Fakulta

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Mgr. et Mgr. Veroniky Rácovej, PhD.

 Dekanka Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že dňa 6. októbra 2021 o 10,00 hod. sa v zasadacej miestnosti dekanátu FF UKF v Nitre, Štefánikova 67, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Mgr. et Mgr. Veroniky Rácovej, PhD., pracovníčky Katedry slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr. 
Názov habilitačnej prednášky: „Vybrané teoretické textologické problémy. Poznámky k problematike textových prameňov, textových variantov a autorskej vôle“. 
Názov habilitačnej práce: Vybrané kapitoly zo slovenskej textológie 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook