svojho odboru a príbuzných odboroch.

Uplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho stupňa štúdia učiteľstvo anglického jazyka a literatúry ovláda základnú štruktúru anglického jazyka a orientuje sa v teoretickom obsahu základných jazykovedných disciplín, má prečítané základné diela anglofónnej literatúry a vie interpretovať a analyzovať literárny text na základnej rovine. Zároveň má všeobecné znalosti o kultúre a histórii anglofónnych krajín. Ovláda tiež základy teórie vyučovania anglického jazyka, vie používať moderné komunikatívne metódy vo vyučovaní a má základné zručnosti potrebné na prípravu učebných plánov, prácu s literatúrou a vie kreatívne pripraviť cvičenia a aktivity na vyučovanie. Vzhľadom na dobré komunikatívne a akademické zručnosti, ako aj na dobrú jazykovú pripravenosť sa absolventi dobre uplatňujú vo vedeckých inštitúciách a na iných nepedagogických pracoviskách. Študijné pobyty v zahraničí zvyšujú možnosť uplatniť sa aj mimo územia Slovenska. Absolvent bakalárskeho stupňa štúdia anglického jazyka a literatúry je však najmä pripravený získať úplnú učiteľskú spôsobilosť na 2. stupni vysokoškolského štúdia.

Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii

Bakalársky študijný program

Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 4 roky
Garant prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.
doc. PhDr. Jana Harťanská, PhD. (spolugarant podprogramu anglický jazyk a literatúra)
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
Pracovisko Katedra anglistiky a amerikanistiky
Informácie Študijný program predstavuje systematickú a komplexnú prípravu budúceho pedagóga anglického jazyka. Jeho absolvent je schopný analyzovať a reflektovať všeobecné pedagogické a didaktické aspekty výučby v školskej triede, vie sa dobre orientovať v školskej legislatíve a v školských predpisoch a dokumentoch, vie plánovať a organizovať činnosť skupín žiakov príslušných vekových skupín, je schopný asistovať pri riešení odborných úloh vo vyučovaní anglického jazyka a literatúry a vie využívať informačné a komunikačné technológie pre osobné profesijné potreby ako aj pre pedagogické účely.

Charakteristika študijného programu

Na základe profilových predmetov Úvod do štúdia jazyka, Úvod do štúdia literatúry, Fonetika, Morfológia a lexikológia anglického jazyka, Syntax, Písomný prejav, Prehľad americkej a britskej literatúry a Základy teórie vyučovania CJ absolvent nadobudne poznatky o nosných témach nevyhnutných pre vykonávanie svojej učiteľskej profesie. Predmety sú orientované na rozvoj samostatného analyticko-kritického a syntetického myslenia a tvorivosti. Jadro študijného programu dopĺňa rad prehlbujúcich povinne voliteľných lingvistických predmetov (Frazeológia anglického jazyka, Výberový seminár z prekladu), literárno-vedných predmetov (Analýza a interpretácia literárneho textu, Detská literatúra) a kulturologických predmetov (Dejiny, reálie a kultúra anglicky hovoriacich krajín). Nemenej dôležité je aj spektrum širokej škály výberových predmetov z oblasti modernej lingvistiky, interdisciplinárneho štúdia literatúry, filmu a vizuálnej kultúry a dramatickej tvorby.
V rámci spoločnej pedagogicko-psychologickej prípravy učiteľa získajú absolventi vedomosti o kultúrnych a sociálnych súvislostiach výchovy, poznajú základné psychologické podmienky výchovy a vzdelávania, poznajú a vedia aplikovať pedagogické a didaktické programy príslušných výchovných inštitúcií. Taktiež poznajú organizačné zázemie príslušných výchovných zariadení a získajú prvé učiteľské skúsenosti v rámci pedagogickej praxe v školskom prostredí. Aj vďaka tomu sú schopní sledovať nové poznatky v rýchlo sa rozvíjajúcich disciplínach svojho odboru a príbuzných odboroch.

Uplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho stupňa štúdia učiteľstvo anglického jazyka a literatúry ovláda základnú štruktúru anglického jazyka a orientuje sa v teoretickom obsahu základných jazykovedných disciplín, má prečítané základné diela anglofónnej literatúry a vie interpretovať a analyzovať literárny text na základnej rovine. Zároveň má všeobecné znalosti o kultúre a histórii anglofónnych krajín. Ovláda tiež základy teórie vyučovania anglického jazyka, vie používať moderné komunikatívne metódy vo vyučovaní a má základné zručnosti potrebné na prípravu učebných plánov, prácu s literatúrou a vie kreatívne pripraviť cvičenia a aktivity na vyučovanie. Vzhľadom na dobré komunikatívne a akademické zručnosti, ako aj na dobrú jazykovú pripravenosť sa absolventi dobre uplatňujú vo vedeckých inštitúciách a na iných nepedagogických pracoviskách. Študijné pobyty v zahraničí zvyšujú možnosť uplatniť sa aj mimo územia Slovenska. Absolvent bakalárskeho stupňa štúdia anglického jazyka a literatúry je však najmä pripravený získať úplnú učiteľskú spôsobilosť na 2. stupni vysokoškolského štúdia.

Anglistika

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Gabriela Miššíková, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program anglický jazyk v odbornej komunikácii
Pracovisko Katedra anglistiky a amerikanistiky
Informácie Študijný program ponúka zaujímavé spektrum lingvistických, literárnych a kultúrno-historických disciplín. Jeho absolventi nadobúdajú jazykovú a lingvistickú kompetenciu a získavajú aktuálne poznatky o jazyku, literatúre a kultúre anglicky hovoriacich krajín v teórii a praxi. Dôraz v programe je kladený na rozvoj interkultúrnej komunikácie a interkultúrnych kompetencií a osvojenie si základných organizačných a technických schopností.

Charakteristika študijného programu

Nosné témy jadra študijného programu sú viazané na prednášky a semináre z lingvistických disciplín (Úvod do štúdia jazyka, Fonetika, Morfológia, Lexikológia a Syntax anglického jazyka) a literárno-vedných disciplín (Úvod do štúdia literatúry, Anglická a americká literatúra 19. a 20. storočia, Analýza a interpretácia textu a pod.), ktoré sa venujú danej problematike v rámci širšieho kultúrneho, historického a spoločenského kontextu.

Uplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho študijného programu dôkladne ovláda anglický jazyk v jeho písomnej a hovorenej podobe, vie odlíšiť jeho štandardizovanú podobu od subštandardných foriem, má adekvátne vedomosti o literárnom, kultúrnom a historicko-spoločenskom kontexte anglofónnych krajín. Je schopný analyzovať a adekvátne interpretovať literárne a neliterárne texty, má základné prekladateľské zručnosti. Tvorivo aplikuje získané poznatky v praxi a dokáže fungovať ako súčasť pracovného kolektívu firmy alebo organizácie s medzinárodným pôsobením. Môže vykonávať úlohy a činnosti spojené s organizačnými a technickými prácami, napríklad pripravovať prezentácie, workshopy, vie vypracovať štatistické a iné materiály v anglickom jazyku, príležitostne pre zamestnávateľa tlmočí a prekladá.

Anglistika

Bakalársky študijný program

Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 4 roky
Garant prof. PhDr. Gabriela Miššíková, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program anglický jazyk v odbornej komunikácii
Pracovisko Katedra anglistiky a amerikanistiky
Informácie Študijný program ponúka zaujímavé spektrum lingvistických, literárnych a kultúrno-historických disciplín. Jeho absolventi nadobúdajú jazykovú a lingvistickú kompetenciu a získavajú aktuálne poznatky o jazyku, literatúre a kultúre anglicky hovoriacich krajín v teórii a praxi. Dôraz v programe je kladený na rozvoj interkultúrnej komunikácie a interkultúrnych kompetencií a osvojenie si základných organizačných a technických schopností.

Charakteristika študijného programu

Nosné témy jadra študijného programu sú viazané na prednášky a semináre z lingvistických disciplín (Úvod do štúdia jazyka, Fonetika, Morfológia, Lexikológia a Syntax anglického jazyka) a literárno-vedných disciplín (Úvod do štúdia literatúry, Anglická a americká literatúra 19. a 20. storočia, Analýza a interpretácia textu a pod.), ktoré sa venujú danej problematike v rámci širšieho kultúrneho, historického a spoločenského kontextu.

Uplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho študijného programu dôkladne ovláda anglický jazyk v jeho písomnej a hovorenej podobe, vie odlíšiť jeho štandardizovanú podobu od subštandardných foriem, má adekvátne vedomosti o literárnom, kultúrnom a historicko-spoločenskom kontexte anglofónnych krajín. Je schopný analyzovať a adekvátne interpretovať literárne a neliterárne texty, má základné prekladateľské zručnosti. Tvorivo aplikuje získané poznatky v praxi a dokáže fungovať ako súčasť pracovného kolektívu firmy alebo organizácie s medzinárodným pôsobením. Môže vykonávať úlohy a činnosti spojené s organizačnými a technickými prácami, napríklad pripravovať prezentácie, workshopy, vie vypracovať štatistické a iné materiály v anglickom jazyku, príležitostne pre zamestnávateľa tlmočí a prekladá.

Sociológia - anglistika

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc. (podprogram sociológia)
prof. PhDr. Gabriela Miššíková, PhD. (podprogram anglistika)
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program anglický jazyk v odbornej komunikácii
Pracovisko Katedra anglistiky a amerikanistiky
Informácie Určujúcim hľadiskom medziodborového študijného programu je jazyková a lingvistická kompetencia, adekvátne poznatky o jazyku, literatúre a kultúre v teórii a praxi, interkultúrna komunikácia a kompetencia, zvládnutie metodológie výskumu, ovládanie moderných informačných technológii, ako aj základné organizačné a technické schopnosti a vedomosti.

Charakteristika študijného programu

Medziodborový študijný program sociológia – anglistika kladie dôraz na prepojenie sociologických disciplín s rozvojom jazykových kompetencií. Z hľadiska sociologických disciplín je pozornosť venovaná napríklad základom spoločenskovedného výskumu, metodológii empirických výskumov, sociologickému mysleniu v dejinách a kvantitatívnemu výskumu. Nosné témy štúdia anglistiky sú viazané na prednášky a semináre z lingvistických disciplín (Úvod do štúdia jazyka, Fonetika, Morfológia, Lexikológia a Syntax anglického jazyka) a literárno-vedných disciplín (Úvod do štúdia literatúry, Anglická a americká literatúra 19. a 20. storočia, Analýza a interpretácia textu a pod.), ktoré sa venujú danej problematike v rámci širšieho kultúrneho, historického a spoločenského kontextu.

Uplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho študijného programu sociológia – anglistika ovláda základné poznatky z oblastí sociologickej teórie, histórie sociológie a metodológie sociologického výskumu. Absolvent taktiež dôkladne ovláda anglický jazyk v jeho písomnej a hovorenej podobe, vie odlíšiť jeho štandardizovanú podobu od subštandardných foriem, má komplexné vedomosti o literárnom, kultúrnom a historicko-spoločenskom kontexte anglofónnych krajín. Kombinácia štúdia anglického jazyka a kultúry so sociológiou vytvára výborné predpoklady pre aplikáciu získaných poznatkov vo výskumníckej praxi alebo v inej sfére praktickej činnosti v slovenskom, ako aj v zahraničnom priestore. Vzhľadom na študijné zameranie, tematické spektrum a charakteristiku kľúčových predmetov sa absolventi odboru sociológia – anglistika sociológia môžu uplatniť v oblastiach, akými sú: kultúrna a osvetová práca (vrátane organizácie kultúrnych podujatí), cestovný ruch, interkultúrna mediácia (práca s kultúrnymi minoritami), spracovávanie štatistických a iných materiálov v anglickom jazyku, personalistika a poradenstvo, aplikovaný výskum, štátna a verejná správa, mimovládny sektor, preklady, tlmočenie a umenoveda.

Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.
doc. PhDr. Jana Harťanská, PhD. (spolugarant podprogramu anglický jazyk a literatúra)
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy doktorandský študijný program anglistika
študijný program rigorózne konanie
Pracovisko Katedra anglistiky a amerikanistiky
Informácie Študijný program Učiteľstvo anglického jazyka v kombinácii je atraktívnym programom, ktorý komplexne pripravuje budúcich pedagógov. V štúdiu sa kladie dôraz na rozvoj jazykových zručností (pragmatické aspekty jazyka, sémantické aspekty jazyka, sociolingvistické aspekty jazyka), nadobudnutie literárno-vedných poznatkov (literatúra etnických menšín, postkoloniálna literatúra, svetová literatúra) ako aj metodických zručností (kreatívna práca s učebnicou AJ, techniky testovania, inovatívne prístupy k vyučovaniu AJ). Program tiež zdôrazňuje nevyhnutnosť prepojenia akademickej prípravy s praxou.

Charakteristika študijného programu

Predmety študijného programu učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii sú zaradené v kontexte opisu študijného odboru učiteľstvo akademických predmetov, pričom nadväzujú na predmety prvého stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu. Obsahová náplň predmetov zohľadňuje požadované obsahové vymedzenie tak, aby absolvent poznal lingvistické, didaktické a literárne disciplíny svojej predmetovej špecializácie a dokázal ich aplikovať pri realizácii a hodnotení vyučovacieho procesu. Cieľom obsahového zamerania je schopnosť aplikovať nadobudnuté teoretické vedomosti a odborné i praktické zručnosti v pedagogickej praxi. Dané tri oblasti štúdia predmetu sa rovnakou mierou podieľajú na rozvoji vedomostí a spôsobilostí potrebných pre absolventa študijného programu. Na základe profilových predmetov Teória vyučovania jazykových prostriedkov, Teória vyučovania rečových zručností, Súčasný anglický jazyk, Anglofónna literatúra a Poviedková tvorba anglofónnych krajín absolvent nadobudne poznatky o nosných témach nevyhnutných pre vykonávanie svojej učiteľskej profesie. Predmety sú orientované na rozvoj samostatného analyticko-kritického a syntetického myslenia a tvorivosti. Študent si rozširuje aj vedomosti z pedagogicko-psychologického a sociálno-vedného základu, ktoré nadväzujú na predmety prvého stupňa štúdia študijného programu. Prehlbuje svoje učiteľské kompetencie absolvovaním niekoľkých cyklov pedagogických praxí v školskom prostredí.

Uplatnenie absolventov

Absolvent magisterského stupňa vysokoškolského štúdia v programe učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii je spôsobilý byť učiteľom anglického jazyka a literatúry na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania. Ovláda obsahy jednotlivých disciplín svojho študijného predmetu a dokáže ho projektovať pre didaktické zámery a účely. Počas štúdia nadobudne schopnosti viesť svojich budúcich žiakov k osvojeniu si požadovaného učiva, prístupnou formou ich motivuje, dokáže plánovať a viesť vyučovaciu hodinu na primeranej odbornej a metodickej úrovni, vyjadruje sa terminologicky jasne a zrozumiteľne. Nadobudne schopnosť rozpoznať jednotlivé stratégie učenia, učebné štýly, danosti a problémy žiakov a dokáže v súlade s nimi plánovať učebný proces. Osvojí si schopnosť objektívne hodnotiť kvalitu a efektívnosť práce žiakov ako aj reflektovať svoju pedagogickú činnosť. Je vedený k spolupráci s ostatnými pedagógmi, s vedením školy a inštitúciami zainteresovanými na výchovno-vzdelávacom procese. Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti (projektovania, realizácie a reflexie výučby v triede) si dokáže vytvoriť vhodné doplnkové učebné materiály a pomôcky. Má tiež primerané poznatky z metód výskumu a vie sa orientovať v súčasných trendoch aplikovanej lingvistiky.

Anglický jazyk v odbornej komunikácii

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PhDr. Gabriela Miššíková, PhD.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy doktorandský študijný program anglistika
študijný program rigorózne konanie
Pracovisko Katedra anglistiky a amerikanistiky
Informácie Magisterský študijný program Anglický jazyk v odbornej komunikácii je atraktívnym programom, ktorý zohľadňuje aktuálne požiadavky prepojenia kvalitnej jazykovej prípravy s praktickými zručnosťami. Študenti programu sa venujú problematike odbornej terminológie, interpersonálnej komunikácie a nadobúdajú adekvátne manažérske schopnosti a vedomosti o princípoch podnikania.

Charakteristika študijného programu

Neučiteľský jednoodborový študijný program AJOK ponúka možnosť spoznať anglický jazyk z pohľadu kultúrneho, literárneho, lingvistického, právneho, počítačového, podnikateľského a prekladateľského. Pripravuje na širokú škálu možných zamestnaní v podnikateľskej a komerčnej sfére doma aj v zahraničí, všade, kde sa pracuje s anglickým jazykom na odbornej rovine. V rámci reflektovania aktuálnych potrieb praxe obsahuje štúdium sociolingvistických, pragmatických a sémantických aspektov jazyka, odbornú komunikáciu (register práva a obchodu), vybrané témy zo všeobecnej, aplikovanej a počítačovej lingvistiky.

Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu má rozsiahlu jazykovú, rečovú a interkultúrnu kompetenciu. Dokáže adekvátne komunikovať v ústnej aj písomnej forme v rovine všetkých jazykových štýlov. V cudzom jazyku ovláda pojmový aparát informačných technológií a ich aplikáciu v praxi. Má základné poznatky z interpersonálnej komunikácie a mediálnych systémov. V praxi nachádza uplatnenie ako výkonný pracovník vo firemnej sfére, v organizáciách typu „call centra“, vo firmách orientovaných na IT, v útvaroch štátnej správy. Je kvalifikovaný na prácu v zahraničí, vzhľadom na bilingválnosť sa úspešne uplatní v tímoch medzinárodných projektov a rôznych foriem medzinárodnej spolupráce v rámci malého a stredného podnikania.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook