Fakulta

Marketingová komunikácia a reklama

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc.
Získaný titul magister (Mgr.)
Pracovisko Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy
Informácie Štúdium je zamerané na marketingovú komunikáciu a reklamu

Charakteristika študijného programu

Predmety študijného programu marketingová komunikácia a reklamy vychádzajú z opisu študijného odboru v niekoľkých základných oblastiach:
 • oblasť masmediálnej komunikácie –, Psychológia tvorivosti v marketingovej komunikácii, Teória sociálnej a masmediálnej komunikácie – psycholingvistika a sociolingvistika, Audiovizuálne médiá, Teória propagácie a persuázie,
 • oblasť marketingu a marketingovej komunikácie - Marketingový manažment, Metodológia kvalitatívneho a kvantitatívneho výskumu, Manažment značky, Manažment integrovanej marketingovej komunikácie, Guerilla marketing, Politický marketing, Interkultúralny marketing, Event marketing, Sponzoring, Public Relation, Marketingový výskum,
 • systém a riadenie práce v mediálnych a marketingových inštitúciách a podnikoch – Organizácia a riadenie komunikačnej agentúry, Postprodukcia mediálnych obsahov, Manažment značky, Manažment integrovanej marketingovej komunikácie
 • ovládanie techník a technológií súvisiacich s produkciou a postprodukciou mediálnych a marketingových komunikátov – Reklamná tvorba I. a II., Mediálna produkcia, Masmediálne praktikum – fotografia, film a video, intermediálna a multimediálna tvorba,
 • aplikácia mediálnych štúdií a teoretické východiská dejín umenia, kultúry a umeleckej kultúry – Interkultúralny marketing, Umenie a marketing, Etika a podnikateľská zodpovednosť.

Uplatnenie absolventov

Absolvent štúdia ovláda na vysokej úrovni proces tvorby propagačných prostriedkov a vie realizovať komplexnú kampaň marketingovej komunikácie a reklamy. Získal základy príbuzných disciplín (psychológia, sociológia, lingvistika, ekonómia...). Vie navrhovať a realizovať rozsiahle marketingovo-komunikačné riešenia, vykonávať výskum v tejto oblasti s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti. Dokáže riadiť tímy pracovníkov v oblasti marketingovej komunikácie a reklamy, samostatne pripravovať veľké projekty a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia v oblasti marketingovej komunikácie a reklamy.
Absolvent získal teoretické vedomosti v oblasti riadenia tímov marketingovej komunikácie a reklamy, kde používa moderné metódy a prostriedky, pri výskume, tvorbe projektov a realizácii marketingovo-komunikačných aktivít nachádza a prezentuje vlastné riešenia problémov. Dokáže analyzovať komunikačný proces z hľadiska jeho uplatnenia v marketingovej komunikácii a reklame, implementovať a realizovať komplexné riešenia integrovanej marketingovej komunikácie, riadiť zmeny procesov marketingových a reklamných aktivít z hľadiska najnovších trendov vývoja komunikačných techník a technológií.
Absolvent študijného programu marketingová komunikácia a reklama dokáže ako vedúci tímu pracovať nielen tvorivo, ale aj efektívne. Získané poznatky vie využívať i rozvíjať vo vlastnom profesionálnom raste, kontinuálne sledovať aktuálny vývoj v oblasti marketingovej komunikácie a reklamy, aplikovať a presadzovať profesionálne praktiky v súlade právnymi a etickými normami. Ak vychádzame z poznatkov o uplatnení absolventov päťročného magisterského študijného programu marketingová komunikácia a reklama, bude absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia je schopný zastávať post tvorivého, výskumného a riadiaceho pracovníka v oblasti marketingovej komunikácie, t.j. v mediálnej, komunikačnej, marketingovej alebo reklamnej agentúre, marketingových a komunikačných oddeleniach, prípadne v médiách (napr. managing director, creative director, copywriter senior, media director, art director, account manažér).

Digitálna marketingová komunikácia

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. Mgr. Katarína Fichnová, PhD.
Získaný titul magister (Mgr.)
Pracovisko Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy
Informácie Štúdium je zamerané na digitálnu marketingovú komunikáciu a reklamu

Charakteristika študijného programu

Predmety študijného programu digitálnej marketingovej komunikácie vychádzajú z opisu študijného odboru v niekoľkých základných oblastiach:
 • oblasť masmediálnej komunikácie – Teória nových médií, Vizuálna kultúra a digitálne médiá, Kultúrne priemysly, Text v digitálnej komunikácii, Psychológia tvorivosti pre marketingovú komunikáciu, Sociálna komunikácia v digitálnom prostredí, Kritické myslenie,
 • oblasť marketingu a marketingovej komunikácie – Teória digitálnej marketingovej komunikácie, Metodológia kvalitatívneho a kvantitatívneho výskumu, Metódy výskumu v digitálnom prostredí, Marketing v sociálnych médiách, Digitálna marketingová komunikácia, Digitálny guerrila marketing, Elektronický obchod a internet.
 • systém a riadenie práce v mediálnych a marketingových inštitúciách a podnikoch – Podnikanie v digitálnom prostredí, Riadenie a organizácia digitálnych projektov,
 • ovládanie techník a technológií súvisiacich s produkciou a postprodukciou mediálnych a marketingových komunikátov a zvládanie rizík - Ateliér digitálneho marketingu 1, 2, Nástroje digitálnej tvorby 1, 2 a 3, Dizajn v digitálnom prostredí, Riziká informačných technológií a etiketa v digitálnom prostredí, Kreatívne písanie, Advergaming,
 • aplikácia mediálnych štúdií a teoretické východiská dejín umenia, kultúry a umeleckej kultúry – Vizuálna kultúra a digitálne média, Kultúrne priemysly, Advergaming, Teória popkultúry

Uplatnenie absolventov

Absolvent štúdia ovláda na vysokej úrovni proces tvorby propagačných prostriedkov a vie realizovať komplexnú kampaň digitálnej marketingovej komunikácie. Získal základy príbuzných disciplín (psychológia, lingvistika, ekonómia...). Vie navrhovať a realizovať rozsiahle marketingovo-komunikačné riešenia, vykonávať výskum v tejto oblasti s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti. Dokáže riadiť tímy pracovníkov v oblasti digitálnej marketingovej komunikácie, samostatne pripravovať veľké projekty a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia v oblasti digitálnej marketingovej komunikácie.
Absolvent získal teoretické vedomosti v oblasti riadenia tímov digitálnej marketingovej komunikácie, kde používa moderné metódy a prostriedky, pri výskume, tvorbe projektov a realizácii marketingovo-komunikačných aktivít nachádza a prezentuje vlastné riešenia problémov. Dokáže analyzovať komunikačný proces z hľadiska jeho uplatnenia v marketingovej komunikácii, implementovať a realizovať komplexné riešenia integrovanej marketingovej komunikácie, riadiť zmeny procesov marketingových a reklamných aktivít z hľadiska najnovších trendov vývoja komunikačných techník a technológií.
Absolvent študijného programu digitálna marketingová komunikácia dokáže ako vedúci tímu pracovať nielen tvorivo, ale aj efektívne. Získané poznatky vie využívať i rozvíjať vo vlastnom profesionálnom raste, kontinuálne sledovať aktuálny vývoj v oblasti digitálnej marketingovej komunikácie, aplikovať a presadzovať profesionálne praktiky v súlade právnymi a etickými normami.
Ak vychádzame z poznatkov o uplatnení absolventov päťročného magisterského študijného programu marketingová komunikácia a reklama, bude absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia je schopný zastávať post tvorivého, výskumného a riadiaceho pracovníka v oblasti digitálnej marketingovej komunikácie, t.j. v mediálnej, komunikačnej, marketingovej alebo reklamnej agentúre, marketingových a komunikačných oddeleniach, prípadne v médiách (napr. managing director, creative director, copywriter senior, media director, art director, account manažér senior, web director, digital manager).

Žurnalistika

Bakalársky študijný program

Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 4 roky
Garant prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program žurnalistika
Pracovisko Katedra žurnalistiky
Informácie Poď študovať žurnalistiku na UKF

Charakteristika študijného programu

Študijný program žurnalistika zabezpečuje získanie teoretických vedomostí a praktických zručností potrebných pre novinárstvo a profesionálne uplatnenie v mediálnej oblasti. Počas štúdia získajú poslucháči kompletné odborné predpoklady, aby sa mohli plnohodnotne uplatniť v redakciách tlačovín, vydavateľstiev, ako aj v televízii a rozhlase.

Uplatnenie absolventov

Absolvent sa oboznámi s vedou o masovej komunikácii, so zásadami novinárskej práce v printových médiách a absolvuje odbornú redakčnú prax. Získava kompletný prehľad o žurnalistických žánroch a nadobudne základné poznatky z rozhlasovej a televíznej tvorby. Taktiež si rozšíri vzdelanie o doplňujúce vedomosti z rôznych oblastí – ekonomiky, filozofie, estetiky, práva, etikety, histórie či ľudských a občianskych práv.
Absolvent predovšetkým nadobudne odborné predpoklady, aby mohol zastávať funkciu redaktora, moderátora alebo reportéra v televízii, rozhlase, redakciách tlačovín, redakciách internetových médií, vo vydavateľstvách či v spravodajskej tlačovej agentúre.

Kulturológia

Bakalársky študijný program

Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 4 roky
Garant doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program kulturológia
Pracovisko Katedra kulturológie
Informácie Rozmanitosť a kreativita. Začni študovať s nami.

Charakteristika študijného programu

Kulturológia ako syntetizujúca humanitná disciplína sa zaoberá filozofiou kultúry v širšom kontexte kulturálnych štúdií jej rozmanitých oblastí, a to v interdisicpilnárnych presahoch do príbuzných disciplín estetiky, filozofie, sociológie, antropológie, etiky, semiotiky, psychológie a i. Štruktúra študijného programu, ako aj obsah, logická štruktúra, formy výučby a nadväznosť jednotlivých predmetov študijného programu zabezpečujú splnenie charakteristiky 1. stupňa vysokoškolského štúdia. Vychádzajúc z profilu absolventa dáva študijný program možnosť získať základné teoretické poznatky a praktické zručnosti v oblasti dejín a teórie kultúry, dejín umeleckej kultúry ako aj súčasných kulturologických koncepcií, na ktoré môže študent nadviazať v študijných programoch na 2. stupni. Absolventi odboru Kulturológia na 1. stupni sú širokospektrálne zorientovaní v študijnom odbore: dokážu identifikovať rôznorodé problémy a procesy v súčasnej kultúre, dokážu im porozumieť na primeranej teoretickej úrovni, sú spôsobilí pracovať na úseku kultúry v štátnej a verejnej správe na miestnej a regionálnej úrovni, sú schopní pracovať v inštitúciách, ktoré pôsobia v kultúrno-osvetovej, kultúrno-vzdelávacej, a kultúrno-výchovnej oblasti, vo sfére umeleckej a mediálnej kultúry, dokážu rovnako tvorivo participovať v súčasnej diverzifikovanej sieti nezávislých kultúrnych centier, sú zorientovaní v problematike tretieho sektora a dokážu kvalifikovane pôsobiť v rôznych mimovládnych organizáciách, uplatnia sa ako organizátori a realizátori kultúrneho života vo sfére miestnej kultúry (lokálnej, regionálnej), pôsobia na strednej a nižšej úrovni riadenia v rôznych typoch kultúrnych zariadení a organizácií vo verejnom sektore, v oblasti nezávislej kultúry (manažéri a dramaturgovia nezávislých kultúrnych centier, organizátori festivalov nezávislej kultúry), ale aj ako samostatné podnikateľské subjekty vo sfére kultúry, sú pripravení zapojiť sa do pracovného procesu i pokračovať v 2. stupni štúdia.

Čo učíme v študijnom programe

V bakalárskom stupni štúdia získava študent pilotné informácie, základné penzum vedomostí o odbore kulturológia, jeho dejinách a metodológii (Úvod do kulturológie). Systematicky preniká do filozofických, historických a sociologických kontextov kultúry v rámci takých disciplín, akými sú predovšetkým Antická filozofia, Stredoveká filozofia, Novoveká filozofia, Dejiny kultúry a Dejiny umeleckej kultúry. Týmto spôsobom sa oboznamuje s pomerne širokým diapazónom poznatkov z najširších súvislostí. Nadobúda základný prehľad v postupnom štúdiu jednotlivých dejinných disciplín (Dejiny filozofie, Dejiny kultúry, Dejiny umeleckej kultúry – výtvarné umenie, hudba, divadlo a pod.). Na základe toho získava komplexný obraz o kultúre z najširších priezorov. Teoretické i praktické disciplíny sú rozdelené rovnomerne v konkrétnych semestroch a sú hlavne rovnocenne vyvážené. Študent dokáže absorbovať sumu informácií, ktorú môže ideálne rozvíjať i v praktickej sfére prostredníctvom dielní ich dokáže aplikovať v rozmanitom spektre realizácií, tvorivosti, iniciatíve. V ďalších etapách študijného plánu bezprostredne nastupujú ďalšie teoretické disciplíny, nutne obohacujúce príslušné jadro študijného odboru (Systematická kulturológia, Súčasné kulturologické koncepcie I. II., Sociológia kultúry, Sociológia umenia). V nemalej miere sú tiež zastúpené predmety, pripravujúce absolventa do praxe (Kultúrne inštitúcie a organizácie, Projektový manažment, Tvorivý seminár (grafický dizajn a fotografia), Základy PR zručností). Významne sa s nimi počíta v systematickom profilovaní budúceho absolventa odboru kulturológia, ktorý bude teoreticky, poznatkovo, informačne vyzbrojený do praxe.

Uplatnenie absolventov

Absolvent/ka kulturológie 1. stupňa môže pracovať na nižšom a strednom stupni riadenia v rozličných kultúrnych zariadeniach, ako aj v samostatných podnikateľských subjektoch vo sfére kultúry. Uplatní sa ako pracovník kultúrnych zariadení v štátnej a verejnej správe, v regionálnych médiách a vydavateľskej oblasti, ale aj v inštitúciách na organizovanie kultúrneho a umeleckého života, v osvetovej oblasti a pod. Absolvent/ka kulturológie 1. stupňa nachádza svoje uplatnenie konkrétne ako manažér/ka kultúrnych inštitúcií a projektov, organizátor/ka kultúrnych a umeleckých podujatí, kultúrny/a animátor/ka, pracovníci lokálnych a verejnoprávnych, príp. komerčných médií, kvalifikovaný/á odborník/čka v oblasti umeleckej kultúry, kultúrnych a sociálnych procesov, pracovník/čka v kultúrnych a osvetových zariadení napr. v oblasti dramaturgie nezávislých kultúrnych centier a pod.

Kulturológia

Doktorandský študijný program

Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 4 roky
Garant prof. PhDr. Július Fujak, PhD.
Získaný titul Philosophiae doctor (PhD.)
Pracovisko Katedra kulturológie
Katedra manažmentu kultúry a turizmu

Charakteristika študijného programu

Štruktúra študijného programu, ako aj obsah, logická štruktúra, formy výučby a nadväznosť jednotlivých predmetov študijného programu zabezpečujú splnenie charakteristiky 3. stupňa vysokoškolského štúdia. Vychádzajúc z profilu absolventa dáva študijný program možnosť získať základné teoretické poznatky a praktické zručnosti v oblasti filozofie kultúry, kulturológie 20. a 21. storočia, špecifickej oblasti kulturológie podľa študijnej a výskumnej orientácie doktoranda (teória a dejiny kultúry, teória a dejiny národnej kultúry, filozofia kultúry, umelecká kultúra, mediálna kultúra, mravná kultúra, kultúrna pedagogika, aplikovaná kulturológia). Absolventi odboru kulturológia na 3. stupni ovláda a rešpektuje zásady vedeckej práce, vie formulovať vedecký problém a navrhnúť spôsob jeho riešenia, využíva výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti pri rozvoji kulturológie ako vedného odboru a študijného odboru, rešpektuje nevyhnutnosť aplikácie výsledkov výskumu v spoločenskej praxi, dodržiava právne a etické normy vedeckej práce, dokáže prezentovať výsledky svojho vedeckého bádania aj v cudzom jazyku, má schopnosť viesť vedecké podujatia v materinskom a cudzom jazyku.

Čo učíme v študijnom programe

V rámci doktorandského štúdia sa študent získava poznatky predovšetkým z metodológie spoločenských vied, metodológie kulturológie, teoretickej a kritickej analýzy kultúry a jej subsystémov, nových trendov v teoretickej reflexii kultúry, globalizácie kultúry, interkultúrnych procesov, transkultúrnych procesov, multikulturalizmu, crosscultural studies a pod., kultúrnej identity a kultúrneho dedičstva, kultúrnej výchovy a interkultúrnych kompetencií v umeleckej tvorbe ako aj poznatky z dejín a aktuálnych trendov v špecifickej časti kulturológie podľa študijného a výskumného zamerania doktoranda.

Uplatnenie absolventov

Absolvent doktorandského študijného programu kulturológia („philosophiae doctor“) nachádza uplatnenie ako vysokoškolský pedagóg, príp. samostatný vedecký pracovník reflektujúci rozmanité spektrum kulturologických problémov, disponuje vlastným vedeckým myslením, širokými znalosťami v danom vednom odbore. Je schopný kritického reflektovania a individuálneho vedeckého bádania širokospektrálnych javov v súčasnej kultúre a svojimi výskumami prispieva k cizelovanie kulturologického myslenia a hlbokého porozumenia najsúčasnejším trendom spoločensko-kultúrnych procesov, kategorizácii kulturologického pojmového aparátu a jeho usúvzťažnenia v rámci interdisciplinárnych priezorov.

Filozofia

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PhDr. Cyril Diatka, CSc.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy doktorandské štúdium Dejiny filozofie (PhD.)
rigorózne konanie Filozofia (PhDr.)
Pracovisko Katedra filozofie

Charakteristika študijného programu

Štruktúra magisterského programu je tvorená tak, aby bol rešpektovaný profil absolventa a jeho uplatnenie v praxi. Na základe toho sa na magisterskom stupni štúdia prehlbujú študentove teoretické vedomosti, praktické schopnosti a zručnosti spojené s identifikovaním, analýzou a riešením filozofických problémov, ak aj doplňujúce vedomosti.
V prvom roku štúdia je pozornosť orientovaná na prehĺbenie vedomostí študentov z vybraných filozofických smerov a konceptov najmä 20. storočia a prostredníctvom voliteľných predmetov majú študenti možnosť rozvíjať svoj vlastný špecifický záujem o jednotlivých predstaviteľov významných filozofických prúdov. Dôležitou zložkou rozvoja schopností a zručností študentov sú textové semináre, textová analýza a interpretácia kľúčových filozofických textov, ako aj rozvoj schopnosti formulovať a analyzovať filozofické problémy, komunikovať a vysvetľovať ich širšiemu okruhu poslucháčov. Významným prvkom danej etapy štúdia je voľba témy diplomovej práce a jej postupné rozpracovávanie. Okrem vypracovávania diplomovej práce, sa študent v danej etape štúdia orientuje aj na prehĺbenie svojich nadobudnutých vedomostí a na chápanie súvislostí medzi rôznymi filozofickými disciplínami a filozofickými problémami. Prehlbuje tiež svoje schopnosti v ústnej a písomnej formulácii. Prostredníctvom doplňujúcich vedomostí prehlbuje svoje poznanie miesta a úlohy filozofie v spoločnosti a v súčasnom svete.

Uplatnenie absolventov

 • vládne a mimovládne humanitne orientované inštitúcie a organizácie,
 • organizácie a inštitúcie tretieho sektora,
 • inštitúcie zaoberajúce sa empirickou identifikáciou stavu spoločnosti (napr. výskumom verejnej mienky),
 • kultúrno-spoločenské inštitúcie, nadácie, občianske združenia,
 • redakcie odborných a spoločenských časopisov,
 • vydavateľstvá odbornej (spoločenskovednej) literatúry,
 • politické inštitúcie,
 • štátna a verejná správa (oblasť „ľudských zdrojov“),
 • samospráva (oblasť „ľudských zdrojov“)

Výchova k občianstvu

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.
doc. Gabriela Jonášková, CSc.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy rigorózne konanie v odbore učiteľstvo akademických predmetov v špecializácii výchova k občianstvu
Pracovisko Katedra filozofie

Charakteristika študijného programu

Prvý rok štúdia predstavuje rozširovanie vedomostí predovšetkým v nadväznosti na aktuálne požiadavky v oblasti sociológie a politológie. Študent je vedený k syntetizujúcemu charakteru vzdelávania, k autonómnemu odhaľovaniu kontextuality vzťahov filozofie a vedy, filozofie a morálnych problémov, vzťahu umenia a kultúry. Dôraz je kladený na podporovanie interpersonálnych zručností, študent dokáže efektívne komunikovať v prostredí školskej triedy, ale aj komunikovať odborové a pedagogické poznatky v prostredí profesijnej komunity. Študent rozvíja praktické didakticko-metodické zručnosti, dokáže aplikovať prierezové tematiky, aktívne uplatniť vzťahy medzi učebnými predmetmi, ale aj špecifické vzťahy medzi jednotlivými vednými oblasťami v kontexte občianskej náuky.
Magisterské štúdium v študijnom odbore Výchova k občianstvu je v druhom roku štúdia zavŕšené prehlbovaním vedomostí z oblasti odborovej didaktiky, s preferenciou na jej aktuálne problémy, reflektujúc tak relatívne rýchle sa meniace požiadavky v učebnom predmete občianska náuka tak z obsahového ako aj realizačného hľadiska. Študent je dostatočne zorientovaný vo vzdelávacích a výchovných metodických prístupoch a ich praktickej implementácie; dokáže plánovať edukačný proces, uplatňuje aktivizačné prístupy projektového vyučovania, je pripravený tvoriť a aktívne pracovať s didaktickými pomôckami.
Zvŕšením štúdia na magisterskom stupni je vypracovanie záverečnej magisterskej práce, ktorá reprezentuje mieru schopností spracovať zvolenú problematiku z aspektu obsahového aj aplikačného. Študent uplatní nadobudnuté vedomosti, preukáže schopnosť samostatného štúdia relevantnej odbornej, časopiseckej literatúry ako aj orientáciu v aktuálnych pedagogických dokumentoch. V magisterskej práci preukáže praktické zručnosti implementácie vybratých metodických prístupov výchovy a vzdelávania, poskytne autonómne metodické návrhy, zakomponovateľné do reálnej pedagogickej praxe. Štruktúra programu je tvorená tak, aby bol rešpektovaný profil absolventa a jeho uplatnenie v praxi. Na základe toho je zabezpečená gradácia v nadobúdaní pedagogicko-psychologických a sociálnych odborných vedomostí a zručností.

Uplatnenie absolventov

 • učiteľ občianskej výchovy, občianskej náuky a náuky o spoločnosti na základných a stredných školách
 • v mimoškolských zariadeniach (vzdelávacie akadémie, kultúrno-spoločenské inštitúcie, verejná správa)
 • metodik pre výučbu konkrétnych predmetov a predmetových skupín
 • špecializovaný pracovník štátnej správy pre oblasť výchovy a vzdelávania na základných a stredných školách

Slavistika – slovanské jazyky

Doktorandský študijný program

Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 4 roky
Garant prof. PhDr. Jana Sokolová, CSc.
Získaný titul Philosophiae doctor (PhD.)
Pracovisko Katedra rusistiky

Charakteristika študijného programu

Študijný program Slavistika – slovanské jazyky je koncipovaný tak, aby absolvent tretieho stupňa mal adekvátnu filologickú, jazykovú a metodologickú prípravu. Štruktúra programu je tvorená s cieľom, aby bol rešpektovaný profil absolventa a jeho uplatnenie v praxi. Na základe toho je zabezpečená gradácia v nadobúdaní odborných vedomostí a aplikatívnych kompetencií.
V prvom roku štúdia študent získava teoretické vedomosti založené na súčasnom stave vedeckých poznatkov v odbore. Osvojuje si zásady vedeckej práce a etiky vedeckej práce. Samostatne identifikuje a interpretuje teoretické problémy. Hlbšie spoznáva slovanský jazykový a kultúrny areál. Aktívne si osvojuje cudzojazyčnú odbornú terminológiu, prostriedky a stratégie cudzojazyčnej odbornej komunikácie. Je schopný prezentovať výsledky vlastného výskumu odbornej komunite. Koncepčne rozvíja formy písaných odborných komunikátov (recenzií, odborných článkov, vedeckých štúdií). Sústredenú pozornosť venuje príprave na dizertačnú skúšku. V druhom roku štúdia študent získa prehľad o metódach komplexného a interdisciplinárneho slavistického výskumu. Aktivizuje formulovanie metodologických postupov a problémov súvisiacich s témou dizertačnej práce. Nadobudne obraz o najvýznamnejších metódach výskumu jazyka a kultúry v kontexte slavisticky orientovaných vedných disciplín. Aktívne prezentuje výsledky vlastného výskumu odbornej komunite na vedeckých podujatiach, vo vedeckých zborníkoch a periodikách. Je schopný organizovať vlastnú vedeckú projektovú činnosť. Sústredenú pozornosť venuje príprave dizertačnej práce.
Tretí rok štúdia je zameraný na interpretáciu textov slovanskej písomnej kultúry s cieľom podať komentár k vybraným jazykovým a historicko-kultúrnym javom. V centre pozornosti je ukončenie dizertačnej práce, v ktorej doktorand preukáže orientáciu v metódach jazykovedného a kultúrno-historického výskumu a vlastný prínos do skúmanej problematiky.

Uplatnenie absolventov

Absolvent doktorandského študijného programu Slavistika – slovanské jazyky získa rozsiahle teoretické vedomosti v odbore 2.1.28 slovanské jazyky a literatúra a v príbuzných aplikovaných odboroch. Ovláda vedecké metódy výskumu s orientáciou na inovačné procesy v slovanskom jazykovom areáli, literárnohistorickú a literárnoteoretickú reflexiu literárnych fenoménov slovanského kultúrneho priestoru. Nadobudne tiež metodické schopnosti pre výskumnú prácu. Získa skúsenosti s prezentáciou výsledkov na vedeckých konferenciách a pri ich publikovaní v domácich a zahraničných vedeckých publikáciách.
Absolvent má predpoklady uplatniť sa na univerzitných, akademických a iných vzdelávacích a výskumných pracoviskách.

Marketingová komunikácia a reklama

Doktorandský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. Mgr. Katarína Fichnová, PhD.
Získaný titul Philosophiae doctor (PhD.)
Pracovisko Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy

Charakteristika študijného programu

Povinné predmety obsahovo zodpovedajú opisu študijného odboru Masmediálne štúdiá. Obsahová náplň predmetov zohľadňuje súčasné trendy v mediálnej a marketingovej oblasti a metodológiu mediálnej a marketingového výskumu. V rámci predmetu Filozofické problémy humanitných a spoločenských vied sa doktorand oboznámi so všeobecnými filozofickými otázkami spoločenských a humanitných vied. Osvojí si postupy identifikácie špecifických filozofických problémov relevantných pre jeho odborné zameranie. V predmete Etika vedeckej práce si doktorand osvojí definície, pojmy a kategórie z oblasti etiky vedy a naučí sa viesť odborný diskurz v etických perspektívach interdisciplinarity a naučí sa diferencovať základné hermeneutické paradigmy vo vede a etike. Predmety Teória manažmentu a marketingu a Teória komunikácie a komunikačné modely sa zameriavajú na teoretické bázu marketingu, médií a komunikácie a predstavuje dôležité pojmy, koncepcie a predstaviteľov najvýznamnejších komunikačných škôl. V rámci predmetu Metodológia a metódy výskumu v marketingovej komunikácii 1 a 2 sa dôraz kladie na deskriptívne, modelové a komparatívne metódy marketingového výskumu. Povinne voliteľné predmety Cudzí jazyk pre akademické účely 1 a 2 rozvíjajú cudzojazyčné kompetencie doktorandov a špecifické vedomosti ako aj zručnosti z odbornej terminológie a akademického diskurzu.

Uplatnenie absolventov

Študijný program 3. stupňa marketingová komunikácia a reklama nadväzuje na magisterský študijný program druhého stupňa marketingová komunikácia a reklama. Študijný program akcentuje využitie najnovších techník, technológií a metód výskumu marketingovej komunikácie. Absolvent nadobudne predpoklady pre vedeckú prácu v odbore masmediálne štúdiá – marketingová komunikácia a v niektorých príbuzných aplikovaných odboroch.
Môže sa uplatniť na univerzitných, akademických a iných vzdelávacích a výskumných pracoviskách, ale aj v prevádzkových laboratóriách, resp. výskumných agentúrach.
Absolvent doktorandského študijného programu marketingová komunikácia získa rozsiahle teoretické vedomosti vo vednom odbore. Nadobudne tiež metodologické schopnosti pre výskumnú prácu (v terénnych a laboratórnych podmienkach, ovláda všetky najnovšie metódy a postupy identifikácie rôznych aspektov efektov masmediálnej a marketingovej komunikácie, ovláda postupy v súvislosti s analýzami masmediálnych produktov a obsahov a metódy hodnotenia pokusov). Získa tiež skúsenosti s prezentáciou výsledkov na vedeckých konferenciách a pri ich publikovaní v karentovaných medzinárodných vedeckých časopisoch.
Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu komunikácie a uplatní sa ako vedecko-výskumný pracovník v oblasti masmediálnej a marketingovej komunikácie, s orientáciou na identifikáciu faktorov účinnosti jednotlivých nástrojov marketingovej komunikácie a využitie najnovších techník a technológií MK; môže sa uplatniť aj ako vysokoškolský pedagóg, prípadne ako riadiaci pracovník výskumných, mediálnych a marketingových agentúr.
Absolvent bude disponovať hlbokými znalosťami o širokých sociálnych a kultúrnych súvislostiach marketingovej komunikácie a získané poznatky na vysokej odbornej úrovni samostatne, efektívne a tvorivo aplikuje do vedeckého výskumu a do riešenia najzložitejších aktuálnych problémov marketingovej komunikácie. Novozískané poznatky absolventa budú na úrovni rozsahu študijného programu povinných disciplín a na úrovni špecializačného základu voliteľných disciplín, ktoré stanoví školiteľ práce.

 

Marketingová komunikácia a reklama

Doktorandský študijný program

Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 4 roky
Garant prof. Mgr. Katarína Fichnová, PhD.
Získaný titul Philosophiae doctor (PhD.)
Pracovisko Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy

Charakteristika študijného programu

Povinné predmety obsahovo zodpovedajú opisu študijného odboru Masmediálne štúdiá. Obsahová náplň predmetov zohľadňuje súčasné trendy v mediálnej a marketingovej oblasti a metodológiu mediálnej a marketingového výskumu. V rámci predmetu Filozofické problémy humanitných a spoločenských vied sa doktorand oboznámi so všeobecnými filozofickými otázkami spoločenských a humanitných vied. Osvojí si postupy identifikácie špecifických filozofických problémov relevantných pre jeho odborné zameranie. V predmete Etika vedeckej práce si doktorand osvojí definície, pojmy a kategórie z oblasti etiky vedy a naučí sa viesť odborný diskurz v etických perspektívach interdisciplinarity a naučí sa diferencovať základné hermeneutické paradigmy vo vede a etike. Predmety Teória manažmentu a marketingu a Teória komunikácie a komunikačné modely sa zameriavajú na teoretické bázu marketingu, médií a komunikácie a predstavuje dôležité pojmy, koncepcie a predstaviteľov najvýznamnejších komunikačných škôl. V rámci predmetu Metodológia a metódy výskumu v marketingovej komunikácii 1 a 2 sa dôraz kladie na deskriptívne, modelové a komparatívne metódy marketingového výskumu. Povinne voliteľné predmety Cudzí jazyk pre akademické účely 1 a 2 rozvíjajú cudzojazyčné kompetencie doktorandov a špecifické vedomosti ako aj zručnosti z odbornej terminológie a akademického diskurzu.

Uplatnenie absolventov

Študijný program 3. stupňa marketingová komunikácia a reklama nadväzuje na magisterský študijný program druhého stupňa marketingová komunikácia a reklama. Študijný program akcentuje využitie najnovších techník, technológií a metód výskumu marketingovej komunikácie. Absolvent nadobudne predpoklady pre vedeckú prácu v odbore masmediálne štúdiá – marketingová komunikácia a v niektorých príbuzných aplikovaných odboroch.
Môže sa uplatniť na univerzitných, akademických a iných vzdelávacích a výskumných pracoviskách, ale aj v prevádzkových laboratóriách, resp. výskumných agentúrach.
Absolvent doktorandského študijného programu marketingová komunikácia získa rozsiahle teoretické vedomosti vo vednom odbore. Nadobudne tiež metodologické schopnosti pre výskumnú prácu (v terénnych a laboratórnych podmienkach, ovláda všetky najnovšie metódy a postupy identifikácie rôznych aspektov efektov masmediálnej a marketingovej komunikácie, ovláda postupy v súvislosti s analýzami masmediálnych produktov a obsahov a metódy hodnotenia pokusov). Získa tiež skúsenosti s prezentáciou výsledkov na vedeckých konferenciách a pri ich publikovaní v karentovaných medzinárodných vedeckých časopisoch.
Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu komunikácie a uplatní sa ako vedecko-výskumný pracovník v oblasti masmediálnej a marketingovej komunikácie, s orientáciou na identifikáciu faktorov účinnosti jednotlivých nástrojov marketingovej komunikácie a využitie najnovších techník a technológií MK; môže sa uplatniť aj ako vysokoškolský pedagóg, prípadne ako riadiaci pracovník výskumných, mediálnych a marketingových agentúr.
Absolvent bude disponovať hlbokými znalosťami o širokých sociálnych a kultúrnych súvislostiach marketingovej komunikácie a získané poznatky na vysokej odbornej úrovni samostatne, efektívne a tvorivo aplikuje do vedeckého výskumu a do riešenia najzložitejších aktuálnych problémov marketingovej komunikácie. Novozískané poznatky absolventa budú na úrovni rozsahu študijného programu povinných disciplín a na úrovni špecializačného základu voliteľných disciplín, ktoré stanoví školiteľ práce.

 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook