Fakulta

Dodatočné prijímacie konanie

Dekan Filozofickej fakulty UKF v Nitre vypisuje dodatočné prijímacie konanie na bakalársky študijný program aplikovaná etika - etika riadenia ľudí a práce (ročné školné 700,- €), ktorý sa bude realizovať v externej forme na detašovanom pracovisku v Martine a na študijný program kulturológia – riadenie kultúry a turizmu (ročné školné na 660,-€), ktorý sa bude realizovať v externej forme na detašovanom pracovisku v Lučenci.
Termín podania prihlášky je do 24.8.2015.
Poplatok za prijímacie konanie:
Banka: Štátna pokladnica
Účet: 7000073076/8180, IBAN: SK54 8180 0000 0070 0007 3076, SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX
Variabilný symbol:
  • pri elektronickej prihláške informačný systém určí variabilný symbol automaticky
  • pri papierovej prihláške (kde xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR, t.j. šesť znakov bez bodky a medzier)
Spôsob platby: výlučne bankovým prevodom
Prihlášky (aj elektronicky podávané) je nutné poslať na adresu:
Filozofická fakulta UKF v Nitre
Študijné oddelenie – externé
Štefánikova 67
949 74  Nitra
Viac informácií nájdete na: www.ff.ukf.sk→ ŠTÚDIUM →Prijímacie konanie

 

baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo