Fakulta

Konferencia o stredovekých cirkevných dejinách

Kategória:
Verejné
Dátum:
2019-03-26 08:30 - 15:15
Dňa 26. marca 2019 sa na Katedre histórie Filozofickej fakulty UKF v Nitre uskutoční vedecká konferencia s názvom Potestas episcopi – podoby moci stredovekých uhorských arcibiskupov a biskupov, a formy jej prezentácie. Príspevky viacerých významných slovenských bádateľov budú orientované na široké spektrum tém dotýkajúcich sa najvýznamnejších a najvplyvnejších členov stredovekej spoločnosti – arcibiskupov a biskupov. Táto "profesijná" skupina stála na čele cirkevnej hierarchie. Jej moc vyplývala zo sakrálnych úloh, cirkevného a svetského práva. Prejavovala sa širokým spektrom liturgických, cirkevno-správnych a súdnych aktivít. Preláti intenzívne vstupovali aj do profánneho sveta a podieľali sa na svetskej moci. Mali vlastné dvory, v ktorých sa spájalo sakrálne s profánnym. Dodnes sa zachovalo množstvo najrôznejších prameňov (písomných, obrazových, hmotných), ktoré umožňujú skúmať týchto prelátov z hľadiska mechanizmov fungovania a symbolov ich moci. Prejavy moci sú úzko spojené s reprezentáciou. Tou deklarovali, budovali a upevňovali svoje postavenie a výlučnosť. Zámerom konferencie je vytvoriť priestor pre spoločné uvažovanie o formách a symbolike duchovnej a svetskej moci arcibiskupov a biskupov a jej prejavoch v rôznych formách vlastnej reprezentácie v Uhorsku v rokoch 1000 – 1526.
Konferencia sa uskutoční v miestnosti H-308 (Hodžova 1, Nitra)
Text: doc. PhDr. Ing. Miroslav Glejtek, PhD., Katedra histórie FF UKF v Nitre
 
 

Všetky termíny:

  • 2019-03-26 08:30 - 15:15
 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook