Fakulta

Audiovizuálny preklad: dabing a titulkovanie v stredoeurópskom kontexte

Narastajúci záujem o oblasť audiovizuálneho prekladu (AVP) v intenciách uvažovania o preklade a interkultúrnej komunikácii v Európe zaznamenávame najmä v posledných dvoch desaťročiach. Zvýšenú potrebu reflektovať tento osobitý typ prekladovej komunikácie prinášajú viaceré kultúrne, sociálne, geopolitické a technologické zmeny, ktoré sa odohrávajú na globálnej i lokálnej úrovni. Ich pôsobením sa následne mení nazeranie na osobitosti mediálnej či prekladateľskej praxe a vyhraňujú sa špecifiká prekladateľského trhu. To zaujímavým spôsobom ovplyvňuje teoretické reflexie o danej oblasti, podnecuje nové interdisciplinárne prístupy k nej a vymedzuje konkrétne požiadavky v príprave budúcich prekladateľov. Svoju pozornosť smerom k audiovizuálnemu prekladu obracia i Európska únia, a to najmä v súvislosti so záujmom o sprístupnenie kultúry jednotlivých krajín ostatným občanom EÚ. Vzhľadom na ekonomické a technologické tlaky sa v poslednom desaťročí stáva mimoriadne aktuálnou i otázka kvality audiovizuálneho prekladu.
V snahe zmapovať situáciu v oblasti audiovizuálneho prekladu v prepojení na súčasnú prekladateľskú a mediálnu prax v stredoeurópskom kontexte si konferencia Audiovizuálny preklad: dabing a titulkovanie v stredoeurópskom kontexte kladie za cieľ poskytnúť priestor odborníkom v oblasti AVP a príbuzných disciplínach a prezentovať ich aktuálne náhľady na danú problematiku. Ambíciou organizátorov je iniciovať diskusiu o špecifikách teórie, kritiky, didaktiky a praxe audiovizuálneho prekladu v užšie vymedzenom  kultúrnom a geografickom priestore – s ohľadom na jeho prekladovú tradíciu, jazykový a kultúrny kontext, ako aj špecifiká prekladateľského trhu.  

V diskusiách a vystúpeniach teoretikov a praktikov audiovizuálneho prekladu by sme sa preto radi zamerali najmä na nasledujúce témy:

 • 1.    Audiovizuálny preklad: teória vs prax
  (história a vývin AVP, teoretické východiská a prístupy, kompetencie a odborná príprava, špecifiká prekladateľskej praxe)
 • 2.    Tradícia a inovácia v AVP
  (nové prístupy a technológie v AVP, štandardy kvality, amatérske titulkovanie a amatérsky dabing )
 • 3.    Komunikácia, translácia, manipulácia
  (osobitosti jednotlivých typov AVP, ideológia v preklade, manipulácia významov, cenzúra)
 • 4.    Jedna krajina – dva preklady
  (otázka využívania pluricentrických verzií, dvojjazyčné titulkovanie, jazyková rozmanitosť)
 • 5.    Médiá a audiovizuálny preklad: dostupnosť a recepcia
  (titulkovanie pre nepočujúcich, umelecké tlmočenie do posunkového jazyka, audiokomentár pre nevidiacich, recepcia cieľovým publikom)
 • 6.    Špecifiká mediálnej a prekladateľskej praxe v stredoeurópskom kontexte
  (preklad z/do málo rozšírených jazykov, požiadavky trhu, pracovné podmienky, právne aspekty, duševné vlastníctvo, status prekladateľa)

Záujemcovia sa môžu prihlásiť zaslaním abstraktu (250-300 slov) a stručnej informácie o ich odbornom pôsobení spolu s názvom domácej inštitúcie, a to najneskôr do 22. apríla 2016 na adresu:

Viac informácií

Medzinárodnú konferenciu organizuje Katedra translatológie, Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v spolupráci s Európskou asociáciou audiovizuálnych prekladateľov (AVTE).

avte logo

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook