Fakulta

Rozhodnutie dekana o zrušení prijímacích skúšok – interné magisterské štúdium

Rozhodnutím dekana Filozofickej fakulty UKF v Nitre budú uchádzači o vysokoškolské štúdium v magisterských študijných programoch: archeológia, estetika, etnológia, filozofia, a politológia pre akademický rok 2016/17 prijatí bez prijímacích skúšok.

gb