Fakulta

Oznam pre uchádzačov

Dekan Filozofickej fakulty UKF v Nitre vypisuje prijímacie konanie na novoakreditovaný magisterský študijný program aplikovaná etikaetická expertíza a etické poradenstvo, ktorý sa bude realizovať v externej forme na detašovanom pracovisku v Martine. Výška ročného školného je 620 . Prihlášky je potrebné poslať na adresu: Študijné oddelenie – externé, Filozofická fakulta UKF, Štefánikova 67, 949 74 Nitra. Termín podávania prihlášok je do 15.8.2016.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook