Fakulta

Prednáška a workshop PhDr. PaedDr. Martiny Kosturkovej, PhD.

Kategória:
Verejné
Dátum:
2018-04-25 10:30 - 12:00
Miesto konania:
ŠD Nitra, Slančíkovej 1, miestnosť 126
Email:

PhDr. PaedDr. Martina Kosturková, PhD.
Katedra pedagogiky FHPV, Prešovská univerzita v Prešove

 
Kritické myslenie ako osobnostná a ľudská kvalita
Prednáška reaguje na potrebu kritického myslenia ako osobnostnú kvalitu človeka (nielen učiteľa). Upozorňuje na aktuálny stav tejto spôsobilosti u vybranej kategórie študentov, vysvetľuje jeho príčiny na pozadí rigidne ukotvených modelov výchovy a vzdelávania. Potrebu schopnosti kriticky myslieť autorka vníma: 1) ako profesijnú spôsobilosť budúcich učiteľov, ktorí by ju mali vedieť rozvíjať u svojich žiakov, i ako prenosnú zručnosť absolventov iných študijných odborov, ktorí ju môžu vhodne uplatniť na trhu práce; 2) ako osobnostnú a ľudskú kvalitu, ktorá rozumne pomáha pri dosahovaní vlastných cieľov. Kritické myslenie predpokladá znalosť základných prvkov myslenia, aj základných intelektuálnych štandardov pre myslenie. Na tomto poznaní by mal byť postavený celý edukačný systém všetkých stupňov vzdelávania, ak učí rozvíjať predovšetkým intelektuálne črty jedinca, nazývané aj cnosti mysle – intelektuálna pokora, autonómia, integrita, odvaha, vytrvalosť, vcítenie, nestrannosť a dôvera v rozum. Od budúceho atraktívneho aktéra spoločnosti sa očakáva morálna gramotnosť, pretože vývoj našej spoločnosti ukazuje, že ju potrebujeme viac ako kedykoľvek v minulosti. V prednáške budú diskutované aj možnosti podpory kritického myslenia, ktoré vedú k intelektuálnym cnostiam mysle.
 
Podpora kritického myslenia pomocou relevantnej argumentácie
(workshop)
Jednou z najpodstatnejších akademických spôsobilostí je schopnosť argumentovať, t. j. presvedčiť partnera, že tvrdenie, ktoré zastávame, je pravdivé. Je to možné len vtedy, keď opačnej strane predkladáme dôvody náležite podporujúce naše výroky. Cieľom workshopu je posilniť rozvoj vlastného študentovho potenciálu, aby ako jednotlivec vedel zodpovedne predkladať relevantné argumenty potrebné pre kvalitný súkromný, spoločenský i profesionálny život. Séria cvičení je postavená na ukážkach argumentov a logickom usporiadaní obsahu daného argumentu, na tvorbe jednoduchej argumentačnej línie a konštrukcii konkrétneho argumentu i na preverení jeho relevantnosti. V záverečnej fáze vyúsťuje do kreatívneho stvárnenia argumentu prostredníctvom efektívneho grafického organizátora. Takáto spôsobilosť sa vyžaduje pri vlastnom výskume, pri písaní záverečnej práce, pri jej obhajobe, pri štátnej skúške. Študent by mal byť schopný predložiť dôvody podporujúce správnosť svojho tvrdenia. V opačnom prípade si musí byť vedomý toho, že sa svojich tvrdení musí vzdať.
 
Workshop má obmedzený počet miest (25), preto sa treba vopred prihlásiť na mailovej adrese:
 
 
 

Všetky termíny:

  • 2018-04-25 10:30 - 12:00
 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook