Fakulta

Audiovizuálny preklad: dabing a titulkovanie v stredoeurópskom kontexte

Narastajúci záujem o oblasť audiovizuálneho prekladu (AVP) v intenciách uvažovania o preklade a interkultúrnej komunikácii v Európe zaznamenávame najmä v posledných dvoch desaťročiach. Zvýšenú potrebu reflektovať tento osobitý typ prekladovej komunikácie prinášajú viaceré kultúrne, sociálne, geopolitické a technologické zmeny, ktoré sa odohrávajú na globálnej i lokálnej úrovni. Ich pôsobením sa následne mení nazeranie na osobitosti mediálnej či prekladateľskej praxe a vyhraňujú sa špecifiká prekladateľského trhu. To zaujímavým spôsobom ovplyvňuje teoretické reflexie o danej oblasti, podnecuje nové interdisciplinárne prístupy k nej a vymedzuje konkrétne požiadavky v príprave budúcich prekladateľov. Svoju pozornosť smerom k audiovizuálnemu prekladu obracia i Európska únia, a to najmä v súvislosti so záujmom o sprístupnenie kultúry jednotlivých krajín ostatným občanom EÚ. Vzhľadom na ekonomické a technologické tlaky sa v poslednom desaťročí stáva mimoriadne aktuálnou i otázka kvality audiovizuálneho prekladu.
V snahe zmapovať situáciu v oblasti audiovizuálneho prekladu v prepojení na súčasnú prekladateľskú a mediálnu prax v stredoeurópskom kontexte si konferencia Audiovizuálny preklad: dabing a titulkovanie v stredoeurópskom kontexte kladie za cieľ poskytnúť priestor odborníkom v oblasti AVP a príbuzných disciplínach a prezentovať ich aktuálne náhľady na danú problematiku. Ambíciou organizátorov je iniciovať diskusiu o špecifikách teórie, kritiky, didaktiky a praxe audiovizuálneho prekladu v užšie vymedzenom  kultúrnom a geografickom priestore – s ohľadom na jeho prekladovú tradíciu, jazykový a kultúrny kontext, ako aj špecifiká prekladateľského trhu.  

V diskusiách a vystúpeniach teoretikov a praktikov audiovizuálneho prekladu by sme sa preto radi zamerali najmä na nasledujúce témy:

 • 1.    Audiovizuálny preklad: teória vs prax
  (história a vývin AVP, teoretické východiská a prístupy, kompetencie a odborná príprava, špecifiká prekladateľskej praxe)
 • 2.    Tradícia a inovácia v AVP
  (nové prístupy a technológie v AVP, štandardy kvality, amatérske titulkovanie a amatérsky dabing )
 • 3.    Komunikácia, translácia, manipulácia
  (osobitosti jednotlivých typov AVP, ideológia v preklade, manipulácia významov, cenzúra)
 • 4.    Jedna krajina – dva preklady
  (otázka využívania pluricentrických verzií, dvojjazyčné titulkovanie, jazyková rozmanitosť)
 • 5.    Médiá a audiovizuálny preklad: dostupnosť a recepcia
  (titulkovanie pre nepočujúcich, umelecké tlmočenie do posunkového jazyka, audiokomentár pre nevidiacich, recepcia cieľovým publikom)
 • 6.    Špecifiká mediálnej a prekladateľskej praxe v stredoeurópskom kontexte
  (preklad z/do málo rozšírených jazykov, požiadavky trhu, pracovné podmienky, právne aspekty, duševné vlastníctvo, status prekladateľa)

Záujemcovia sa môžu prihlásiť zaslaním abstraktu (250-300 slov) a stručnej informácie o ich odbornom pôsobení spolu s názvom domácej inštitúcie, a to najneskôr do 22. apríla 2016 na adresu:

Viac informácií

Medzinárodnú konferenciu organizuje Katedra translatológie, Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v spolupráci s Európskou asociáciou audiovizuálnych prekladateľov (AVTE).

avte logo

baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo