Fakulta

Zápisy na akademický rok 2023/2024

Milé študentky, milí študenti,

oznamujeme vám, že zápisy na akademický rok 2023/2024 prebiehajú nasledovne:

INTERNÉ ŠTÚDIUM:

  • 1. ročník bakalárskeho štúdia: zápis sa koná prezenčne podľa harmonogramu.
  • 2. – 3. ročník bakalárskeho štúdia: je potrebné vytvoriť elektronický zápis v AIS.
  • 1. ročník magisterského štúdia: je potrebné vytvoriť elektronický zápis a vytlačené dokumenty (zápisový list a čestné vyhlásenie) spolu s dokladmi o ukončení bakalárskeho štúdia (úradne overená fotokópia diplomu*) zaslať na adresu študijného oddelenia Filozofickej fakulty UKF v Nitre:

Študijné oddelenie
Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67
949 01 Nitra

  • 2. ročník magisterského štúdia: je potrebné vytvoriť elektronický zápis v AIS.

EXTERNÉ ŠTÚDIUM:

  • 1. ročník bakalárskeho štúdia: zápis sa koná prezenčne v sobotu 9. septembra 2023 o 9:00 hod. v prednáškovej miestnosti P-6 (Trieda Andreja Hlinku 1).
  • 2. – 3. ročník bakalárskeho štúdia: je potrebné vytvoriť elektronický zápis v AIS.
  • 1. ročník magisterského štúdia: je potrebné vytvoriť elektronický zápis a vytlačené dokumenty (zápisový list a čestné vyhlásenie) spolu s dokladmi o ukončení bakalárskeho štúdia (úradne overená fotokópia diplomu*) zaslať na adresu študijného oddelenia Filozofickej fakulty UKF v Nitre:

Ing. Monika Václavová
Študijné oddelenie pre externé formy štúdia
Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67
949 01 Nitra

  • 2. ročník magisterského štúdia: je potrebné vytvoriť elektronický zápis v AIS.

* Netýka sa absolventov Filozofickej fakulty UKF v Nitre v akademickom roku 2022/2023. Absolventi zahraničných vysokých škôl dokladajú nostrifikáciu diplomu.

Všetci študenti musia mať elektronické zápisy potvrdené v AIS najneskôr do 22. septembra 2023.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo