Fakulta

Oznamy pre uchádzačov

 1. Predĺženie termínu podávania prihlášok na nové ŠP interného bakalárskeho štúdia
  • Dekan Filozofickej fakulty UKF v Nitre oznamuje, že predlžuje termín podávania prihlášok na nové študijné programy interného  bakalárskeho štúdia do 31. 5. 2016:
   • euroázijské štúdiá,
   • religiózne štúdiá,
   • románske jazyky v medzikultúrnej komunikácii.

 2. Zrušenie prijímacích skúšok na vybrané ŠP interného bakalárskeho štúdia
  • Rozhodnutím dekana Filozofickej fakulty UKF v Nitre budú uchádzači o vysokoškolské štúdium v bakalárskych študijných programoch filozofia, politológia a riadenie kultúry a turizmu pre akademický rok 2016/17 prijatí bez prijímacích skúšok, t. j. na základe výsledkov stredoškolského štúdia.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook