Fakulta

Spoločnosť, politika, umenie, prednáša prof. PhDr. Miroslav Marcelli, PhD.

Kategória:
Verejné
Dátum:
2019-11-27 13:00 - 14:00
Miesto konania:
FF UKF, Hodžova 1, H-115
Katedra kulturológie FF UKF v Nitre Vás pozýva na prednášku v vedeckom cykle Culturologos
 
27. 11. 2019 o 13:00, Hodžova 1, Nitra H-115
Prof. PhDr. Miroslav MARCELLI, PhD.
(Katedra filozofie a dejín filozofie FF, Univerzita Komenského v Bratislave; Katedra elektronické kultury a sémiotiky FHŠ, Karlova univerzita v Prahe)
 
Téma: Spoločnosť, politika, umenie.
 
Anotácia prednášky: Vzťah medzi slobodou, politikou a umením sa vo vystúpení neskúma v čisto pojmovej rovine, ale skôr v perspektíve premien, akými prechádzal a prechádza v ostatných desaťročiach. Východiskom bude tá modalita tohto vzťahu, s ktorou v poslednom desaťročí minulého storočia vystúpila francúzska kurátorka Catherine David vo svojej koncepcii Documenta X (Kassel, 1997). Prednáška sa zameria na vymedzenie pozície, ku ktorej podľa tejto koncepcie dospelo umenie vo vzťahu k politike. Spomenuté budú niektoré osobitosti, akými na tento vývin reagovala slovenská kultúrna scéna. V ďalšej časti vystúpenia budú predmetom záujmu prejavy, v ktorých sa imperatívy politického pôsobenia stali určujúcimi do tej miery, že v niektorých prípadoch viedli až k odmietnutiu umeleckých zámerov (J.-L. Godard a jeho film Číňanka). V poslednej časti sa vystúpenie bude zaoberať stanoviskom, ktoré sa dá identifikovať v prácach filozofa Michela Foucaulta. Uvedené budú tak tie umelecké diela, na ktoré sa Foucaultove teoretické práce odvolávajú, ako aj tie, čo naňho priamo alebo nepriamo reagujú.
 
Prednáška sa uskutoční v rámci riešenia projektu VEGA 1/0282/18 "Charakter a vývoj nezávislej kultúry a umenia na Slovensku po roku 1989".

marcelli f

 
 

Všetky termíny:

  • 2019-11-27 13:00 - 14:00
 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook