Fakulta

Digitálna marketingová komunikácia

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. Mgr. Katarína Fichnová, PhD.
Získaný titul magister (Mgr.)
Pracovisko Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy
Informácie Štúdium je zamerané na digitálnu marketingovú komunikáciu a reklamu

Charakteristika študijného programu

Predmety študijného programu digitálnej marketingovej komunikácie vychádzajú z opisu študijného odboru v niekoľkých základných oblastiach:
  • oblasť masmediálnej komunikácie – Teória nových médií, Vizuálna kultúra a digitálne médiá, Kultúrne priemysly, Text v digitálnej komunikácii, Psychológia tvorivosti pre marketingovú komunikáciu, Sociálna komunikácia v digitálnom prostredí, Kritické myslenie,
  • oblasť marketingu a marketingovej komunikácie – Teória digitálnej marketingovej komunikácie, Metodológia kvalitatívneho a kvantitatívneho výskumu, Metódy výskumu v digitálnom prostredí, Marketing v sociálnych médiách, Digitálna marketingová komunikácia, Digitálny guerrila marketing, Elektronický obchod a internet.
  • systém a riadenie práce v mediálnych a marketingových inštitúciách a podnikoch – Podnikanie v digitálnom prostredí, Riadenie a organizácia digitálnych projektov,
  • ovládanie techník a technológií súvisiacich s produkciou a postprodukciou mediálnych a marketingových komunikátov a zvládanie rizík - Ateliér digitálneho marketingu 1, 2, Nástroje digitálnej tvorby 1, 2 a 3, Dizajn v digitálnom prostredí, Riziká informačných technológií a etiketa v digitálnom prostredí, Kreatívne písanie, Advergaming,
  • aplikácia mediálnych štúdií a teoretické východiská dejín umenia, kultúry a umeleckej kultúry – Vizuálna kultúra a digitálne média, Kultúrne priemysly, Advergaming, Teória popkultúry

Uplatnenie absolventov

Absolvent štúdia ovláda na vysokej úrovni proces tvorby propagačných prostriedkov a vie realizovať komplexnú kampaň digitálnej marketingovej komunikácie. Získal základy príbuzných disciplín (psychológia, lingvistika, ekonómia...). Vie navrhovať a realizovať rozsiahle marketingovo-komunikačné riešenia, vykonávať výskum v tejto oblasti s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti. Dokáže riadiť tímy pracovníkov v oblasti digitálnej marketingovej komunikácie, samostatne pripravovať veľké projekty a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia v oblasti digitálnej marketingovej komunikácie.
Absolvent získal teoretické vedomosti v oblasti riadenia tímov digitálnej marketingovej komunikácie, kde používa moderné metódy a prostriedky, pri výskume, tvorbe projektov a realizácii marketingovo-komunikačných aktivít nachádza a prezentuje vlastné riešenia problémov. Dokáže analyzovať komunikačný proces z hľadiska jeho uplatnenia v marketingovej komunikácii, implementovať a realizovať komplexné riešenia integrovanej marketingovej komunikácie, riadiť zmeny procesov marketingových a reklamných aktivít z hľadiska najnovších trendov vývoja komunikačných techník a technológií.
Absolvent študijného programu digitálna marketingová komunikácia dokáže ako vedúci tímu pracovať nielen tvorivo, ale aj efektívne. Získané poznatky vie využívať i rozvíjať vo vlastnom profesionálnom raste, kontinuálne sledovať aktuálny vývoj v oblasti digitálnej marketingovej komunikácie, aplikovať a presadzovať profesionálne praktiky v súlade právnymi a etickými normami.
Ak vychádzame z poznatkov o uplatnení absolventov päťročného magisterského študijného programu marketingová komunikácia a reklama, bude absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia je schopný zastávať post tvorivého, výskumného a riadiaceho pracovníka v oblasti digitálnej marketingovej komunikácie, t.j. v mediálnej, komunikačnej, marketingovej alebo reklamnej agentúre, marketingových a komunikačných oddeleniach, prípadne v médiách (napr. managing director, creative director, copywriter senior, media director, art director, account manažér senior, web director, digital manager).

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook