Fakulta

Interdisciplinárne dialógy: PhDr. Zuzana Kusá, CSc.

Kategória:
Verejné
Dátum:
2020-03-03 14:45 - 16:00
Miesto konania:
FF UKF, Hodžová 1, Akropola
Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre pozýva na cyklus vedeckých prednášok Interdisciplinárne dialógy, organizovaný pod záštitou dekanky Filozofickej fakulty UKF. 3. marca 2020 o 14.45 h sa v Akropole Filozofickej fakulty (Hodžova 1, Nitra) uskutoční prednáška PhDr. Zuzany Kusej, CSc. (Sociologický ústav SAV v Bratislave) s názvom Unikajúce hodnoty: prípad dôstojnosti pre všetkých.
 
Anotácia prednášky:
Spoločenské a humanitné vedy venujú hodnotám a ich úlohe v ľudskom živote a v spravovaní spoločností tradične veľkú pozornosť. V pohľadoch na to, ako hodnoty skúmať, objasňovať ich stálosť alebo meniacu sa podporu však dodnes badať značnú diverzitu a rôzne metodologické prístupy prinášajú empirickú podporu nerovnakým vysvetleniam a vytvárajú aj nové ilúzie či „realitu hodnôt“. Debaty vedcov o hodnotách navyše výrazne prehlušuje a viac či menej kontrolovane do nich vstupuje aj mediálny a politický diskurz. Ten u nás v posledných rokoch spája hodnoty s pomerne úzkym okruhom otázok.
Prednáška sa opiera o autorkine skúsenosti so skúmaním hodnôt celou škálou prístupov (od životopisných rozprávaní, cez reprezentatívne dotazníkové zisťovania, po analýzu politických debát a právnych textov). Na príklade hodnoty sociálneho univerzalizmu, t. j. našej schopnosti uznávať nárok iných na dôstojný život, a z perspektívy kultúrnej sociológie (J. Alexander), historických bádaní (H. Joas), teórie modernizácie hodnôt (R. Inglehart) a moci diskurzívnych formácií (M. Foucault) bude najprv diskutovať o dilemách a pasci konfliktných zistení získaných nerovnakými spôsobmi skúmania a následne sa pokúsi objasniť rozporné názory na ústavne uznávaný princíp ochrany dôstojnosti a na rozdeľovanie spoločenských zdrojov. Osobitne sa bude venovať tzv. osvietenskej hypotéze H. Ganzebooma. Tá predpokladá, že ľudia s univerzitným vzdelaním budú vďaka schopnosti uvažovať v dlhodobejšom horizonte vo väčšej miere podporovať spoločenskú zodpovednosť za vytváranie podmienok pre dôstojnosť všetkých obyvateľov.
INDIA feb 2020
 
 

Všetky termíny:

  • 2020-03-03 14:45 - 16:00
 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook