Fakulta

Archeológia

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. Jozef Bujna, CSc.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy doktorandský študijný program archeológia
rigorózne štúdium
Pracovisko Katedra archeológie
Informácie Čo ponúkame a v čom sme inovatívni

Charakteristika študijného programu

Počas 2. stupňa vysokoškolského štúdia si poslucháč prehlbuje vedomosti o pravekom, včasnodejinnom a stredovekom vývoji v širšom európskom kontexte. Zároveň si osvojí základy v rovine interdisciplinárnej spolupráce: geofyzika, paleobotanika, paleozoológia, antropológia, história, etnológia, numizmatika atď. Prehĺbi si zručnosti pri dokumentácii nálezovej situácie a evidencie nálezového fondu. Samostatne tvorí, používa analytické postupy. Svoje vedomosti a zručnosti naplno uplatňuje pri práci na archeologickom výskume, ako aj pri tvorbe svojej diplomovej práce.

Uplatnenie absolventov

Po úspešnom ukončení magisterského štúdia majú absolventi možnosť uplatniť sa ako archeológovia v múzeách, vedeckých inštitúciách archeologického zamerania, pamiatkových úradoch, súkromných archeologických firmách. Zároveň majú možnosť uchádzať sa o doktorandské štúdium, predovšetkým v študijnom odbore archeológia.

Archeológia

Doktorandský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Egon Wiedermann, CSc.
Získaný titul Philosophiae doctor (PhD.)
Pracovisko Katedra archeológie
Informácie Čo ponúkame a v čom sme inovatívni

Charakteristika študijného programu

Študijný program archeológia nadväzuje na magisterský študijný program archeológia. Absolvent nadobudne predpoklady pre samostatný vedecký výskum a teoretickú prácu. Je pripravený k plnohodnotnej a vysoko odbornej samostatnej tvorivej činnosti na profesionálnej úrovni a k využívaniu interdisciplinárnej spolupráce pri riešení problematiky svojej špecializácie. Absolvent získa rozsiahle teoretické vedomosti v odbore, metodické schopnosti pre výskumnú prácu, skúsenosti s prípravou a riadením vedeckých projektov, prezentáciou výsledkov na vedeckých konferenciách a pri ich publikovaní. Absolvent je spôsobilý podieľať sa na teoretickom rozvoji vedného odboru a je schopný sformulovať vedecký problém, analyzovať ho a na základe výskumu ho zrozumiteľne a objektívne prezentovať v rôznych formách vedeckej syntézy (monografia, vedecká štúdia, projekt a pod.).

Uplatnenie absolventov

Po úspešnom ukončení doktorandského štúdia majú absolventi možnosť uplatniť sa ako pedagogickí alebo výskumní pracovníci v akademických, univerzitných a vzdelávacích pracoviskách. Absolventi môžu pôsobiť ako vysokokvalifikovaní pracovníci v oblasti štátnej správy a samosprávy, v riadiacej sfére štátnej správy, v orgánoch školstva, v nevládnych organizáciách, v oblasti kultúry, pamiatkovej ochrany a správy, múzeí a pod.

Archeológia

Doktorandský študijný program

Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 4 rokov
Garant prof. PhDr. Egon Wiedermann, CSc.
Získaný titul Philosophiae doctor (PhD.)
Pracovisko Katedra archeológie
Informácie Čo ponúkame a v čom sme inovatívni

Charakteristika študijného programu

Študijný program archeológia nadväzuje na magisterský študijný program archeológia. Absolvent nadobudne predpoklady pre samostatný vedecký výskum a teoretickú prácu. Je pripravený k plnohodnotnej a vysoko odbornej samostatnej tvorivej činnosti na profesionálnej úrovni a k využívaniu interdisciplinárnej spolupráce pri riešení problematiky svojej špecializácie. Absolvent získa rozsiahle teoretické vedomosti v odbore, metodické schopnosti pre výskumnú prácu, skúsenosti s prípravou a riadením vedeckých projektov, prezentáciou výsledkov na vedeckých konferenciách a pri ich publikovaní. Absolvent je spôsobilý podieľať sa na teoretickom rozvoji vedného odboru a je schopný sformulovať vedecký problém, analyzovať ho a na základe výskumu ho zrozumiteľne a objektívne prezentovať v rôznych formách vedeckej syntézy (monografia, vedecká štúdia, projekt a pod.).

Uplatnenie absolventov

Po úspešnom ukončení doktorandského štúdia majú absolventi možnosť uplatniť sa ako pedagogickí alebo výskumní pracovníci v akademických, univerzitných a vzdelávacích pracoviskách. Absolventi môžu pôsobiť ako vysokokvalifikovaní pracovníci v oblasti štátnej správy a samosprávy, v riadiacej sfére štátnej správy, v orgánoch školstva, v nevládnych organizáciách, v oblasti kultúry, pamiatkovej ochrany a správy, múzeí a pod.

Etika

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant doc. PhDr. Peter Korený, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program Aplikovaná etika: etická expertíza a etické poradenstvo
Pracovisko Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky
Informácie Príď k nám študovať etiku

Charakteristika študijného programu

Absolventi/absolventky bakalárskeho študijného programu etika dokážu analyzovať a riešiť etické problémy na úrovni zvládnutia teoretických základov dejín etiky a filozofie, východiskových poznatkov disciplín všeobecnej a aplikovanej etiky a základnej problematiky etickej výchovy. Dokážu správne rozpoznať miesto eticko-humánnych hodnôt v živote človeka a rozhodovať sa v situáciách morálnych konfliktov v každodennom praktickom živote. Ovládajú základy psychológie, sociológie, teórie kultúry a komunikačných techník. Poznajú hlavné myšlienkové prúdy v súčasnej teoretickej, filozofickej a aplikovanej etike.

Uplatnenie absolventov

Absolventi/absolventky odboru etika (bc.) sa môžu uplatniť vo verejnom i súkromnom sektore, štátnej službe a v oblasti výchovných inštitúcií. Dokážu riešiť situácie súvisiace s aplikovaním etických zásad vo svojom povolaní. Absolventi štúdia dokážu vysvetliť základné etické problémy rôznym skupinám percipientov a navrhovať možné spôsoby ich riešenia. Je schopný efektívne pracovať ako jeden z tímu pri príprave etického kódexu v rámci profesie (v poisťovníctve, bankovníctve, v úradoch rôzneho typu ako napríklad daňový). Premyslene dokáže organizovať svoje ďalšie vzdelávanie v odbore etika a v príbuzných disciplínach.

Učiteľstvo etickej výchovy

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant doc. PaedDr. Igor Lomnický, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program učiteľstvo etickej výchovy
Pracovisko Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky
Informácie Príď k nám študovať etickú výchovu

Charakteristika študijného programu

Absolvent a absolventka bakalárskeho študijného programu učiteľstvo predmetu etická výchova získa základné poznatky z vied o teóriách výchovy a vzdelávania, ako aj z odboru etická výchova a základov etiky. V rámci bakalárskeho stupňa absolvuje témy a jednotky nosného jadra a okrem toho disciplíny pedagogicko-psychologické a aplikačné. Nadobudnuté teoretické poznatky bude absolvent/absolventka vedieť tvorivo aplikovať vo výchovno-vzdelávacom procese, formovať morálne postoje žiakov a žiačok a rozvinúť ich záujem o celoživotné vzdelávanie a sebavzdelávanie. Dokáže rozpoznať miesto eticko-humánnych hodnôt v živote človeka a pedagogicky pôsobiť v priestoroch morálnych konfliktov, týkajúcich sa každodenného praktického života.

Uplatnenie absolventov

Absolventi a absolventky študijného programu Učiteľstvo predmetu etická výchova - bakalársky stupeň sa môžu uplatniť predovšetkým v rámci učiteľstva predmetu Etická výchova na ZŠ a SŠ, ako pedagógovia vo vzdelávacích, výchovných a mimoškolských zariadeniach a centrách voľného času. Taktiež dokážu pedagogicky pôsobiť v duchu etickej výchovy vo výchovných zariadeniach a vplývať na zverené osoby pri dôležitých životných rozhodnutiach, pri rozlišovaní dobra a zla v každodenných situáciách, napríklad pri práci s delikventnou mládežou a pod. Absolventi a absolventky štúdia dokážu základné etické problémy vysvetliť rôznym skupinám žiakov a žiačok a navrhovať možné spôsoby ich riešenia. Zároveň dokážu analyzovať a riešiť etické problémy na úrovni zvládnutia základnej problematiky etickej výchovy.

Aplikovaná etika: etika riadenia ľudí a práce

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Dagmar Marková, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program Aplikovaná etika: etická expertíza a etické poradenstvo
Pracovisko Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky
Informácie Príď k nám študovať etiku riadenia ľudí a práce

Charakteristika študijného programu

Absolvent/absolventka štúdia získa z oblasti etiky vedenia ľudí v organizáciách široké teoretické a praktické znalosti a zručnosti. Bude ovládať nielen teoretické základy etiky, ale predovšetkým bude schopný/á riešiť rozmanité morálne konfliktné situácie v rámci etiky vedenia ľudí v organizáciách. V rámci bakalárskeho stupňa študijného programu aplikovaná etika – etika vedenia ľudí v organizáciách je nutné absolvovanie tém a jednotiek nosného jadra, ako aj ďalších právnických, psychologických a aplikačných disciplín. Absolventi a absolventky tohto odboru (bc.) majú znalosti aj z odboru axiológia v rozsahu základných teoretických informácií o hodnotách, hodnotení, hodnotových systémoch. Sú schopní/é formulovať prakticko-etické riešenia rôznorodých problémov v oblasti etiky vo vzťahu k rôznym oblastiam praxe, najmä však v oblasti vedenia ľudí v organizáciách.

Uplatnenie absolventov

Absolventi/absolventky odboru etika – bakalársky stupeň sa môžu uplatniť v malých a stredných podnikoch verejného i súkromného sektoru. Dokážu riešiť situácie súvisiace s aplikovaním etických zásad v oblasti riadenia organizácie a vedenia ľudí. Absolventi/absolventky štúdia sú schopní/é vysvetliť základné etické problémy v zamestnaneckých vzťahoch rôznym skupinám percipientov a navrhovať možné spôsoby ich riešenia. Absolventi/absolventky vedia efektívne pracovať v riadiacich tímoch rôznych typov organizácií a firiem a aktívne sa podieľať na formovaní firemnej kultúry, etickej stratégie organizácie a motivácie v práci.

Aplikovaná etika: etika riadenia ľudí a práce

Bakalársky študijný program

Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 4 roky
Garant prof. PhDr. Dagmar Marková, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy: magisterský študijný program Aplikovaná etika: etická expertíza a etické poradenstvo
Pracovisko Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky
Informácie Príď k nám študovať etiku riadenia ľudí a práce

Charakteristika študijného programu

Absolvent/absolventka štúdia získa z oblasti etiky vedenia ľudí v organizáciách široké teoretické a praktické znalosti a zručnosti. Bude ovládať nielen teoretické základy etiky, ale predovšetkým bude schopný/á riešiť rozmanité morálne konfliktné situácie v rámci etiky vedenia ľudí v organizáciách. V rámci bakalárskeho stupňa študijného programu aplikovaná etika – etika vedenia ľudí v organizáciách je nutné absolvovanie tém a jednotiek nosného jadra, ako aj ďalších právnických, psychologických a aplikačných disciplín. Absolventi a absolventky tohto odboru (bc.) majú znalosti aj z odboru axiológia v rozsahu základných teoretických informácií o hodnotách, hodnotení, hodnotových systémoch. Sú schopní/é formulovať prakticko-etické riešenia rôznorodých problémov v oblasti etiky vo vzťahu k rôznym oblastiam praxe, najmä však v oblasti vedenia ľudí v organizáciách.

Uplatnenie absolventov

Absolventi/absolventky odboru etika – bakalársky stupeň sa môžu uplatniť v malých a stredných podnikoch verejného i súkromného sektoru. Dokážu riešiť situácie súvisiace s aplikovaním etických zásad v oblasti riadenia organizácie a vedenia ľudí. Absolventi/absolventky štúdia sú schopní/é vysvetliť základné etické problémy v zamestnaneckých vzťahoch rôznym skupinám percipientov a navrhovať možné spôsoby ich riešenia. Absolventi/absolventky vedia efektívne pracovať v riadiacich tímoch rôznych typov organizácií a firiem a aktívne sa podieľať na formovaní firemnej kultúry, etickej stratégie organizácie a motivácie v práci.

Aplikovaná etika: etika riadenia ľudí a práce (Martin)

Bakalársky študijný program

Forma štúdia: externá
Dĺžka štúdia: 4 roky
Garant: doc. PhDr. Jarmila Jurová, PhD.
Získaný titul: bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy: magisterský študijný program Aplikovaná etika: etická expertíza a etické poradenstvo
Pracovisko Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky
Informácie Príď k nám študovať etiku riadenia ľudí a práce

Charakteristika študijného programu

Absolvent/absolventka štúdia získa z oblasti etiky vedenia ľudí v organizáciách široké teoretické a praktické znalosti a zručnosti. Bude ovládať nielen teoretické základy etiky, ale predovšetkým bude schopný/á riešiť rozmanité morálne konfliktné situácie v rámci etiky vedenia ľudí v organizáciách. V rámci bakalárskeho stupňa študijného programu aplikovaná etika – etika vedenia ľudí v organizáciách je nutné absolvovanie tém a jednotiek nosného jadra, ako aj ďalších právnických, psychologických a aplikačných disciplín. Absolventi a absolventky tohto odboru (bc.) majú znalosti aj z odboru axiológia v rozsahu základných teoretických informácií o hodnotách, hodnotení, hodnotových systémoch. Sú schopní/é formulovať prakticko-etické riešenia rôznorodých problémov v oblasti etiky vo vzťahu k rôznym oblastiam praxe, najmä však v oblasti vedenia ľudí v organizáciách.

Uplatnenie absolventov

Absolventi/absolventky odboru etika – bakalársky stupeň sa môžu uplatniť v malých a stredných podnikoch verejného i súkromného sektoru. Dokážu riešiť situácie súvisiace s aplikovaním etických zásad v oblasti riadenia organizácie a vedenia ľudí. Absolventi/absolventky štúdia sú schopní/é vysvetliť základné etické problémy v zamestnaneckých vzťahoch rôznym skupinám percipientov a navrhovať možné spôsoby ich riešenia. Absolventi/absolventky vedia efektívne pracovať v riadiacich tímoch rôznych typov organizácií a firiem a aktívne sa podieľať na formovaní firemnej kultúry, etickej stratégie organizácie a motivácie v práci.

Učiteľstvo etickej výchovy

Bakalársky študijný program

Forma štúdia: externá
Dĺžka štúdia: 4 roky
Garant: doc. PaedDr. Igor Lomnický, PhD.
Získaný titul: bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy: magisterský študijný program Učiteľstvo etickej výchovy
Pracovisko Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky
Informácie Príď k nám študovať etickú výchovu

Charakteristika študijného programu

Absolvent a absolventka bakalárskeho študijného programu učiteľstvo predmetu etická výchova získa základné poznatky z vied o teóriách výchovy a vzdelávania, ako aj z odboru etická výchova a základov etiky. V rámci bakalárskeho stupňa absolvuje témy a jednotky nosného jadra a okrem toho disciplíny pedagogicko-psychologické a aplikačné. Nadobudnuté teoretické poznatky bude absolvent/absolventka vedieť tvorivo aplikovať vo výchovno-vzdelávacom procese, formovať morálne postoje žiakov a žiačok a rozvinúť ich záujem o celoživotné vzdelávanie a sebavzdelávanie. Dokáže rozpoznať miesto eticko-humánnych hodnôt v živote človeka a pedagogicky pôsobiť v priestoroch morálnych konfliktov, týkajúcich sa každodenného praktického života.

Uplatnenie absolventov

Absolventi a absolventky študijného programu Učiteľstvo predmetu etická výchova - bakalársky stupeň sa môžu uplatniť predovšetkým v rámci učiteľstva predmetu Etická výchova na ZŠ a SŠ, ako pedagógovia vo vzdelávacích, výchovných a mimoškolských zariadeniach a centrách voľného času. Taktiež dokážu pedagogicky pôsobiť v duchu etickej výchovy vo výchovných zariadeniach a vplývať na zverené osoby pri dôležitých životných rozhodnutiach, pri rozlišovaní dobra a zla v každodenných situáciách, napríklad pri práci s delikventnou mládežou a pod. Absolventi a absolventky štúdia dokážu základné etické problémy vysvetliť rôznym skupinám žiakov a žiačok a navrhovať možné spôsoby ich riešenia. Zároveň dokážu analyzovať a riešiť etické problémy na úrovni zvládnutia základnej problematiky etickej výchovy.

Aplikovaná etika: etická expertíza a etické poradenstvo

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. ThDr. Ján Zozuľak, PhD.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy doktorandský študijný program etika
rigorózne konanie Etika (PhDr.)
Pracovisko Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky
Informácie Príď k nám študovať etickú expertízu a etické poradenstvo

Charakteristika študijného programu

Absolventi/absolventky druhého stupňa vysokoškolského štúdia odboru aplikovaná etika – etická expertíza a etické poradenstvo sú schopní/é aktívne pôsobiť priamo v oblasti aplikovanej etiky, etiky profesijných činností. V tomto študijnom programe bude položený väčší dôraz na špeciálne aplikované etiky, disciplíny zamerané na manažérsku teóriu, ako aj príbuzné spoločensko-vedné disciplíny zvyšujúce profesijné uplatnenie a schopnosť aplikovať nadobudnuté poznatky do praxe v oblasti etickej expertízy a etického poradenstva. Magister/magisterka (Mgr.) v danom odbore dokáže vykonávať funkciu profesionálneho etika v štátnom alebo súkromnom sektore. Môže sa uplatniť ako odborník, ktorý bude schopný riadiť ľudí, prípadne diagnostikovať a riešiť eticko-humánne dilemy v organizácii a zabezpečovať jej sociálnu integritu, ako aj vnášať organizačnú kultúru.

Uplatnenie absolventov

Absolvent/absolventka vysokoškolského štúdia odboru aplikovaná etika – etická expertíza a etické poradenstvo (2. stupeň) bude disponovaný/á odbornou profesijnou erudovanosťou pri výkone povolania v štátnych, verejných alebo súkromných inštitúciách, na pôde výchovných inštitúcií ako aj v rôznych oblastiach praxe (inštitúty etiky, poradenské centrá, etické komisie a pod.). Môžu sa podieľať na tvorbe profesionálnych etických kódexov pracovníkov rozličných profesií a navrhovať ich znenie, na základe ich orientácii v právnych normách, môžu pracovať v národných a medzinárodných etických komisiách, expertných tímoch, riadiacich orgánoch a výboroch pre posudzovanie stavu etického rozhodovania v rôznych oblastiach života spoločnosti a spoločenských vzťahov. Absolventi/absolventky sú schopní/é ako profesionálni etici pôsobiť s dlhodobým programovým zameraním v oblasti etického poradenstva. Sú v tejto súvislosti spôsobilí vykonávať etický audit a etickú expertízu.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook