Fakulta

Ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii – Euroázijské štúdiá

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant doc. Mgr. László Öllös, PhD. (podprogram euroázijské štúdia)
prof. PhDr. Jana Sokolová, CSc. (podprogram ruský jazyk v interkultúrnej a obchodné komunikácií)
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program Ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii
Politológia
Pracovisko Katedra politológie a euroázijských štúdií
Informácie Príď k nám študovať, dozvieš sa niečo o modernom politickom vývoji euroázijského kontinentu, spoznáš bližšie Rusko, Čínu, Indiu, Japonsko, naučíš sa rusky a čínsky.

Charakteristika študijného programu

Bakalársky študijný program Ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii – Euroázijské štúdiá je formulovaný interdisciplinárne, kde, okrem základnej oblasti politológie, práva a filozofie, sú zastúpené humanitné disciplíny a jazykové prípravy. Celé štúdium je koncipované tak, aby osvojené všeobecné a základné odborné znalosti boli rozvíjané v aplikovanej forme v špeciálnej profesijnej zručnosti. V prvom roku štúdia študenti získajú praktické zručnosti a teoretické vedomosti zo základov filológie, fonetiky a fonológie ruského jazyka, dejín a reálií Ruska. Rečové kompetencie z ruského jazyka sa rozvíjajú a aktivizujú vo vybraných tematických oblastiach. Nadobudnú sa základy rečových kompetencií v ukrajinskom jazyku. Študenti získavajú prehľad v príslušnej odbornej knižnej a časopiseckej literatúre, či v iných (elektronických) zdrojoch a učia sa pracovať s nimi. 0boznámia sa so základným pojmovým a kategoriálnym aparátom politológie v rámci predmetu Úvod do politických vied a Politické systémy spoločnosti 1 (teoretické koncepcie) a so základmi príbuzného odboru sociológie. V rámci znalostí politologických teórii je ponúknutý predmet Teória a prax spoločenských konfliktov. Doplnia si ruské reálie znalosťami politického systému Ruskej federácie a Dejiny Euroázie. Naučia sa pracovať s odborným textom a zásadami písania odborného textu. V druhom roku štúdia študenti nadobudnú znalosti z ruského tvaroslovia a slovotvorby. Sústredená pozornosť sa venuje najmä kulturologickému aspektu vzdelávania, ruskej literatúre a jej interpretačným podobám. Rečové kompetencie z ruského a ukrajinského jazyka sa rozvíjajú a aktivizujú vo vybraných tematických oblastiach. Rozširujú si vedomosti z vybraných politických systémov spoločnosti, medzinárodných vzťahov a politickej geografie a demografie. K ťažiskovým predmetom patria Dejiny politického myslenia, ktoré poskytujú historický prehľad politického myslenia a ideológií. V treťom roku štúdia študenti získajú znalosti zo syntaxe ruského jazyka. Vo vybraných tematických oblastiach sa ďalej rozvíjajú a aktivizujú rečové kompetencie z ruského a ukrajinského jazyka. Nadobudnú sa základy prekladateľských a tlmočníckych znalostí a kompetencií. Získajú znalosti týkajúce sa politických systémov, kultúry, etnicity a náboženstva v danom regióne v rámci predmetov Nacionalizmus a fundamentalizmus, Národy a náboženstvá Ázie, Politické systémy a kultúry Indie, Číny a Japonska a úzko špecializovaného predmetu Verejná správa Ruskej federácie.

Uplatnenie absolventov

Absolvent nadobudne schopnosť pohybovať sa v regiónoch Ruska a Ukrajiny na základe poznania ich jazykov, noriem a hodnôt kultúry. Bude ovládať ich jazyky na takej úrovni, že je schopný prekladať stredne náročné odborné texty ako aj konzekutívne tlmočiť na úrovni bežného, profesionálne nešpecializovaného styku, napr. sprievodcovstvo, bežný rozhovor, zabezpečovanie služieb (ruský jazyk), viesť korešpondenciu a administratívnu agendu bežnej a odbornej komunikácie. Z oblasti politológie získa základné znalosti, aby bol schopný zastávať prácu v orgánoch štátnej správy, samosprávy, v politických združeniach a organizáciách ako napríklad v politických stranách či mimovládnych organizáciách. Jeho základným benefitom je, že disponuje základmi politológie a zároveň má špecializáciu na región Euroázie s príslušným jazykovým vybavením. Má predpoklady uplatniť sa v inštitúciách a oblastiach, ako napríklad:
  • vládne a mimovládne humanitne orientované inštitúcie a organizácie,
  • organizácie a inštitúcie tretieho sektora,
  • inštitúcie zaoberajúce sa empirickou identifikáciou stavu spoločnosti (napr. výskumom verejnej mienky),
  • kultúrno-spoločenské inštitúcie, nadácie, občianske združenia,
  • redakcie odborných a spoločenských časopisov,
  • vydavateľstvá odbornej (spoločenskovednej) literatúry,
  •  politické inštitúcie,
  • štátna a verejná správa (oblasť „ľudských zdrojov“),
  • samospráva (oblasť „ľudských zdrojov“)

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook