Fakulta

Zapojte sa do hodnotenia výučby a pedagógov v AR 2022/2023

Milé študentky, milí študenti,
aj v tomto akademickom roku máte možnosť zapojiť sa do hodnotenia výučby a pedagógov, s ktorými ste absolvovali predmety. Výsledky sú anonymné, každý pedagóg vidí svoje hodnotenia v AIS, takisto má k týmto hodnoteniam prístup aj vedúci katedry/ústavu. Odpovede sa vyhodnocujú aj na celofakultnej úrovni a každoročne sa prerokúvajú na zasadnutiach kolégia dekana s vedúcimi pracovísk, ako aj na Vedeckej rade FF UKF v Nitre. Dotazník za akademický rok 2022/2023 máte možnosť vyplniť cez AIS až do 20. septembra 2024. Využite svoju možnosť a prispejte k skvalitneniu vzdelávacieho procesu na Filozofickej fakulte UKF v Nitre.
Výsledky z predchádzajúcich rokov sú zverejnené na tomto odkaze.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo