Fakulta

Interdisciplinárne dialógy: PhDr. Juraj Zajonc, CSc.

Kategória:
Verejné
Dátum:
2016-03-17 14:45
Miesto konania:
Akropola, Hodžova 1
Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Vás pozýva na cyklus vedeckých prednášok Interdisciplinárne dialógy, organizovaný pod záštitou dekana Filozofickej fakulty UKF. Vo štvrtok 17. 3. 2016 sa Vám v priestoroch Akropoly FF (Hodžova 1) predstaví etnológ PhDr. Juraj Zajonc, CSc., z Ústavu etnológie SAV v Bratislave so svojou prednáškou s názvom "Sviatky ako východisko poznania súčasnej spoločnosti".
Srdečne Vás pozývame.
 
Anotácia:
Úvod prednášky prinesie prehľad podnetov pre výskum sviatkov v súčasnosti, možnosti vymedzenia pojmu sviatok a objasnenie výberu teoretických a metodologických východísk, ktoré umožňujú študovať sviatok ako sociálny fenomén. Cieľom nasledujúcej časti bude odpovedať na otázky – prečo ľudia považujú určité situácie za nekaždodenné, čo ich vedie k tomu, aby sa počas nich správali a konali rituálne, alebo naopak, prečo iné príležitosti za sviatok nepovažujú a neslávia ich. Keďže štúdium sviatkov umožňuje sledovať aj mechanizmy pôsobenia kultúrno-historických, ekonomických, politických a ďalších činiteľov pôsobiacich v sociálnych procesoch, prednáška bude prezentovať i niektoré aspekty obrazu spoločnosti Slovenska v 21. storočí, ktorý nadobúda v zrkadle poznatkov o sviatkoch. Rámcom na hľadanie odpovedí na vyslovené otázky i na objasnenie uvedených vzťahov budú dva v súčasnosti na Slovensku všeobecne známe sviatky Halloween a Valentín, ktoré sú spoločne označované za nové, cudzie či nechcené. Prednáška sa dotkne i miery platnosti tohto stereotypného, jednotlivcami, sociálnymi skupinami, inštitúciami i médiami šíreného chápania oboch sviatkov.
 
 
 

Všetky termíny:

  • 2016-03-17 14:45
 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook