Fakulta

Učiteľstvo etickej výchovy

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant doc. PaedDr. Igor Lomnický, PhD.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy doktorandský študijný program Etika
rigorózne konanie Etika (PhDr.)
Pracovisko Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky
Informácie Príď k nám študovať etickú výchovu

Charakteristika študijného programu

Absolventi a absolventky druhého stupňa vysokoškolského študijného programu Učiteľstvo predmetu etická výchova nadobudnú spôsobilosť pre výučbu etiky a etickej výchovy na školách základného a stredného stupňa. Pre túto pracovnú činnosť získavajú plnú odbornú a pedagogickú kvalifikáciu. V rámci učiteľského variantu tohto odboru je nutné absolvovanie okrem tém a jednotiek nosného jadra aj relevantný počet pedagogicko-psychologických, didaktických a praktických disciplín. Absolventi/absolventky tohto študijného programu sa dokážu koncepčne a s programovým zacielením venovať pedagogickej práci a môžu tiež pôsobiť ako pedagógovia a riadiaci pracovníci vo výchovných zariadeniach a v pedagogických inštitúciách, a to aj vo vedúcich funkciách.

Uplatnenie absolventov

Absolvent/absolventka daného študijného programu učiteľského zamerania získava spôsobilosť pre výučbu etickej výchovy na základných školách a na stredných školách v 5. - 13. ročníku s plnou odbornou a pedagogickou kvalifikáciou. Môže sa uplatniť ako pedagóg/pedagogička v pedagogických inštitúciách a vzdelávacích zariadeniach. Konkrétne sa môže uplatniť aj napr. na vysokých školách, ako samostatný teoretický pracovník, ako učiteľ, v mimoškolských zariadeniach, v kultúrno-spoločenských inštitúciách, v rôznych vzdelávacích inštitúciách, redakciách, v odborných ústavoch, vo vedeckých pracoviskách a pod. Osobitne úspešní/é absolventi/absolventky môžu pokračovať v štúdiu v príslušnom odbore a ďalej pôsobiť ako vysokoškolskí pedagógovia a vedeckí pracovníci na univerzitných a ostatných akademických pracoviskách.

Aplikovaná etika: etická expertíza a etické poradenstvo

Magisterský študijný program

Forma štúdia: externá
Dĺžka štúdia: 3 roky
Garant: prof. ThDr. Ján Zozuľak, PhD.
Získaný titul: magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy: doktorandský študijný program Etika
rigorózne konanie Etika (PhDr.)
Pracovisko Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky
Informácie Príď k nám študovať etickú expertízu a etické poradenstvo

Charakteristika študijného programu

Absolventi/absolventky druhého stupňa vysokoškolského štúdia odboru aplikovaná etika – etická expertíza a etické poradenstvo sú schopní/é aktívne pôsobiť priamo v oblasti aplikovanej etiky, etiky profesijných činností. V tomto študijnom programe bude položený väčší dôraz na špeciálne aplikované etiky, disciplíny zamerané na manažérsku teóriu, ako aj príbuzné spoločensko-vedné disciplíny zvyšujúce profesijné uplatnenie a schopnosť aplikovať nadobudnuté poznatky do praxe v oblasti etickej expertízy a etického poradenstva. Magister/magisterka (Mgr.) v danom odbore dokáže vykonávať funkciu profesionálneho etika v štátnom alebo súkromnom sektore. Môže sa uplatniť ako odborník, ktorý bude schopný riadiť ľudí, prípadne diagnostikovať a riešiť eticko-humánne dilemy v organizácii a zabezpečovať jej sociálnu integritu, ako aj vnášať organizačnú kultúru.

Uplatnenie absolventov

Absolvent/absolventka vysokoškolského štúdia odboru aplikovaná etika – etická expertíza a etické poradenstvo (2. stupeň) bude disponovaný/á odbornou profesijnou erudovanosťou pri výkone povolania v štátnych, verejných alebo súkromných inštitúciách, na pôde výchovných inštitúcií ako aj v rôznych oblastiach praxe (inštitúty etiky, poradenské centrá, etické komisie a pod.). Môžu sa podieľať na tvorbe profesionálnych etických kódexov pracovníkov rozličných profesií a navrhovať ich znenie, na základe ich orientácii v právnych normách, môžu pracovať v národných a medzinárodných etických komisiách, expertných tímoch, riadiacich orgánoch a výboroch pre posudzovanie stavu etického rozhodovania v rôznych oblastiach života spoločnosti a spoločenských vzťahov. Absolventi/absolventky sú schopní/é ako profesionálni etici pôsobiť s dlhodobým programovým zameraním v oblasti etického poradenstva. Sú v tejto súvislosti spôsobilí vykonávať etický audit a etickú expertízu.

História - Filozofia

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD. (história)
doc. Andrea Javorská, PhD. (filozofia)
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program  - história
doktorandský študijný program - slovenské dejiny
Pracovisko Katedra histórie
Katedra filozofie FF UKF v Nitre
Informácie História a filozofia patria medzi kľúčové humanitné disciplíny, ktoré umožňujú študentom nadobudnúť rozhľad v dejinných a myšlienkových súvislostiach rôznych historických epoch a sférach života. Absolventi medziodborového štúdia histórie a filozofie sú uplatniteľní najmä v pamäťových a kultúrnych inštitúciách, ktoré si vyžadujú všeobecný prehľad a schopnosť popularizovať vedecké poznatky. Ďalej sa môžu uplatniť v masovokomunikačných prostriedkoch, v štátnej správe i samospráve, občianskych združeniach alebo redakciách časopisov.

Charakteristika študijného programu

Študijný program medziodborového štúdia história – filozofia je zostavený tak, aby poskytol študentovi odborné vedomosti z oboch odborov a to v prípade odboru história zo všeobecných dejín, dejín Slovenska, historiografie, historickej geografie, dejín umenia, klasických pomocných vied historických a doplňujúcich disciplín. Z odboru filozofia nadobudne študent poznatky o hlavných filozofických systémoch, školách a nosných problémoch, o kľúčových postavách v dejinách filozofie od staroveku po súčasnosť. V ponuke sú kurzy uvádzajúce do štúdia oboch odborov i príbuzných vedných disciplín a prednášky a semináre prehľadového charakteru. Dôraz sa kladie aj na osvojenie si terminológie oboch študovaných odborov.

Uplatnenie absolventov

Absolventi bakalárskeho štúdia medziodboru história – filozofia sú na základe nadobudnutých odborných znalostí a zručností spôsobilí uchádzať sa o ďalšie štúdium na 2. stupni vysokoškolského štúdia, a to buď v odbore história alebo filozofia, prípadne v príbuzných odboroch. Môžu sa uplatniť v kultúrnych inštitúciách zameraných na históriu, ako sú múzeá a galérie, v masovokomunikačných prostriedkoch, v štátnej správe i samospráve, občianskych združeniach. Sú schopní vykonávať odborné práce v historických knižniciach, v pamiatkových inštitúciách, resp. vedeckých pracoviskách. Teoretické vedomosti Absolventi bakalárskeho štúdia medziodboru história – filozofia získajú základné faktografické a teoreticko-metodologické znalosti v oboch odboroch. Študijný program je zostavený tak, aby poskytol študentovi v prípade odboru história vedomosti zo všeobecných dejín, dejín Slovenska, historiografie, historickej geografie, dejín umenia, klasických pomocných vied historických a doplňujúcich disciplín. Z odboru filozofia nadobudne študent poznatky o hlavných filozofických systémoch, školách a nosných problémoch, o kľúčových postavách v dejinách filozofie od staroveku po súčasnosť. V ponuke sú kurzy uvádzajúce do štúdia odborov i príbuzných vedných disciplín a prednášky a semináre prehľadového charakteru. Dôraz sa kladie aj na osvojenie si terminológie oboch odborov.

Praktické vedomosti

Absolventi medziodboru história – filozofia dokážu identifikovať a špecifikovať konkrétny problém a sformulovať jemu zodpovedajúcu filozofickú otázku, dokážu uviesť možné riešenia problému, ohodnotiť ich vzhľadom na konkrétne podmienky a v súvislosti s týmito podmienkami vybrať a navrhnúť im zodpovedajúce riešenia. Absolvent si je vedomý nutnosti vždy nového kladenia otázok a potreby ich zodpovedania v aktuálnom kontexte a konkrétnej dejinnej situácii. Absolventi medziodborového štúdia odborov histórie a filozofie dokážu aplikovať teoretické vedomosti z propedeutických historických disciplín v praxi a orientovať sa v poznatkoch z dejín ľudskej spoločnosti. Ovládajú prácu s prameňmi, vedia ich využiť v analýze i prezentácii v rôznych formách. Zvládnu koncipovanie odborných textov. Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti Absolventi sú schopní samostatne riešiť úlohy, pracovať v tímoch a kooperovať s pracovníkmi z príbuzných vedných disciplín. Sú spôsobilí uchádzať sa o pokračovanie v štúdiu na druhom stupni vysokoškolského štúdia.

Aplikovaná etika: etická expertíza a etické poradenstvo (Martin)

Magisterský študijný program

Forma štúdia: externá
Dĺžka štúdia: 3 roky
Garant: prof. ThDr. PaedDr. Roman Králik, ThD. / do reakreditácie prof. PhDr. Dagmar Marková, PhD.
Získaný titul: magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy: doktorandský študijný program Etika
rigorózne konanie Etika (PhDr.)
Pracovisko Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky
Informácie Príď k nám študovať etickú expertízu a etické poradenstvo

Charakteristika študijného programu

Absolventi/absolventky druhého stupňa vysokoškolského štúdia odboru aplikovaná etika – etická expertíza a etické poradenstvo sú schopní/é aktívne pôsobiť priamo v oblasti aplikovanej etiky, etiky profesijných činností. V tomto študijnom programe bude položený väčší dôraz na špeciálne aplikované etiky, disciplíny zamerané na manažérsku teóriu, ako aj príbuzné spoločensko-vedné disciplíny zvyšujúce profesijné uplatnenie a schopnosť aplikovať nadobudnuté poznatky do praxe v oblasti etickej expertízy a etického poradenstva. Magister/magisterka (Mgr.) v danom odbore dokáže vykonávať funkciu profesionálneho etika v štátnom alebo súkromnom sektore. Môže sa uplatniť ako odborník, ktorý bude schopný riadiť ľudí, prípadne diagnostikovať a riešiť eticko-humánne dilemy v organizácii a zabezpečovať jej sociálnu integritu, ako aj vnášať organizačnú kultúru.

Uplatnenie absolventov

Absolvent/absolventka vysokoškolského štúdia odboru aplikovaná etika – etická expertíza a etické poradenstvo (2. stupeň) bude disponovaný/á odbornou profesijnou erudovanosťou pri výkone povolania v štátnych, verejných alebo súkromných inštitúciách, na pôde výchovných inštitúcií ako aj v rôznych oblastiach praxe (inštitúty etiky, poradenské centrá, etické komisie a pod.). Môžu sa podieľať na tvorbe profesionálnych etických kódexov pracovníkov rozličných profesií a navrhovať ich znenie, na základe ich orientácii v právnych normách, môžu pracovať v národných a medzinárodných etických komisiách, expertných tímoch, riadiacich orgánoch a výboroch pre posudzovanie stavu etického rozhodovania v rôznych oblastiach života spoločnosti a spoločenských vzťahov. Absolventi/absolventky sú schopní/é ako profesionálni etici pôsobiť s dlhodobým programovým zameraním v oblasti etického poradenstva. Sú v tejto súvislosti spôsobilí vykonávať etický audit a etickú expertízu.

Ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii - Filozofia

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Jana Sokolová, CSc. (podprogram Ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii)
doc. Mgr. Viera Jakubovská, PhD. (podprogram Filozofia)
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program Ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii (Mgr.)
rigorózne pokračovanie (PhDr.) na Katedre rusistiky FF UKF v Nitre
Pracovisko Katedra rusistiky
Katedra filozofie

Charakteristika študijného programu

Bakalársky študijný program ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii – filozofia je prienikom dvoch študijných programov. Svojou štruktúrou korešponduje s obidvoma študijnými odbormi tak, aby profil jeho absolventa zodpovedal profilu absolventa bakalárskeho stupňa týchto odborov. Študenti získavajú teoretické vedomosti a praktické zručnosti zo základov filológie, fonetiky a fonológie ruského jazyka, dejín a reálií Ruska. Ich rečové kompetencie z ruského jazyka sa rozvíjajú vo vybraných tematických oblastiach. Študenti získavajú prehľad v príslušnej odbornej knižnej, časopiseckej literatúre a v elektronických zdrojoch. Nadobúdajú znalosti z ruského tvaroslovia a slovotvorby. Sústredená pozornosť sa venuje kulturologickému aspektu vzdelávania, ruskej literatúre a jej interpretačným podobám. Rečové kompetencie z ruského a ukrajinského jazyka sa u študentov rozvíjajú vo vybraných tematických oblastiach. Získavajú znalosti zo syntaxe ruského jazyka. Nadobúdajú základy prekladateľských a tlmočníckych kompetencií a základy obchodnej komunikácie. V rámci filozofie študenti dokážu vymedziť predmet, kategoriálny aparát, základné problémy a metódy vo filozofii a tiež ich miesto a vzťahy v systéme humanitných a spoločenských vied. Získavajú poznatky o hlavných filozofických systémoch, školách a nosných problémoch, smeroch a kľúčových postavách v dejinách filozofického myslenia od staroveku až po súčasnosť. Nadobúdajú základné znalosti z metafyziky, epistemológie, etiky, logiky, sociálnej a politickej filozofie, dejín ruskej filozofie, filozofie náboženstva, estetiky, religionistiky a ďalších. Získavajú prehľad o postupoch a metódach riešenia teoretických problémov tak, aby vedeli objektívne, nadideologicky a s teoretickým nadhľadom analyzovať základné problémy filozofického myslenia a každodennej reality. Sú schopní analyzovať a syntetizovať reálne poznatky získané zo štúdia filozofických a filologických dokumentov a prameňov. Dokážu samostatne formulovať otázky, analyzovať problémy, kriticky ich hodnotiť, formulovať a aplikovať vlastné riešenia do praxe.

Uplatnenie absolventov

Absolventi bakalárskeho stupňa sú spôsobilí uplatniť sa v kultúrno-spoločenských inštitúciách, v masmédiách a vydavateľstvách; v hospodárskej a podnikateľskej sfére; v štátnej sfére a medzinárodných inštitúciách; v treťom sektore a mimovládnych organizáciách; v kultúrno-spoločenských inštitúciách, nadáciách a občianskych združeniach.

Etika

Doktorandský študijný program

Študijný odbor  2.1.5 Etika
Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. ThDr. Ján Zozuľak, PhD.
Získaný titul Philosophiae doctor (PhD.)
Pracovisko Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky

Charakteristika študijného programu

Doktorandský študijný program Etika obsahovo nadväzuje na magisterský študijný program etika a je koncipovaný ako príprava na samostatnú vedeckú a výskumnú činnosť v oblasti všeobecnej etiky, aplikovanej etiky a etickej výchovy. Z tohto dôvodu sa zameriava na špecializované štúdium etických disciplín s dôrazom na dobré zvládnutie ich teoreticko-metodologických aspektov a má vo veľkej miere individualizovaný charakter. Absolvent štúdia ovláda vedecké metódy výskumu v oblasti etiky, dokáže samostatne sledovať súčasné trendy v tejto oblasti poznania a hľadať nové, originálne riešenia a prístupy ku skúmanej problematike. Konštruktívne spolupracuje s odborníkmi z iných vedných odborov, dokáže uplatňovať svoje vedomosti v praxi, je spôsobilý riadiť výskum v danej oblasti.

Uplatnenie absolventov

Absolvent sa uplatní v samostatnej vedecko-výskumnej práci na univerzitných pracoviskách, pracoviskách SAV, v súkromných firmách zaoberajúcich sa otázkami etického auditu, bilancovania a expertíznej činnosti, vo výskumných ústavoch s pedagogickou a environmentálnou profesijno-etickou orientáciou. Môže pôsobiť v inštitúciách so zameraním na problémy ľudských potrieb, urbanizácie, migrácie, utečencov a v oblasti pedagogickej činnosti na vysokých školách.

Žurnalistika - História

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD. (história)
prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc. (žurnalistika)
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program – žurnalistika
magisterský študijný program  - história
doktorandský študijný program - slovenské dejiny
Pracovisko Katedra histórie
Katedra žurnalistiky
Informácie Žurnalistika patrí pod študijný odbor mediálne a komunikačné štúdiá. Pripravuje do praxe budúcich žurnalistov, informujúcich verejnosť o dianí v minulosti i prítomnosti. História patrí medzi kľúčové humanitné disciplíny, ktoré umožňujú študentom nadobudnúť rozhľad v dejinných a myšlienkových súvislostiach rôznych historických epoch a sférach života. Absolventi medziodborového štúdia žurnalistiky a histórie sú uplatniteľní v pamäťových a kultúrnych inštitúciách, ktoré si vyžadujú všeobecný prehľad a schopnosť popularizovať vedecké poznatky, v masovokomunikačných prostriedkoch, v štátnej správe i samospráve, občianskych združeniach alebo redakciách novín, časopisov a vydavateľstiev.

Charakteristika študijného programu

Študijný program medziodborového štúdia žurnalistika – história je zostavený tak, aby poskytol študentovi odborné vedomosti z oboch odborov a to v prípade odboru história zo všeobecných dejín, dejín Slovenska, historiografie, historickej geografie, dejín umenia, klasických pomocných vied historických a doplňujúcich disciplín. Z odboru žurnalistika získajú študenti prostredníctvom predmetov študijného programu poznatky o súčasných požiadavkách slovenského jazyka na prácu žurnalistu, o jednotlivých fázach procesu redigovania, apretácie novinárskeho textu, organizácie redakčnej práce, klasifikácie novinárskych žánrov a tiež normatívne požiadavky na tvorbu spravodajstva. V ponuke sú kurzy uvádzajúce do štúdia oboch odborov i príbuzných vedných disciplín a prednášky a semináre prehľadového charakteru. Dôraz sa kladie aj na osvojenie si terminológie oboch študovaných odborov.

Uplatnenie absolventov

Absolventi bakalárskeho štúdia odboru žurnalistika – história sú na základe nadobudnutých odborných znalostí a zručností spôsobilí uchádzať sa o ďalšie štúdium na 2. stupni vysokoškolského štúdia, a to v odboroch žurnalistika, história alebo v príbuzných odboroch. Môžu sa uplatniť v kultúrnych a pamäťových inštitúciách zameraných na históriu, ako sú múzeá a galérie, v masovokomunikačných prostriedkoch, v štátnej správe i samospráve, občianskych združeniach. Sú schopní vykonávať odborné práce v historických knižniciach, v pamiatkových inštitúciách, resp. vedeckých pracoviskách. Ďalšie možnosti uplatnenia absolventov je v oddeleniach slovenských médií (print, televízia a rozhlas, nové médiá) v rubrikách a reláciách zameraných na politické, spoločenské a kultúrne udalosti, popularizáciu histórie, tiež ako pracovníci v tlačových agentúrach, jazykoví redaktori vo vydavateľstvách (so zameraním na slovenský trh), či odborníci v oblasti tvorby vizuálnych, audiovizuálnych a textových žurnalistických komunikátov v slovenskom jazyku.

Praktické vedomosti

Absolvent študijného programu žurnalistika – história si pamätá teoretické poznatky z oblasti žurnalistiky a masmediálnej komunikácie, ovláda základy problematiky systému a typológie tlačených médií, ich dizajnu, ako aj tvorby mediálnych komunikátov i žurnalistických produktov pre tlač, rozhlas, televíziu a nové médiá. Porozumie funkciám žurnalistiky, spoločenskej funkcii novín a žurnalistiky, procesu redigovania, organizácii redakčnej práce, tvorbe žurnalistického komunikátu, jazyku žurnalistiky, požiadavkám na žurnalistické povolanie a hodnotí externé vplyvy na žurnalistiku. Osvojí si zručnosti súvisiace s používaním slovenského jazyka v morfologickej, syntaktickej, štylistickej a fonetickej rovine, je schopný kultivovaného jazykového a rečového verejného prejavu, vie vystupovať pred mikrofónom a kamerou, pozná prácu s technológiami potrebnými na tvorbu žurnalistických komunikátov, teoreticky i prakticky ovláda proces redigovania v jednotlivých typoch médií. Taktiež získava kompletný prehľad z oblasti dejín ľudskej spoločnosti, počnúc obdobím praveku a končiac najnovšími dejinami. Absolvent pozná príčiny a dôsledky jednotlivých historických javov a vie ich sprostredkovať verejnosti. Absolvent taktiež porozumie psychologickým javom v mediálnom komunikačnom procese, vie vysvetliť význam a úlohy komunikátora (tvorcu/prezentátora) i faktory (osobnostné, interpersonálne, fyzické a spoločenské), ktoré podmieňujú jeho profesionalitu, a aplikuje získané poznatky na svoju osobu ako mediálneho tvorcu/prezentátora, a to prostredníctvom predmetu psychológia pre masmediálne štúdiá. Absolvent študijného programu získa schopnosť autorsky pôvodne tvoriť žurnalistické prejavy, ako aj agentúrne spravodajské texty, a to absolvovaním predmetu agentúrne spravodajstvo. Prostredníctvom predmetov žurnalistické žánre I. a II. nadobudne zručnosť tvoriť žurnalistické prejavy na základe konkrétnych žánrových požiadaviek. Absolventi dokážu aplikovať teoretické vedomosti z propedeutických historických disciplín v praxi a orientovať sa v poznatkoch z dejín ľudskej spoločnosti. Ovládajú prácu s prameňmi, vedia ich využiť v analýze i prezentácii v rôznych formách, najmä však žurnalistickej produkcii. Zvládnu koncipovanie popularizačných a odborných textov, založených na exaktných poznatkoch. Absolventi sú schopní samostatne riešiť úlohy, pracovať v tímoch a kooperovať s pracovníkmi z príbuzných vedných disciplín.

Etika

Doktorandský študijný program

Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 4 rokov
Garant prof. ThDr. Ján Zozuľak, PhD.
Získaný titul Philosophiae doctor (PhD.)
Pracovisko Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky

Charakteristika študijného programu

Doktorandský študijný program Etika obsahovo nadväzuje na magisterský študijný program etika a je koncipovaný ako príprava na samostatnú vedeckú a výskumnú činnosť v oblasti všeobecnej etiky, aplikovanej etiky a etickej výchovy. Z tohto dôvodu sa zameriava na špecializované štúdium etických disciplín s dôrazom na dobré zvládnutie ich teoreticko-metodologických aspektov a má vo veľkej miere individualizovaný charakter. Absolvent štúdia ovláda vedecké metódy výskumu v oblasti etiky, dokáže samostatne sledovať súčasné trendy v tejto oblasti poznania a hľadať nové, originálne riešenia a prístupy ku skúmanej problematike. Konštruktívne spolupracuje s odborníkmi z iných vedných odborov, dokáže uplatňovať svoje vedomosti v praxi, je spôsobilý riadiť výskum v danej oblasti.

Uplatnenie absolventov

Absolvent sa uplatní v samostatnej vedecko-výskumnej práci na univerzitných pracoviskách, pracoviskách SAV, v súkromných firmách zaoberajúcich sa otázkami etického auditu, bilancovania a expertíznej činnosti, vo výskumných ústavoch s pedagogickou a environmentálnou profesijno-etickou orientáciou. Môže pôsobiť v inštitúciách so zameraním na problémy ľudských potrieb, urbanizácie, migrácie, utečencov a v oblasti pedagogickej činnosti na vysokých školách.

Nemčina v hospodárskej praxi

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant doc. Viera Chebenová, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Pracovisko Katedra germanistiky
Informácie Beruflich erfolgreich dank Deutsch
Výrobné a obchodné spoločnosti z nemecky hovoriacich krajín sú aj naďalej najdôležitejšími investormi a obchodnými partnermi Slovenska. Dopyt po kvalifikovaných pracovných silách s výbornou znalosťou nemčiny preto neustále rastie. Pridajte sa k tým, ktorí sa stali úspešnými (aj) vďaka nemčine!

Charakteristika študijného programu

Jednoodborové bakalárske štúdium nemčina v hospodárskej praxi je zamerané na získanie odborných poznatkov a kľúčových kompetencií nevyhnutných pre úspešné profesijné pôsobenie v medzinárodných štruktúrach. Štúdium sa realizuje v nemeckom a slovenskom jazyku. Ponuka študijných predmetov odzrkadľuje reálne vzdelávacie potreby národného a nadnárodného trhu práce. Študenti získajú počas štúdia najnovšie poznatky z ekonomiky, manažmentu, marketingu, práva, verejnej správy, finančníctva, aplikovanej psychológie, teórie komunikácie či spoločenskej etikety. Študenti si ďalej zlepšia rečové zručnosti v nemeckom jazyku a rozšíria si poznatky v predmetoch ako hospodárske reálie nemecky hovoriacich krajín, hospodárska nemčina, obchodná korešpondencia, odborný preklad a tlmočenie, interkultúrna komunikácia, turizmus, prezentačné techniky a mediálna komunikácia. Prepojenie praxe a teórie je počas štúdia garantované absolvovaním súvislej odbornej praxe vo vybraných firmách a inštitúciách s nemeckým, rakúskym alebo švajčiarskym zastúpením.

Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného programu nemčina v hospodárskej praxi sa vďaka nadobudnutým rečovým zručnostiam a získaným odborným poznatkom uplatnia ako odborní referenti, sprostredkovatelia medzinárodných obchodných kontaktov a interkultúrnej komunikácie v rôznych oblastiach firemnej sféry, v poisťovniach, klientskych centrách, kultúrnych zariadeniach, útvaroch samosprávy či cestovných kanceláriách.

Nemčina v hospodárskej praxi - žurnalistika

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant doc. Viera Chebenová, PhD. (podprogram nemčina v hospodárskej praxi)
prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc. (podprogram žurnalistika)
Získaný titul bakalár (Bc.)
Pracovisko Katedra germanistiky
Informácie Beruflich erfolgreich dank Deutsch
Výrobné a obchodné spoločnosti z nemecky hovoriacich krajín sú aj naďalej najdôležitejšími investormi a obchodnými partnermi Slovenska. Dopyt po kvalifikovaných pracovných silách s výbornou znalosťou nemčiny preto neustále rastie. Pridajte sa k tým, ktorí sa stali úspešnými (aj) vďaka nemčine!

Charakteristika študijného programu

Medziodborové bakalárske štúdium nemčina v hospodárskej praxi – žurnalistika je atraktívny študijný program určený tým, ktorí chcú využiť znalosti hospodárskej nemčiny v žurnalistickej práci. Štúdium sa realizuje v nemeckom a slovenskom jazyku. Obsahová náplň študijných predmetov sa kryje s ťažiskovou náplňou bakalárskeho študijného programu nemčina v hospodárskej praxi a študijného programu žurnalistika. Študenti získajú teoretické poznatky z oblasti hospodárstva, žurnalistiky a masmediálnej komunikácie. Oboznámia sa s typológiou tlačených médií, ich dizajnom, tvorbou mediálnych komunikátov a žurnalistických produktov pre tlač, rozhlas, televíziu a nové médiá. Osvoja si základy redigovania a organizácie redakčnej práce. Okrem hospodárskej nemčiny si prehĺbia zručnosti súvisiace s používaním slovenského jazyka v morfologickej, syntaktickej, štylistickej a fonetickej rovine a kultivovaným jazykovým a rečovým verejným prejavom. Naučia sa vystupovať pred mikrofónom a kamerou a pracovať s technológiami potrebnými na tvorbu žurnalistických komunikátov. Počas štúdia absolvujú študenti odbornú prax vo vybraných médiách s dôrazom na komunikáciu v nemeckom jazyku.

Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného programu nemčina v hospodárskej praxi – žurnalistika sa uplatnia ako žurnalisti v oddeleniach slovenských médií, pracovníci v tlačových agentúrach, odborníci v oblasti tvorby vizuálnych, audiovizuálnych a textových žurnalistických komunikátov v slovenskom a nemeckom jazyku, ktoré sú zamerané predovšetkým na hospodársku oblasť fungovania spoločnosti, jazykoví redaktori v jednotlivých médiách či vydavateľstvách (so zameraním na slovenský a nemecký jazyk), v tlačových centrách spoločností a organizácií pôsobiacich v hospodárskom odvetví, v ktorých majú zastúpenie nemecky hovoriace krajiny, interkultúrni sprostredkovatelia kultúrno-ekonomických vzťahov v organizáciách a útvaroch štátnej správy a samosprávy.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook