Fakulta

Učiteľstvo etickej výchovy

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant doc. PaedDr. Igor Lomnický, PhD.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy doktorandský študijný program Etika
rigorózne konanie Etika (PhDr.)
Pracovisko Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky
Informácie Príď k nám študovať etickú výchovu

Charakteristika študijného programu

Absolventi a absolventky druhého stupňa vysokoškolského študijného programu Učiteľstvo predmetu etická výchova nadobudnú spôsobilosť pre výučbu etiky a etickej výchovy na školách základného a stredného stupňa. Pre túto pracovnú činnosť získavajú plnú odbornú a pedagogickú kvalifikáciu. V rámci učiteľského variantu tohto odboru je nutné absolvovanie okrem tém a jednotiek nosného jadra aj relevantný počet pedagogicko-psychologických, didaktických a praktických disciplín. Absolventi/absolventky tohto študijného programu sa dokážu koncepčne a s programovým zacielením venovať pedagogickej práci a môžu tiež pôsobiť ako pedagógovia a riadiaci pracovníci vo výchovných zariadeniach a v pedagogických inštitúciách, a to aj vo vedúcich funkciách.

Uplatnenie absolventov

Absolvent/absolventka daného študijného programu učiteľského zamerania získava spôsobilosť pre výučbu etickej výchovy na základných školách a na stredných školách v 5. - 13. ročníku s plnou odbornou a pedagogickou kvalifikáciou. Môže sa uplatniť ako pedagóg/pedagogička v pedagogických inštitúciách a vzdelávacích zariadeniach. Konkrétne sa môže uplatniť aj napr. na vysokých školách, ako samostatný teoretický pracovník, ako učiteľ, v mimoškolských zariadeniach, v kultúrno-spoločenských inštitúciách, v rôznych vzdelávacích inštitúciách, redakciách, v odborných ústavoch, vo vedeckých pracoviskách a pod. Osobitne úspešní/é absolventi/absolventky môžu pokračovať v štúdiu v príslušnom odbore a ďalej pôsobiť ako vysokoškolskí pedagógovia a vedeckí pracovníci na univerzitných a ostatných akademických pracoviskách.

Aplikovaná etika: etická expertíza a etické poradenstvo

Magisterský študijný program

Forma štúdia: externá
Dĺžka štúdia: 3 roky
Garant: prof. ThDr. Ján Zozuľak, PhD.
Získaný titul: magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy: doktorandský študijný program Etika
rigorózne konanie Etika (PhDr.)
Pracovisko Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky
Informácie Príď k nám študovať etickú expertízu a etické poradenstvo

Charakteristika študijného programu

Absolventi/absolventky druhého stupňa vysokoškolského štúdia odboru aplikovaná etika – etická expertíza a etické poradenstvo sú schopní/é aktívne pôsobiť priamo v oblasti aplikovanej etiky, etiky profesijných činností. V tomto študijnom programe bude položený väčší dôraz na špeciálne aplikované etiky, disciplíny zamerané na manažérsku teóriu, ako aj príbuzné spoločensko-vedné disciplíny zvyšujúce profesijné uplatnenie a schopnosť aplikovať nadobudnuté poznatky do praxe v oblasti etickej expertízy a etického poradenstva. Magister/magisterka (Mgr.) v danom odbore dokáže vykonávať funkciu profesionálneho etika v štátnom alebo súkromnom sektore. Môže sa uplatniť ako odborník, ktorý bude schopný riadiť ľudí, prípadne diagnostikovať a riešiť eticko-humánne dilemy v organizácii a zabezpečovať jej sociálnu integritu, ako aj vnášať organizačnú kultúru.

Uplatnenie absolventov

Absolvent/absolventka vysokoškolského štúdia odboru aplikovaná etika – etická expertíza a etické poradenstvo (2. stupeň) bude disponovaný/á odbornou profesijnou erudovanosťou pri výkone povolania v štátnych, verejných alebo súkromných inštitúciách, na pôde výchovných inštitúcií ako aj v rôznych oblastiach praxe (inštitúty etiky, poradenské centrá, etické komisie a pod.). Môžu sa podieľať na tvorbe profesionálnych etických kódexov pracovníkov rozličných profesií a navrhovať ich znenie, na základe ich orientácii v právnych normách, môžu pracovať v národných a medzinárodných etických komisiách, expertných tímoch, riadiacich orgánoch a výboroch pre posudzovanie stavu etického rozhodovania v rôznych oblastiach života spoločnosti a spoločenských vzťahov. Absolventi/absolventky sú schopní/é ako profesionálni etici pôsobiť s dlhodobým programovým zameraním v oblasti etického poradenstva. Sú v tejto súvislosti spôsobilí vykonávať etický audit a etickú expertízu.

Aplikovaná etika: etická expertíza a etické poradenstvo (Martin)

Magisterský študijný program

Forma štúdia: externá
Dĺžka štúdia: 3 roky
Garant: prof. ThDr. PaedDr. Roman Králik, ThD. / do reakreditácie prof. PhDr. Dagmar Marková, PhD.
Získaný titul: magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy: doktorandský študijný program Etika
rigorózne konanie Etika (PhDr.)
Pracovisko Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky
Informácie Príď k nám študovať etickú expertízu a etické poradenstvo

Charakteristika študijného programu

Absolventi/absolventky druhého stupňa vysokoškolského štúdia odboru aplikovaná etika – etická expertíza a etické poradenstvo sú schopní/é aktívne pôsobiť priamo v oblasti aplikovanej etiky, etiky profesijných činností. V tomto študijnom programe bude položený väčší dôraz na špeciálne aplikované etiky, disciplíny zamerané na manažérsku teóriu, ako aj príbuzné spoločensko-vedné disciplíny zvyšujúce profesijné uplatnenie a schopnosť aplikovať nadobudnuté poznatky do praxe v oblasti etickej expertízy a etického poradenstva. Magister/magisterka (Mgr.) v danom odbore dokáže vykonávať funkciu profesionálneho etika v štátnom alebo súkromnom sektore. Môže sa uplatniť ako odborník, ktorý bude schopný riadiť ľudí, prípadne diagnostikovať a riešiť eticko-humánne dilemy v organizácii a zabezpečovať jej sociálnu integritu, ako aj vnášať organizačnú kultúru.

Uplatnenie absolventov

Absolvent/absolventka vysokoškolského štúdia odboru aplikovaná etika – etická expertíza a etické poradenstvo (2. stupeň) bude disponovaný/á odbornou profesijnou erudovanosťou pri výkone povolania v štátnych, verejných alebo súkromných inštitúciách, na pôde výchovných inštitúcií ako aj v rôznych oblastiach praxe (inštitúty etiky, poradenské centrá, etické komisie a pod.). Môžu sa podieľať na tvorbe profesionálnych etických kódexov pracovníkov rozličných profesií a navrhovať ich znenie, na základe ich orientácii v právnych normách, môžu pracovať v národných a medzinárodných etických komisiách, expertných tímoch, riadiacich orgánoch a výboroch pre posudzovanie stavu etického rozhodovania v rôznych oblastiach života spoločnosti a spoločenských vzťahov. Absolventi/absolventky sú schopní/é ako profesionálni etici pôsobiť s dlhodobým programovým zameraním v oblasti etického poradenstva. Sú v tejto súvislosti spôsobilí vykonávať etický audit a etickú expertízu.

Etika

Doktorandský študijný program

Študijný odbor  2.1.5 Etika
Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. ThDr. Ján Zozuľak, PhD.
Získaný titul Philosophiae doctor (PhD.)
Pracovisko Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky

Charakteristika študijného programu

Doktorandský študijný program Etika obsahovo nadväzuje na magisterský študijný program etika a je koncipovaný ako príprava na samostatnú vedeckú a výskumnú činnosť v oblasti všeobecnej etiky, aplikovanej etiky a etickej výchovy. Z tohto dôvodu sa zameriava na špecializované štúdium etických disciplín s dôrazom na dobré zvládnutie ich teoreticko-metodologických aspektov a má vo veľkej miere individualizovaný charakter. Absolvent štúdia ovláda vedecké metódy výskumu v oblasti etiky, dokáže samostatne sledovať súčasné trendy v tejto oblasti poznania a hľadať nové, originálne riešenia a prístupy ku skúmanej problematike. Konštruktívne spolupracuje s odborníkmi z iných vedných odborov, dokáže uplatňovať svoje vedomosti v praxi, je spôsobilý riadiť výskum v danej oblasti.

Uplatnenie absolventov

Absolvent sa uplatní v samostatnej vedecko-výskumnej práci na univerzitných pracoviskách, pracoviskách SAV, v súkromných firmách zaoberajúcich sa otázkami etického auditu, bilancovania a expertíznej činnosti, vo výskumných ústavoch s pedagogickou a environmentálnou profesijno-etickou orientáciou. Môže pôsobiť v inštitúciách so zameraním na problémy ľudských potrieb, urbanizácie, migrácie, utečencov a v oblasti pedagogickej činnosti na vysokých školách.

Etika

Doktorandský študijný program

Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 4 rokov
Garant prof. ThDr. Ján Zozuľak, PhD.
Získaný titul Philosophiae doctor (PhD.)
Pracovisko Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky

Charakteristika študijného programu

Doktorandský študijný program Etika obsahovo nadväzuje na magisterský študijný program etika a je koncipovaný ako príprava na samostatnú vedeckú a výskumnú činnosť v oblasti všeobecnej etiky, aplikovanej etiky a etickej výchovy. Z tohto dôvodu sa zameriava na špecializované štúdium etických disciplín s dôrazom na dobré zvládnutie ich teoreticko-metodologických aspektov a má vo veľkej miere individualizovaný charakter. Absolvent štúdia ovláda vedecké metódy výskumu v oblasti etiky, dokáže samostatne sledovať súčasné trendy v tejto oblasti poznania a hľadať nové, originálne riešenia a prístupy ku skúmanej problematike. Konštruktívne spolupracuje s odborníkmi z iných vedných odborov, dokáže uplatňovať svoje vedomosti v praxi, je spôsobilý riadiť výskum v danej oblasti.

Uplatnenie absolventov

Absolvent sa uplatní v samostatnej vedecko-výskumnej práci na univerzitných pracoviskách, pracoviskách SAV, v súkromných firmách zaoberajúcich sa otázkami etického auditu, bilancovania a expertíznej činnosti, vo výskumných ústavoch s pedagogickou a environmentálnou profesijno-etickou orientáciou. Môže pôsobiť v inštitúciách so zameraním na problémy ľudských potrieb, urbanizácie, migrácie, utečencov a v oblasti pedagogickej činnosti na vysokých školách.

Nemčina v hospodárskej praxi

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant doc. Viera Chebenová, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Pracovisko Katedra germanistiky
Informácie Beruflich erfolgreich dank Deutsch
Výrobné a obchodné spoločnosti z nemecky hovoriacich krajín sú aj naďalej najdôležitejšími investormi a obchodnými partnermi Slovenska. Dopyt po kvalifikovaných pracovných silách s výbornou znalosťou nemčiny preto neustále rastie. Pridajte sa k tým, ktorí sa stali úspešnými (aj) vďaka nemčine!

Charakteristika študijného programu

Jednoodborové bakalárske štúdium nemčina v hospodárskej praxi je zamerané na získanie odborných poznatkov a kľúčových kompetencií nevyhnutných pre úspešné profesijné pôsobenie v medzinárodných štruktúrach. Štúdium sa realizuje v nemeckom a slovenskom jazyku. Ponuka študijných predmetov odzrkadľuje reálne vzdelávacie potreby národného a nadnárodného trhu práce. Študenti získajú počas štúdia najnovšie poznatky z ekonomiky, manažmentu, marketingu, práva, verejnej správy, finančníctva, aplikovanej psychológie, teórie komunikácie či spoločenskej etikety. Študenti si ďalej zlepšia rečové zručnosti v nemeckom jazyku a rozšíria si poznatky v predmetoch ako hospodárske reálie nemecky hovoriacich krajín, hospodárska nemčina, obchodná korešpondencia, odborný preklad a tlmočenie, interkultúrna komunikácia, turizmus, prezentačné techniky a mediálna komunikácia. Prepojenie praxe a teórie je počas štúdia garantované absolvovaním súvislej odbornej praxe vo vybraných firmách a inštitúciách s nemeckým, rakúskym alebo švajčiarskym zastúpením.

Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného programu nemčina v hospodárskej praxi sa vďaka nadobudnutým rečovým zručnostiam a získaným odborným poznatkom uplatnia ako odborní referenti, sprostredkovatelia medzinárodných obchodných kontaktov a interkultúrnej komunikácie v rôznych oblastiach firemnej sféry, v poisťovniach, klientskych centrách, kultúrnych zariadeniach, útvaroch samosprávy či cestovných kanceláriách.

Nemčina v hospodárskej praxi - žurnalistika

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant doc. Viera Chebenová, PhD. (podprogram nemčina v hospodárskej praxi)
prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc. (podprogram žurnalistika)
Získaný titul bakalár (Bc.)
Pracovisko Katedra germanistiky
Informácie Beruflich erfolgreich dank Deutsch
Výrobné a obchodné spoločnosti z nemecky hovoriacich krajín sú aj naďalej najdôležitejšími investormi a obchodnými partnermi Slovenska. Dopyt po kvalifikovaných pracovných silách s výbornou znalosťou nemčiny preto neustále rastie. Pridajte sa k tým, ktorí sa stali úspešnými (aj) vďaka nemčine!

Charakteristika študijného programu

Medziodborové bakalárske štúdium nemčina v hospodárskej praxi – žurnalistika je atraktívny študijný program určený tým, ktorí chcú využiť znalosti hospodárskej nemčiny v žurnalistickej práci. Štúdium sa realizuje v nemeckom a slovenskom jazyku. Obsahová náplň študijných predmetov sa kryje s ťažiskovou náplňou bakalárskeho študijného programu nemčina v hospodárskej praxi a študijného programu žurnalistika. Študenti získajú teoretické poznatky z oblasti hospodárstva, žurnalistiky a masmediálnej komunikácie. Oboznámia sa s typológiou tlačených médií, ich dizajnom, tvorbou mediálnych komunikátov a žurnalistických produktov pre tlač, rozhlas, televíziu a nové médiá. Osvoja si základy redigovania a organizácie redakčnej práce. Okrem hospodárskej nemčiny si prehĺbia zručnosti súvisiace s používaním slovenského jazyka v morfologickej, syntaktickej, štylistickej a fonetickej rovine a kultivovaným jazykovým a rečovým verejným prejavom. Naučia sa vystupovať pred mikrofónom a kamerou a pracovať s technológiami potrebnými na tvorbu žurnalistických komunikátov. Počas štúdia absolvujú študenti odbornú prax vo vybraných médiách s dôrazom na komunikáciu v nemeckom jazyku.

Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného programu nemčina v hospodárskej praxi – žurnalistika sa uplatnia ako žurnalisti v oddeleniach slovenských médií, pracovníci v tlačových agentúrach, odborníci v oblasti tvorby vizuálnych, audiovizuálnych a textových žurnalistických komunikátov v slovenskom a nemeckom jazyku, ktoré sú zamerané predovšetkým na hospodársku oblasť fungovania spoločnosti, jazykoví redaktori v jednotlivých médiách či vydavateľstvách (so zameraním na slovenský a nemecký jazyk), v tlačových centrách spoločností a organizácií pôsobiacich v hospodárskom odvetví, v ktorých majú zastúpenie nemecky hovoriace krajiny, interkultúrni sprostredkovatelia kultúrno-ekonomických vzťahov v organizáciách a útvaroch štátnej správy a samosprávy.

Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.
doc. PaedDr. Eva Stranovská, PhD. (spolugarant podprogramu učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry)
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program učiteľstvo akademických predmetov – nemecký jazyk a literatúra
Pracovisko Katedra germanistiky
Informácie Deutsch lernen und lehren
Znalosť cudzích jazykov (nielen jedného) vám otvára dvere do sveta. Jazyk nie je iba základným prostriedkom komunikácie, ale vďaka nemu môžete bližšie spoznať cudzie kultúry, ich zvyky a históriu, či lepšie pochopiť ich videnie reality a každodenný život. Nemecky hovoriace krajiny sú od nás geograficky nie vzdialené a historicky a kultúrne v mnohom blízke. O to viac je znalosť nemčiny v stredoeurópskom kontexte pridanou hodnotou pre každého, kto sa na medzinárodnom trhu práce chce úspešne uplatniť.

Charakteristika študijného programu

Študijný program nemecký jazyk a literatúra sa ako učiteľský smer študuje v kombinácii s ďalším predmetom. Štúdium sa realizuje v nemeckom jazyku. Počas bakalárskeho štúdia si študenti osvoja poznatky z jednotlivých jazykovedných (fonetika, lexikológia, morfológia a syntax) a literárnych (úvod do štúdia literatúry, dejiny literatúry) disciplín, ďalej z dejín a reálií nemecky hovoriacich krajín a základov didaktiky. Študenti si zároveň zdokonalia rečové zručnosti a nadobudnú kľúčové kompetencie nevyhnutné pre učiteľské povolanie. Súčasťou štúdia je absolvovanie pedagogickej hospitačnej praxe na základných a stredných školách a gymnáziách.
V rámci spoločnej pedagogicko-psychologickej prípravy učiteľa získajú absolventi vedomosti o kultúrnych a sociálnych súvislostiach výchovy, poznajú základné psychologické podmienky výchovy a vzdelávania, poznajú a vedia aplikovať pedagogické a didaktické programy príslušných výchovných inštitúcií. Taktiež poznajú organizačné zázemie príslušných výchovných zariadení a získajú prvé učiteľské skúsenosti v rámci pedagogickej praxe v školskom prostredí. Aj vďaka tomu sú schopní sledovať nové poznatky v rýchlo sa rozvíjajúcich disciplínach svojho odboru a príbuzných odboroch.

Uplatnenie absolventov

Absolventi bakalárskeho študijného programu nemecký jazyk a literatúra nájdu uplatnenie v praxi ako učitelia a pomocní učitelia na 1. stupni základných škôl, v jazykových školách, referenti v rôznych orgánoch štátnej správy, pracovníci v kultúrno-spoločenských inštitúciách, sprievodcovia v cestovnom ruchu a pod.

Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.
doc. PaedDr. Eva Stranovská, PhD. (spolugarant podprogramu učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry)
Získaný titul: magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy rigorózne štúdium – nemecký jazyk a literatúra
Pracovisko Katedra germanistiky
Informácie Deutsch lernen und lehren
Znalosť cudzích jazykov (nielen jedného) vám otvára dvere do sveta. Jazyk nie je iba základným prostriedkom komunikácie, ale vďaka nemu môžete bližšie spoznať cudzie kultúry, ich zvyky a históriu, či lepšie pochopiť ich videnie reality a každodenný život. Nemecky hovoriace krajiny sú od nás geograficky nie vzdialené a historicky a kultúrne v mnohom blízke. O to viac je znalosť nemčiny v stredoeurópskom kontexte pridanou hodnotou pre každého, kto sa na medzinárodnom trhu práce chce úspešne uplatniť.

Charakteristika študijného programu

Študijný program nemecký jazyk a literatúra sa ako učiteľský smer študuje v kombinácii s ďalším predmetom. Štúdium sa realizuje v nemeckom jazyku. Počas magisterského štúdia si študenti prehĺbia poznatky získané z lingvistiky a literatúry v bakalárskom štúdiu a osvoja si nové poznatky z didaktiky a metodiky vyučovania nemčiny ako cudzieho jazyka, interkultúrnej komunikácie, prekladu a tlmočenia, literatúry a historickej gramatiky. Študenti si zároveň zdokonalia rečové zručnosti a nadobudnú kľúčové kompetencie nevyhnutné pre učiteľské povolanie. Študenti si rozširujú aj vedomosti z pedagogicko-psychologického a sociálno-vedného základu, ktoré nadväzujú na predmety prvého stupňa štúdia študijného programu. Prehlbujú svoje učiteľské kompetencie absolvovaním pedagogickej výstupovej a súvislej praxe na základných a stredných školách a gymnáziách.

Uplatnenie absolventov

Po úspešnom ukončení magisterského štúdia nájdu absolventi uplatnenie v praxi ako učitelia a pomocní učitelia nemeckého jazyka na 1. a 2. stupni základných škôl, na stredných školách, gymnáziách a v jazykových školách, ale aj v iných vzdelávacích a kultúrno-spoločenských inštitúciách, hospodárskej sfére a turizme.

Nemecký jazyk a literatúra

Magisterský študijný program

Študijný odbor 1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov
Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant doc. PhDr. Ružena Žilová, PhD.
Pracovisko Katedra germanistiky
Informácie Deutsch lernen und lehren
Znalosť cudzích jazykov (nielen jedného) vám otvára dvere do sveta. Jazyk nie je iba základným prostriedkom komunikácie, ale vďaka nemu môžete bližšie spoznať cudzie kultúry, ich zvyky a históriu, či lepšie pochopiť ich videnie reality a každodenný život. Nemecky hovoriace krajiny sú od nás geograficky nie vzdialené a historicky a kultúrne v mnohom blízke. O to viac je znalosť nemčiny v stredoeurópskom kontexte pridanou hodnotou pre každého, kto sa na medzinárodnom trhu práce chce úspešne uplatniť.

Charakteristika študijného programu

Trojročné rozširujúce štúdium nemecký jazyk a literatúra je určené absolventom s ukončeným vysokoškolským vzdelaním učiteľského zamerania. Štúdium sa realizuje v nemeckom jazyku. Obsah štúdia je totožný s akreditovanými študijnými programami učiteľstva akademických predmetov – nemecký jazyk a literatúra pre bakalársky a magisterský stupeň. Štúdium sa končí štátnou záverečnou skúškou. Študenti získavajú po absolvovaní rozširujúceho štúdia vysvedčenie.

Uplatnenie absolventov

Po úspešnom ukončení rozširujúceho štúdia nemecký jazyk a literatúra nájdu absolventi uplatnenie v praxi ako učitelia a pomocní učitelia nemeckého jazyka na 1. a 2. stupni základných škôl, na stredných školách, gymnáziách a v jazykových školách, ale aj v iných vzdelávacích a kultúrno-spoločenských inštitúciách, hospodárskej sfére a turizme.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook