Fakulta

Súčasné trendy a perspektívy hudobnej edukácie

Kategória:
Verejné
Dátum:
2016-09-22 09:00 - 18:15
Miesto konania:
miestnosti ST-119 a ST-325, Štefánikova 67
Príloha
Ústav literárnej a umeleckej komunikácie FF UKF v Nitre vás pozýva na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou Súčasné trendy a perspektívy hudobnej edukácie.
Cieľom konferencie je podnietiť odbornú diskusiu o súčasných trendoch a perspektívach hudobnej edukácie a sumarizovať relevantné informácie o jej stave. Na kolokviách a workshope, ktoré sa už realizovali v rámci projektu KEGA s názvom Inovácia metodiky hudobnej edukácie vo výučbe základných umeleckých škôl v kontexte recepčnej hudobnej estetiky (projekt č. 034UKF-4/2015, vedúci riešiteľ PhDr. Milan Michalec, PhD.) a v rámci ktorého sa organizuje aj táto konferencia, sa totiž potvrdil pretrvávajúci nedostatok edukačných materiálov z tejto oblasti. Konferencia vytvorí adekvátny vedecký priestor na dialóg učiteľov z pedagogickej praxe so širšou vedeckou obcou. Zámerom je precizovať pojem hudobná edukácia a zamýšľať sa nad inováciami v hudobno¬výchovnej a hudobnovzdelávacej praxi na základných školách a základných umeleckých školách. Príspevky hodnotia súčasný stav hudobnej výchovy a hudobného vzdelávania a reflektujú zmeny hudobného (zvukového) ideálu a estetických preferencií detí v súčasnosti, príp. inter¬disciplinárne aspekty aktuálnych hudobných prejavov v metodologickej perspektíve recepčnej hudobnej estetiky.
 
Vedecký výbor konferencie
doc. PhDr. Renáta Beličová, PhD.
prof. PhDr. Marta Žilková, PhD.
prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc.
doc. Mgr. Juraj Malíček, PhD.
doc. PhDr. Michaela Malíčková
PhD., Mgr. art. Marek Piaček, ArtD.
PhDr. Milan Michalec, PhD.
 
Organizačný výbor konferencie
PhDr. Milan Michalec, PhD.
PhDr. Martin Kudláč
Mgr. Jaroslava Košťálová
 
Konferencia je podujatím organizovaným v Ústave literárnej a umeleckej komunikácie (Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre), ako aj parciálnou súčasťou riešenia projektu KEGA č. 034UKF-4/2015 s názvom Inovácia metodiky hudobnej edukácie vo výučbe základných umeleckých škôl v kontexte recepčnej hudobnej estetiky.
 
 

Všetky termíny:

  • 2016-09-22 09:00 - 18:15
 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook