Fakulta

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Mgr. Emílie Perez, PhD.

Dekanka Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že dňa 4. októbra 2021 o 10,00 hod. sa v zasadacej miestnosti dekanátu FF UKF v Nitre, Štefánikova 67, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Mgr. Emílie Perez, PhD., pracovníčky Katedry translatológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania prekladateľstvo a tlmočníctvo. 
Názov habilitačnej prednášky: „Interpretačné, recepčné a transferové špecifiká prenosu významov zo zvukovej roviny v audiovizuálnom preklade“. 
Názov habilitačnej práce: Dostupnosť obsahu a mediálnych služieb: transferové stratégie v modalitách pre senzoricky znevýhodnené publikum 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook