Fakulta

Politológia - filozofia

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc. (podprogram politológia)
doc. Martin Vašek, PhD. (podprogram filozofia)
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program politológia - filozofia
Pracovisko Katedra politológie a euroázijských štúdiíKatedra filozofie

Charakteristika študijného programu

Bakalársky študijný program je prienikom dvoch študijných programov – politológie a filozofie. Svojou štruktúrou napĺňa opisy oboch študijných odborov tak, aby profil jeho absolventa zodpovedal profilu absolventa bakalárskeho stupňa týchto odborov. Program je zameraný na to, aby študent dokázal vymedziť predmet, kategoriálny aparát, základné problémy a metódy vo filozofii a politológii a tiež ich miesto a vzťahy v systéme humanitných a spoločenských vied. Študent získava poznatky o hlavných filozofických systémoch, školách a nosných problémoch, ako aj o smeroch politického myslenia a kľúčových postavách v dejinách filozofického a politického myslenia od staroveku až po súčasnosť. V rámci politológie sa orientuje najmä v týchto tematických oblastiach (disciplínach): dejiny politického myslenia, politické a kultúrne dejiny sveta, politické systémy, dodržiavanie ľudských práv, zákony a normy upravujúce menšinovú politiku, politicko-regionálna geografia sveta, koncepcie bezpečnosti vo svete. Pozná históriu politického vývoja vo svete a dokáže sa orientovať v súčasných politických, ekonomických, environmentálnych, náboženských a kultúrnych procesoch. V rámci štúdia filozofie získava základné znalosti z dejín filozofie, metafyziky, epistemológie, etiky, logiky, sociálnej a politickej filozofie, filozofie náboženstva, religionistiky a ďalších. Má prehľad o elementárnych postupoch a metódach riešenia teoretických problémov. Študent by po troch rokoch bakalárskeho štúdia mal vedieť objektívne, nadideologicky, nadstranícky a s teoretickým nadhľadom analyzovať základné problémy filozofického a politického myslenia, vnímať spoločensko-politický vývoj a monitorovať trendy (tendencie) vo filozofii a politických vedách. Je schopný analyzovať a syntetizovať reálne poznatky získané zo štúdia filozofických, politických, historických a diplomatických dokumentov a prameňov. Samostatne formuluje otázky, analyzuje problémy, kriticky hodnotí ich možné riešenia.

Uplatnenie absolventov

 • vládne a mimovládne humanitne orientované inštitúcie a organizácie,
 • organizácie a inštitúcie tretieho sektora,
 • inštitúcie zaoberajúce sa empirickou identifikáciou stavu spoločnosti (napr. výskumom verejnej mienky),
 • kultúrno-spoločenské inštitúcie, nadácie, občianske združenia,
 • redakcie odborných a spoločenských časopisov,
 • vydavateľstvá odbornej (spoločenskovednej) literatúry,
 • politické inštitúcie,
 • štátna a verejná správa (oblasť „ľudských zdrojov“),
 • samospráva (oblasť „ľudských zdrojov“)

Marketingová komunikácia a reklama

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Pracovisko Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy
Informácie Štúdium je zamerané na marketingovú komunikáciu a reklamu

Charakteristika študijného programu

Predmety študijného programu marketingová komunikácia a reklamy vychádzajú z opisu študijného odboru v niekoľkých základných oblastiach:
 • oblasť masmediálnej komunikácie – Úvod do vedy o masovej komunikácii, Psychológia pre masmediálne štúdia I. a II., Základy sociológie pre masmediálne štúdia, Analýza mediálnych produktov, Sociálna psychológia pre masmediálne štúdia, Metódy sociálnych vied, Teória komunikácie,
 • oblasť marketingu a marketingovej komunikácie - Základy marketingu, Propedeutika marketingovej komunikácie, Základy manažmentu a podnikového riadenia, Segmentácia spotrebiteľa, Základy ekonomiky, Medzinárodný marketing, Metódy sociálnych vied,
 • oblasť slovenského jazyka - Úvod do štúdia jazykov, Ortografia Jazyková kultúra, Všeobecná štylistika, Lexikológia a frazeológia, Tvorba reklamného textu
 • systém a organizácia práce v mediálnych a marketingových inštitúciách a podnikoch - Základy manažmentu a podnikového riadenia,
 • ovládanie techník a technológií súvisiacich s produkciou a postprodukciou mediálnych a marketingových komunikátov - Tvorba marketingovo-komunikačných projektov, Grafický dizajn, Vývoj a klasifikácia písma, Propagačné prostriedky I. a II., Typografia, Psychológia reklamy, Fotografia pre masmédiá, Audiovizuálna tvorba, Estetika reklamy, Ateliér marketingovej tvorby,
 • aplikácia mediálnych štúdií a teoretické východiská dejín umenia, kultúry a umeleckej kultúry - Výcvik tvorivosti, Vizuálna komunikácia, Žurnalistická etika, Estetika reklamy
 • v oblasti teória práva – Mediálne právo, • v oblasti dejín estetických teoretických systémov (európskych i mimoeurópskych) vo väzbe na oblasť kultúry a umenia - Vizuálna komunikácia a, Estetika reklamy,
 • základné filozofické koncepcie XX. storočia – Filozofická propedeutika,
 • a v oblasti štatistiky – Štatistika pre nematematikov.

Uplatnenie absolventov

Výkonný a tvorivý pracovník marketingovej komunikácie získané teoretické a praktické poznatky tvorivo aplikuje v komerčnej oblasti, vo sfére tretieho sektora a sociálneho marketingu. Problémy v jednotlivých oblastiach marketingovej kampane rieši samostatne, resp. pracuje na obsahovej i formálnej stránke propagačných prostriedkov, ktoré dokáže na istej odbornej úrovni aj vytvárať. Profesionálne komunikuje s manažérmi, klientmi i odborníkmi z iných povolaní.
Absolvent bakalárskeho štúdia má znalosti z oblasti teórie marketingu, propagácie, reklamy, public relations, direkt marketingu, sponzoringu a ďalších základných oblastí marketingovej komunikácie, je zorientovaný aj v oblasti masmediálnej komunikácie. Ovláda teóriu i prax tvorby propagačných prostriedkov i komunikácie s verejnosťou.
Absolvent l. stupňa marketingovej komunikácie a reklamy získa informácie o súčasnom stave marketingovej komunikácie a reklamy vo svete i v našej republike v prepojení na ekonomickú situáciu SR, ovláda základy z oblasti jazykovej kultúry, psychológie, sociológie a aplikuje ich na oblasť marketingovej komunikácie a reklamy, oboznámi sa so základnými právnymi a etickými normami v uvedenej oblasti.
Absolvent bakalárskeho štúdia získa praktickú schopnosť: navrhovať a realizovať marketingovo-komunikačné aktivity, komunikovať s verejnosťou a jej jednotlivými skupinami, ovládať jazyk a štýl potrebný pre prácu reklamného textára, kreatívne pracovať pri tvorbe vizuálnych propagačných prostriedkov. Ďalej je absolvent schopný pracovať efektívne ako člen tvorivého tímu kampane marketingovej komunikácie, akceptovať súčasné právne a etické normy v oblasti marketingovej komunikácie, udržovať kontakt s vývojom marketingovej komunikácie a pokračovať vo svojom profesionálnom raste.
Absolvent sa uplatní ako výkonný a tvorivý pracovník v oblasti marketingovej komunikácie (napr. account assistant, copywriter, media planner, junior dizajnér). Ovláda základnú problematiku marketingovej komunikácie, svoje poznatky aplikuje v praxi, samostatne rieši problémy v jednotlivých oblastiach marketingovej kampane, resp. pracuje na obsahovej a formálnej stránke propagačných prostriedkov. Získa úplné prvostupňové vysokoškolské vzdelanie v odbore masmediálne štúdiá s orientáciou na marketingovú komunikáciu a reklamu.

Marketingová komunikácia a reklama

Bakalársky študijný program

Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 4 roky
Garant prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Pracovisko Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy
Informácie Štúdium je zamerané na marketingovú komunikáciu a reklamu

Charakteristika študijného programu

Predmety študijného programu marketingová komunikácia a reklamy vychádzajú z opisu študijného odboru v niekoľkých základných oblastiach:
 • oblasť masmediálnej komunikácie – Úvod do vedy o masovej komunikácii, Psychológia pre masmediálne štúdia I. a II., Základy sociológie pre masmediálne štúdia, Analýza mediálnych produktov, Sociálna psychológia pre masmediálne štúdia, Metódy sociálnych vied, Teória komunikácie,
 • oblasť marketingu a marketingovej komunikácie - Základy marketingu, Propedeutika marketingovej komunikácie, Základy manažmentu a podnikového riadenia, Segmentácia spotrebiteľa, Základy ekonomiky, Medzinárodný marketing, Metódy sociálnych vied,
 • oblasť slovenského jazyka - Úvod do štúdia jazykov, Ortografia Jazyková kultúra, Všeobecná štylistika, Lexikológia a frazeológia, Tvorba reklamného textu
 • systém a organizácia práce v mediálnych a marketingových inštitúciách a podnikoch - Základy manažmentu a podnikového riadenia,
 • ovládanie techník a technológií súvisiacich s produkciou a postprodukciou mediálnych a marketingových komunikátov - Tvorba marketingovo-komunikačných projektov, Grafický dizajn, Vývoj a klasifikácia písma, Propagačné prostriedky I. a II., Typografia, Psychológia reklamy, Fotografia pre masmédiá, Audiovizuálna tvorba, Estetika reklamy, Ateliér marketingovej tvorby,
 • aplikácia mediálnych štúdií a teoretické východiská dejín umenia, kultúry a umeleckej kultúry - Výcvik tvorivosti, Vizuálna komunikácia, Žurnalistická etika, Estetika reklamy
 • v oblasti teória práva – Mediálne právo, • v oblasti dejín estetických teoretických systémov (európskych i mimoeurópskych) vo väzbe na oblasť kultúry a umenia - Vizuálna komunikácia a, Estetika reklamy,
 • základné filozofické koncepcie XX. storočia – Filozofická propedeutika,
 • a v oblasti štatistiky – Štatistika pre nematematikov.

Uplatnenie absolventov

Výkonný a tvorivý pracovník marketingovej komunikácie získané teoretické a praktické poznatky tvorivo aplikuje v komerčnej oblasti, vo sfére tretieho sektora a sociálneho marketingu. Problémy v jednotlivých oblastiach marketingovej kampane rieši samostatne, resp. pracuje na obsahovej i formálnej stránke propagačných prostriedkov, ktoré dokáže na istej odbornej úrovni aj vytvárať. Profesionálne komunikuje s manažérmi, klientmi i odborníkmi z iných povolaní.
Absolvent bakalárskeho štúdia má znalosti z oblasti teórie marketingu, propagácie, reklamy, public relations, direkt marketingu, sponzoringu a ďalších základných oblastí marketingovej komunikácie, je zorientovaný aj v oblasti masmediálnej komunikácie. Ovláda teóriu i prax tvorby propagačných prostriedkov i komunikácie s verejnosťou.
Absolvent l. stupňa marketingovej komunikácie a reklamy získa informácie o súčasnom stave marketingovej komunikácie a reklamy vo svete i v našej republike v prepojení na ekonomickú situáciu SR, ovláda základy z oblasti jazykovej kultúry, psychológie, sociológie a aplikuje ich na oblasť marketingovej komunikácie a reklamy, oboznámi sa so základnými právnymi a etickými normami v uvedenej oblasti.
Absolvent bakalárskeho štúdia získa praktickú schopnosť: navrhovať a realizovať marketingovo-komunikačné aktivity, komunikovať s verejnosťou a jej jednotlivými skupinami, ovládať jazyk a štýl potrebný pre prácu reklamného textára, kreatívne pracovať pri tvorbe vizuálnych propagačných prostriedkov. Ďalej je absolvent schopný pracovať efektívne ako člen tvorivého tímu kampane marketingovej komunikácie, akceptovať súčasné právne a etické normy v oblasti marketingovej komunikácie, udržovať kontakt s vývojom marketingovej komunikácie a pokračovať vo svojom profesionálnom raste.
Absolvent sa uplatní ako výkonný a tvorivý pracovník v oblasti marketingovej komunikácie (napr. account assistant, copywriter, media planner, junior dizajnér). Ovláda základnú problematiku marketingovej komunikácie, svoje poznatky aplikuje v praxi, samostatne rieši problémy v jednotlivých oblastiach marketingovej kampane, resp. pracuje na obsahovej a formálnej stránke propagačných prostriedkov. Získa úplné prvostupňové vysokoškolské vzdelanie v odbore masmediálne štúdiá s orientáciou na marketingovú komunikáciu a reklamu.

Marketingová komunikácia a reklama

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc.
Získaný titul magister (Mgr.)
Pracovisko Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy
Informácie Štúdium je zamerané na marketingovú komunikáciu a reklamu

Charakteristika študijného programu

Predmety študijného programu marketingová komunikácia a reklamy vychádzajú z opisu študijného odboru v niekoľkých základných oblastiach:
 • oblasť masmediálnej komunikácie –, Psychológia tvorivosti v marketingovej komunikácii, Teória sociálnej a masmediálnej komunikácie – psycholingvistika a sociolingvistika, Audiovizuálne médiá, Teória propagácie a persuázie,
 • oblasť marketingu a marketingovej komunikácie - Marketingový manažment, Metodológia kvalitatívneho a kvantitatívneho výskumu, Manažment značky, Manažment integrovanej marketingovej komunikácie, Guerilla marketing, Politický marketing, Interkultúralny marketing, Event marketing, Sponzoring, Public Relation, Marketingový výskum,
 • systém a riadenie práce v mediálnych a marketingových inštitúciách a podnikoch – Organizácia a riadenie komunikačnej agentúry, Postprodukcia mediálnych obsahov, Manažment značky, Manažment integrovanej marketingovej komunikácie
 • ovládanie techník a technológií súvisiacich s produkciou a postprodukciou mediálnych a marketingových komunikátov – Reklamná tvorba I. a II., Mediálna produkcia, Masmediálne praktikum – fotografia, film a video, intermediálna a multimediálna tvorba,
 • aplikácia mediálnych štúdií a teoretické východiská dejín umenia, kultúry a umeleckej kultúry – Interkultúralny marketing, Umenie a marketing, Etika a podnikateľská zodpovednosť.

Uplatnenie absolventov

Absolvent štúdia ovláda na vysokej úrovni proces tvorby propagačných prostriedkov a vie realizovať komplexnú kampaň marketingovej komunikácie a reklamy. Získal základy príbuzných disciplín (psychológia, sociológia, lingvistika, ekonómia...). Vie navrhovať a realizovať rozsiahle marketingovo-komunikačné riešenia, vykonávať výskum v tejto oblasti s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti. Dokáže riadiť tímy pracovníkov v oblasti marketingovej komunikácie a reklamy, samostatne pripravovať veľké projekty a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia v oblasti marketingovej komunikácie a reklamy.
Absolvent získal teoretické vedomosti v oblasti riadenia tímov marketingovej komunikácie a reklamy, kde používa moderné metódy a prostriedky, pri výskume, tvorbe projektov a realizácii marketingovo-komunikačných aktivít nachádza a prezentuje vlastné riešenia problémov. Dokáže analyzovať komunikačný proces z hľadiska jeho uplatnenia v marketingovej komunikácii a reklame, implementovať a realizovať komplexné riešenia integrovanej marketingovej komunikácie, riadiť zmeny procesov marketingových a reklamných aktivít z hľadiska najnovších trendov vývoja komunikačných techník a technológií.
Absolvent študijného programu marketingová komunikácia a reklama dokáže ako vedúci tímu pracovať nielen tvorivo, ale aj efektívne. Získané poznatky vie využívať i rozvíjať vo vlastnom profesionálnom raste, kontinuálne sledovať aktuálny vývoj v oblasti marketingovej komunikácie a reklamy, aplikovať a presadzovať profesionálne praktiky v súlade právnymi a etickými normami. Ak vychádzame z poznatkov o uplatnení absolventov päťročného magisterského študijného programu marketingová komunikácia a reklama, bude absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia je schopný zastávať post tvorivého, výskumného a riadiaceho pracovníka v oblasti marketingovej komunikácie, t.j. v mediálnej, komunikačnej, marketingovej alebo reklamnej agentúre, marketingových a komunikačných oddeleniach, prípadne v médiách (napr. managing director, creative director, copywriter senior, media director, art director, account manažér).

Digitálna marketingová komunikácia

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. Mgr. Katarína Fichnová, PhD.
Získaný titul magister (Mgr.)
Pracovisko Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy
Informácie Štúdium je zamerané na digitálnu marketingovú komunikáciu a reklamu

Charakteristika študijného programu

Predmety študijného programu digitálnej marketingovej komunikácie vychádzajú z opisu študijného odboru v niekoľkých základných oblastiach:
 • oblasť masmediálnej komunikácie – Teória nových médií, Vizuálna kultúra a digitálne médiá, Kultúrne priemysly, Text v digitálnej komunikácii, Psychológia tvorivosti pre marketingovú komunikáciu, Sociálna komunikácia v digitálnom prostredí, Kritické myslenie,
 • oblasť marketingu a marketingovej komunikácie – Teória digitálnej marketingovej komunikácie, Metodológia kvalitatívneho a kvantitatívneho výskumu, Metódy výskumu v digitálnom prostredí, Marketing v sociálnych médiách, Digitálna marketingová komunikácia, Digitálny guerrila marketing, Elektronický obchod a internet.
 • systém a riadenie práce v mediálnych a marketingových inštitúciách a podnikoch – Podnikanie v digitálnom prostredí, Riadenie a organizácia digitálnych projektov,
 • ovládanie techník a technológií súvisiacich s produkciou a postprodukciou mediálnych a marketingových komunikátov a zvládanie rizík - Ateliér digitálneho marketingu 1, 2, Nástroje digitálnej tvorby 1, 2 a 3, Dizajn v digitálnom prostredí, Riziká informačných technológií a etiketa v digitálnom prostredí, Kreatívne písanie, Advergaming,
 • aplikácia mediálnych štúdií a teoretické východiská dejín umenia, kultúry a umeleckej kultúry – Vizuálna kultúra a digitálne média, Kultúrne priemysly, Advergaming, Teória popkultúry

Uplatnenie absolventov

Absolvent štúdia ovláda na vysokej úrovni proces tvorby propagačných prostriedkov a vie realizovať komplexnú kampaň digitálnej marketingovej komunikácie. Získal základy príbuzných disciplín (psychológia, lingvistika, ekonómia...). Vie navrhovať a realizovať rozsiahle marketingovo-komunikačné riešenia, vykonávať výskum v tejto oblasti s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti. Dokáže riadiť tímy pracovníkov v oblasti digitálnej marketingovej komunikácie, samostatne pripravovať veľké projekty a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia v oblasti digitálnej marketingovej komunikácie.
Absolvent získal teoretické vedomosti v oblasti riadenia tímov digitálnej marketingovej komunikácie, kde používa moderné metódy a prostriedky, pri výskume, tvorbe projektov a realizácii marketingovo-komunikačných aktivít nachádza a prezentuje vlastné riešenia problémov. Dokáže analyzovať komunikačný proces z hľadiska jeho uplatnenia v marketingovej komunikácii, implementovať a realizovať komplexné riešenia integrovanej marketingovej komunikácie, riadiť zmeny procesov marketingových a reklamných aktivít z hľadiska najnovších trendov vývoja komunikačných techník a technológií.
Absolvent študijného programu digitálna marketingová komunikácia dokáže ako vedúci tímu pracovať nielen tvorivo, ale aj efektívne. Získané poznatky vie využívať i rozvíjať vo vlastnom profesionálnom raste, kontinuálne sledovať aktuálny vývoj v oblasti digitálnej marketingovej komunikácie, aplikovať a presadzovať profesionálne praktiky v súlade právnymi a etickými normami.
Ak vychádzame z poznatkov o uplatnení absolventov päťročného magisterského študijného programu marketingová komunikácia a reklama, bude absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia je schopný zastávať post tvorivého, výskumného a riadiaceho pracovníka v oblasti digitálnej marketingovej komunikácie, t.j. v mediálnej, komunikačnej, marketingovej alebo reklamnej agentúre, marketingových a komunikačných oddeleniach, prípadne v médiách (napr. managing director, creative director, copywriter senior, media director, art director, account manažér senior, web director, digital manager).

Žurnalistika

Bakalársky študijný program

Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 4 roky
Garant prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program žurnalistika
Pracovisko Katedra žurnalistiky
Informácie Poď študovať žurnalistiku na UKF

Charakteristika študijného programu

Študijný program žurnalistika zabezpečuje získanie teoretických vedomostí a praktických zručností potrebných pre novinárstvo a profesionálne uplatnenie v mediálnej oblasti. Počas štúdia získajú poslucháči kompletné odborné predpoklady, aby sa mohli plnohodnotne uplatniť v redakciách tlačovín, vydavateľstiev, ako aj v televízii a rozhlase.

Uplatnenie absolventov

Absolvent sa oboznámi s vedou o masovej komunikácii, so zásadami novinárskej práce v printových médiách a absolvuje odbornú redakčnú prax. Získava kompletný prehľad o žurnalistických žánroch a nadobudne základné poznatky z rozhlasovej a televíznej tvorby. Taktiež si rozšíri vzdelanie o doplňujúce vedomosti z rôznych oblastí – ekonomiky, filozofie, estetiky, práva, etikety, histórie či ľudských a občianskych práv.
Absolvent predovšetkým nadobudne odborné predpoklady, aby mohol zastávať funkciu redaktora, moderátora alebo reportéra v televízii, rozhlase, redakciách tlačovín, redakciách internetových médií, vo vydavateľstvách či v spravodajskej tlačovej agentúre.

Kulturológia

Bakalársky študijný program

Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Július Fuják, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program kulturológia
Pracovisko Ústav manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie
Informácie Rozmanitosť a kreativita. Začni študovať s nami.

Charakteristika študijného programu

Študijný program kulturológia sa orientuje na výchovu odborníkov v rôznych oblastiach spoločenského a kultúrneho života. Vo svojom jadre zahŕňa systematické poznatky o teórii a dejinách kultúry (slovenských i svetových), o dejinách umeleckej kultúry (výtvarného umenia, hudby, divadla, literatúry, filmu), o kulturologickom terminologickom aparáte a kulturologických koncepciách, o výskumoch z iných vedeckých disciplín, vďaka ktorým absolvent získava širšie spoločensko-vedné poznanie (filozofia, história, sociológia, religionistika, lingvistika, etnológia, estetika), o typoch a poslaní kultúrnych organizácií, o manažmente, marketingu a propagácii v kultúre.
 

Uplatnenie absolventov

Absolvent kulturológie 1. stupňa môže pracovať na nižšom a strednom stupni riadenia v rozličných kultúrnych zariadeniach, ako aj v samostatných podnikateľských subjektoch vo sfére kultúry. Uplatní sa ako pracovník kultúrnych zariadení v štátnej a verejnej správe, v regionálnych médiách a vydavateľskej oblasti, ale aj v inštitúciách na organizovanie kultúrneho a umeleckého života, v osvetovej oblasti, nadáciách, občianskych združeniach, vo vládnych a mimovládnych humanitne orientovaných inštitúciách a organizáciách a pod.

Kulturológia

Doktorandský študijný program

Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 4 roky
Garant prof. PhDr. Július Fujak, PhD.
Získaný titul Philosophiae doctor (PhD.)
Pracovisko Katedra kulturológie
Katedra manažmentu kultúry a turizmu

Charakteristika študijného programu

Štruktúra študijného programu, ako aj obsah, logická štruktúra, formy výučby a nadväznosť jednotlivých predmetov študijného programu zabezpečujú splnenie charakteristiky 3. stupňa vysokoškolského štúdia. Vychádzajúc z profilu absolventa dáva študijný program možnosť získať základné teoretické poznatky a praktické zručnosti v oblasti filozofie kultúry, kulturológie 20. a 21. storočia, špecifickej oblasti kulturológie podľa študijnej a výskumnej orientácie doktoranda (teória a dejiny kultúry, teória a dejiny národnej kultúry, filozofia kultúry, umelecká kultúra, mediálna kultúra, mravná kultúra, kultúrna pedagogika, aplikovaná kulturológia). Absolventi odboru kulturológia na 3. stupni ovláda a rešpektuje zásady vedeckej práce, vie formulovať vedecký problém a navrhnúť spôsob jeho riešenia, využíva výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti pri rozvoji kulturológie ako vedného odboru a študijného odboru, rešpektuje nevyhnutnosť aplikácie výsledkov výskumu v spoločenskej praxi, dodržiava právne a etické normy vedeckej práce, dokáže prezentovať výsledky svojho vedeckého bádania aj v cudzom jazyku, má schopnosť viesť vedecké podujatia v materinskom a cudzom jazyku.

Čo učíme v študijnom programe

V rámci doktorandského štúdia sa študent získava poznatky predovšetkým z metodológie spoločenských vied, metodológie kulturológie, teoretickej a kritickej analýzy kultúry a jej subsystémov, nových trendov v teoretickej reflexii kultúry, globalizácie kultúry, interkultúrnych procesov, transkultúrnych procesov, multikulturalizmu, crosscultural studies a pod., kultúrnej identity a kultúrneho dedičstva, kultúrnej výchovy a interkultúrnych kompetencií v umeleckej tvorbe ako aj poznatky z dejín a aktuálnych trendov v špecifickej časti kulturológie podľa študijného a výskumného zamerania doktoranda.

Uplatnenie absolventov

Absolvent doktorandského študijného programu kulturológia („philosophiae doctor“) nachádza uplatnenie ako vysokoškolský pedagóg, príp. samostatný vedecký pracovník reflektujúci rozmanité spektrum kulturologických problémov, disponuje vlastným vedeckým myslením, širokými znalosťami v danom vednom odbore. Je schopný kritického reflektovania a individuálneho vedeckého bádania širokospektrálnych javov v súčasnej kultúre a svojimi výskumami prispieva k cizelovanie kulturologického myslenia a hlbokého porozumenia najsúčasnejším trendom spoločensko-kultúrnych procesov, kategorizácii kulturologického pojmového aparátu a jeho usúvzťažnenia v rámci interdisciplinárnych priezorov.

Filozofia

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PhDr. Cyril Diatka, CSc.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy doktorandské štúdium Dejiny filozofie (PhD.)
rigorózne konanie Filozofia (PhDr.)
Pracovisko Katedra filozofie

Charakteristika študijného programu

Štruktúra magisterského programu je tvorená tak, aby bol rešpektovaný profil absolventa a jeho uplatnenie v praxi. Na základe toho sa na magisterskom stupni štúdia prehlbujú študentove teoretické vedomosti, praktické schopnosti a zručnosti spojené s identifikovaním, analýzou a riešením filozofických problémov, ak aj doplňujúce vedomosti.
V prvom roku štúdia je pozornosť orientovaná na prehĺbenie vedomostí študentov z vybraných filozofických smerov a konceptov najmä 20. storočia a prostredníctvom voliteľných predmetov majú študenti možnosť rozvíjať svoj vlastný špecifický záujem o jednotlivých predstaviteľov významných filozofických prúdov. Dôležitou zložkou rozvoja schopností a zručností študentov sú textové semináre, textová analýza a interpretácia kľúčových filozofických textov, ako aj rozvoj schopnosti formulovať a analyzovať filozofické problémy, komunikovať a vysvetľovať ich širšiemu okruhu poslucháčov. Významným prvkom danej etapy štúdia je voľba témy diplomovej práce a jej postupné rozpracovávanie. Okrem vypracovávania diplomovej práce, sa študent v danej etape štúdia orientuje aj na prehĺbenie svojich nadobudnutých vedomostí a na chápanie súvislostí medzi rôznymi filozofickými disciplínami a filozofickými problémami. Prehlbuje tiež svoje schopnosti v ústnej a písomnej formulácii. Prostredníctvom doplňujúcich vedomostí prehlbuje svoje poznanie miesta a úlohy filozofie v spoločnosti a v súčasnom svete.

Uplatnenie absolventov

 • vládne a mimovládne humanitne orientované inštitúcie a organizácie,
 • organizácie a inštitúcie tretieho sektora,
 • inštitúcie zaoberajúce sa empirickou identifikáciou stavu spoločnosti (napr. výskumom verejnej mienky),
 • kultúrno-spoločenské inštitúcie, nadácie, občianske združenia,
 • redakcie odborných a spoločenských časopisov,
 • vydavateľstvá odbornej (spoločenskovednej) literatúry,
 • politické inštitúcie,
 • štátna a verejná správa (oblasť „ľudských zdrojov“),
 • samospráva (oblasť „ľudských zdrojov“)

Výchova k občianstvu

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.
doc. Gabriela Jonášková, CSc.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy rigorózne konanie v odbore učiteľstvo akademických predmetov v špecializácii výchova k občianstvu
Pracovisko Katedra filozofie

Charakteristika študijného programu

Prvý rok štúdia predstavuje rozširovanie vedomostí predovšetkým v nadväznosti na aktuálne požiadavky v oblasti sociológie a politológie. Študent je vedený k syntetizujúcemu charakteru vzdelávania, k autonómnemu odhaľovaniu kontextuality vzťahov filozofie a vedy, filozofie a morálnych problémov, vzťahu umenia a kultúry. Dôraz je kladený na podporovanie interpersonálnych zručností, študent dokáže efektívne komunikovať v prostredí školskej triedy, ale aj komunikovať odborové a pedagogické poznatky v prostredí profesijnej komunity. Študent rozvíja praktické didakticko-metodické zručnosti, dokáže aplikovať prierezové tematiky, aktívne uplatniť vzťahy medzi učebnými predmetmi, ale aj špecifické vzťahy medzi jednotlivými vednými oblasťami v kontexte občianskej náuky.
Magisterské štúdium v študijnom odbore Výchova k občianstvu je v druhom roku štúdia zavŕšené prehlbovaním vedomostí z oblasti odborovej didaktiky, s preferenciou na jej aktuálne problémy, reflektujúc tak relatívne rýchle sa meniace požiadavky v učebnom predmete občianska náuka tak z obsahového ako aj realizačného hľadiska. Študent je dostatočne zorientovaný vo vzdelávacích a výchovných metodických prístupoch a ich praktickej implementácie; dokáže plánovať edukačný proces, uplatňuje aktivizačné prístupy projektového vyučovania, je pripravený tvoriť a aktívne pracovať s didaktickými pomôckami.
Zvŕšením štúdia na magisterskom stupni je vypracovanie záverečnej magisterskej práce, ktorá reprezentuje mieru schopností spracovať zvolenú problematiku z aspektu obsahového aj aplikačného. Študent uplatní nadobudnuté vedomosti, preukáže schopnosť samostatného štúdia relevantnej odbornej, časopiseckej literatúry ako aj orientáciu v aktuálnych pedagogických dokumentoch. V magisterskej práci preukáže praktické zručnosti implementácie vybratých metodických prístupov výchovy a vzdelávania, poskytne autonómne metodické návrhy, zakomponovateľné do reálnej pedagogickej praxe. Štruktúra programu je tvorená tak, aby bol rešpektovaný profil absolventa a jeho uplatnenie v praxi. Na základe toho je zabezpečená gradácia v nadobúdaní pedagogicko-psychologických a sociálnych odborných vedomostí a zručností.

Uplatnenie absolventov

 • učiteľ občianskej výchovy, občianskej náuky a náuky o spoločnosti na základných a stredných školách
 • v mimoškolských zariadeniach (vzdelávacie akadémie, kultúrno-spoločenské inštitúcie, verejná správa)
 • metodik pre výučbu konkrétnych predmetov a predmetových skupín
 • špecializovaný pracovník štátnej správy pre oblasť výchovy a vzdelávania na základných a stredných školách

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook