Fakulta

Dôležité informácie pre absolventov bakalárskeho štúdia

Vážená absolventka, vážený absolvent,
vzhľadom na to, že ste úspešne ukončili štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a zúčastníte sa promočnej slávnosti je dôležité
 • ak je slávnosť  o 9,00 hod.  – dostaviť sa o 7,30 hod. za účelom nácviku slávnostného promočného aktu
 • ak je slávnosť  o 12,00 hod. – dostaviť sa  o 10,30 hod. za účelom nácviku slávnostného promočného aktu
 • ak je slávnosť  o 15,00 hod.  – dostaviť sa  o 13,30 hod. za účelom nácviku slávnostného promočného aktu
priamo v Aule Magna Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre na Tr. A. Hlinku 1, 949 01  Nitra.
 
Pri príchode do auly je potrebné predložiť nasledovné potvrdenia:
 • potvrdenie z Univerzitej knižnice o vrátení zapožičaných kníh (potvrdenie vydáva Univerzitná knižnica UKF v Nitre na Drážovskej cesta 4, 949 74  Nitra, tel. 037/6408106),
 • ústrižok o zaplatení poplatku za zapožičanie taláru:
  • suma 9 €; číslo účtu: 7000073121/8180; variabilný symbol 0200; poznámka pre prijímateľa: talár + Vaše priezvisko
Vyššie uvedené potvrdenia musí odovzdať každý absolvent.
 
Vaša účasť na slávnostnom prevzatí diplomu je nevyhnutná.
V prípade, že sa nemôžete promócie v tomto termíne zúčastniť oznámte nam túto skutočnosť mailom najneskôr do 7.7.2015.
 
Jozefína Cintulová  ()
 • bakalárske jednoodborové študijné programy: archeológia, etnológia, európske štúdiá, kulturológia, kulturológia - blízkovýchodné štúdiá, kulturológia - riadenie kultúry a turizmu, marketingová komunikácia a reklama, masmediálne štúdiá s integrovaným vyučovaním FJ, muzeológia, politológia, sociológia
Helena Pagáčová  ()
 • bakalárske jednoodborové študijné programy:  anglistika, aplikovaná etika - etika profesijných činností, etika, editorstvo a vydavateľská prax, estetika, filozofia, história, misijná práca, nemčina v hospodárskej praxi, ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii, slovenský jazyk a literatúra, taliansky jazyk a kultúra, východoslovanské jazyky a kultúry, žurnalistika
 • bakalárske študijné programy - prekladateľstvo a tlmočníctvo (všetky kombinácie)
RNDr. Zuzana Eckhardt ()  
 • bakalárske a magisterské učiteľské študijné programy  (UAP - všetky kombinácie)
 • magisterské študijné programy - prekladateľstvo a tlmočníctvo (všetky kombinácie)

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook