Fakulta

Doktorandské štúdium

Doktorandské štúdium na Filozofickej fakulte UKF v Nitre je vysokoškolským štúdiom tretieho stupňa, najvyššou formou vysokoškolského vzdelávania, ktorej cieľom je príprava doktorandov na samostatnú tvorivú vedeckovýskumnú a vedeckopedagogickú činnosť.
 
Doktorandské štúdium sa uskutočňuje na základe § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme. Ďalej sa riadi Študijným poriadkom UKF v Nitre  a Zásadami doktorandského štúdia na FF UKF v Nitre.
Doktorandské štúdium v študijnom programe príslušného študijného odboru sleduje a hodnotí odborová komisia.
Štandardná dĺžka štúdia pre doktorandský študijný program v dennej forme je tri roky, v externej forme štyri roky.

Kontaktné osoby pre doktorandské štúdium

 • Monika Szabóová (referentka doktorandského štúdia), e-mail: , tel.: +421-(0)37-6408373
 • Ing. Monika Václavová (administrátor AiS2), e-mail: ,  tel. +421-(0)37-6408468

Adresa:
Univerzita Konštantína Filozofa
Filozofická fakulta
Oddelenie pre vedu, výskum a doktorandské štúdium
Štefánikova 67, 949 74  Nitra

Na Filozofickej fakulte sa realizuje doktorandské štúdium v študijných programoch:

 • anglistika
  študijný odbor 2.1.29 neslovanské jazyky a literatúry
 • dejiny filozofie
  študijný odbor 2.1.3 Dejiny filozofie
 • etika
  študijný odbor 2.1.5 Etika
 • estetika
  študijný odbor 2.1.6 Estetika
 • národné literatúry ako súčasť medziliterárnych spoločenstiev
  študijný odbor 2.1.23 Teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr
 • teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr
  študijný odbor 2.1.23 Teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr
 • slovenský jazyk a literatúra
  študijný odbor 2.1.27 Slovenský jazyk a literatúra
 • slovenské dejiny
  študijný odbor 2.1.9 Slovenské dejiny
 • slavistika - slovanské jazyky
  študijný odbor 2.1.28 Slovanské jazyky a literatúra
 • kulturológia
  študijný odbor 3.1.2 Kulturológia
 • etnológia
  študijný odbor 3.1.3 Etnológia
 • archeológia
  študijný odbor 2.1.25 Archeológia
 • translatológia
  študijný odbor 2.1.35 Prekladateľstvo a tlmočníctvo
 • lingvodidaktika
  študijný odbor 1.1.10 Odborová didaktika
 • marketingová komunikácia a reklama
  študijný odbor 3.2.3 masmediálne štúdiá

Informácie pre študentov

Predpisy

Tlačivá a vzory

Odborová komisia

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook