Fakulta

Filozofia

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Cyril Diatka, CSc.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program Filozofia
Pracovisko Katedra filozofie

Charakteristika študijného programu

V prvom roku štúdia je pozornosť orientovaná na vysvetlenie základných kategórií a konceptov vo filozofii, vzťahu filozofie a ostatných vedeckých disciplín najmä prostredníctvom filozofickej propedeutiky, dejín antickej a stredovekej filozofie, logiky, filozofickej antropológie a etiky. Študent si tiež osvojuje schopnosti čítania a analýzy filozofického textu ako aj schopnosti samostatnej formulácie a návrhov riešenia rôznych filozofických problémov. V druhom roku štúdia sa dôraz kladie na prehlbovanie vedomostí študenta z oblasti dejín novovekej filozofie a dejín filozofie 19. storočia. Študent rozvíja svoje poznatky v oblasti metafyziky, epistemológie, sociálnej a politickej filozofie. Prehlbuje svoje schopnosti v ústnej a písomnej formulácii a komunikácii rôznych problémov filozofie, rozvíja sa jeho schopnosť v analýze a interpretácie filozofických textov. Prostredníctvom doplňujúcich vedomostí prehlbuje svoje poznanie miesta a funkcie filozofie v spoločnosti.
V treťom roku štúdia študent určitým spôsobom završuje svoje vedomosti z dejín filozofie prostredníctvom osvojovania si konceptov súčasnej a slovenskej filozofie, poznatky zo systematickej filozofie rozvíja na úrovni ekofilozofie a metodológie vied. Ťažisko rozvoja schopností študenta sa postupne presúva na formovanie jeho schopnosti samostatnej formulácie problémov filozofie, poznanie ich riešenia v histórii filozofie, schopnosť ich komunikovania a vysvetľovania.
Vyvrcholením a súčasne aj syntézou jeho bakalárskych vedomostí ako aj jeho schopnosti tvorivého uplatnenia poznatkov je napísanie bakalárskej práce.
Študijný program filozofia vychádza vo svojom obsahu dôsledne z opisu študijného odboru 2.1.1 filozofia pre prvý stupeň vysokoškolského štúdia. Obsah študijného programu zabezpečuje dosiahnutie parametrov stanovených opisom študijného odboru pre odborný profil absolventa. Jadro znalostí sa v študijnom programe realizuje prostredníctvom predmetov Filozofická propedeutika, Dejiny antickej, stredovekej, renesančnej, novovekej filozofie, Dejiny filozofie 19. a 20. storočia a Dejiny Slovenskej filozofie. Potom sú do jadra programu zahrnuté predmety Metafyzika I., II, Epistemológia I., II, Etika I., II, Filozofická antropológia I.,II, Politická filozofia, Sociálna filozofia, Logika I.,II, Metodológia vedy. Ich cieľom je aby študent dosiahol potrebné teoretické vedomosti o základnom členení filozofie, zvládol základný pojmový aparát, pozná hlavné filozofické systémy, školy, prúdy, problémy a predstaviteľov, má znalosti z jednotlivých oblastí filozofie a pozná základné metodologické postupy. Predmety, ktoré nie sú zaradené do jadra programu, sú určené na rozvoj poznania študenta podľa jeho výberu a patria k nim predovšetkým predmety Byzantská antropológia, Dejiny etického myslenia, Dejiny estetického myslenia, Základy politológie, Politický systém SR, Teória štátu a práva, Úvod do orientálnej filozofie, Dejiny logiky, Základy sociológie, Medzinárodné vzťahy, Spoločenská etiketa.

Uplatnenie absolventov

Absolvent odboru filozofia má znalosti zodpovedajúce základnej problematike, pokrývajúcej jednotlivé oblasti filozofického myslenia. Rozsah a hĺbka jeho znalostí ho oprávňuje pokračovať v štúdiu odboru (2. stupeň – Mgr.), prípadne v štúdiu 2. stupňa (Mgr.) príbuzných odborov (ak to umožňujú ich študijné programy), alebo vykonávať povolania v nižšie uvedených oblastiach. V súvislosti s konkrétnymi problémami je schopný: identifikovať im zodpovedajúcu špecifickú oblasť; uviesť a objasniť už použité alebo štandardne používané spôsoby ich riešenia; adaptovať a aplikovať tieto riešenia v konkrétnych praktických podmienkach problému. Absolvent je schopný samostatne formulovať a analyzovať problémy, kriticky zhodnotiť ich možné riešenia.
Absolventi študijného odboru filozofia (1. stupeň) sú spôsobilí vykonávať činnosti tímového, prípadne samostatného tvorivého (koncepčného) pracovníka v nasledovných inštitúciách a zariadeniach:
 • vládne a mimovládne humanitne orientované inštitúcie a organizácie,
 • organizácie a inštitúcie tretieho sektora,
 • inštitúcie zaoberajúce sa empirickou identifikáciou stavu spoločnosti (napr. výskumom verejnej mienky),
 • kultúrno-spoločenské inštitúcie, nadácie, občianske združenia,
 • redakcie odborných a spoločenských časopisov,
 • vydavateľstvá odbornej (spoločenskovednej) literatúry,
 • politické inštitúcie,
 • štátna a verejná správa (oblasť „ľudských zdrojov“),
 • masmédiá.

Učiteľstvo výchovy k občianstvu v kombinácii

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc. doc. Gabriela Jonášková, CSc. (podprogram výchova k občianstvu)
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program učiteľstvo výchovy k občianstvu v kombinácii
Pracovisko Katedra filozofie
Informácie Info

Charakteristika študijného programu

Študijný program výchova k občianstvu je vystavaný v súlade s potrebami naplnenia požiadaviek prípravy učiteľov v predmetovej špecializácii zabezpečujúcej učebný predmet občianska náuka pre nižšie a vyššie sekundárne vzdelávanie. Štruktúra študijného programu zohľadňuje aj možnosti ďalšieho uplatnenia absolventa bakalárskeho štúdia vykonávať profesiu pomocného učiteľa, resp. asistenta učiteľa, ako aj pozíciu pedagogického pracovníka pre mimoškolské záujmové činnosti detí. Rešpektovanie profilu absolventa a jeho uplatnenia je zabezpečované kontinuálnou gradáciou v osvojovaní si vedomostí v teoretickej oblasti a nadobúdaní praktických zručností tak, aby boli akceptované všetky požadované súčasti výstavby samotného učebného predmetu občianska náuka.
Prvý rok štúdia je orientovaný na objasnenie a porozumenie teoreticko-filozofickej reflexie problémov človeka a spoločnosti v historickom kontexte staroveku a stredoveku, teoreticko-etickej reflexie ako aj teoretických základov výstavby politológie, ekonómie a psychológie. Študent nadobúda praktické schopnosti zamerané na prácu s odbornou literatúrou, ako predpokladu samostatného štúdia, súčasťou je orientácia na zvládnutie požiadaviek prosociálnych zručností.
Ďalší rok štúdia je kladený akcent na dopĺňanie vedomostí z oblasti dejín filozofie a vybratých teoretických okruhov zo systematickej filozofie – estetika, filozofická antropológia, logika. Študent je pripravovaný na zvládnutie obsahovej roviny práva a rozširuje si vedomosti zo špecifických oblastí politológie a ekonómie. Špecifický okruh problémov obsahu sa viaže na disciplínu odborová didaktika, študent je zorientovaný v teoretických prístupoch zameraných na porozumenie inakosti procesu didaktickej transformácie v učebnom predmete občianska náuka. Ďalšie rozvíjanie praktických schopností študenta je zamerané na praktickú realizáciu edukačnej činnosti, (profesijná etika učiteľa, projektové vyučovanie).
V poslednom roku bakalárskeho stupňa sa završuje štúdium vzhľadom na obsahové požiadavky predmetu občianska náuka, predovšetkým ide o podporu ďalšieho rozvoja profesijných zručností nasmerovaných na plánovanie, organizovanie a hodnotenie činností žiakov jednotlivých vekových kategórií, zručnosť používania moderných technológií na podporu efektívneho prístupu k realizácii učebného predmetu občianska náuka.
V rámci spoločnej pedagogicko-psychologickej prípravy učiteľa získajú absolventi vedomosti o kultúrnych a sociálnych súvislostiach výchovy, poznajú základné psychologické podmienky výchovy a vzdelávania, poznajú a vedia aplikovať pedagogické a didaktické programy príslušných výchovných inštitúcií. Taktiež poznajú organizačné zázemie príslušných výchovných zariadení a získajú prvé učiteľské skúsenosti v rámci pedagogickej praxe v školskom prostredí. Aj vďaka tomu sú schopní sledovať nové poznatky v rýchlo sa rozvíjajúcich disciplínach svojho odboru a príbuzných odboroch.
Teoretické vedomosti z oblasti obsahu študijného programu a odborovej didaktiky v kontexte s nadobudnutými praktickými zručnosťami, schopnosťami samostatnej práce s odbornou teoretickou literatúrou sú relevantnými predpokladmi pre vytvorenie záverečnej bakalárskej práce. Cieľom práce je prezentovať schopnosti aktívne a samostatne spracovať zvolenú problematiku tak z aspektu teoretického ako aj aplikačného.

Uplatnenie absolventov

V nadväznosti na obsahové zameranie študijného plánu študijného programu výchova k občianstvu na prvom stupni vysokoškolského štúdia, majú absolventi viaceré možnosti uplatnenia.
Teoretické vedomosti, korešpondujúce s požiadavkami učebného predmetu občianska náuka, sú orientované na dva základné okruhy. Prvým sú poznatky z vedeckých disciplín: filozofia a jej disciplíny, politológia, sociológia, psychológia, ekonómia. Druhým okruhom je oblasť odborovej didaktiky, koncentrujúca sa na prezentáciu teoretických prístupov, orientovaných na inakosť procesu didaktickej transformácie v učebnom predmete občianska náuka, na základe ktorej študent porozumie a následne analyzuje dynamiku zmien v občianskej náuke.
Súčasťou študijného plánu výchovy k občianstvu sú disciplíny podporujúce orientáciu študentov na nadobúdanie praktických schopností, ktoré poskytnú študentom základnú podporu v teoreticko-praktickej reflexii študijného odboru, podporia profesijné potreby študentov v praktickej realizácii edukačnej činnosti, plánovaní a organizovaní činností práce žiakov jednotlivých vekových kategórií v učebnom predmete občianska náuka.
Uvedené okruhy prípravy v bakalárskom stupni štúdia umožňujú jeho absolventom vykonávať profesiu pomocného učiteľa, resp. asistenta učiteľa, ako aj pozíciu pedagogického pracovníka pre mimoškolské záujmové činnosti detí.
Doplňujúce vedomosti, reflektujúce aktuálne obsahové problémy z relevantných oblastí odboru, ako aj didaktiky odboru a v tomto kontexte rozvíjanie ďalších schopností, ku ktorým možno radiť predovšetkým praktické využitie informačno-komunikačných technológií, umožnia absolventovi uchádzať sa o pozície školského administratívno-metodického pracovníka (podľa predmetovej špecializácie, napr. spravovanie školských knižníc, počítačových sietí, školského technologického a laboratórneho fondu a pod.), prípadne pracovníka štátnej správy pre príslušnú oblasť.
Absolventi študijného programu sú spôsobilí vykonávať profesiu pomocného učiteľa, resp. asistenta učiteľa na nižšom a vyššom stupni sekundárneho vzdelávania. Odborná a metodická profilácia je kvalifikáciou na edukačnú činnosť v inštitúciách a zariadeniach voľnočasovej edukácie.

Riadenie kultúry a turizmu

Bakalársky študijný program

Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 4 roky
Garant prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc.
prof. PhDr. Július Fuják, PhD. (pre detašované pracovisko v Lučenci)
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program Riadenie kultúry a turizmu
Pracovisko Katedra manažmentu kultúry a turizmu
Informácie Katedra manažmentu kultúry a turizmu sa zameriava na profesijnú prípravu manažérskych pracovníkov v kultúrnych inštitúciách, v cestovnom ruchu, štátnej správe a samospráve. Obsah štúdia tvoria kulturologické, historické, geografické a ekonomicko-právne disciplíny. Dôležitým predmetom jej záujmu je aj problematika turizmu a regionálneho rozvoja. Mimoriadny dôraz kladie na výučbu cudzích jazykov – každý študent si vyberá minimálne dva. Katedra poskytuje tiež možnosť absolvovať kurz ďalšieho vzdelávania Sprievodca cestovného ruchu, na základe ktorého môžu študenti pracovať ako sprievodcovia a delegáti cestovných kancelárií.

Charakteristika študijného programu

Študenti v priebehu štúdia získavajú komplexný prehľad o problematike kultúry a cestovného ruchu. Štúdium má interdisciplinárny charakter a má široké tematické zameranie. Je rozdelené do štyroch tematických blokov: kultúrno–historicko-geografické disciplíny, ekonomicko-právne disciplíny, cestovný ruch a cudzie jazyky. Štúdium je ďalej podmienené absolvovaním odbornej praxe v inštitúciách cestovného ruchu a kultúry, a to v rozsahu určenom študijným programom. Súčasťou študijného programu je absolvovanie niekoľkých odborných exkurzií na Slovensku a v zahraničí.

Uplatnenie absolventov

Štúdium na Katedre manažmentu kultúry a turizmu pripravuje odborníkov – manažérov v cestovnom ruchu a v kultúre. Pripravuje absolventov s možnosťou uplatnenia sa v štátnych odvetvových inštitúciách aj organizáciách miestnej a regionálnej samosprávy. Absolventi sú odborne spôsobilí pre pracovné pozície v kultúrnych inštitúciách – múzeách a galériách, vo vedecko-výskumných pracoviskách, v školstve aj v marketingových a reklamných agentúrach. Rovnako sa budú môcť uplatniť ako manažéri v cestovnom ruchu – v hotelierstve, gastronómii, kúpeľníctve, cestovných kanceláriách a agentúrach, v dopravných spoločnostiach či združeniach cestovného ruchu. Sú odborne pripravení pre prácu v sektore regionálneho rozvoja, v regionálnych rozvojových agentúrach aj projektovo orientovaných spoločnostiach. Absolvované štúdium tvorí odborné zázemie aj pre podnikateľskú činnosť v týchto odvetviach.

Riadenie kultúry a turizmu

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program Riadenie kultúry a turizmu
Pracovisko Katedra manažmentu kultúry a turizmu
Informácie Katedra manažmentu kultúry a turizmu sa zameriava na profesijnú prípravu manažérskych pracovníkov v kultúrnych inštitúciách, v cestovnom ruchu, štátnej správe a samospráve. Obsah štúdia tvoria kulturologické, historické, geografické a ekonomicko-právne disciplíny. Dôležitým predmetom jej záujmu je aj problematika turizmu a regionálneho rozvoja. Mimoriadny dôraz kladie na výučbu cudzích jazykov – každý študent si vyberá minimálne dva. Katedra poskytuje tiež možnosť absolvovať kurz ďalšieho vzdelávania Sprievodca cestovného ruchu, na základe ktorého môžu študenti pracovať ako sprievodcovia a delegáti cestovných kancelárií.

Charakteristika študijného programu

Študenti v priebehu štúdia získavajú komplexný prehľad o problematike kultúry a cestovného ruchu. Štúdium má interdisciplinárny charakter a má široké tematické zameranie. Je rozdelené do štyroch tematických blokov: kultúrno–historicko-geografické disciplíny, ekonomicko-právne disciplíny, cestovný ruch a cudzie jazyky. Štúdium je ďalej podmienené absolvovaním odbornej praxe v inštitúciách cestovného ruchu a kultúry, a to v rozsahu určenom študijným programom. Súčasťou študijného programu je absolvovanie niekoľkých odborných exkurzií na Slovensku a v zahraničí.

Uplatnenie absolventov

Štúdium na Katedre manažmentu kultúry a turizmu pripravuje odborníkov – manažérov v cestovnom ruchu a v kultúre. Pripravuje absolventov s možnosťou uplatnenia sa v štátnych odvetvových inštitúciách aj organizáciách miestnej a regionálnej samosprávy. Absolventi sú odborne spôsobilí pre pracovné pozície v kultúrnych inštitúciách – múzeách a galériách, vo vedecko-výskumných pracoviskách, v školstve aj v marketingových a reklamných agentúrach. Rovnako sa budú môcť uplatniť ako manažéri v cestovnom ruchu – v hotelierstve, gastronómii, kúpeľníctve, cestovných kanceláriách a agentúrach, v dopravných spoločnostiach či združeniach cestovného ruchu. Sú odborne pripravení pre prácu v sektore regionálneho rozvoja, v regionálnych rozvojových agentúrach aj projektovo orientovaných spoločnostiach. Absolvované štúdium tvorí odborné zázemie aj pre podnikateľskú činnosť v týchto odvetviach.

Riadenie kultúry a turizmu

Magisterský študijný program

Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy doktorandský študijný program Kulturológia
rigorózne konanie
Pracovisko Katedra manažmentu kultúry a turizmu
Informácie Katedra manažmentu kultúry a turizmu sa zameriava na profesijnú prípravu manažérskych pracovníkov v kultúrnych inštitúciách, v cestovnom ruchu, štátnej správe a samospráve. Obsah štúdia tvoria kulturologické, historické, geografické a ekonomicko-právne disciplíny. Dôležitým predmetom jej záujmu je aj problematika turizmu a regionálneho rozvoja. Mimoriadny dôraz kladie na výučbu cudzích jazykov – každý študent si vyberá minimálne dva. Katedra poskytuje tiež možnosť absolvovať kurz ďalšieho vzdelávania Sprievodca cestovného ruchu, na základe ktorého môžu študenti pracovať ako sprievodcovia a delegáti cestovných kancelárií.

Charakteristika študijného programu

Študenti v priebehu štúdia získavajú komplexný prehľad o problematike kultúry a cestovného ruchu. Štúdium má interdisciplinárny charakter a má široké tematické zameranie. Je rozdelené do štyroch tematických blokov: kultúrno–historicko-geografické disciplíny, ekonomicko-právne disciplíny, cestovný ruch a cudzie jazyky. Štúdium je ďalej podmienené absolvovaním odbornej praxe v inštitúciách cestovného ruchu a kultúry, a to v rozsahu určenom študijným programom. Súčasťou študijného programu je absolvovanie niekoľkých odborných exkurzií na Slovensku a v zahraničí.

Uplatnenie absolventov

Štúdium na Katedre manažmentu kultúry a turizmu pripravuje odborníkov – manažérov v cestovnom ruchu a v kultúre. Pripravuje absolventov s možnosťou uplatnenia sa v štátnych odvetvových inštitúciách aj organizáciách miestnej a regionálnej samosprávy. Absolventi sú odborne spôsobilí pre pracovné pozície v kultúrnych inštitúciách – múzeách a galériách, vo vedecko-výskumných pracoviskách, v školstve aj v marketingových a reklamných agentúrach. Rovnako sa budú môcť uplatniť ako manažéri v cestovnom ruchu – v hotelierstve, gastronómii, kúpeľníctve, cestovných kanceláriách a agentúrach, v dopravných spoločnostiach či združeniach cestovného ruchu. Sú odborne pripravení pre prácu v sektore regionálneho rozvoja, v regionálnych rozvojových agentúrach aj projektovo orientovaných spoločnostiach. Absolvované štúdium tvorí odborné zázemie aj pre podnikateľskú činnosť v týchto odvetviach.

Riadenie kultúry a turizmu

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy doktorandský študijný program Kulturológia
rigorózne konanie
Pracovisko Katedra manažmentu kultúry a turizmu
Informácie Katedra manažmentu kultúry a turizmu sa zameriava na profesijnú prípravu manažérskych pracovníkov v kultúrnych inštitúciách, v cestovnom ruchu, štátnej správe a samospráve. Obsah štúdia tvoria kulturologické, historické, geografické a ekonomicko-právne disciplíny. Dôležitým predmetom jej záujmu je aj problematika turizmu a regionálneho rozvoja. Mimoriadny dôraz kladie na výučbu cudzích jazykov – každý študent si vyberá minimálne dva. Katedra poskytuje tiež možnosť absolvovať kurz ďalšieho vzdelávania Sprievodca cestovného ruchu, na základe ktorého môžu študenti pracovať ako sprievodcovia a delegáti cestovných kancelárií.

Charakteristika študijného programu

Študenti v priebehu štúdia získavajú komplexný prehľad o problematike kultúry a cestovného ruchu. Štúdium má interdisciplinárny charakter a má široké tematické zameranie. Je rozdelené do štyroch tematických blokov: kultúrno–historicko-geografické disciplíny, ekonomicko-právne disciplíny, cestovný ruch a cudzie jazyky. Štúdium je ďalej podmienené absolvovaním odbornej praxe v inštitúciách cestovného ruchu a kultúry, a to v rozsahu určenom študijným programom. Súčasťou študijného programu je absolvovanie niekoľkých odborných exkurzií na Slovensku a v zahraničí.

Uplatnenie absolventov

Štúdium na Katedre manažmentu kultúry a turizmu pripravuje odborníkov – manažérov v cestovnom ruchu a v kultúre. Pripravuje absolventov s možnosťou uplatnenia sa v štátnych odvetvových inštitúciách aj organizáciách miestnej a regionálnej samosprávy. Absolventi sú odborne spôsobilí pre pracovné pozície v kultúrnych inštitúciách – múzeách a galériách, vo vedecko-výskumných pracoviskách, v školstve aj v marketingových a reklamných agentúrach. Rovnako sa budú môcť uplatniť ako manažéri v cestovnom ruchu – v hotelierstve, gastronómii, kúpeľníctve, cestovných kanceláriách a agentúrach, v dopravných spoločnostiach či združeniach cestovného ruchu. Sú odborne pripravení pre prácu v sektore regionálneho rozvoja, v regionálnych rozvojových agentúrach aj projektovo orientovaných spoločnostiach. Absolvované štúdium tvorí odborné zázemie aj pre podnikateľskú činnosť v týchto odvetviach.

Ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii – Euroázijské štúdiá

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant doc. Mgr. László Öllös, PhD. (podprogram euroázijské štúdia)
prof. PhDr. Jana Sokolová, CSc. (podprogram ruský jazyk v interkultúrnej a obchodné komunikácií)
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program Ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii
Politológia
Pracovisko Katedra politológie a euroázijských štúdií
Informácie Príď k nám študovať, dozvieš sa niečo o modernom politickom vývoji euroázijského kontinentu, spoznáš bližšie Rusko, Čínu, Indiu, Japonsko, naučíš sa rusky a čínsky.

Charakteristika študijného programu

Bakalársky študijný program Ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii – Euroázijské štúdiá je formulovaný interdisciplinárne, kde, okrem základnej oblasti politológie, práva a filozofie, sú zastúpené humanitné disciplíny a jazykové prípravy. Celé štúdium je koncipované tak, aby osvojené všeobecné a základné odborné znalosti boli rozvíjané v aplikovanej forme v špeciálnej profesijnej zručnosti. V prvom roku štúdia študenti získajú praktické zručnosti a teoretické vedomosti zo základov filológie, fonetiky a fonológie ruského jazyka, dejín a reálií Ruska. Rečové kompetencie z ruského jazyka sa rozvíjajú a aktivizujú vo vybraných tematických oblastiach. Nadobudnú sa základy rečových kompetencií v ukrajinskom jazyku. Študenti získavajú prehľad v príslušnej odbornej knižnej a časopiseckej literatúre, či v iných (elektronických) zdrojoch a učia sa pracovať s nimi. 0boznámia sa so základným pojmovým a kategoriálnym aparátom politológie v rámci predmetu Úvod do politických vied a Politické systémy spoločnosti 1 (teoretické koncepcie) a so základmi príbuzného odboru sociológie. V rámci znalostí politologických teórii je ponúknutý predmet Teória a prax spoločenských konfliktov. Doplnia si ruské reálie znalosťami politického systému Ruskej federácie a Dejiny Euroázie. Naučia sa pracovať s odborným textom a zásadami písania odborného textu. V druhom roku štúdia študenti nadobudnú znalosti z ruského tvaroslovia a slovotvorby. Sústredená pozornosť sa venuje najmä kulturologickému aspektu vzdelávania, ruskej literatúre a jej interpretačným podobám. Rečové kompetencie z ruského a ukrajinského jazyka sa rozvíjajú a aktivizujú vo vybraných tematických oblastiach. Rozširujú si vedomosti z vybraných politických systémov spoločnosti, medzinárodných vzťahov a politickej geografie a demografie. K ťažiskovým predmetom patria Dejiny politického myslenia, ktoré poskytujú historický prehľad politického myslenia a ideológií. V treťom roku štúdia študenti získajú znalosti zo syntaxe ruského jazyka. Vo vybraných tematických oblastiach sa ďalej rozvíjajú a aktivizujú rečové kompetencie z ruského a ukrajinského jazyka. Nadobudnú sa základy prekladateľských a tlmočníckych znalostí a kompetencií. Získajú znalosti týkajúce sa politických systémov, kultúry, etnicity a náboženstva v danom regióne v rámci predmetov Nacionalizmus a fundamentalizmus, Národy a náboženstvá Ázie, Politické systémy a kultúry Indie, Číny a Japonska a úzko špecializovaného predmetu Verejná správa Ruskej federácie.

Uplatnenie absolventov

Absolvent nadobudne schopnosť pohybovať sa v regiónoch Ruska a Ukrajiny na základe poznania ich jazykov, noriem a hodnôt kultúry. Bude ovládať ich jazyky na takej úrovni, že je schopný prekladať stredne náročné odborné texty ako aj konzekutívne tlmočiť na úrovni bežného, profesionálne nešpecializovaného styku, napr. sprievodcovstvo, bežný rozhovor, zabezpečovanie služieb (ruský jazyk), viesť korešpondenciu a administratívnu agendu bežnej a odbornej komunikácie. Z oblasti politológie získa základné znalosti, aby bol schopný zastávať prácu v orgánoch štátnej správy, samosprávy, v politických združeniach a organizáciách ako napríklad v politických stranách či mimovládnych organizáciách. Jeho základným benefitom je, že disponuje základmi politológie a zároveň má špecializáciu na región Euroázie s príslušným jazykovým vybavením. Má predpoklady uplatniť sa v inštitúciách a oblastiach, ako napríklad:
 • vládne a mimovládne humanitne orientované inštitúcie a organizácie,
 • organizácie a inštitúcie tretieho sektora,
 • inštitúcie zaoberajúce sa empirickou identifikáciou stavu spoločnosti (napr. výskumom verejnej mienky),
 • kultúrno-spoločenské inštitúcie, nadácie, občianske združenia,
 • redakcie odborných a spoločenských časopisov,
 • vydavateľstvá odbornej (spoločenskovednej) literatúry,
 •  politické inštitúcie,
 • štátna a verejná správa (oblasť „ľudských zdrojov“),
 • samospráva (oblasť „ľudských zdrojov“)

Politológia - filozofia

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc. (podprogram politológia)
doc. Martin Vašek, PhD. (podprogram filozofia)
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program politológia - filozofia
Pracovisko Katedra politológie a euroázijských štúdiíKatedra filozofie

Charakteristika študijného programu

Bakalársky študijný program je prienikom dvoch študijných programov – politológie a filozofie. Svojou štruktúrou napĺňa opisy oboch študijných odborov tak, aby profil jeho absolventa zodpovedal profilu absolventa bakalárskeho stupňa týchto odborov. Program je zameraný na to, aby študent dokázal vymedziť predmet, kategoriálny aparát, základné problémy a metódy vo filozofii a politológii a tiež ich miesto a vzťahy v systéme humanitných a spoločenských vied. Študent získava poznatky o hlavných filozofických systémoch, školách a nosných problémoch, ako aj o smeroch politického myslenia a kľúčových postavách v dejinách filozofického a politického myslenia od staroveku až po súčasnosť. V rámci politológie sa orientuje najmä v týchto tematických oblastiach (disciplínach): dejiny politického myslenia, politické a kultúrne dejiny sveta, politické systémy, dodržiavanie ľudských práv, zákony a normy upravujúce menšinovú politiku, politicko-regionálna geografia sveta, koncepcie bezpečnosti vo svete. Pozná históriu politického vývoja vo svete a dokáže sa orientovať v súčasných politických, ekonomických, environmentálnych, náboženských a kultúrnych procesoch. V rámci štúdia filozofie získava základné znalosti z dejín filozofie, metafyziky, epistemológie, etiky, logiky, sociálnej a politickej filozofie, filozofie náboženstva, religionistiky a ďalších. Má prehľad o elementárnych postupoch a metódach riešenia teoretických problémov. Študent by po troch rokoch bakalárskeho štúdia mal vedieť objektívne, nadideologicky, nadstranícky a s teoretickým nadhľadom analyzovať základné problémy filozofického a politického myslenia, vnímať spoločensko-politický vývoj a monitorovať trendy (tendencie) vo filozofii a politických vedách. Je schopný analyzovať a syntetizovať reálne poznatky získané zo štúdia filozofických, politických, historických a diplomatických dokumentov a prameňov. Samostatne formuluje otázky, analyzuje problémy, kriticky hodnotí ich možné riešenia.

Uplatnenie absolventov

 • vládne a mimovládne humanitne orientované inštitúcie a organizácie,
 • organizácie a inštitúcie tretieho sektora,
 • inštitúcie zaoberajúce sa empirickou identifikáciou stavu spoločnosti (napr. výskumom verejnej mienky),
 • kultúrno-spoločenské inštitúcie, nadácie, občianske združenia,
 • redakcie odborných a spoločenských časopisov,
 • vydavateľstvá odbornej (spoločenskovednej) literatúry,
 • politické inštitúcie,
 • štátna a verejná správa (oblasť „ľudských zdrojov“),
 • samospráva (oblasť „ľudských zdrojov“)

Marketingová komunikácia a reklama

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Pracovisko Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy
Informácie Štúdium je zamerané na marketingovú komunikáciu a reklamu

Charakteristika študijného programu

Predmety študijného programu marketingová komunikácia a reklamy vychádzajú z opisu študijného odboru v niekoľkých základných oblastiach:
 • oblasť masmediálnej komunikácie – Úvod do vedy o masovej komunikácii, Psychológia pre masmediálne štúdia I. a II., Základy sociológie pre masmediálne štúdia, Analýza mediálnych produktov, Sociálna psychológia pre masmediálne štúdia, Metódy sociálnych vied, Teória komunikácie,
 • oblasť marketingu a marketingovej komunikácie - Základy marketingu, Propedeutika marketingovej komunikácie, Základy manažmentu a podnikového riadenia, Segmentácia spotrebiteľa, Základy ekonomiky, Medzinárodný marketing, Metódy sociálnych vied,
 • oblasť slovenského jazyka - Úvod do štúdia jazykov, Ortografia Jazyková kultúra, Všeobecná štylistika, Lexikológia a frazeológia, Tvorba reklamného textu
 • systém a organizácia práce v mediálnych a marketingových inštitúciách a podnikoch - Základy manažmentu a podnikového riadenia,
 • ovládanie techník a technológií súvisiacich s produkciou a postprodukciou mediálnych a marketingových komunikátov - Tvorba marketingovo-komunikačných projektov, Grafický dizajn, Vývoj a klasifikácia písma, Propagačné prostriedky I. a II., Typografia, Psychológia reklamy, Fotografia pre masmédiá, Audiovizuálna tvorba, Estetika reklamy, Ateliér marketingovej tvorby,
 • aplikácia mediálnych štúdií a teoretické východiská dejín umenia, kultúry a umeleckej kultúry - Výcvik tvorivosti, Vizuálna komunikácia, Žurnalistická etika, Estetika reklamy
 • v oblasti teória práva – Mediálne právo, • v oblasti dejín estetických teoretických systémov (európskych i mimoeurópskych) vo väzbe na oblasť kultúry a umenia - Vizuálna komunikácia a, Estetika reklamy,
 • základné filozofické koncepcie XX. storočia – Filozofická propedeutika,
 • a v oblasti štatistiky – Štatistika pre nematematikov.

Uplatnenie absolventov

Výkonný a tvorivý pracovník marketingovej komunikácie získané teoretické a praktické poznatky tvorivo aplikuje v komerčnej oblasti, vo sfére tretieho sektora a sociálneho marketingu. Problémy v jednotlivých oblastiach marketingovej kampane rieši samostatne, resp. pracuje na obsahovej i formálnej stránke propagačných prostriedkov, ktoré dokáže na istej odbornej úrovni aj vytvárať. Profesionálne komunikuje s manažérmi, klientmi i odborníkmi z iných povolaní.
Absolvent bakalárskeho štúdia má znalosti z oblasti teórie marketingu, propagácie, reklamy, public relations, direkt marketingu, sponzoringu a ďalších základných oblastí marketingovej komunikácie, je zorientovaný aj v oblasti masmediálnej komunikácie. Ovláda teóriu i prax tvorby propagačných prostriedkov i komunikácie s verejnosťou.
Absolvent l. stupňa marketingovej komunikácie a reklamy získa informácie o súčasnom stave marketingovej komunikácie a reklamy vo svete i v našej republike v prepojení na ekonomickú situáciu SR, ovláda základy z oblasti jazykovej kultúry, psychológie, sociológie a aplikuje ich na oblasť marketingovej komunikácie a reklamy, oboznámi sa so základnými právnymi a etickými normami v uvedenej oblasti.
Absolvent bakalárskeho štúdia získa praktickú schopnosť: navrhovať a realizovať marketingovo-komunikačné aktivity, komunikovať s verejnosťou a jej jednotlivými skupinami, ovládať jazyk a štýl potrebný pre prácu reklamného textára, kreatívne pracovať pri tvorbe vizuálnych propagačných prostriedkov. Ďalej je absolvent schopný pracovať efektívne ako člen tvorivého tímu kampane marketingovej komunikácie, akceptovať súčasné právne a etické normy v oblasti marketingovej komunikácie, udržovať kontakt s vývojom marketingovej komunikácie a pokračovať vo svojom profesionálnom raste.
Absolvent sa uplatní ako výkonný a tvorivý pracovník v oblasti marketingovej komunikácie (napr. account assistant, copywriter, media planner, junior dizajnér). Ovláda základnú problematiku marketingovej komunikácie, svoje poznatky aplikuje v praxi, samostatne rieši problémy v jednotlivých oblastiach marketingovej kampane, resp. pracuje na obsahovej a formálnej stránke propagačných prostriedkov. Získa úplné prvostupňové vysokoškolské vzdelanie v odbore masmediálne štúdiá s orientáciou na marketingovú komunikáciu a reklamu.

Marketingová komunikácia a reklama

Bakalársky študijný program

Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 4 roky
Garant prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Pracovisko Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy
Informácie Štúdium je zamerané na marketingovú komunikáciu a reklamu

Charakteristika študijného programu

Predmety študijného programu marketingová komunikácia a reklamy vychádzajú z opisu študijného odboru v niekoľkých základných oblastiach:
 • oblasť masmediálnej komunikácie – Úvod do vedy o masovej komunikácii, Psychológia pre masmediálne štúdia I. a II., Základy sociológie pre masmediálne štúdia, Analýza mediálnych produktov, Sociálna psychológia pre masmediálne štúdia, Metódy sociálnych vied, Teória komunikácie,
 • oblasť marketingu a marketingovej komunikácie - Základy marketingu, Propedeutika marketingovej komunikácie, Základy manažmentu a podnikového riadenia, Segmentácia spotrebiteľa, Základy ekonomiky, Medzinárodný marketing, Metódy sociálnych vied,
 • oblasť slovenského jazyka - Úvod do štúdia jazykov, Ortografia Jazyková kultúra, Všeobecná štylistika, Lexikológia a frazeológia, Tvorba reklamného textu
 • systém a organizácia práce v mediálnych a marketingových inštitúciách a podnikoch - Základy manažmentu a podnikového riadenia,
 • ovládanie techník a technológií súvisiacich s produkciou a postprodukciou mediálnych a marketingových komunikátov - Tvorba marketingovo-komunikačných projektov, Grafický dizajn, Vývoj a klasifikácia písma, Propagačné prostriedky I. a II., Typografia, Psychológia reklamy, Fotografia pre masmédiá, Audiovizuálna tvorba, Estetika reklamy, Ateliér marketingovej tvorby,
 • aplikácia mediálnych štúdií a teoretické východiská dejín umenia, kultúry a umeleckej kultúry - Výcvik tvorivosti, Vizuálna komunikácia, Žurnalistická etika, Estetika reklamy
 • v oblasti teória práva – Mediálne právo, • v oblasti dejín estetických teoretických systémov (európskych i mimoeurópskych) vo väzbe na oblasť kultúry a umenia - Vizuálna komunikácia a, Estetika reklamy,
 • základné filozofické koncepcie XX. storočia – Filozofická propedeutika,
 • a v oblasti štatistiky – Štatistika pre nematematikov.

Uplatnenie absolventov

Výkonný a tvorivý pracovník marketingovej komunikácie získané teoretické a praktické poznatky tvorivo aplikuje v komerčnej oblasti, vo sfére tretieho sektora a sociálneho marketingu. Problémy v jednotlivých oblastiach marketingovej kampane rieši samostatne, resp. pracuje na obsahovej i formálnej stránke propagačných prostriedkov, ktoré dokáže na istej odbornej úrovni aj vytvárať. Profesionálne komunikuje s manažérmi, klientmi i odborníkmi z iných povolaní.
Absolvent bakalárskeho štúdia má znalosti z oblasti teórie marketingu, propagácie, reklamy, public relations, direkt marketingu, sponzoringu a ďalších základných oblastí marketingovej komunikácie, je zorientovaný aj v oblasti masmediálnej komunikácie. Ovláda teóriu i prax tvorby propagačných prostriedkov i komunikácie s verejnosťou.
Absolvent l. stupňa marketingovej komunikácie a reklamy získa informácie o súčasnom stave marketingovej komunikácie a reklamy vo svete i v našej republike v prepojení na ekonomickú situáciu SR, ovláda základy z oblasti jazykovej kultúry, psychológie, sociológie a aplikuje ich na oblasť marketingovej komunikácie a reklamy, oboznámi sa so základnými právnymi a etickými normami v uvedenej oblasti.
Absolvent bakalárskeho štúdia získa praktickú schopnosť: navrhovať a realizovať marketingovo-komunikačné aktivity, komunikovať s verejnosťou a jej jednotlivými skupinami, ovládať jazyk a štýl potrebný pre prácu reklamného textára, kreatívne pracovať pri tvorbe vizuálnych propagačných prostriedkov. Ďalej je absolvent schopný pracovať efektívne ako člen tvorivého tímu kampane marketingovej komunikácie, akceptovať súčasné právne a etické normy v oblasti marketingovej komunikácie, udržovať kontakt s vývojom marketingovej komunikácie a pokračovať vo svojom profesionálnom raste.
Absolvent sa uplatní ako výkonný a tvorivý pracovník v oblasti marketingovej komunikácie (napr. account assistant, copywriter, media planner, junior dizajnér). Ovláda základnú problematiku marketingovej komunikácie, svoje poznatky aplikuje v praxi, samostatne rieši problémy v jednotlivých oblastiach marketingovej kampane, resp. pracuje na obsahovej a formálnej stránke propagačných prostriedkov. Získa úplné prvostupňové vysokoškolské vzdelanie v odbore masmediálne štúdiá s orientáciou na marketingovú komunikáciu a reklamu.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook