Fakulta

Rozhodnutie dekana o zrušení prijímacích skúšok - magisterské štúdium

Rozhodnutie dekana o zrušení prijímacích skúšok – interné magisterské štúdium
  • Rozhodnutím dekana Filozofickej fakulty UKF v Nitre budú uchádzači o vysokoškolské štúdium v magisterských študijných programoch: anglický jazyk v odbornej komunikácii, archeológia, etnológia, estetika, filozofia, kulturológia – riadenie kultúry a turizmu, politológia, sociológia pre akademický rok 2015/16 prijatí bez prijímacích skúšok.
  • Rozhodnutím dekana Filozofickej fakulty UKF v Nitre budú uchádzači o vysokoškolské štúdium učiteľstva v magisterskom študijnom programe anglický jazyk a literatúra v kombinácii a výchova k občianstvu v kombinácii pre akademický rok 2015/16 prijatí bez prijímacích skúšok, t. j. na základe výsledkov stredoškolského štúdia a ďalších podmienok prijatia z druhého predmetu v kombinácii.
Rozhodnutie dekana o zrušení prijímacích skúšok – externé magisterské štúdium
  • Rozhodnutím dekana Filozofickej fakulty UKF v Nitre budú uchádzači o vysokoškolské štúdium v magisterskom študijnom programe anglický jazyk v odbornej komunikácii pre akademický rok 2015/16 prijatí bez prijímacích skúšok.

 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook