Fakulta

Žurnalistika

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program žurnalistika
Pracovisko Katedra žurnalistiky
Informácie Poď študovať žurnalistiku na UKF

Charakteristika študijného programu

Študijný program žurnalistika zabezpečuje získanie teoretických vedomostí a praktických zručností potrebných pre novinárstvo a profesionálne uplatnenie v mediálnej oblasti. Počas štúdia získajú poslucháči kompletné odborné predpoklady, aby sa mohli plnohodnotne uplatniť v redakciách tlačovín, vydavateľstiev, ako aj v televízii a rozhlase.

Uplatnenie absolventov

Absolvent sa oboznámi s vedou o masovej komunikácii, so zásadami novinárskej práce v printových médiách a absolvuje odbornú redakčnú prax. Získava kompletný prehľad o žurnalistických žánroch a nadobudne základné poznatky z rozhlasovej a televíznej tvorby. Taktiež si rozšíri vzdelanie o doplňujúce vedomosti z rôznych oblastí – ekonomiky, filozofie, estetiky, práva, etikety, histórie či ľudských a občianskych práv.
Absolvent predovšetkým nadobudne odborné predpoklady, aby mohol zastávať funkciu redaktora, moderátora alebo reportéra v televízii, rozhlase, redakciách tlačovín, redakciách internetových médií, vo vydavateľstvách či v spravodajskej tlačovej agentúre.

Sociológia

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program sociológia
Pracovisko Katedra sociológie

Charakteristika študijného programu

Bakalárske štúdium sociológie je orientované na nadobudnutie základných poznatkov a zručností, ktoré sa týkajú sociologickej teórie, dejín sociológie a metód sociologického výskumu a sú doplnené o základné poznatky z pomocných a príbuzných vedných disciplín demografia, štatistika, psychológia, ekonómia, štúdia cudzích jazykov a informatiky.

Uplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho štúdia by mal byť schopný uplatniť sa pri zbere, spracovaní a interpretácii údajov z realizovaných sociologických výskumov, ďalej v oblasti personalistiky, poradenstva, sociálnej politiky a sociálnej práce alebo v niektorých manažérskych činnostiach. Absolvent ovláda základné poznatky z oblasti sociologickej teórie, histórie sociológie a metodológie sociologického výskumu a je schopný aplikovať ich vo výskumníckej praxi alebo v inej sfére praktickej činnosti. Získal schopnosti identifikovať a metodologicky správne skúmať sociálne javy, procesy a problémy rôzneho druhu a nadobudnuté poznatky vie samostatne uplatniť pre potreby praxe v oblasti riadenia a organizácie práce, výkonu štátnej alebo verejnej správy, ako aj v podnikateľskom a neziskovom sektore. Súčasťou vedomostného profilu je jazyková vybavenosť a zvládnutie moderných informačných technológií.
Uplatnenie absolventov bakalárskeho štúdia v praxi:
a) manažérske uplatnenie,
b) poradenstvo a personalistika,
c) výskum verejnej mienky, marketing a masmédiá,
d) mimovládne organizácie,
e) podnikateľský sektor,
f) verejná správa.

Sociológia

Bakalársky študijný program

Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 4 roky
Garant prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program sociológia
Pracovisko Katedra sociológie

Charakteristika študijného programu

Bakalárske štúdium sociológie je orientované na nadobudnutie základných poznatkov a zručností, ktoré sa týkajú sociologickej teórie, dejín sociológie a metód sociologického výskumu a sú doplnené o základné poznatky z pomocných a príbuzných vedných disciplín demografia, štatistika, psychológia, ekonómia, štúdia cudzích jazykov a informatiky.

Uplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho štúdia by mal byť schopný uplatniť sa pri zbere, spracovaní a interpretácii údajov z realizovaných sociologických výskumov, ďalej v oblasti personalistiky, poradenstva, sociálnej politiky a sociálnej práce alebo v niektorých manažérskych činnostiach. Absolvent ovláda základné poznatky z oblasti sociologickej teórie, histórie sociológie a metodológie sociologického výskumu a je schopný aplikovať ich vo výskumníckej praxi alebo v inej sfére praktickej činnosti. Získal schopnosti identifikovať a metodologicky správne skúmať sociálne javy, procesy a problémy rôzneho druhu a nadobudnuté poznatky vie samostatne uplatniť pre potreby praxe v oblasti riadenia a organizácie práce, výkonu štátnej alebo verejnej správy, ako aj v podnikateľskom a neziskovom sektore. Súčasťou vedomostného profilu je jazyková vybavenosť a zvládnutie moderných informačných technológií.
Uplatnenie absolventov bakalárskeho štúdia v praxi:
a) manažérske uplatnenie,
b) poradenstvo a personalistika,
c) výskum verejnej mienky, marketing a masmédiá,
d) mimovládne organizácie,
e) podnikateľský sektor,
f) verejná správa.

Sociológia

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc.
Získaný titul magister (Mgr.)
Pracovisko Katedra sociológie

Charakteristika študijného programu

Magisterské štúdium odboru sociológia poskytuje študentom vedecké poznatky zo sociológie a ďalších súvisiacich a podporných disciplín, ako aj základné pracovné schopnosti, ktoré sú nevyhnutné pre kvalifikovaný výkon profesie sociológa. Absolvent magisterského štúdia disponuje v plnom rozsahu poznatkami zo sociologických teórií a metód sociologického výskumu, doplnenými nielen o poznatky zo špeciálnych sociologických disciplín, ako sú napr. sociológia rodiny, sociológia kultúry, sociológia organizácie, sociológia politiky a pod., ale aj o poznatky z príbuzných vedných odborov.

Uplatnenie absolventov

Absolvent magisterského štúdia odboru sociológia je schopný pracovať vo sfére vedy a základného výskumu v odbore sociológia alebo aj v oblastiach aplikovaného a rezortného výskumu (sociálna politika, sociálna práca, rozvoj ľudských zdrojov a pod.), v orgánoch štátnej a verejnej správy, v podnikateľskom sektore, v mimovládnom sektore, v marketingu, v masmédiách.

Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.
doc.Mgr. Andre Blaščíková, PhD. (podprogram náboženská výchova)
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
Pracovisko Katedra náboženských štúdií
Informácie info

Charakteristika študijného programu

Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii s iným predmetom školskej výchovno-vzdelávacej sústavy) sprostredkúva študentovi sociokultúrne obsahy, ktoré majú výrazný emocionálny, hodnotový, etický a náboženský rozmer. Základnú bázu predmetovej špecializácie študenta v bakalárskom stupni tvorí poznanie filozofického a teologického východiska náboženskej výchovy. Študent sa oboznamuje s princípmi kresťanskej viery a myslenia. Spoznáva a učí sa interpretovať učenie Cirkvi. Získava tiež poznatky z oblasti biblických vied, ktoré aktívne implementuje do príprav biblickej katechézy. Časť študijného programu je venovaná etike a morálnej teológii, kde je dôraz položený na problematiku základnej voľby, svedomia, prirodzeného morálneho zákona a cnosti. Študijný program sprostredkúva študentovi aj poznanie iných náboženstiev a skúsenosť s ekumenickým dialógom. Popri teoretickej časti študijného programu sa už v bakalárskom stupni študent zúčastňuje pedagogickej praxe, ktorá je orientovaná na pozorovanie a reflexívne hodnotenie procesov výchovy a vzdelávania a realizovaná priamo v prostredí základných a stredných škôl.
Časť študijného programu je zameraná aj na pedagogický a psychologický základ. Jeho výučba prebieha na Pedagogickej fakulte. Študent sa v jeho rámci oboznamuje so základnou charakteristikou psychológie žiaka, s jednotlivými didaktickými postupmi a získava praktické zručnosti s vedením vyučovacej hodiny.

Uplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho študijného programu učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) je predovšetkým pripravený pokračovať v štúdiu tohto odboru na druhom stupni vysokoškolského vzdelávania. Po dosiahnutí prvého stupňa vzdelania môže vykonávať profesiu asistenta učiteľa, pracovníka pre mimoškolské záujmové činnosti detí, pracovníka štátnej správy pre príslušnú oblasť, školského administratívno-metodického pracovníka. Uplatnenie nájde aj v detských besiedkach, kresťanských kluboch, či v iných misijných a katechetických aktivitách cirkvi.

Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.
doc. Mgr. Andrea Blaščíková, PhD. (podprogram náboženská výchova)
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy rigorózne konanie
Pracovisko Katedra náboženských štúdií
Informácie info

Charakteristika študijného programu

Štruktúra magisterského študijného programu je predovšetkým zameraná na uplatnenie absolventa v praxi. V rámci pedagogickej časti štúdia získava poznatky z oblasti teórií a modelov vyučovania. Osvojuje si základy pedagogickej komunikácie, pedeutológie, sprístupňuje sa mu školská legislatíva, politika a manažment. V rámci predmetovej špecializácie na náboženskú výchovu sa študent učí rozumieť aktuálnym otázkam v dogmatickej a špeciálnej morálnej teológii, interpretovať diela vybraných autorov a aplikovať svoje poznanie do procesu náboženskej výchovy. Dôraz sa kladie aj na prehĺbenie osobnostno-spirituálnej zložky realizácie učiteľského povolania.
V predmetovej didaktike sa študent učí tvoriť prípravy vyučovacích hodín v súlade s didaktickými zásadami a s novým kurikulom školského vyučovania predmetu katolícke náboženstvo. Využíva osvedčené i inovatívne metódy, pričom reflektuje ich variabilitu na základe individuálnych odlišností žiakov a skupinových odlišností tried. Nadobudnuté teoretické poznatky implementuje v aktívnej pedagogickej praxi na základných a stredných školách. Svoje skúsenosti s vyučovaním konzultuje a analyzuje s odborovým didaktikom a cvičným učiteľom.

Uplatnenie absolventov

Absolvent magisterského štúdia je spôsobilý byť učiteľom (katolíckej) náboženskej výchovy. Magisterský diplom ho oprávňuje vyučovať náboženskú výchovu na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania. Uplatní sa aj ako pracovník v pastoračných a katechetických centrách alebo v cirkevných inštitúciách zaoberajúcich sa výchovou.

Muzeológia

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. E. Wiedermann, CSc.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program muzeológia
Pracovisko Katedra muzeológie
Informácie Prečo študovať muzeológiu?

Charakteristika študijného programu

Poznatková báza študijného programu „Muzeológia“ pozostáva z teoretických vedomostí, praktických, ako aj doplňujúcich schopností a zručností. V predmetoch študijného programu je teoretická oblasť zastúpená viacerými kurzami z teoretickej muzeológie, monumentológie, historickej muzeológie a aplikovaných vedných odborov. Praktické a doplňujúce schopnosti a zručnosti získa absolvent prostredníctvom kurzov zameraných na evidenciu a dokumentáciu zbierok a ich odbornú ochranu, na konzerváciu a reštauráciu muzeálií, tvorbu výstav a prácu s verejnosťou. Významné miesto v predmetoch študijného programu majú aj kurzy z informatiky, zamerané na obsluhu a spracovanie dát, ako aj kurzy zo sféry prezentácie výsledkov vedeckej práce a kultúrneho dedičstva.

Uplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho štúdia muzeológie získa všeobecné znalosti a zručnosti v oblasti ochrany a prezentácie kultúrneho dedičstva s profilujúcimi vedomosťami zo sféry aplikovanej (dokumentácia, tvorba a správa zbierok, práca s verejnosťou) i teoretickej (selekcia, tezaurácia, komunikácia) muzeológie, národných i európskych dejín, ako aj digitalizácie hnuteľných muzeálií. Program pripraví odborníkov/kustódov zameraných predovšetkým na správu, ochranu a prezentáciu historicko-archeologických fondov. Absolvent nadobudne vedomosti, ktoré mu umožnia uplatniť sa v múzeách, galériách, pamiatkovej správe a v iných inštitúciách, orientujúcich sa na problematiku kultúrneho dedičstva alebo sú v istej interakcii s využívaním fondov kultúrneho dedičstva uchovávaného v múzeách.

Muzeológia

Bakalársky študijný program

Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 4 roky
Garant prof. PhDr. E. Wiedermann, CSc.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program muzeológia
Pracovisko Katedra muzeológie
Informácie Prečo študovať muzeológiu?

Charakteristika študijného programu

Poznatková báza študijného programu „Muzeológia“ pozostáva z teoretických vedomostí, praktických, ako aj doplňujúcich schopností a zručností. V predmetoch študijného programu je teoretická oblasť zastúpená viacerými kurzami z teoretickej muzeológie, monumentológie, historickej muzeológie a aplikovaných vedných odborov. Praktické a doplňujúce schopnosti a zručnosti získa absolvent prostredníctvom kurzov zameraných na evidenciu a dokumentáciu zbierok a ich odbornú ochranu, na konzerváciu a reštauráciu muzeálií, tvorbu výstav a prácu s verejnosťou. Významné miesto v predmetoch študijného programu majú aj kurzy z informatiky, zamerané na obsluhu a spracovanie dát, ako aj kurzy zo sféry prezentácie výsledkov vedeckej práce a kultúrneho dedičstva.

Uplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho štúdia muzeológie získa všeobecné znalosti a zručnosti v oblasti ochrany a prezentácie kultúrneho dedičstva s profilujúcimi vedomosťami zo sféry aplikovanej (dokumentácia, tvorba a správa zbierok, práca s verejnosťou) i teoretickej (selekcia, tezaurácia, komunikácia) muzeológie, národných i európskych dejín, ako aj digitalizácie hnuteľných muzeálií. Program pripraví odborníkov/kustódov zameraných predovšetkým na správu, ochranu a prezentáciu historicko-archeologických fondov. Absolvent nadobudne vedomosti, ktoré mu umožnia uplatniť sa v múzeách, galériách, pamiatkovej správe a v iných inštitúciách, orientujúcich sa na problematiku kultúrneho dedičstva alebo sú v istej interakcii s využívaním fondov kultúrneho dedičstva uchovávaného v múzeách.

Muzeológia

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PhDr. EGON Wiedermann, CSc.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy rigorózne konanie v odbore muzeológia
Pracovisko Katedra muzeológie
Informácie Prečo študovať muzeológiu?

Charakteristika študijného programu

V magisterskom študijnom programe „Muzeológia“ sú jednotlivé kurzy orientované na získanie komplexných poznatkov z oblasti teórie a metodiky prístupu k hnuteľným i nehnuteľným dokladom minulosti. Spôsobom prednášok a seminárov, zameraných na príbuzné vedné odbory (hlavne architektúra), ochranu pamiatok v národnom a medzinárodnom rámci (hlavne monumentológia), múzejnú komunikáciu, ale aj zo sféry ochrany historických krajinných štruktúr, sprostredkováva študijný program nielen teoretické vedomosti, ale aj praktické zručnosti. Týkajú sa predovšetkým metód zvládnutia vedecko-výskumnej, manažérskej, či riadiacej práce v oblasti muzeológie a ochrany kultúrneho dedičstva.

Uplatnenie absolventov

Absolvent magisterského štúdia muzeológie nadobudne teoretické aj praktické interdisciplinárne poznatky z oblasti muzeológie, historickej geografie, archeológie a monumentológie. Povedľa muzeologických disciplín, zameraných na legislatívu, prezentáciu a komunikáciu, ale i ďalších ako je sociálna história, kultúrna antropológia a múzejný manažment sa magisterské štúdium významne rozširuje vedomosti aj vo sfére krajinno-kultúrnej koevolúcie s orientáciou na nehnuteľné krajinno-historické pamiatky. Absolvent 2. stupňa štúdia je, ako kustód nehnuteľného kultúrneho dedičstva, odborne pripravený aj na praktický múzejný monitoring, múzejno-pamiatkovú starostlivosť, ochranu a prezentáciu prehistorických a historických krajinných prvkov v kultúrnej krajine. Absolvent magisterského štúdia disponuje vedomosťami, ktoré mu umožnia uplatniť sa v múzeách rôzneho zamerania, vo sfére štátnej správy (ochrana štátom chránených pamiatok, ochrana životného prostredia). Študijný program, reflektujúci vo veľkej miere aj potreby ochrany prírody a krajinno-kultúrnych štruktúr (rondely, hradiská, hrádky, hrady, oppidá, zaniknuté stredoveké dediny a stredoveká architektúra, lesné sídla, tajchy, pingy, šachty, štôlne, haldy, komunikácie, prospektorské a výrobné okrsky, historické vojenské objekty a pod.) pripraví absolventa na uplatnenie nielen v historických, kultúrnych a muzeologických pracoviskách, ale aj vo sfére ochrany prírody na riadiacich postoch.

Etnológia – Muzeológia

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Egon Wiedermann, CSc.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program muzeológia
Pracovisko Katedra muzeológie
Informácie Prečo študovať program etnológia – muzeológia

Charakteristika študijného programu

V študijnom programe sú zastúpené kurzy teoretickej muzeológie, historickej muzeológie a aplikovaných vedných odborov. Praktické a doplňujúce schopnosti a zručnosti získa absolvent prostredníctvom kurzov zameraných na evidenciu a dokumentáciu zbierok a ich odbornú ochranu, na konzerváciu a reštauráciu muzeálií, tvorbu výstav a prácu s verejnosťou. Významné miesto v predmetoch študijného programu majú aj kurzy z informatiky, zamerané na obsluhu a spracovanie dát, ako aj kurzy zo sféry prezentácie výsledkov vedeckej práce a kultúrneho dedičstva.
Etnologická sekcia študijného programu sa zameriava na základy etnológie a folkloristiky, metódy a techniky etnologického a folkloristického výskumu, materiálnu kultúru a tradičné technológie, sociálnu organizáciu a socionormatívnu kultúru, folkloristiku, etnologické a antropologické teórie a aplikovanú etnológiu. Odbor taktiež akcentuje nadobudnutie praktických zručností v rámci odbornej praxe v rôznych inštitúciách zameraných na etnokultúrne tradície, problematiku hmotnej a duchovnej kultúry, kultúrneho dedičstva, aplikáciu poznatkov z etnológie a folkloristiky v rôznych kultúrnych, edukačných a výskumných inštitúciách.

Uplatnenie absolventov

Absolvent/-ka študijného programu etnológia – muzeológia dokáže na základe znalosti legislatívy, riadenia a organizácie múzeí a kultúrnych zariadení spravovať ako kurátor zverené zbierkové predmety na vysokej profesionálnej úrovni, najmä s ohľadom na súčasné trendy digitalizácie hmotného aj nehmotného kultúrneho dedičstva. Je spôsobilý/-lá vykonávať prácu najmä v nasledovných profesijných oblastiach: v múzeách ako špecialisti na etnografické zbierky, odborníci na manažment a marketing múzejných a pamäťových inštitúcií, v miestnej a regionálnej kultúre, v sociálnej a kultúrnej sfére najmä na regionálnej úrovni, vo vedeckom výskume, v štátnej a verejnej sfére v prostredí etnických minorít, v poradenských činnostiach pre domáce a zahraničné inštitúcie, v regionálnych masmédiách, v záujmovej umeleckej činnosti, vo výchove a vzdelávaní o kultúrnom dedičstve Slovenska.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook