Fakulta

Podpora Iniciatívy slovenských učiteľov

Vedenie a  členovia Kolégia dekana Filozofickej fakulty UKF v Nitre, ktorá sa podieľa na vzdelávaní budúcich učiteľov uvedomujúc si absenciu systémového riešenia problémov v školstve a spoločensky nedocenený status učiteľa, podporujú Iniciatívu slovenských učiteľov.

V Nitre, 11. 2. 2016                         

Prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc.
dekan

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook