Fakulta

Univerzita tretieho veku

V rámci celoživotného záujmového vzdelávania občanov organizuje Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre pre absolventov vysokých a stredných škôl záujmové vzdelávanie dospelých a seniorov v rámci Univerzity tretieho veku. Vzdelávanie je určené populácii, ktorá má záujem si rozšíriť, prehĺbiť či doplniť oblasť poznania či praktických zručností, a ktorá dosiahla minimálnu vekovú hranicu 45 rokov. Ponuka vzdelávacích programov na našej univerzite každoročne reflektuje požiadavky tejto časti populácie, ako i spokojnosť z realizácie vzdelávacích programov v minulých rokoch.

V rámci Univerzity tretieho veku pri UKF v Nitre (U3V) riešime projekt ESF "Zvyšovanie kvality ďalšieho vzdelávania seniorov na Univerzite tretieho veku pri UKF v Nitre".

Nájdete nás aj na Facebooku: https://www.facebook.com/U3VnaUKF.

Organizácia výučby U3V

Výučba v 1. ročníku začína v októbri príslušného akademického roka, presný dátum zahájenia oznámi univerzita uchádzačom na základe platnej prihlášky v prvej polovici septembra. Vzdelávanie trvá 3 roky, výučba sa realizuje dvakrát do mesiaca. Výučba v prvom semestri je spoločná pre všetkých uchádzačov - Úvod do štúdia UTV. Od letného semestra v prvom ročníku vzdelávania študenti študujú podľa vzdelávacieho programu, na ktorý sa prihlásili (každý vzdelávací program samostatne). Študijný plán, údaje o platbe a termíny konania jednotlivých prednášok doručí univerzita každému študentovi po prijatí na vzdelávanie. Poplatok za celý akademický rok je 60,- €, pre dôchodcov a ZŤP 40,- €. V prípade, že si chce záujemca o štúdium uplatniť zľavnené školné, k prihláške prosíme zaslať aj fotokópiu OP (v prípade dôchodcov) a/alebo fotokópiu preukazu ZŤP (v prípade invalidov) (nemusia byť overené). Prijímacie skúšky sa na jednotlivé vzdelávacie programy UTV nekonajú, podmienkou pre prijatie na vzdelávanie je maturitná skúška (spolu s prihláškou prosíme zaslať aj fotokópiu maturitného vysvedčenia alebo vysokoškolského diplomu, nemusia byť overené).
Vzdelávanie v danom vzdelávacom programe sa otvára za predpokladu dostatočného počtu uchádzačov. Vzdelávanie končí obhajobou záverečnej práce alebo záverečnou skúškou. Absolventom univerzita vydá osvedčenie, ktoré im na slávnostných promóciách odovzdá rektor univerzity.

Aktivity U3V sú od augusta 2013 zabezpečované s podporou projektu ITMS 26120120028 "Zvyšovanie kvality vzdelávania seniorov na Univerzite tretieho veku pri UKF v Nitre". V rámci riešenia projektu boli na UKF v Nitre vydané učebné texty pre seniorov:

a výstupné publikácie:

Aktuálna ponuka vzdelávacích programov pre uchádzačov 1. ročníka U3V v akademickom roku 2014/2015:

Ponuka vzdelávacích programov nadstavbového vzdelávania pre záujemcov o štúdium v rámci U3V, ktorí už absolvovali daný vzdelávací program v rámci trojročného štúdia:

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook