Fakulta

Predstavenie katedier

Pamiatková starostlivosť a kultúrne dedičstvo

Bakalársky študijný program

Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 4 roky
Garant doc. PhDr. Stanislava Gogová, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program muzeológia
Pracovisko Katedra muzeológie
Informácie Prečo študovať pamiatkovú starostlivosť a kultúrne dedičstvo?

Charakteristika študijného programu

Poznatková báza absolventa odboru muzeológia v študijnom programe pamiatková starostlivosť a kultúrne dedičstvo pozostáva z teoretických vedomostí, praktických, ako aj doplňujúcich schopností a zručností. V predmetoch študijného programu je teoretická časť zastúpená viacerými kurzami z oblasti ochrany, prezentácie a manažmentu kultúrneho dedičstva, dejín pamiatkovej starostlivosti a príbuzných vedných disciplín (hlavne história, architektúra a dejiny umenia). Dôležitú súčasť tvoria kurzy z oblasti materiálnej kultúry. Praktické a doplňujúce schopnosti a zručnosti získa absolvent prostredníctvom kurzov zameraných na evidenciu a dokumentáciu hnuteľných i nehnuteľných dokladov minulosti, ich odbornú ochranu, prezentáciu a prácu s verejnosťou. Významné miesto v predmetoch študijného programu majú aj kurzy z oblasti moderných počítačových technológii, zameraných na obsluhu a spracovanie dát, ako aj prezentácie výsledkov vedeckej práce a kultúrneho dedičstva.

Uplatnenie absolventov

Absolvent/-ka bakalárskeho ŠP pamiatková starostlivosť a kultúrne dedičstvo získa všeobecné znalosti a zručnosti v oblasti ochrany , prezentácie a riadenia kultúrneho dedičstva s profilujúcimi vedomosťami zo sféry starostlivosti o nehnuteľné pamiatok ako aj hnuteľné doklady minulosti. S využitím poznatkov aktuálnej pamiatkovej legislatívy, znalostí o vývoji architektúry, ochrany a prezentácie nehnuteľných kultúrnych pamiatok, je spôsobilý na odbornú prácu na poli inštitúcií, zameriavajúcich sa na správu a obnovu týchto pamiatok. Dokáže na základe znalosti legislatívy, riadenia a organizácie múzeí a kultúrnych zariadení spravovať ako kurátor zverené zbierkové predmety na vysokej profesionálnej úrovni, najmä s ohľadom na súčasné trendy digitalizácie hmotného aj nehmotného kultúrneho dedičstva. Absolvent/-ka je spôsobilý/-lá vykonávať prácu najmä v nasledovných profesijných oblastiach: v múzeách a galériách ako špecialista na spoločenskovedné zbierky, odborný pracovník Pamiatkového úradu SR, odborník na manažment a marketing pamäťových inštitúcií, v miestnej a regionálnej kultúre, v sociálnej a kultúrnej sfére najmä na regionálnej úrovni, vo vedeckom výskume, v štátnej a verejnej sfére na odboroch kultúry, v poradenských činnostiach pre domáce a zahraničné inštitúcie, v regionálnych masmédiách, v záujmovej umeleckej činnosti, vo výchove a vzdelávaní o kultúrnom dedičstve Slovenska a v neposlednom rade v organizáciách tretieho sektoru, ktoré sa špecializujú na záchranu a prezentáciu nehnuteľných kultúrnych pamiatok.

Muzeológia a kultúrne dedičstvo

Doktorandský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Pavel Otmar Krafl, PhD.
Získaný titul Philosophiae doctor (PhD.)
Pracovisko Katedra muzeológie

Charakteristika študijného programu

Študijný program Muzeológia a kultúrne dedičstvo je pokračovaním magisterského študijného programu Muzeológia. Absolvent získa teoretické poznatky v širokom interdisciplinárnom kontexte. Zároveň nadobudne potrebné metodické schopnosti pre vedecko-výskumnú prácu, ako aj skúsenosti v rámci prípravy, koncipovania a riadenia vedeckých projektov. Priebežne získa aktuálne poznatky z oblasti prezentácie výsledkov na vedeckých konferenciách a z celého spektra publikačných možností. Predovšetkým však absolvent dosiahne úroveň erudícii umožňujúcich vykonávať nielen samostatný vedecký výskum, ale i teoreticko-metodologickú prácu. V okruhu svojej špecializácie je absolvent schopný samostatne, plnohodnotne a profesionálne riešiť odbornú a vedeckú problematiku, tvorivo aplikovať poznatky z celého radu disciplín.

Uplatnenie absolventov

Doktorandské štúdium študujú absolventi magisterského štúdia, podliehajúci starostlivému výberu zohľadňujúcemu predovšetkým predpoklady adepta na profesijné uplatnenie vo vedeckej sfére. Absolvent má predpoklady kreovať vedecký problém, koncipovať vedecký projekt a vedecký tím a tiež prezentovať výsledky svojej práce vo vedeckej spisbe, či domácich a zahraničných vedeckých podujatiach. Penzum získaných vedomostí majú možnosť využiť absolventi tretieho stupňa štúdia vo vedeckovýskumných ústavoch, akademickej sfére, v múzejných a pamiatkových inštitúciách, taktiež ich môžu využiť ako vysokokvalifikovaní pracovníci v oblasti štátnej správy a samosprávy, v riadiacej sfére štátnej správy, v orgánoch školstva, v nevládnych organizáciách, v oblasti kultúry a pod.

Muzeológia a kultúrne dedičstvo

Doktorandský študijný program

Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 4 roky
Garant prof. PhDr. Pavel Otmar Krafl, PhD.
Získaný titul Philosophiae doctor (PhD.)
Pracovisko Katedra muzeológie

Charakteristika študijného programu

Študijný program Muzeológia a kultúrne dedičstvo je pokračovaním magisterského študijného programu Muzeológia. Absolvent získa teoretické poznatky v širokom interdisciplinárnom kontexte. Zároveň nadobudne potrebné metodické schopnosti pre vedecko-výskumnú prácu, ako aj skúsenosti v rámci prípravy, koncipovania a riadenia vedeckých projektov. Priebežne získa aktuálne poznatky z oblasti prezentácie výsledkov na vedeckých konferenciách a z celého spektra publikačných možností. Predovšetkým však absolvent dosiahne úroveň erudícii umožňujúcich vykonávať nielen samostatný vedecký výskum, ale i teoreticko-metodologickú prácu. V okruhu svojej špecializácie je absolvent schopný samostatne, plnohodnotne a profesionálne riešiť odbornú a vedeckú problematiku, tvorivo aplikovať poznatky z celého radu disciplín.

Uplatnenie absolventov

Doktorandské štúdium študujú absolventi magisterského štúdia, podliehajúci starostlivému výberu zohľadňujúcemu predovšetkým predpoklady adepta na profesijné uplatnenie vo vedeckej sfére. Absolvent má predpoklady kreovať vedecký problém, koncipovať vedecký projekt a vedecký tím a tiež prezentovať výsledky svojej práce vo vedeckej spisbe, či domácich a zahraničných vedeckých podujatiach. Penzum získaných vedomostí majú možnosť využiť absolventi tretieho stupňa štúdia vo vedeckovýskumných ústavoch, akademickej sfére, v múzejných a pamiatkových inštitúciách, taktiež ich môžu využiť ako vysokokvalifikovaní pracovníci v oblasti štátnej správy a samosprávy, v riadiacej sfére štátnej správy, v orgánoch školstva, v nevládnych organizáciách, v oblasti kultúry a pod.

Španielsky jazyk a kultúra v kombinácii

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Daniela Müglová, CSc.
doc. Mgr. Edita Hornáčková Klapicová, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program španielsky jazyk a kultúra
Pracovisko Katedra translatológie
Informácie Bližšie informácie pre uchádzačov

Charakteristika študijného programu

Študijný program poskytuje možnosť oboznámiť sa so základnými teoretickými a metodologickými poznatkami z oblasti translatológie, dejín a vývoja prekladu, tlmočenia a ich metód. Študent po jeho absolvovaní používa oba jazyky na vysokej praktickej úrovni, má vedomosti z kontrastívnej gramatiky, lexikológie a štylistiky. Ovláda reálie a dejiny študovaných oblastí v rozsahu nevyhnutnom pre potreby tlmočníckej a prekladateľskej praxe, ako aj literatúru písanú v ich jazykoch. Ovláda tiež základné inštrumentárium, t.j. stratégie a metódy na realizáciu interlingválneho transferu so základnou znalosťou odborného jazyka vrôznych oblastiach.
Na Katedre translatológie FF UKF v Nitre pôsobia pedagógovia s bohatou prekladateľskou a tlmočníckou praxou, ktorí zároveň participujú na významných domácich i medzinárodných výskumných projektoch z oblasti prekladu a tlmočenia, počítačovej lingvistiky, strojového či audiovizuálneho prekladu a i. Výučba sa realizuje v špičkovo vybavených učebniach a špecializovaných laboratóriách na tlmočenie a preklad.

Uplatnenie absolventov

 • prekladateľ odborných textov
 • tlmočník odborného diskurzu
 • jazykový a interkultúrny mediátor
 • pracovník hospodárskej sféry v oblasti sprostredkovania medzijazykovej komunikácie
 • pracovník orgánov štátnej správy v oblasti sprostredkovania medzijazykovej komunikácie
 • pracovník medzinárodných inštitúcií
 • pracovník cestovného ruchu ako tlmočník - sprievodca

Španielsky jazyk a kultúra

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PhDr. Daniela Müglová, CSc.
doc. Mgr. Edita Hornáčková Klapicová, PhD.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy Rigorózne konanie
Doktorandské štúdium
Pracovisko Katedra translatológie
Informácie Bližšie informácie pre uchádzačov

Charakteristika študijného programu

Štúdium poskytuje široké teoretické vedomosti o jednotlivých prekladateľských a tlmočníckych disciplínach, študent po jeho úspešnom ukončení ovláda komparáciu jazykových, kultúrnych a spoločenských systémov. Dokáže adekvátne komunikovať v oblasti všetkých jazykových štýlov, t. j. umeleckých, odborných, novinárskych, reklamných či už v písomnej alebo ústnej forme. Perfektne ovláda všetky postupy, zručnosti, návyky a stratégie umeleckého a odborného prekladu, konzekutívneho ako aj simultánneho tlmočenia. Dosiahne vysoký stupeň jazykovej kompetencie v materinskom ako aj cudzom jazyku, prekladateľskej a tlmočníckej kompetencie. Osvojí si právne a hospodárske aspekty prekladu ako aj praxeológiu prekladu a tlmočenia. Absolvent získa hlboké znalosti z cudzieho jazyka a literatúry, ktoré mu umožnia uplatniť sa v rámci širokej aplikácie.
Na Katedre translatológie FF UKF v Nitre pôsobia pedagógovia s bohatou prekladateľskou a tlmočníckou praxou, ktorí zároveň participujú na významných domácich i medzinárodných výskumných projektoch z oblasti prekladu a tlmočenia, počítačovej lingvistiky, strojového či audiovizuálneho prekladu a i. Výučba sa realizuje v špičkovo vybavených učebniach a špecializovaných laboratóriách na tlmočenie a preklad.

Uplatnenie absolventov

 • prekladateľ odborných textov
 • tlmočník odborného diskurzu
 • jazykový a interkultúrny mediátor
 • pracovník hospodárskej sféry v oblasti sprostredkovania medzijazykovej komunikácie
 • pracovník orgánov štátnej správy v oblasti sprostredkovania medzijazykovej komunikácie
 • pracovník medzinárodných inštitúcií
 • pracovník cestovného ruchu ako tlmočník - sprievodca

Estetika

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program estetika
Pracovisko Ústav literárnej a umeleckej komunikácie
Informácie Šípka v logu pracoviska ukazuje správny smer každému, kto sa cez umenie chce dozvedieť viac aj o sebe

Charakteristika študijného programu

Ambíciou bakalárskeho študijného programu estetika je sprostredkovať študentovi vedomosti z oblasti dejín estetiky a estetických teórií od antiky po súčasnosť a primeraný rozhľad v histórii a teórii umenia. Kľúčom k tomuto poznaniu je zvládnutie interpretačného prístupu k estetickým fenoménom (myšlienkovým konceptom aj umeleckým dielam). V súlade s metodológiou pracoviska vychádzajúcou z recepčnej estetiky Nitrianskej školy tvoria jadro študijného programu interpretačné disciplíny a dejiny umeleckých štýlov. Študijný záujem sa pritom sústreďuje na oblasť výtvarného, hudobného a slovesného umenia.

Uplatnenie absolventov

Absolventi prvého stupňa štúdia estetiky dokážu analyzovať problémy z dejín estetiky od antiky až po súčasnosť, a to vďaka primeranej úrovni znalostí estetických kategórií a teórií a interpretačným zručnostiam predovšetkým pri kontakte s výtvarným, slovesným a hudobným dielom. Toto im dáva kompetenciu uplatniť sa v širokej oblasti kultúrneho a spoločenského života, súkromného a verejného sektoru, ktorý má vzťah k umeniu (kultúrne inštitúcie typu klasických galérií, ale aj nekonvenčných výstavných priestorov, inštitúcie organizujúce miestny kultúrny život na úrovni obce, mesta, regiónu, programy osvetových stredísk zamerané na tvorivé dielne a vzdelávanie, redakcie printových a iných médií a pod.). Absolvent môže pôsobiť aj ako člen inštitucionálnych tímov, v ktorých je žiadaná tvorba rešerší a deskriptívnych analýz estetických či špecifickejšie umeleckých javov a samozrejme je schopný pokračovať vo vlastnom profesionálnom vývoji vo vlastnej disciplíne. Absolvent vie nadobudnuté vzdelanie využiť takým spôsobom, ktorý preukazuje pochopenie súvislostí a dôsledkov v oblasti individuálneho a spoločenského života, čo je asi najoceniteľnejší a najuniverzálnejší prínos do rôznych oblastí profesijného života.

Učiteľstvo histórie

Bakalársky študijný program

Forma štúdia:denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program učiteľstvo histórie v kombinácii s iným aprobačným predmetom
Pracovisko Katedra histórie
Informácie História je jedna z kľúčových humanitných disciplín, ktorá umožňuje študentom nadobudnúť rozhľad v dejinných súvislostiach rôznych historických epoch a sférach života. Absolventi štúdia učiteľstva histórie sú uplatniteľní najmä v školskej praxi, ale zamestnať sa môžu aj v pamäťových a kultúrnych inštitúciách, ktoré si vyžadujú všeobecný prehľad a schopnosť popularizovať vedecké poznatky

Charakteristika študijného programu

Študijný program je zostavený tak, aby poskytol študentovi odborné vedomosti zo všeobecných dejín, dejín Slovenska, historiografie, historickej geografie, dejín umenia, klasických pomocných vied historických, doplňujúcich disciplín a didaktiky odboru. V ponuke sú kurzy uvádzajúce do štúdia odboru a príbuzných vedných disciplín a prednášky a semináre prehľadového charakteru pravekými dejinami počnúc a modernými dejinami končiac. Dôraz sa kladie aj na osvojenie si terminológie odboru. V rámci spoločnej pedagogicko-psychologickej prípravy učiteľa získajú absolventi vedomosti o kultúrnych a sociálnych súvislostiach výchovy, poznajú základné psychologické podmienky výchovy a vzdelávania, poznajú a vedia aplikovať pedagogické a didaktické programy príslušných výchovných inštitúcií. Taktiež poznajú organizačné zázemie príslušných výchovných zariadení a získajú prvé učiteľské skúsenosti v rámci pedagogickej praxe v školskom prostredí. Aj vďaka tomu sú schopní sledovať nové poznatky v rýchlo sa rozvíjajúcich disciplínach svojho odboru a príbuzných odboroch.

Uplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho študijného programu učiteľstvo predmetu dejepis v kombinácii získa základné poznatky z vied o základoch teórie výchovy a vzdelávania a histórie, ktoré mu umožnia najmä úspešne pokračovať v štúdiu tohto odboru na druhom stupni. Nadobudnuté teoretické poznatky z predmetovej špecializácie, ako aj z oblasti výchovy a vzdelávania bude absolvent vedieť tvorivo aplikovať aj v praxi ako asistent učiteľa, pedagogický pracovník pre mimoškolskú záujmovú činnosť detí, pracovník štátnej správy, školský administratívno-metodický pracovník a pod.

Teoretické vedomosti

Absolvent bakalárskeho študijného programu učiteľstvo dejepisu v kombinácii získa základné poznatky z vied o základoch teórie výchovy a vzdelávania a histórie, ktoré mu predovšetkým umožnia úspešne pokračovať v štúdiu tohto odboru na druhom stupni. Nadobudnuté teoretické poznatky z predmetovej špecializácie, ako aj z oblasti výchovy a vzdelávania bude absolvent vedieť tvorivo aplikovať aj v praxi ako asistent učiteľa, pedagogický pracovník pre mimoškolskú záujmovú činnosť detí, pracovník štátnej správy, školský administratívno-metodický pracovník a pod.

Učiteľstvo histórie

Magisterský študijný program

Podprogram  učiteľstvo histórie
Forma štúdia: externá
Dĺžka štúdia: 3 roky
Garant: prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.
Získaný titul: magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy: rigorózne konanie (PaedDr.)
Pracovisko Katedra histórie FF UKF v Nitre
Informácie História je jedna z kľúčových humanitných disciplín, ktorá umožňuje študentom nadobudnúť rozhľad v dejinných súvislostiach rôznych historických epoch a sférach života. Absolventi štúdia učiteľstva histórie sú uplatniteľní najmä v školskej praxi, ale zamestnať sa môžu aj v pamäťových a kultúrnych inštitúciách, ktoré si vyžadujú všeobecný prehľad a schopnosť popularizovať vedecké poznatky

Charakteristika študijného programu

Študijný program je v dejepisnej časti zameraný na rozšírenie odborných vedomostí z dejín Slovenska, všeobecných dejín a didaktiky odboru, ako aj z viacerých iných disciplín, ktoré sú súčasťou študijného plánu.
Študent rozširuje aj vedomosti z pedagogicko-psychologického a sociálno-vedného základu, ktoré nadväzujú na predmety prvého stupňa štúdia študijného programu. Prehlbuje svoje učiteľské kompetencie absolvovaním niekoľkých cyklov pedagogických praxí v školskom prostredí.

Uplatnenie absolventov

Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia v odbore učiteľstvo akademických predmetov sú spôsobilí byť učiteľmi predmetových špecializácií na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania, sú schopní participovať na vývoji metodických materiálov pre výučbu a majú primerané poznatky z metód výskumu a vývoja v didaktike svojich odborov. Predpokladá sa najmä pedagogické pôsobenie absolventov, ale môžu sa uplatniť aj v iných sférach: ako odborní pracovníci vo vedeckých ústavoch, v kultúrnospoločenských inštitúciách, múzeách v rámci rozširovania múzejnej pedagogiky, v štátnej správe a pod.

Teoretické vedomosti

V predmetovej špecializácii história získavajú absolventi odborné vedomosti a poznatky z:
 • interpretácie dejín Slovenska a všeobecných dejín v školskej praxi
 • disciplín rozširujúcich znalosť jednotlivých oblastí historického bádania
 • oblasti výučby dejepisu na rôznych typoch škôl v rámci krajín Európskej únie na základe analýzy a komparácie učebníc (didaktické semináre).

Praktické schopnosti

V predmetovej špecializácii história nadobudnú absolventi zručnosť v oblasti:
 • výučby dejepisu na rôznych typoch škôl, a to formou prípravy na seminári praktického vyučovania, ako aj v rámci pedagogickej praxe
 • prípravy učebných textov z dejepisu pre rôzne typy škôl
 • prípravy rôznych typov projektov súvisiacich s výučbou dejepisu, ako sú exkurzie, náučné chodníky, letné školy a tábory so zameraním na históriu
 • prípravy alternatívnych postupov pri výučbe dejepisu na rôznych typoch škôl.

Doplňujúce vedomosti a schopnosti

Absolventi druhého stupňa štúdia učiteľstva histórie v rámci doplňujúcich poznatkov a zručností ovládajú:

 • tvorbu metodických textov so širšou aplikovateľnosťou
 • e-learning
 • právne, ekonomické a etické aspekty učiteľskej práce
V predmetovej špecializácii dejepis nadobudnú absolventi zručnosti v oblasti:
 • múzejnej pedagogiky a komunikácie

Archeológia

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant doc. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program Archeológia
Pracovisko Katedra archeológie
Informácie Čo ponúkame a v čom sme inovatívni

Charakteristika študijného programu

Počas 1. stupňa vysokoškolského štúdia získa poslucháč prehľad o pravekom a včasno-dejinnom vývoji predovšetkým územia Slovenska, resp. strednej Európy. V oblasti poznania archeologických prameňov sa naučí orientovať sa v ich základnej chronologickej a kultúrnej identifikácii a získa potrebný prehľad v odbornej literatúre. Oboznámi sa s platnými právnymi normami, ktoré legislatívne určujú prípravu a realizáciu základného terénneho výskumu a garantujú ochranu národného kultúrneho dedičstva. Osvojí si základné postupy a zručnosti pri dokumentácii nálezovej situácie a evidencie nálezového fondu. Absolvent je so znalosťou základov metodiky archeologického bádania spôsobilý analyzovať archeologické pramene a kontexty a zasadiť ich do súvislostí historického a kultúrneho vývoja Slovenska a Európy.

Uplatnenie absolventov

Po úspešnom ukončení bakalárskeho štúdia majú absolventi možnosť uplatniť sa ako technickí pracovníci v múzeách, vedeckých inštitúciách archeologického zamerania, pamiatkových úradoch alebo osvetových strediskách.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook