Fakulta

Románske jazyky v medzikultúrnej komunikácii

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant doc. Mgr. Martin Štúr, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program Taliansky jazyk a kultúra
Pracovisko Katedra romanistiky
Informácie Jednoodborový študijný program Románske jazyky v medzikultúrnej komunikácii uprednostňujú hlavne uchádzači s víziou zamestnania vo firmách a spoločnostiach pôsobiacich medzinárodnom obchodnom prostredí, s nutnosťou vzdelávať sa v správnom používaní talianskeho, francúzskeho a španielskeho jazyka.

Charakteristika študijného programu

Študijný program pripraví odborníkov v oblasti románskych jazykov. Uchádzač si vyberie buď francúzsky a španielsky, francúzsky a taliansky, alebo španielsky a taliansky jazyk. Študent si osvojí románske jazyky v kontexte bikultúrnej resp. multikultúrnej kompetencie a aktivuje európsku dimenziu vzdelávania, ktorá zahŕňa nielen diverzifikovanú cudzojazyčnú výučbu, ale aj výchovu k medzikultúrnej tolerancii a rešpektovaniu všeľudských etických hodnôt. Zároveň aktuálne mapuje bezprostredné požiadavky pracovného trhu v európskom kontexte.
Od prvého po tretí ročník si študenti nadväzne prehlbujú vedomosti v oblastiach lingvistiky a praktického jazyka, kultúry, literatúry a reálií Talianska, frankofónnych a hispanofónnych krajín. V 1. roku štúdia absolvuje študent úvodné lingvistické a literárnovedné predmety, ale aj základy z ekonómie, sociológie, mediálnej komunikácie a marketingovej propagácie v kultúre. Súčasťou študijného programu je aj slovenský jazyk a editorstvo. Disciplíny Európska únia a jej inštitúcie, geografia a geopolitika formujú odborníka s prehľadom o dianí v EÚ.
V 2. ročníku sa pokračuje prehlbovaním vedomostí z jazyka, študenti si osvojujú jednotlivé jazykové roviny – morfológiu, syntax, lexikológiu so zreteľom na špecifické zvláštnosti vo zvolenom románskom jazyku; teoretické zvládnutie disciplín predpokladá zdroj informácií, ktoré vychádzajú z tradičných normatívnych gramatík, praktické zvládnutie predmetov sa opiera o komunikatívnosť a kontext. Študenti sa oboznámia s rôznymi koncepciami a učia sa identifikovať problém vzťahu medzi normou a úzom. Formou sémantickej analýzy a spojením formálnej a pragmatickej zložky sa študenti učia konfrontovať javy so slovenským jazykom, sleduje sa aplikačný zreteľ.
V 3. ročníku sa špecializujú a dotvárajú si profil o poznatky a praktické zručnosti v medziliterárnom a medzikultúrnom kontexte, dôležitý je komparatívny aspekt a prekladateľské zručnosti. Študenti píšu a obhajujú bakalársku prácu.

Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu Románske jazyky v medzikultúrnej komunikácii ovláda dva románske jazyky pri bežnej komunikácii v hovorenej ako aj písomnej podobe. Osvojil si všeobecnú kulturologickú kompetenciu a globálnu znalosť problematiky interkultúrneho komunikačného správania. Disponuje zároveň základnými teoretickým a metodologickými poznatkami z lingvistiky a literárnej vedy. Na trhu práce sa uplatní ako kultúrny osvetový pracovník v rámci nižšieho stupňa organizácie štátnej správy a samosprávy. V styku so zahraničnou klientelou v rámci rozvoja kultúrno-ekonomických vzťahov so zahraničím, alebo v národných a nadnárodných spoločnostiach na území Slovenska.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook