Fakulta

Písomníctvo a vzdelanosť v strednej Európe v stredoveku a ranom novoveku

Kategória:
Verejné
Dátum:
2016-10-04 - 2016-10-05
Miesto konania:
Akropola FF, Hodžova 1
Príloha
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Katedra histórie
Nitriansky spolok historikov
Sekcia pre dejiny knižnej kultúry
Slovenská historická spoločnosť pri Historickom ústave Slovenskej akadémie vied
 
Vás pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu
pod záštitou dekana Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre prof. PaedDr. Bernarda Garaja, CSc.:
 
Písomníctvo a vzdelanosť v strednej Európe
v stredoveku a ranom novoveku
 
4. a 5. októbra 2016
 
Zameranie konferencie:
Krajiny strednej Európy vnímali viacerí poprední bádatelia ako región s osobitým politickým, hospodárskym a sociálnym vývojom. Mozaiku pohľadov naň dopĺňa ešte jedna nemenej dôležitá rovina – kultúrna sféra. Francúzsky spisovateľ André Malraux (1901 - 1976) podnetne poznamenal, že "kultúra je to, čo spôsobilo, že človek sa stal niečím iným, než iba náhodným úkazom v prírode." Cieľom konferencie je hľadať spoločné rysy i zásadné odlišnosti metamorfóz kultúry v jednotlivých krajinách. Výsledky konferencie poslúžia na prehĺbenie uvedomenia si špecifík v štátnych útvaroch v strednej Európe, výnimočnosti kultúrneho diania v tomto regióne a potrieb vzájomnej spolupráce. Príspevky by mali byť prednostne zamerané na otázky písomníctva a vzdelanosti v období stredoveku a raného novoveku v celej ich pestrej škále. Organizátori chcú poskytnúť bádateľom možnosť prezentovať výsledky práce s pramenným materiálom rôzneho druhu a povahy. Ako príklad možno uviesť štyri základné okruhy:
 
  • úradné, súkromné a literárne písomné pramene (listy, listiny, spisy, urbáre...) k dejinám stredoeurópskeho priestoru (Uhorsko, Čechy, Poľsko, Valašsko, Svätá ríša rímska národa nemeckého...) 
  • biografie o literátoch a vzdelancoch pôsobiacich v stredoeurópskom priestore v stredoveku a ranom novoveku, prípadne sa vyslovujúcich o pomeroch v ňom (napr. kronikári, tzv. „písmaci,“ zahraniční cestovatelia, ktorí túto oblasť navštívili...)
  • premeny vzdelávania a vzdelanostnej úrovne v danom regióne v stredoveku a ranom novoveku (vznik prvých univerzít, zakladanie škôl rôznych konfesií, postoje panovníkov a šľachty k vzdelávaniu obyvateľstva...)
  • jazykové peripetie stredoeurópskeho regiónu v stredoveku a ranom novoveku (napr. ústup latinčiny, presadzovanie sa národných jazykov, postoje k materinskému jazyku a jazyku dobových vzdelancov...)
Rokovací jazyk konferencie: slovenčina, čeština a angličtina.
 
 

Všetky termíny:

  • Od 2016-10-04 do 2016-10-05
 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook