Fakulta

Muzeológia

Bakalársky študijný program

Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 4 roky
Garant prof. PhDr. E. Wiedermann, CSc.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program muzeológia
Pracovisko Katedra muzeológie
Informácie Prečo študovať muzeológiu?

Charakteristika študijného programu

Poznatková báza študijného programu „Muzeológia“ pozostáva z teoretických vedomostí, praktických, ako aj doplňujúcich schopností a zručností. V predmetoch študijného programu je teoretická oblasť zastúpená viacerými kurzami z teoretickej muzeológie, monumentológie, historickej muzeológie a aplikovaných vedných odborov. Praktické a doplňujúce schopnosti a zručnosti získa absolvent prostredníctvom kurzov zameraných na evidenciu a dokumentáciu zbierok a ich odbornú ochranu, na konzerváciu a reštauráciu muzeálií, tvorbu výstav a prácu s verejnosťou. Významné miesto v predmetoch študijného programu majú aj kurzy z informatiky, zamerané na obsluhu a spracovanie dát, ako aj kurzy zo sféry prezentácie výsledkov vedeckej práce a kultúrneho dedičstva.

Uplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho štúdia muzeológie získa všeobecné znalosti a zručnosti v oblasti ochrany a prezentácie kultúrneho dedičstva s profilujúcimi vedomosťami zo sféry aplikovanej (dokumentácia, tvorba a správa zbierok, práca s verejnosťou) i teoretickej (selekcia, tezaurácia, komunikácia) muzeológie, národných i európskych dejín, ako aj digitalizácie hnuteľných muzeálií. Program pripraví odborníkov/kustódov zameraných predovšetkým na správu, ochranu a prezentáciu historicko-archeologických fondov. Absolvent nadobudne vedomosti, ktoré mu umožnia uplatniť sa v múzeách, galériách, pamiatkovej správe a v iných inštitúciách, orientujúcich sa na problematiku kultúrneho dedičstva alebo sú v istej interakcii s využívaním fondov kultúrneho dedičstva uchovávaného v múzeách.

Muzeológia

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PhDr. EGON Wiedermann, CSc.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy rigorózne konanie v odbore muzeológia
Pracovisko Katedra muzeológie
Informácie Prečo študovať muzeológiu?

Charakteristika študijného programu

V magisterskom študijnom programe „Muzeológia“ sú jednotlivé kurzy orientované na získanie komplexných poznatkov z oblasti teórie a metodiky prístupu k hnuteľným i nehnuteľným dokladom minulosti. Spôsobom prednášok a seminárov, zameraných na príbuzné vedné odbory (hlavne architektúra), ochranu pamiatok v národnom a medzinárodnom rámci (hlavne monumentológia), múzejnú komunikáciu, ale aj zo sféry ochrany historických krajinných štruktúr, sprostredkováva študijný program nielen teoretické vedomosti, ale aj praktické zručnosti. Týkajú sa predovšetkým metód zvládnutia vedecko-výskumnej, manažérskej, či riadiacej práce v oblasti muzeológie a ochrany kultúrneho dedičstva.

Uplatnenie absolventov

Absolvent magisterského štúdia muzeológie nadobudne teoretické aj praktické interdisciplinárne poznatky z oblasti muzeológie, historickej geografie, archeológie a monumentológie. Povedľa muzeologických disciplín, zameraných na legislatívu, prezentáciu a komunikáciu, ale i ďalších ako je sociálna história, kultúrna antropológia a múzejný manažment sa magisterské štúdium významne rozširuje vedomosti aj vo sfére krajinno-kultúrnej koevolúcie s orientáciou na nehnuteľné krajinno-historické pamiatky. Absolvent 2. stupňa štúdia je, ako kustód nehnuteľného kultúrneho dedičstva, odborne pripravený aj na praktický múzejný monitoring, múzejno-pamiatkovú starostlivosť, ochranu a prezentáciu prehistorických a historických krajinných prvkov v kultúrnej krajine. Absolvent magisterského štúdia disponuje vedomosťami, ktoré mu umožnia uplatniť sa v múzeách rôzneho zamerania, vo sfére štátnej správy (ochrana štátom chránených pamiatok, ochrana životného prostredia). Študijný program, reflektujúci vo veľkej miere aj potreby ochrany prírody a krajinno-kultúrnych štruktúr (rondely, hradiská, hrádky, hrady, oppidá, zaniknuté stredoveké dediny a stredoveká architektúra, lesné sídla, tajchy, pingy, šachty, štôlne, haldy, komunikácie, prospektorské a výrobné okrsky, historické vojenské objekty a pod.) pripraví absolventa na uplatnenie nielen v historických, kultúrnych a muzeologických pracoviskách, ale aj vo sfére ochrany prírody na riadiacich postoch.

Etnológia – Muzeológia

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Egon Wiedermann, CSc.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program muzeológia
Pracovisko Katedra muzeológie
Informácie Prečo študovať program etnológia – muzeológia

Charakteristika študijného programu

V študijnom programe sú zastúpené kurzy teoretickej muzeológie, historickej muzeológie a aplikovaných vedných odborov. Praktické a doplňujúce schopnosti a zručnosti získa absolvent prostredníctvom kurzov zameraných na evidenciu a dokumentáciu zbierok a ich odbornú ochranu, na konzerváciu a reštauráciu muzeálií, tvorbu výstav a prácu s verejnosťou. Významné miesto v predmetoch študijného programu majú aj kurzy z informatiky, zamerané na obsluhu a spracovanie dát, ako aj kurzy zo sféry prezentácie výsledkov vedeckej práce a kultúrneho dedičstva.
Etnologická sekcia študijného programu sa zameriava na základy etnológie a folkloristiky, metódy a techniky etnologického a folkloristického výskumu, materiálnu kultúru a tradičné technológie, sociálnu organizáciu a socionormatívnu kultúru, folkloristiku, etnologické a antropologické teórie a aplikovanú etnológiu. Odbor taktiež akcentuje nadobudnutie praktických zručností v rámci odbornej praxe v rôznych inštitúciách zameraných na etnokultúrne tradície, problematiku hmotnej a duchovnej kultúry, kultúrneho dedičstva, aplikáciu poznatkov z etnológie a folkloristiky v rôznych kultúrnych, edukačných a výskumných inštitúciách.

Uplatnenie absolventov

Absolvent/-ka študijného programu etnológia – muzeológia dokáže na základe znalosti legislatívy, riadenia a organizácie múzeí a kultúrnych zariadení spravovať ako kurátor zverené zbierkové predmety na vysokej profesionálnej úrovni, najmä s ohľadom na súčasné trendy digitalizácie hmotného aj nehmotného kultúrneho dedičstva. Je spôsobilý/-lá vykonávať prácu najmä v nasledovných profesijných oblastiach: v múzeách ako špecialisti na etnografické zbierky, odborníci na manažment a marketing múzejných a pamäťových inštitúcií, v miestnej a regionálnej kultúre, v sociálnej a kultúrnej sfére najmä na regionálnej úrovni, vo vedeckom výskume, v štátnej a verejnej sfére v prostredí etnických minorít, v poradenských činnostiach pre domáce a zahraničné inštitúcie, v regionálnych masmédiách, v záujmovej umeleckej činnosti, vo výchove a vzdelávaní o kultúrnom dedičstve Slovenska.

Kulturológia

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program kulturológia
Pracovisko Katedra kulturológie
Informácie Rozmanitosť a kreativita. Začni študovať s nami.

Charakteristika študijného programu

Kulturológia ako syntetizujúca humanitná disciplína sa zaoberá filozofiou kultúry v širšom kontexte kulturálnych štúdií jej rozmanitých oblastí, a to v interdisicpilnárnych presahoch do príbuzných disciplín estetiky, filozofie, sociológie, antropológie, etiky, semiotiky, psychológie a i. Štruktúra študijného programu, ako aj obsah, logická štruktúra, formy výučby a nadväznosť jednotlivých predmetov študijného programu zabezpečujú splnenie charakteristiky 1. stupňa vysokoškolského štúdia. Vychádzajúc z profilu absolventa dáva študijný program možnosť získať základné teoretické poznatky a praktické zručnosti v oblasti dejín a teórie kultúry, dejín umeleckej kultúry ako aj súčasných kulturologických koncepcií, na ktoré môže študent nadviazať v študijných programoch na 2. stupni. Absolventi odboru Kulturológia na 1. stupni sú širokospektrálne zorientovaní v študijnom odbore: dokážu identifikovať rôznorodé problémy a procesy v súčasnej kultúre, dokážu im porozumieť na primeranej teoretickej úrovni, sú spôsobilí pracovať na úseku kultúry v štátnej a verejnej správe na miestnej a regionálnej úrovni, sú schopní pracovať v inštitúciách, ktoré pôsobia v kultúrno-osvetovej, kultúrno-vzdelávacej, a kultúrno-výchovnej oblasti, vo sfére umeleckej a mediálnej kultúry, dokážu rovnako tvorivo participovať v súčasnej diverzifikovanej sieti nezávislých kultúrnych centier, sú zorientovaní v problematike tretieho sektora a dokážu kvalifikovane pôsobiť v rôznych mimovládnych organizáciách, uplatnia sa ako organizátori a realizátori kultúrneho života vo sfére miestnej kultúry (lokálnej, regionálnej), pôsobia na strednej a nižšej úrovni riadenia v rôznych typoch kultúrnych zariadení a organizácií vo verejnom sektore, v oblasti nezávislej kultúry (manažéri a dramaturgovia nezávislých kultúrnych centier, organizátori festivalov nezávislej kultúry), ale aj ako samostatné podnikateľské subjekty vo sfére kultúry, sú pripravení zapojiť sa do pracovného procesu i pokračovať v 2. stupni štúdia.

Čo učíme v študijnom programe

V bakalárskom stupni štúdia získava študent pilotné informácie, základné penzum vedomostí o odbore kulturológia, jeho dejinách a metodológii (Úvod do kulturológie). Systematicky preniká do filozofických, historických a sociologických kontextov kultúry v rámci takých disciplín, akými sú predovšetkým Antická filozofia, Stredoveká filozofia, Novoveká filozofia, Dejiny kultúry a Dejiny umeleckej kultúry. Týmto spôsobom sa oboznamuje s pomerne širokým diapazónom poznatkov z najširších súvislostí. Nadobúda základný prehľad v postupnom štúdiu jednotlivých dejinných disciplín (Dejiny filozofie, Dejiny kultúry, Dejiny umeleckej kultúry – výtvarné umenie, hudba, divadlo a pod.). Na základe toho získava komplexný obraz o kultúre z najširších priezorov. Teoretické i praktické disciplíny sú rozdelené rovnomerne v konkrétnych semestroch a sú hlavne rovnocenne vyvážené. Študent dokáže absorbovať sumu informácií, ktorú môže ideálne rozvíjať i v praktickej sfére prostredníctvom dielní ich dokáže aplikovať v rozmanitom spektre realizácií, tvorivosti, iniciatíve. V ďalších etapách študijného plánu bezprostredne nastupujú ďalšie teoretické disciplíny, nutne obohacujúce príslušné jadro študijného odboru (Systematická kulturológia, Súčasné kulturologické koncepcie I. II., Sociológia kultúry, Sociológia umenia). V nemalej miere sú tiež zastúpené predmety, pripravujúce absolventa do praxe (Kultúrne inštitúcie a organizácie, Projektový manažment, Tvorivý seminár (grafický dizajn a fotografia), Základy PR zručností). Významne sa s nimi počíta v systematickom profilovaní budúceho absolventa odboru kulturológia, ktorý bude teoreticky, poznatkovo, informačne vyzbrojený do praxe.

Uplatnenie absolventov

Absolvent/ka kulturológie 1. stupňa môže pracovať na nižšom a strednom stupni riadenia v rozličných kultúrnych zariadeniach, ako aj v samostatných podnikateľských subjektoch vo sfére kultúry. Uplatní sa ako pracovník kultúrnych zariadení v štátnej a verejnej správe, v regionálnych médiách a vydavateľskej oblasti, ale aj v inštitúciách na organizovanie kultúrneho a umeleckého života, v osvetovej oblasti a pod. Absolvent/ka kulturológie 1. stupňa nachádza svoje uplatnenie konkrétne ako manažér/ka kultúrnych inštitúcií a projektov, organizátor/ka kultúrnych a umeleckých podujatí, kultúrny/a animátor/ka, pracovníci lokálnych a verejnoprávnych, príp. komerčných médií, kvalifikovaný/á odborník/čka v oblasti umeleckej kultúry, kultúrnych a sociálnych procesov, pracovník/čka v kultúrnych a osvetových zariadení napr. v oblasti dramaturgie nezávislých kultúrnych centier a pod.

Kulturológia

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PhDr. Július Fujak, PhD.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy doktorandský študijný program kulturológia
rigorózne konanie
Pracovisko Katedra kulturológie

Charakteristika študijného programu

Štruktúra študijného programu, ako aj obsah, logická štruktúra, formy výučby a nadväznosť jednotlivých predmetov študijného programu zabezpečujú splnenie charakteristiky 2. stupňa vysokoškolského štúdia. Vychádzajúc z profilu absolventa dáva študijný program možnosť získať základné teoretické poznatky a praktické zručnosti v oblasti semiotiky kultúry, kulturologických koncepcií (domácich), dejín slovenskej umeleckej kultúry, kultúry a globalizácie, postmodernej kultúry, mediálnej kultúry ako aj kultúrnej a sociálnej antropológie. Absolventi odboru Kulturológia na 2. stupni sú komplexne teoreticky vyzbrojení a zorientovaní v študijnom odbore tak, že môžu kvalifikovane pôsobiť: ako samostatní tvoriví pracovníci vo vedeckom výskume (v základnom i aplikovanom), ako riešitelia domácich a medzinárodných projektov v oblasti kultúry ako celku a jej podsystémov, v analytickej, koncepčnej a expertíznej práci v oblasti kultúry, ako vysokoškolskí pedagógovia vo vlastnom, resp. v príbuzných odboroch, na vyšších stupňoch riadenia a organizácie kultúrneho života vo všetkých typoch kultúrnych, kultúrno-spoločenských, kultúrno-vzdelávacích, umeleckých organizácií a osvetových zariadení, ako kultúrno-výchovní a osvetoví pracovníci, manažéri, organizátori animátori a realizátori kultúrnych aktivít v štátnych i neštátnych organizáciách v spolkoch, občianskych a cirkevných združeniach, v médiách, redakciách a nakladateľstvách, v nadáciách a iných inštitúciách, ktoré sa podieľajú na kultúrnom živote spoločnosti, vo vládnych i mimovládnych kultúrnych inštitúciách na Slovensku i v zahraničí, v medzinárodných najmä európskych inštitúciách.

Čo učíme v študijnom programe

V prvom ročníku Mgr. štúdia získava študent teoretický fundament z kulturológie 20. a 21. storočia (kulturologických koncepcií, trendov kulturológie 20. a 21. storočia, kultúry a globalizácie, postmoderny, semiotiky a kultúry ako aj kultúrnej a sociálnej antropológie). Získané penzum teoretických vedomostí umožňuje absolventovi magisterskej kulturológie predovšetkým rozvíjanie schopností vedeckého uvažovania, teoretickej reflexie náročných procesov a transformácií v kultúre. Študent cielene preniká do možností výskumu a participuje na vlastných vedeckých projektoch (seminárnych a ročníkových prácach), cizeluje si predpoklady pre fundovanú teoretickú reflexiu riešených problémov z interdisciplinárnych hľadísk, učí sa interpretovať problémy a následne ich teoreticky uchopovať i identifikovať.
Nosné témy jadra v predkladanom študijnom pláne sú viazané na predmety: Kulturologické koncepcie 20. a 21. storočia (Kultúra a globalizácia, Masová kultúra, Mediálna kultúra I., II.), Kulturologické koncepty na Slovensku v 20. a 21. storočí, Aktuálne problémy kultúry na Slovensku (Dejiny slovenskej výtvarnej kultúry, Dejiny slovenskej divadelnej kultúry, Dejiny slovenskej hudobnej kultúry, Dejiny slovenskej literatúry, Dejiny slovenskej filmovej kultúry), Aktuálne trendy umeleckej kultúry (Postmoderna v spoločenskom živote a v umení), Sociológia spôsobu života (Everyday Culture), Kultúrna a sociálna antropológia, Kultúrna politika, Profesijná etika.

Uplatnenie absolventov

Absolvent kulturológie 2. stupňa môže pracovať na vyšších stupňoch riadenia v rozličných kultúrnych zariadeniach (nezávislých kultúrnych centrách, kultúrnych uzloch a osvetových pracoviskách), ako aj v samostatných podnikateľských subjektoch vo sfére kultúry. Uplatní sa ako pracovník kultúrnych zariadení v štátnej a verejnej správe, v regionálnych médiách a vydavateľskej oblasti, ale aj v inštitúciách na organizovanie kultúrneho a umeleckého života (galériách, múzeách, mestských a regionálnych oddeleniach kultúry a referent/ka kultúry, v osvetovej oblasti a pod. Absolvent kulturológie 2. stupňa nachádza svoje uplatnenie konkrétne ako manažér/ka kultúrnych inštitúcií a projektov, organizátor/ka kultúrnych a umeleckých podujatí, kultúrny/a animátor/ka, pracovník lokálnych a verejnoprávnych, príp. komerčných médií, kvalifikovaný/á odborník v oblasti umeleckej kultúry, kultúrnych a sociálnych procesov, pracovník/čka v kultúrnych a osvetových zariadení napr. v oblasti dramaturgie nezávislých kultúrnych centier a pod. Zároveň ja absolvent magisterskej kultúry disponovaní aj v teoretickej sfére samostatného vedeckého bádania, riešenia najkomplexnejších teoretických aspektov kultúrneho života a širšej kulturologickej reflexie viacerých javov súdobej transformujúcej sa spoločnosti. Nachádza uplatnenie aj ako vysokoškolský pedagóg, odborný publicista, teoreticky profilujúci sa na kontinuálne vyššom (doktorandskom) stupni štúdia.

Kulturológia

Doktorandský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Július Fujak, PhD.
Získaný titul Philosophiae doctor (PhD.)
Pracovisko Katedra kulturológie
Katedra manažmentu kultúry a turizmu

Charakteristika študijného programu

Štruktúra študijného programu, ako aj obsah, logická štruktúra, formy výučby a nadväznosť jednotlivých predmetov študijného programu zabezpečujú splnenie charakteristiky 3. stupňa vysokoškolského štúdia. Vychádzajúc z profilu absolventa dáva študijný program možnosť získať základné teoretické poznatky a praktické zručnosti v oblasti filozofie kultúry, kulturológie 20. a 21. storočia, špecifickej oblasti kulturológie podľa študijnej a výskumnej orientácie doktoranda (teória a dejiny kultúry, teória a dejiny národnej kultúry, filozofia kultúry, umelecká kultúra, mediálna kultúra, mravná kultúra, kultúrna pedagogika, aplikovaná kulturológia). Absolventi odboru kulturológia na 3. stupni ovláda a rešpektuje zásady vedeckej práce, vie formulovať vedecký problém a navrhnúť spôsob jeho riešenia, využíva výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti pri rozvoji kulturológie ako vedného odboru a študijného odboru, rešpektuje nevyhnutnosť aplikácie výsledkov výskumu v spoločenskej praxi, dodržiava právne a etické normy vedeckej práce, dokáže prezentovať výsledky svojho vedeckého bádania aj v cudzom jazyku, má schopnosť viesť vedecké podujatia v materinskom a cudzom jazyku.

Čo učíme v študijnom programe

V rámci doktorandského štúdia sa študent získava poznatky predovšetkým z metodológie spoločenských vied, metodológie kulturológie, teoretickej a kritickej analýzy kultúry a jej subsystémov, nových trendov v teoretickej reflexii kultúry, globalizácie kultúry, interkultúrnych procesov, transkultúrnych procesov, multikulturalizmu, crosscultural studies a pod., kultúrnej identity a kultúrneho dedičstva, kultúrnej výchovy a interkultúrnych kompetencií v umeleckej tvorbe ako aj poznatky z dejín a aktuálnych trendov v špecifickej časti kulturológie podľa študijného a výskumného zamerania doktoranda.

Uplatnenie absolventov

Absolvent doktorandského študijného programu kulturológia („philosophiae doctor“) nachádza uplatnenie ako vysokoškolský pedagóg, príp. samostatný vedecký pracovník reflektujúci rozmanité spektrum kulturologických problémov, disponuje vlastným vedeckým myslením, širokými znalosťami v danom vednom odbore. Je schopný kritického reflektovania a individuálneho vedeckého bádania širokospektrálnych javov v súčasnej kultúre a svojimi výskumami prispieva k cizelovanie kulturologického myslenia a hlbokého porozumenia najsúčasnejším trendom spoločensko-kultúrnych procesov, kategorizácii kulturologického pojmového aparátu a jeho usúvzťažnenia v rámci interdisciplinárnych priezorov.

Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.
doc. PhDr. Jana Harťanská, PhD. (spolugarant podprogramu anglický jazyk a literatúra)
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
Pracovisko Katedra anglistiky a amerikanistiky
Informácie Študijný program predstavuje systematickú a komplexnú prípravu budúceho pedagóga anglického jazyka. Jeho absolvent je schopný analyzovať a reflektovať všeobecné pedagogické a didaktické aspekty výučby v školskej triede, vie sa dobre orientovať v školskej legislatíve a v školských predpisoch a dokumentoch, vie plánovať a organizovať činnosť skupín žiakov príslušných vekových skupín, je schopný asistovať pri riešení odborných úloh vo vyučovaní anglického jazyka a literatúry a vie využívať informačné a komunikačné technológie pre osobné profesijné potreby ako aj pre pedagogické účely.

Charakteristika študijného programu

Na základe profilových predmetov Úvod do štúdia jazyka, Úvod do štúdia literatúry, Fonetika, Morfológia a lexikológia anglického jazyka, Syntax, Písomný prejav, Prehľad americkej a britskej literatúry a Základy teórie vyučovania CJ absolvent nadobudne poznatky o nosných témach nevyhnutných pre vykonávanie svojej učiteľskej profesie. Predmety sú orientované na rozvoj samostatného analyticko-kritického a syntetického myslenia a tvorivosti. Jadro študijného programu dopĺňa rad prehlbujúcich povinne voliteľných lingvistických predmetov (Frazeológia anglického jazyka, Výberový seminár z prekladu), literárno-vedných predmetov (Analýza a interpretácia literárneho textu, Detská literatúra) a kulturologických predmetov (Dejiny, reálie a kultúra anglicky hovoriacich krajín). Nemenej dôležité je aj spektrum širokej škály výberových predmetov z oblasti modernej lingvistiky, interdisciplinárneho štúdia literatúry, filmu a vizuálnej kultúry a dramatickej tvorby.
V rámci spoločnej pedagogicko-psychologickej prípravy učiteľa získajú absolventi vedomosti o kultúrnych a sociálnych súvislostiach výchovy, poznajú základné psychologické podmienky výchovy a vzdelávania, poznajú a vedia aplikovať pedagogické a didaktické programy príslušných výchovných inštitúcií. Taktiež poznajú organizačné zázemie príslušných výchovných zariadení a získajú prvé učiteľské skúsenosti v rámci pedagogickej praxe v školskom prostredí. Aj vďaka tomu sú schopní sledovať nové poznatky v rýchlo sa rozvíjajúcich disciplínach svojho odboru a príbuzných odboroch.

Uplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho stupňa štúdia učiteľstvo anglického jazyka a literatúry ovláda základnú štruktúru anglického jazyka a orientuje sa v teoretickom obsahu základných jazykovedných disciplín, má prečítané základné diela anglofónnej literatúry a vie interpretovať a analyzovať literárny text na základnej rovine. Zároveň má všeobecné znalosti o kultúre a histórii anglofónnych krajín. Ovláda tiež základy teórie vyučovania anglického jazyka, vie používať moderné komunikatívne metódy vo vyučovaní a má základné zručnosti potrebné na prípravu učebných plánov, prácu s literatúrou a vie kreatívne pripraviť cvičenia a aktivity na vyučovanie. Vzhľadom na dobré komunikatívne a akademické zručnosti, ako aj na dobrú jazykovú pripravenosť sa absolventi dobre uplatňujú vo vedeckých inštitúciách a na iných nepedagogických pracoviskách. Študijné pobyty v zahraničí zvyšujú možnosť uplatniť sa aj mimo územia Slovenska. Absolvent bakalárskeho stupňa štúdia anglického jazyka a literatúry je však najmä pripravený získať úplnú učiteľskú spôsobilosť na 2. stupni vysokoškolského štúdia.

Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii

Bakalársky študijný program

Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 4 roky
Garant prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.
doc. PhDr. Jana Harťanská, PhD. (spolugarant podprogramu anglický jazyk a literatúra)
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
Pracovisko Katedra anglistiky a amerikanistiky
Informácie Študijný program predstavuje systematickú a komplexnú prípravu budúceho pedagóga anglického jazyka. Jeho absolvent je schopný analyzovať a reflektovať všeobecné pedagogické a didaktické aspekty výučby v školskej triede, vie sa dobre orientovať v školskej legislatíve a v školských predpisoch a dokumentoch, vie plánovať a organizovať činnosť skupín žiakov príslušných vekových skupín, je schopný asistovať pri riešení odborných úloh vo vyučovaní anglického jazyka a literatúry a vie využívať informačné a komunikačné technológie pre osobné profesijné potreby ako aj pre pedagogické účely.

Charakteristika študijného programu

Na základe profilových predmetov Úvod do štúdia jazyka, Úvod do štúdia literatúry, Fonetika, Morfológia a lexikológia anglického jazyka, Syntax, Písomný prejav, Prehľad americkej a britskej literatúry a Základy teórie vyučovania CJ absolvent nadobudne poznatky o nosných témach nevyhnutných pre vykonávanie svojej učiteľskej profesie. Predmety sú orientované na rozvoj samostatného analyticko-kritického a syntetického myslenia a tvorivosti. Jadro študijného programu dopĺňa rad prehlbujúcich povinne voliteľných lingvistických predmetov (Frazeológia anglického jazyka, Výberový seminár z prekladu), literárno-vedných predmetov (Analýza a interpretácia literárneho textu, Detská literatúra) a kulturologických predmetov (Dejiny, reálie a kultúra anglicky hovoriacich krajín). Nemenej dôležité je aj spektrum širokej škály výberových predmetov z oblasti modernej lingvistiky, interdisciplinárneho štúdia literatúry, filmu a vizuálnej kultúry a dramatickej tvorby.
V rámci spoločnej pedagogicko-psychologickej prípravy učiteľa získajú absolventi vedomosti o kultúrnych a sociálnych súvislostiach výchovy, poznajú základné psychologické podmienky výchovy a vzdelávania, poznajú a vedia aplikovať pedagogické a didaktické programy príslušných výchovných inštitúcií. Taktiež poznajú organizačné zázemie príslušných výchovných zariadení a získajú prvé učiteľské skúsenosti v rámci pedagogickej praxe v školskom prostredí. Aj vďaka tomu sú schopní sledovať nové poznatky v rýchlo sa rozvíjajúcich disciplínach svojho odboru a príbuzných odboroch.

Uplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho stupňa štúdia učiteľstvo anglického jazyka a literatúry ovláda základnú štruktúru anglického jazyka a orientuje sa v teoretickom obsahu základných jazykovedných disciplín, má prečítané základné diela anglofónnej literatúry a vie interpretovať a analyzovať literárny text na základnej rovine. Zároveň má všeobecné znalosti o kultúre a histórii anglofónnych krajín. Ovláda tiež základy teórie vyučovania anglického jazyka, vie používať moderné komunikatívne metódy vo vyučovaní a má základné zručnosti potrebné na prípravu učebných plánov, prácu s literatúrou a vie kreatívne pripraviť cvičenia a aktivity na vyučovanie. Vzhľadom na dobré komunikatívne a akademické zručnosti, ako aj na dobrú jazykovú pripravenosť sa absolventi dobre uplatňujú vo vedeckých inštitúciách a na iných nepedagogických pracoviskách. Študijné pobyty v zahraničí zvyšujú možnosť uplatniť sa aj mimo územia Slovenska. Absolvent bakalárskeho stupňa štúdia anglického jazyka a literatúry je však najmä pripravený získať úplnú učiteľskú spôsobilosť na 2. stupni vysokoškolského štúdia.

Anglistika

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Gabriela Miššíková, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program anglický jazyk v odbornej komunikácii
Pracovisko Katedra anglistiky a amerikanistiky
Informácie Študijný program ponúka zaujímavé spektrum lingvistických, literárnych a kultúrno-historických disciplín. Jeho absolventi nadobúdajú jazykovú a lingvistickú kompetenciu a získavajú aktuálne poznatky o jazyku, literatúre a kultúre anglicky hovoriacich krajín v teórii a praxi. Dôraz v programe je kladený na rozvoj interkultúrnej komunikácie a interkultúrnych kompetencií a osvojenie si základných organizačných a technických schopností.

Charakteristika študijného programu

Nosné témy jadra študijného programu sú viazané na prednášky a semináre z lingvistických disciplín (Úvod do štúdia jazyka, Fonetika, Morfológia, Lexikológia a Syntax anglického jazyka) a literárno-vedných disciplín (Úvod do štúdia literatúry, Anglická a americká literatúra 19. a 20. storočia, Analýza a interpretácia textu a pod.), ktoré sa venujú danej problematike v rámci širšieho kultúrneho, historického a spoločenského kontextu.

Uplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho študijného programu dôkladne ovláda anglický jazyk v jeho písomnej a hovorenej podobe, vie odlíšiť jeho štandardizovanú podobu od subštandardných foriem, má adekvátne vedomosti o literárnom, kultúrnom a historicko-spoločenskom kontexte anglofónnych krajín. Je schopný analyzovať a adekvátne interpretovať literárne a neliterárne texty, má základné prekladateľské zručnosti. Tvorivo aplikuje získané poznatky v praxi a dokáže fungovať ako súčasť pracovného kolektívu firmy alebo organizácie s medzinárodným pôsobením. Môže vykonávať úlohy a činnosti spojené s organizačnými a technickými prácami, napríklad pripravovať prezentácie, workshopy, vie vypracovať štatistické a iné materiály v anglickom jazyku, príležitostne pre zamestnávateľa tlmočí a prekladá.

Anglistika

Bakalársky študijný program

Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 4 roky
Garant prof. PhDr. Gabriela Miššíková, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program anglický jazyk v odbornej komunikácii
Pracovisko Katedra anglistiky a amerikanistiky
Informácie Študijný program ponúka zaujímavé spektrum lingvistických, literárnych a kultúrno-historických disciplín. Jeho absolventi nadobúdajú jazykovú a lingvistickú kompetenciu a získavajú aktuálne poznatky o jazyku, literatúre a kultúre anglicky hovoriacich krajín v teórii a praxi. Dôraz v programe je kladený na rozvoj interkultúrnej komunikácie a interkultúrnych kompetencií a osvojenie si základných organizačných a technických schopností.

Charakteristika študijného programu

Nosné témy jadra študijného programu sú viazané na prednášky a semináre z lingvistických disciplín (Úvod do štúdia jazyka, Fonetika, Morfológia, Lexikológia a Syntax anglického jazyka) a literárno-vedných disciplín (Úvod do štúdia literatúry, Anglická a americká literatúra 19. a 20. storočia, Analýza a interpretácia textu a pod.), ktoré sa venujú danej problematike v rámci širšieho kultúrneho, historického a spoločenského kontextu.

Uplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho študijného programu dôkladne ovláda anglický jazyk v jeho písomnej a hovorenej podobe, vie odlíšiť jeho štandardizovanú podobu od subštandardných foriem, má adekvátne vedomosti o literárnom, kultúrnom a historicko-spoločenskom kontexte anglofónnych krajín. Je schopný analyzovať a adekvátne interpretovať literárne a neliterárne texty, má základné prekladateľské zručnosti. Tvorivo aplikuje získané poznatky v praxi a dokáže fungovať ako súčasť pracovného kolektívu firmy alebo organizácie s medzinárodným pôsobením. Môže vykonávať úlohy a činnosti spojené s organizačnými a technickými prácami, napríklad pripravovať prezentácie, workshopy, vie vypracovať štatistické a iné materiály v anglickom jazyku, príležitostne pre zamestnávateľa tlmočí a prekladá.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook