Fakulta

Slavistika – slovanské jazyky

Doktorandský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Jana Sokolová, CSc.
Získaný titul Philosophiae doctor (PhD.)
Pracovisko Katedra rusistiky

Charakteristika študijného programu

Študijný program Slavistika – slovanské jazyky je koncipovaný tak, aby absolvent tretieho stupňa mal adekvátnu filologickú, jazykovú a metodologickú prípravu. Štruktúra programu je tvorená s cieľom, aby bol rešpektovaný profil absolventa a jeho uplatnenie v praxi. Na základe toho je zabezpečená gradácia v nadobúdaní odborných vedomostí a aplikatívnych kompetencií.
V prvom roku štúdia študent získava teoretické vedomosti založené na súčasnom stave vedeckých poznatkov v odbore. Osvojuje si zásady vedeckej práce a etiky vedeckej práce. Samostatne identifikuje a interpretuje teoretické problémy. Hlbšie spoznáva slovanský jazykový a kultúrny areál. Aktívne si osvojuje cudzojazyčnú odbornú terminológiu, prostriedky a stratégie cudzojazyčnej odbornej komunikácie. Je schopný prezentovať výsledky vlastného výskumu odbornej komunite. Koncepčne rozvíja formy písaných odborných komunikátov (recenzií, odborných článkov, vedeckých štúdií). Sústredenú pozornosť venuje príprave na dizertačnú skúšku. V druhom roku štúdia študent získa prehľad o metódach komplexného a interdisciplinárneho slavistického výskumu. Aktivizuje formulovanie metodologických postupov a problémov súvisiacich s témou dizertačnej práce. Nadobudne obraz o najvýznamnejších metódach výskumu jazyka a kultúry v kontexte slavisticky orientovaných vedných disciplín. Aktívne prezentuje výsledky vlastného výskumu odbornej komunite na vedeckých podujatiach, vo vedeckých zborníkoch a periodikách. Je schopný organizovať vlastnú vedeckú projektovú činnosť. Sústredenú pozornosť venuje príprave dizertačnej práce.
Tretí rok štúdia je zameraný na interpretáciu textov slovanskej písomnej kultúry s cieľom podať komentár k vybraným jazykovým a historicko-kultúrnym javom. V centre pozornosti je ukončenie dizertačnej práce, v ktorej doktorand preukáže orientáciu v metódach jazykovedného a kultúrno-historického výskumu a vlastný prínos do skúmanej problematiky.

Uplatnenie absolventov

Absolvent doktorandského študijného programu Slavistika – slovanské jazyky získa rozsiahle teoretické vedomosti v odbore 2.1.28 slovanské jazyky a literatúra a v príbuzných aplikovaných odboroch. Ovláda vedecké metódy výskumu s orientáciou na inovačné procesy v slovanskom jazykovom areáli, literárnohistorickú a literárnoteoretickú reflexiu literárnych fenoménov slovanského kultúrneho priestoru. Nadobudne tiež metodické schopnosti pre výskumnú prácu. Získa skúsenosti s prezentáciou výsledkov na vedeckých konferenciách a pri ich publikovaní v domácich a zahraničných vedeckých publikáciách.
Absolvent má predpoklady uplatniť sa na univerzitných, akademických a iných vzdelávacích a výskumných pracoviskách.

Učiteľstvo ruského jazyka a literatúra v kombinácii

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.
doc. PaedDr. Ján Gallo, PhD. (podprogram ruský jazyk a literatúra)
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program Ruský jazyk a literatúra v kombinácii predmetov
Pracovisko Katedra rusistiky

Charakteristika študijného programu

Štruktúra a obsah študijného programu zodpovedá profilu absolventa s následným uplatnením v praxi. V rámci bakalárskeho štúdia ruského jazyka ako cudzieho študent počas trojročného štúdia nadobudne základné jazykové, rečové, komunikačné a sociokultúrne kompetencie. Taktiež je zabezpečený rozvoj základných druhov rečovej činnosti – čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, hovorenie a písanie. V prvom roku štúdia sa pozornosť sústreďuje na rečové cvičenia, počúvanie a písanie v rámci ruského jazyka, a taktiež na audio-orálne cvičenia. Študenti získavajú aj základný prehľad z dejín Ruska.
Druhý rok štúdia je zameraný na nácvik hovorenia a písania v rámci ruského jazyka. Študenti sa taktiež oboznamujú s morfologickou jazykovou rovinou a získavajú prehľad o ruskej umeleckej literatúre.
Tretí rok štúdia je orientovaný na praktické zvládnutie ruského jazyka a ďalšie rozvíjanie jazykovej a rečovej a komunikačnej kompetencie študentov. Študenti taktiež získavajú poznatky zo syntaktickej jazykovej roviny a oboznamujú sa so základmi vyučovania ruského jazyka ako cudzieho v podmienkach slovenskej školy.
Štruktúra programu je tvorená tak, aby bol rešpektovaný profil absolventa a jeho uplatnenie v praxi. Na základe toho je zabezpečená gradácia v nadobúdaní pedagogicko-psychologických a sociálnych odborných vedomostí a zručností.
V prvom roku štúdia je pozornosť orientovaná na vysvetlenie teoretických východísk edukačnej vedy a na analýzu základnej pedagogickej a psychologickej terminológie. Študenti získavajú prehľad v príslušnej odbornej knižnej a časopiseckej literatúre, či v iných zdrojoch odborných poznatkov a učia sa pracovať s nimi.
Druhý rok štúdia je zameraný na teoretické a metodické aspekty výchovy a vzdelávania a na poznanie širšieho kontextu rozvoja osobnosti. Študenti sa oboznamujú s edukačným prostredím školy a mimo školy, prehlbujú si poznatky o výchove a zoznamujú sa s variabilitou výchovných prístupov k deťom na základe ich individuálnych, či skupinových odlišností.
Tretí rok štúdia má výrazne aplikačný charakter, u študentov sa predpokladá určitá miera schopnosti aplikovať teoretické poznatky do praktickej edukačnej činnosti, vyučované disciplíny približujú školskú aj mimoškolskú edukačnú realitu.
Nevyhnutnou súčasťou prípravy je pedagogická prax orientovaná na pozorovanie a reflexívne hodnotenie procesov výchovy a vzdelávania realizovaná priamo v prostredí základných a stredných škôl a asistenciu učiteľovi príslušného predmetu špecializácie.

Uplatnenie absolventov

Teoretické poznatky

Absolventi majú teoretické vedomosti z fonetickej, morfologickej a syntaktickej jazykovej roviny ruského jazyka.

Absolventi taktiež ovládajú

 • základnú terminológiu jednotlivých jazykových rovín, a taktiež základy ruskej ortografie;
 • poznajú reálie históriu Ruska;
 • poznajú predstaviteľov, ich tvorbu a jednotlivé smery v rámci ruskej literatúry;
 • vedia analyzovať text;
 • ovládajú základné metodické východiská vyučovania ruského jazyka ako cudzieho;
 • nadobudnú základy tlmočníckej kompetencie.
Praktické zručnosti
 • nadobudnuté jazykové a rečové zručnosti sú spôsobilí prakticky aplikovať v rámci ústnej a písomnej komunikácie v ruskom jazyku;
 • sú schopní aktívne používať získané teoretické poznatky z fonetiky, morfológie, paradigmatiky a syntaxe.
 • vedia samostatne zostaviť prípravu na vyučovaciu hodinu ruského jazyka s reálnou možnosťou uplatnenia v praxi
Doplňujúce poznatky a zručnosti
 • návyky permanentného prehlbovania vedomostí a rozvoja rečových zručností;
 • aktívne pozorovanie vyučovacieho procesu na hodinách ruského jazyka v rámci hospitačno-asistentskej praxe.
Absolventi majú vedomosti o kultúrnych a sociálnych súvislostiach výchovy, poznajú základné psychologické podmienky výchovy a vzdelávania, poznajú a vedia aplikovať pedagogické a didaktické programy príslušných výchovných inštitúcií. Taktiež poznajú organizačné zázemie príslušných výchovných zariadení. Sú schopní sledovať nové poznatky v rýchlo sa rozvíjajúcich disciplínach svojho odboru a príbuzných odboroch.
Teoretické poznatky poznajú a chápu koncept socializačného a výchovného procesu v širších sociálno-vedných súvislostiach,
 • ovládajú psychologickú interpretáciu vývinu a výchovy detí,
 • poznajú princípy tvorby a projektovania pedagogického prostredia pre deti príslušných vekových kategórií,
 • poznajú aktuálnu školskú legislatívu a v jej zmysle realizujú edukačnú činnosť.
Praktické zručnosti
 • sú spôsobilí metodicky spracovať konkrétne pedagogické programy, ako aj navrhovať a realizovať špecifické programy pre jednotlivé časti obsahu výchovy a vzdelávania,
 • sú schopní komunikovať svoje pedagogické poznanie na úrovni príslušnej komunity.
Doplňujúce poznatky a zručnosti
 • majú návyk permanentného vzdelávania sa,
 • sú schopní interpretácie vedeckých textov z oblasti pedagogiky, dokážu efektívne spolupracovať na tvorbe celoškolských a komunitných projektov týkajúcich sa práce s deťmi.

Učiteľstvo ruského jazyka a literatúra v kombinácii

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.
doc. PaedDr. Ján Gallo, PhD. (podprogram ruský jazyk a literatúra)
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy rigorózne konanie
Pracovisko Katedra rusistiky

Charakteristika študijného programu

Štruktúra a obsah študijného programu zodpovedá profilu absolventa s rešpektovaním jeho uplatnenia v praxi. V rámci magisterského štúdia ruského jazyka ako cudzieho študent počas dvojročného štúdia nadobudne ďalšie odborné vedomosti a zručnosti.
Prvý rok štúdia je orientovaný na oboznámenie študentov s lexikálnou a štylistickou rovinou ruského jazyka. Ide taktiež o nácvik jazykovej a rečovej kompetencie v oblasti obchodu a podnikania, úradnej/obchodnej písomnej a ústnej komunikácie. Študent získa aj základné tlmočnícke kompetencie a poznatky z oblasti technickej ruštiny. Osobitná pozornosť v prvom roku štúdia je venovaná problematike metodiky vyučovania ruského jazyka ako cudzieho na slovenských školách.
V druhom roku štúdia si študent ďalej prehlbuje a rozvíja poznatky z metodiky vyučovania ruského jazyka ako cudzieho v podmienkach slovenskej školy, čo tvorí ťažisko jeho profilácie. Študent je taktiež oboznámený s aktuálnym dianím v súčasnej Ruskej federácii a pozornosť sa sústreďuje aj na získanie základných poznatkov, jazykových a rečových zručností z oblasti cestovného ruchu. V prvom i druhom roku štúdia si študent ďalej rozvíja a prehlbuje svoje jazykové, rečové a komunikačné kompetencie.
Štruktúra programu je tvorená tak, aby bol rešpektovaný profil absolventa a jeho uplatnenie v praxi. Na základe toho je zabezpečená gradácia v nadobúdaní pedagogicko-psychologických a sociálnych odborných vedomostí a zručností.
V prvom roku štúdia je pozornosť orientovaná na vysvetlenie teoretických východísk didaktiky a teórií a modelov vyučovania zameraných na kognitívnu socializáciu a vzdelávanie človeka, psychologické aspekty učenia, vychovávania a vyučovania a kvantitatívne, kvalitatívne stratégie a metódy výskumu a vývoja v pedagogike.
Druhý rok štúdia je zameraný na teoretické a metodické aspekty výchovy a vzdelávania, na školskú politiku, manažment, legislatívu, pedeutológiu a pedagogickú komunikáciu. Študenti si prehlbujú poznatky o edukačnom prostredí školy a prehlbujú si zručnosti projektovania a realizácie vyučovacieho procesu v predmetoch svojej špecializácie na nižšom a vyššom sekundárnom stupni vzdelávania s ohľadom na variabilitu výchovných prístupov k deťom na základe ich individuálnych, či skupinových odlišností. Nadobudnuté teoretické poznatky implementujú v praxi v rámci odborovým didaktikom a cvičným učiteľom reflektovanej pedagogickej praxe na základných a stredných školách.
Absolvent magisterského stupňa štúdia dokáže samostatne riešiť úlohy vyplývajúce z jeho kompetencií (odborných, pedagogicko-psychologických, metodicko-didaktických a osobnostných), ktoré v priebehu štúdia získal. Dokáže uplatňovať procedúry edukačnej intervencie v školských a mimoškolských podmienkach, kooperuje s pracovníkmi príbuzných profesií (riaditeľ školy, učitelia, školský psychológ, školský špeciálny pedagóg, sociálny kurátor), je schopný kooperovať ako člen tímu, spolupracovať s rodičmi a inými členmi komunity, v ktorej pracuje. Predpokladá sa ďalšie zdokonaľovanie absolventa prostredníctvom samoštúdia, k čomu je počas štúdia vedený. Je plne kvalifikovaný na vyučovaciu činnosť a ďalšie edukačné činnosti.

Uplatnenie absolventov

Teoretické poznatky
Absolventi majú teoretické vedomosti z lexikálnej a štylistickej roviny ruského jazyka.
Absolventi taktiež ovládajú
 • základnú terminológiu uvedených jazykových rovín;
 • poznajú aktuálne fakty zo súčasnej Ruskej federácie v oblasti politiky, ekonomiky a kultúry;
 • poznajú predstaviteľov, ich tvorbu a jednotlivé smery v rámci ruskej literatúry;
 • ovládajú základnú terminológiu a problematiku vybraných technických odvetví národného hospodárstva;
 • majú hlboké vedomosti z metodiky vyučovania ruského jazyka ako cudzieho;
Praktické zručnosti
 • nadobudnuté jazykové a rečové zručnosti sú spôsobilí prakticky aplikovať v rámci ústnej a písomnej komunikácie v ruskom jazyku;
 • sú spôsobilí aktívne používať ruský jazyk v sfére obchodu a podnikania;
 • sú schopní prakticky uplatniť získané teoretické poznatky z lexikológie a štylistiky ruského jazyka;
 • vedia adekvátne aplikovať nadobudnuté teoretické vedomosti z metodiky vyučovania ruského jazyka ako cudzieho v podobe samostatného vedenia vyučovacej hodiny so štandardnou dĺžkou 45 minút;
Doplňujúce poznatky a zručnosti
 • návyky permanentného prehlbovania vedomostí a rozvoja rečových zručností;
 • aktívna účasť v edukačnom procese na hodinách ruského jazyka v rámci výstupovej a súvislej pedagogickej praxe.

Filozofia

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Cyril Diatka, CSc.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program Filozofia
Pracovisko Katedra filozofie

Charakteristika študijného programu

V prvom roku štúdia je pozornosť orientovaná na vysvetlenie základných kategórií a konceptov vo filozofii, vzťahu filozofie a ostatných vedeckých disciplín najmä prostredníctvom filozofickej propedeutiky, dejín antickej a stredovekej filozofie, logiky, filozofickej antropológie a etiky. Študent si tiež osvojuje schopnosti čítania a analýzy filozofického textu ako aj schopnosti samostatnej formulácie a návrhov riešenia rôznych filozofických problémov. V druhom roku štúdia sa dôraz kladie na prehlbovanie vedomostí študenta z oblasti dejín novovekej filozofie a dejín filozofie 19. storočia. Študent rozvíja svoje poznatky v oblasti metafyziky, epistemológie, sociálnej a politickej filozofie. Prehlbuje svoje schopnosti v ústnej a písomnej formulácii a komunikácii rôznych problémov filozofie, rozvíja sa jeho schopnosť v analýze a interpretácie filozofických textov. Prostredníctvom doplňujúcich vedomostí prehlbuje svoje poznanie miesta a funkcie filozofie v spoločnosti.
V treťom roku štúdia študent určitým spôsobom završuje svoje vedomosti z dejín filozofie prostredníctvom osvojovania si konceptov súčasnej a slovenskej filozofie, poznatky zo systematickej filozofie rozvíja na úrovni ekofilozofie a metodológie vied. Ťažisko rozvoja schopností študenta sa postupne presúva na formovanie jeho schopnosti samostatnej formulácie problémov filozofie, poznanie ich riešenia v histórii filozofie, schopnosť ich komunikovania a vysvetľovania.
Vyvrcholením a súčasne aj syntézou jeho bakalárskych vedomostí ako aj jeho schopnosti tvorivého uplatnenia poznatkov je napísanie bakalárskej práce.
Študijný program filozofia vychádza vo svojom obsahu dôsledne z opisu študijného odboru 2.1.1 filozofia pre prvý stupeň vysokoškolského štúdia. Obsah študijného programu zabezpečuje dosiahnutie parametrov stanovených opisom študijného odboru pre odborný profil absolventa. Jadro znalostí sa v študijnom programe realizuje prostredníctvom predmetov Filozofická propedeutika, Dejiny antickej, stredovekej, renesančnej, novovekej filozofie, Dejiny filozofie 19. a 20. storočia a Dejiny Slovenskej filozofie. Potom sú do jadra programu zahrnuté predmety Metafyzika I., II, Epistemológia I., II, Etika I., II, Filozofická antropológia I.,II, Politická filozofia, Sociálna filozofia, Logika I.,II, Metodológia vedy. Ich cieľom je aby študent dosiahol potrebné teoretické vedomosti o základnom členení filozofie, zvládol základný pojmový aparát, pozná hlavné filozofické systémy, školy, prúdy, problémy a predstaviteľov, má znalosti z jednotlivých oblastí filozofie a pozná základné metodologické postupy. Predmety, ktoré nie sú zaradené do jadra programu, sú určené na rozvoj poznania študenta podľa jeho výberu a patria k nim predovšetkým predmety Byzantská antropológia, Dejiny etického myslenia, Dejiny estetického myslenia, Základy politológie, Politický systém SR, Teória štátu a práva, Úvod do orientálnej filozofie, Dejiny logiky, Základy sociológie, Medzinárodné vzťahy, Spoločenská etiketa.

Uplatnenie absolventov

Absolvent odboru filozofia má znalosti zodpovedajúce základnej problematike, pokrývajúcej jednotlivé oblasti filozofického myslenia. Rozsah a hĺbka jeho znalostí ho oprávňuje pokračovať v štúdiu odboru (2. stupeň – Mgr.), prípadne v štúdiu 2. stupňa (Mgr.) príbuzných odborov (ak to umožňujú ich študijné programy), alebo vykonávať povolania v nižšie uvedených oblastiach. V súvislosti s konkrétnymi problémami je schopný: identifikovať im zodpovedajúcu špecifickú oblasť; uviesť a objasniť už použité alebo štandardne používané spôsoby ich riešenia; adaptovať a aplikovať tieto riešenia v konkrétnych praktických podmienkach problému. Absolvent je schopný samostatne formulovať a analyzovať problémy, kriticky zhodnotiť ich možné riešenia.
Absolventi študijného odboru filozofia (1. stupeň) sú spôsobilí vykonávať činnosti tímového, prípadne samostatného tvorivého (koncepčného) pracovníka v nasledovných inštitúciách a zariadeniach:
 • vládne a mimovládne humanitne orientované inštitúcie a organizácie,
 • organizácie a inštitúcie tretieho sektora,
 • inštitúcie zaoberajúce sa empirickou identifikáciou stavu spoločnosti (napr. výskumom verejnej mienky),
 • kultúrno-spoločenské inštitúcie, nadácie, občianske združenia,
 • redakcie odborných a spoločenských časopisov,
 • vydavateľstvá odbornej (spoločenskovednej) literatúry,
 • politické inštitúcie,
 • štátna a verejná správa (oblasť „ľudských zdrojov“),
 • masmédiá.

Učiteľstvo výchovy k občianstvu v kombinácii

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc. doc. Gabriela Jonášková, CSc. (podprogram výchova k občianstvu)
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program učiteľstvo výchovy k občianstvu v kombinácii
Pracovisko Katedra filozofie
Informácie Info

Charakteristika študijného programu

Študijný program výchova k občianstvu je vystavaný v súlade s potrebami naplnenia požiadaviek prípravy učiteľov v predmetovej špecializácii zabezpečujúcej učebný predmet občianska náuka pre nižšie a vyššie sekundárne vzdelávanie. Štruktúra študijného programu zohľadňuje aj možnosti ďalšieho uplatnenia absolventa bakalárskeho štúdia vykonávať profesiu pomocného učiteľa, resp. asistenta učiteľa, ako aj pozíciu pedagogického pracovníka pre mimoškolské záujmové činnosti detí. Rešpektovanie profilu absolventa a jeho uplatnenia je zabezpečované kontinuálnou gradáciou v osvojovaní si vedomostí v teoretickej oblasti a nadobúdaní praktických zručností tak, aby boli akceptované všetky požadované súčasti výstavby samotného učebného predmetu občianska náuka.
Prvý rok štúdia je orientovaný na objasnenie a porozumenie teoreticko-filozofickej reflexie problémov človeka a spoločnosti v historickom kontexte staroveku a stredoveku, teoreticko-etickej reflexie ako aj teoretických základov výstavby politológie, ekonómie a psychológie. Študent nadobúda praktické schopnosti zamerané na prácu s odbornou literatúrou, ako predpokladu samostatného štúdia, súčasťou je orientácia na zvládnutie požiadaviek prosociálnych zručností.
Ďalší rok štúdia je kladený akcent na dopĺňanie vedomostí z oblasti dejín filozofie a vybratých teoretických okruhov zo systematickej filozofie – estetika, filozofická antropológia, logika. Študent je pripravovaný na zvládnutie obsahovej roviny práva a rozširuje si vedomosti zo špecifických oblastí politológie a ekonómie. Špecifický okruh problémov obsahu sa viaže na disciplínu odborová didaktika, študent je zorientovaný v teoretických prístupoch zameraných na porozumenie inakosti procesu didaktickej transformácie v učebnom predmete občianska náuka. Ďalšie rozvíjanie praktických schopností študenta je zamerané na praktickú realizáciu edukačnej činnosti, (profesijná etika učiteľa, projektové vyučovanie).
V poslednom roku bakalárskeho stupňa sa završuje štúdium vzhľadom na obsahové požiadavky predmetu občianska náuka, predovšetkým ide o podporu ďalšieho rozvoja profesijných zručností nasmerovaných na plánovanie, organizovanie a hodnotenie činností žiakov jednotlivých vekových kategórií, zručnosť používania moderných technológií na podporu efektívneho prístupu k realizácii učebného predmetu občianska náuka.
V rámci spoločnej pedagogicko-psychologickej prípravy učiteľa získajú absolventi vedomosti o kultúrnych a sociálnych súvislostiach výchovy, poznajú základné psychologické podmienky výchovy a vzdelávania, poznajú a vedia aplikovať pedagogické a didaktické programy príslušných výchovných inštitúcií. Taktiež poznajú organizačné zázemie príslušných výchovných zariadení a získajú prvé učiteľské skúsenosti v rámci pedagogickej praxe v školskom prostredí. Aj vďaka tomu sú schopní sledovať nové poznatky v rýchlo sa rozvíjajúcich disciplínach svojho odboru a príbuzných odboroch.
Teoretické vedomosti z oblasti obsahu študijného programu a odborovej didaktiky v kontexte s nadobudnutými praktickými zručnosťami, schopnosťami samostatnej práce s odbornou teoretickou literatúrou sú relevantnými predpokladmi pre vytvorenie záverečnej bakalárskej práce. Cieľom práce je prezentovať schopnosti aktívne a samostatne spracovať zvolenú problematiku tak z aspektu teoretického ako aj aplikačného.

Uplatnenie absolventov

V nadväznosti na obsahové zameranie študijného plánu študijného programu výchova k občianstvu na prvom stupni vysokoškolského štúdia, majú absolventi viaceré možnosti uplatnenia.
Teoretické vedomosti, korešpondujúce s požiadavkami učebného predmetu občianska náuka, sú orientované na dva základné okruhy. Prvým sú poznatky z vedeckých disciplín: filozofia a jej disciplíny, politológia, sociológia, psychológia, ekonómia. Druhým okruhom je oblasť odborovej didaktiky, koncentrujúca sa na prezentáciu teoretických prístupov, orientovaných na inakosť procesu didaktickej transformácie v učebnom predmete občianska náuka, na základe ktorej študent porozumie a následne analyzuje dynamiku zmien v občianskej náuke.
Súčasťou študijného plánu výchovy k občianstvu sú disciplíny podporujúce orientáciu študentov na nadobúdanie praktických schopností, ktoré poskytnú študentom základnú podporu v teoreticko-praktickej reflexii študijného odboru, podporia profesijné potreby študentov v praktickej realizácii edukačnej činnosti, plánovaní a organizovaní činností práce žiakov jednotlivých vekových kategórií v učebnom predmete občianska náuka.
Uvedené okruhy prípravy v bakalárskom stupni štúdia umožňujú jeho absolventom vykonávať profesiu pomocného učiteľa, resp. asistenta učiteľa, ako aj pozíciu pedagogického pracovníka pre mimoškolské záujmové činnosti detí.
Doplňujúce vedomosti, reflektujúce aktuálne obsahové problémy z relevantných oblastí odboru, ako aj didaktiky odboru a v tomto kontexte rozvíjanie ďalších schopností, ku ktorým možno radiť predovšetkým praktické využitie informačno-komunikačných technológií, umožnia absolventovi uchádzať sa o pozície školského administratívno-metodického pracovníka (podľa predmetovej špecializácie, napr. spravovanie školských knižníc, počítačových sietí, školského technologického a laboratórneho fondu a pod.), prípadne pracovníka štátnej správy pre príslušnú oblasť.
Absolventi študijného programu sú spôsobilí vykonávať profesiu pomocného učiteľa, resp. asistenta učiteľa na nižšom a vyššom stupni sekundárneho vzdelávania. Odborná a metodická profilácia je kvalifikáciou na edukačnú činnosť v inštitúciách a zariadeniach voľnočasovej edukácie.

Riadenie kultúry a turizmu

Bakalársky študijný program

Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program Riadenie kultúry a turizmu
Pracovisko Ústav manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie
Informácie Študijný program riadenie kultúry a turizmu sa zameriava na profesijnú prípravu manažérskych pracovníkov v kultúrnych inštitúciách, v cestovnom ruchu, štátnej správe a samospráve. Obsah štúdia tvoria kulturologické, historické, geografické a ekonomicko-právne disciplíny. Dôležitým predmetom jej záujmu je aj problematika turizmu a regionálneho rozvoja. Mimoriadny dôraz kladie na výučbu cudzích jazykov – každý študent si vyberá minimálne dva. Katedra poskytuje tiež možnosť absolvovať kurz ďalšieho vzdelávania Sprievodca cestovného ruchu, na základe ktorého môžu študenti pracovať ako sprievodcovia a delegáti cestovných kancelárií.

Charakteristika študijného programu

Študijný program poskytuje všeobecné a odborné znalosti z oblastí teórie kultúry, histórie, kultúrneho dedičstva, geografie Slovenska, cestovného ruchu, ekonómie, projektového manažmentu či spoločenskej etikety. Oboznamuje poslucháčov s právnym prostredím v Slovenskej republike a legislatívou v kultúre a cestovnom ruchu. Vedie študenta k samostatnému a kritickému mysleniu, podnecuje kreativitu a schopnosť adaptovať sa v rôznych pracovných podmienkach. Poskytuje odborné vzdelanie minimálne v jednom svetovom jazyku.

Uplatnenie absolventov

Absolvent je schopný vykonávať činnosti v nižšom a strednom manažmente v kultúrnych inštitúciách a iných kultúrnych subjektoch, podnikoch a organizáciách cestovného ruchu, v štátnej správe a samospráve. Je schopný založiť a viesť podnikateľský subjekt. Ovláda manažérske procesy a nástroje, vie pripraviť a riešiť projekty v kultúre a turizme. Má komplexný prehľad o kultúrnych koncepciách a kultúrnom dedičstve Slovenska v európskom kontexte. Identifikuje atraktivity cestovného ruchu v území a dokáže z nich vytvárať produkty a propagovať ich. Je schopný primerane komunikovať minimálne v jednom svetovom jazyku.

Riadenie kultúry a turizmu

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program Riadenie kultúry a turizmu
Pracovisko Ústav manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie
Informácie Študijný program riadenie kultúry a turizmu sa zameriava na profesijnú prípravu manažérskych pracovníkov v kultúrnych inštitúciách, v cestovnom ruchu, štátnej správe a samospráve. Obsah štúdia tvoria kulturologické, historické, geografické a ekonomicko-právne disciplíny. Dôležitým predmetom jej záujmu je aj problematika turizmu a regionálneho rozvoja. Mimoriadny dôraz kladie na výučbu cudzích jazykov – každý študent si vyberá minimálne dva. Katedra poskytuje tiež možnosť absolvovať kurz ďalšieho vzdelávania Sprievodca cestovného ruchu, na základe ktorého môžu študenti pracovať ako sprievodcovia a delegáti cestovných kancelárií.

Charakteristika študijného programu

Študijný program poskytuje všeobecné a odborné znalosti z oblastí teórie kultúry, histórie, kultúrneho dedičstva, geografie Slovenska, cestovného ruchu, ekonómie, projektového manažmentu či spoločenskej etikety. Oboznamuje poslucháčov s právnym prostredím v Slovenskej republike a legislatívou v kultúre a cestovnom ruchu. Vedie študenta k samostatnému a kritickému mysleniu, podnecuje kreativitu a schopnosť adaptovať sa v rôznych pracovných podmienkach. Poskytuje odborné vzdelanie minimálne v jednom svetovom jazyku.

Uplatnenie absolventov

Absolvent je schopný vykonávať činnosti v nižšom a strednom manažmente v kultúrnych inštitúciách a iných kultúrnych subjektoch, podnikoch a organizáciách cestovného ruchu, v štátnej správe a samospráve. Je schopný založiť a viesť podnikateľský subjekt. Ovláda manažérske procesy a nástroje, vie pripraviť a riešiť projekty v kultúre a turizme. Má komplexný prehľad o kultúrnych koncepciách a kultúrnom dedičstve Slovenska v európskom kontexte. Identifikuje atraktivity cestovného ruchu v území a dokáže z nich vytvárať produkty a propagovať ich. Je schopný primerane komunikovať minimálne v jednom svetovom jazyku.

Riadenie kultúry a turizmu

Magisterský študijný program

Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy doktorandský študijný program Kulturológia
rigorózne konanie
Pracovisko Ústav manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie
Informácie Študijný program riadenie kultúry a turizmu sa zameriava na profesijnú prípravu manažérskych pracovníkov v kultúrnych inštitúciách, v cestovnom ruchu, štátnej správe a samospráve. Obsah štúdia tvoria kulturologické, historické, geografické a ekonomicko-právne disciplíny. Dôležitým predmetom jej záujmu je aj problematika turizmu a regionálneho rozvoja. Mimoriadny dôraz kladie na výučbu cudzích jazykov – každý študent si vyberá minimálne dva. Katedra poskytuje tiež možnosť absolvovať kurz ďalšieho vzdelávania Sprievodca cestovného ruchu, na základe ktorého môžu študenti pracovať ako sprievodcovia a delegáti cestovných kancelárií.

Charakteristika študijného programu

Študijný program poskytuje všeobecné a odborné znalosti z oblastí teórie kultúry, histórie, kultúrneho dedičstva, svetovej geografie, cestovného ruchu, ekonómie, regionálneho rozvoja, projektového manažmentu či spoločenskej etikety. Oboznamuje poslucháčov s právnym prostredím v Slovenskej republike, v Európskej únii a s legislatívou v kultúre, cestovnom ruchu a regionálnom rozvoji. Vedie študenta k samostatnému a kritickému mysleniu, podnecuje kreativitu a schopnosť adaptovať sa v rôznych pracovných podmienkach. Precizuje schopnosti pracovať v časovom strese a zdôrazňuje význam manažmentu pracovného času. Poskytuje odborné vzdelanie minimálne v jednom svetovom jazyku.

Uplatnenie absolventov

Absolvent je schopný vykonávať činnosti v strednom a vyššom manažmente v kultúrnych inštitúciách a iných kultúrnych subjektoch, podnikoch a organizáciách cestovného ruchu, v štátnej správe a samospráve. Je schopný založiť a viesť podnikateľský subjekt. Ovláda manažérske procesy a nástroje. Vie pripraviť, riešiť a viesť projekty v kultúre a turizme. Má komplexný prehľad o kultúrnych koncepciách a kultúrnom dedičstve Slovenska a Európy. Pozná špecifiká rôznych kultúr a národov v celosvetovom meradle. Identifikuje atraktivity cestovného ruchu v území a dokáže z nich vytvárať produkty a propagovať ich. Uvedomuje si význam rôznych územných jednotiek pri rozvoji kultúry a turizmu a je pripravený využívať tieto poznatky pri budovaní spolupráce a partnerstiev. Je schopný odborne komunikovať minimálne v jednom svetovom jazyku.

Riadenie kultúry a turizmu

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy doktorandský študijný program Kulturológia
rigorózne konanie
Pracovisko Ústav manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie
Informácie Študijný program riadenie kultúry a turizmu sa zameriava na profesijnú prípravu manažérskych pracovníkov v kultúrnych inštitúciách, v cestovnom ruchu, štátnej správe a samospráve. Obsah štúdia tvoria kulturologické, historické, geografické a ekonomicko-právne disciplíny. Dôležitým predmetom jej záujmu je aj problematika turizmu a regionálneho rozvoja. Mimoriadny dôraz kladie na výučbu cudzích jazykov – každý študent si vyberá minimálne dva. Katedra poskytuje tiež možnosť absolvovať kurz ďalšieho vzdelávania Sprievodca cestovného ruchu, na základe ktorého môžu študenti pracovať ako sprievodcovia a delegáti cestovných kancelárií.

Charakteristika študijného programu

Študijný program poskytuje všeobecné a odborné znalosti z oblastí teórie kultúry, histórie, kultúrneho dedičstva, svetovej geografie, cestovného ruchu, ekonómie, regionálneho rozvoja, projektového manažmentu či spoločenskej etikety. Oboznamuje poslucháčov s právnym prostredím v Slovenskej republike, v Európskej únii a s legislatívou v kultúre, cestovnom ruchu a regionálnom rozvoji. Vedie študenta k samostatnému a kritickému mysleniu, podnecuje kreativitu a schopnosť adaptovať sa v rôznych pracovných podmienkach. Precizuje schopnosti pracovať v časovom strese a zdôrazňuje význam manažmentu pracovného času. Poskytuje odborné vzdelanie minimálne v jednom svetovom jazyku.

Uplatnenie absolventov

Absolvent je schopný vykonávať činnosti v strednom a vyššom manažmente v kultúrnych inštitúciách a iných kultúrnych subjektoch, podnikoch a organizáciách cestovného ruchu, v štátnej správe a samospráve. Je schopný založiť a viesť podnikateľský subjekt. Ovláda manažérske procesy a nástroje. Vie pripraviť, riešiť a viesť projekty v kultúre a turizme. Má komplexný prehľad o kultúrnych koncepciách a kultúrnom dedičstve Slovenska a Európy. Pozná špecifiká rôznych kultúr a národov v celosvetovom meradle. Identifikuje atraktivity cestovného ruchu v území a dokáže z nich vytvárať produkty a propagovať ich. Uvedomuje si význam rôznych územných jednotiek pri rozvoji kultúry a turizmu a je pripravený využívať tieto poznatky pri budovaní spolupráce a partnerstiev. Je schopný odborne komunikovať minimálne v jednom svetovom jazyku.

Ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii – Euroázijské štúdiá

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant doc. Mgr. László Öllös, PhD. (podprogram euroázijské štúdia)
prof. PhDr. Jana Sokolová, CSc. (podprogram ruský jazyk v interkultúrnej a obchodné komunikácií)
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program Ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii
Politológia
Pracovisko Katedra politológie a euroázijských štúdií
Informácie Príď k nám študovať, dozvieš sa niečo o modernom politickom vývoji euroázijského kontinentu, spoznáš bližšie Rusko, Čínu, Indiu, Japonsko, naučíš sa rusky a čínsky.

Charakteristika študijného programu

Bakalársky študijný program Ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii – Euroázijské štúdiá je formulovaný interdisciplinárne, kde, okrem základnej oblasti politológie, práva a filozofie, sú zastúpené humanitné disciplíny a jazykové prípravy. Celé štúdium je koncipované tak, aby osvojené všeobecné a základné odborné znalosti boli rozvíjané v aplikovanej forme v špeciálnej profesijnej zručnosti. V prvom roku štúdia študenti získajú praktické zručnosti a teoretické vedomosti zo základov filológie, fonetiky a fonológie ruského jazyka, dejín a reálií Ruska. Rečové kompetencie z ruského jazyka sa rozvíjajú a aktivizujú vo vybraných tematických oblastiach. Nadobudnú sa základy rečových kompetencií v ukrajinskom jazyku. Študenti získavajú prehľad v príslušnej odbornej knižnej a časopiseckej literatúre, či v iných (elektronických) zdrojoch a učia sa pracovať s nimi. 0boznámia sa so základným pojmovým a kategoriálnym aparátom politológie v rámci predmetu Úvod do politických vied a Politické systémy spoločnosti 1 (teoretické koncepcie) a so základmi príbuzného odboru sociológie. V rámci znalostí politologických teórii je ponúknutý predmet Teória a prax spoločenských konfliktov. Doplnia si ruské reálie znalosťami politického systému Ruskej federácie a Dejiny Euroázie. Naučia sa pracovať s odborným textom a zásadami písania odborného textu. V druhom roku štúdia študenti nadobudnú znalosti z ruského tvaroslovia a slovotvorby. Sústredená pozornosť sa venuje najmä kulturologickému aspektu vzdelávania, ruskej literatúre a jej interpretačným podobám. Rečové kompetencie z ruského a ukrajinského jazyka sa rozvíjajú a aktivizujú vo vybraných tematických oblastiach. Rozširujú si vedomosti z vybraných politických systémov spoločnosti, medzinárodných vzťahov a politickej geografie a demografie. K ťažiskovým predmetom patria Dejiny politického myslenia, ktoré poskytujú historický prehľad politického myslenia a ideológií. V treťom roku štúdia študenti získajú znalosti zo syntaxe ruského jazyka. Vo vybraných tematických oblastiach sa ďalej rozvíjajú a aktivizujú rečové kompetencie z ruského a ukrajinského jazyka. Nadobudnú sa základy prekladateľských a tlmočníckych znalostí a kompetencií. Získajú znalosti týkajúce sa politických systémov, kultúry, etnicity a náboženstva v danom regióne v rámci predmetov Nacionalizmus a fundamentalizmus, Národy a náboženstvá Ázie, Politické systémy a kultúry Indie, Číny a Japonska a úzko špecializovaného predmetu Verejná správa Ruskej federácie.

Uplatnenie absolventov

Absolvent nadobudne schopnosť pohybovať sa v regiónoch Ruska a Ukrajiny na základe poznania ich jazykov, noriem a hodnôt kultúry. Bude ovládať ich jazyky na takej úrovni, že je schopný prekladať stredne náročné odborné texty ako aj konzekutívne tlmočiť na úrovni bežného, profesionálne nešpecializovaného styku, napr. sprievodcovstvo, bežný rozhovor, zabezpečovanie služieb (ruský jazyk), viesť korešpondenciu a administratívnu agendu bežnej a odbornej komunikácie. Z oblasti politológie získa základné znalosti, aby bol schopný zastávať prácu v orgánoch štátnej správy, samosprávy, v politických združeniach a organizáciách ako napríklad v politických stranách či mimovládnych organizáciách. Jeho základným benefitom je, že disponuje základmi politológie a zároveň má špecializáciu na región Euroázie s príslušným jazykovým vybavením. Má predpoklady uplatniť sa v inštitúciách a oblastiach, ako napríklad:
 • vládne a mimovládne humanitne orientované inštitúcie a organizácie,
 • organizácie a inštitúcie tretieho sektora,
 • inštitúcie zaoberajúce sa empirickou identifikáciou stavu spoločnosti (napr. výskumom verejnej mienky),
 • kultúrno-spoločenské inštitúcie, nadácie, občianske združenia,
 • redakcie odborných a spoločenských časopisov,
 • vydavateľstvá odbornej (spoločenskovednej) literatúry,
 •  politické inštitúcie,
 • štátna a verejná správa (oblasť „ľudských zdrojov“),
 • samospráva (oblasť „ľudských zdrojov“)

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook